Register TIB-artikelen 2011-2019

2011-1 2011-2  
Opbrengstgericht werken Passend onderwijs en zorgprofiel  
Onderwijszorgprofiel HGW versus OGW  
IB'er en passend onderwijs IB'er richting 2020  
Draagkracht en draaglast Coaching  
     
2012-1 2012-2 2012-3
De oplossingsgerichte IB'er De school als onderzoeksruimte Professionalisering team
Referentieniveaus rekenen De school als onderzoeksruimte Oudergesprekken
Professionele schoolstructuur Gedragsvraagstukken Ontwikkelingsperspectief
De IB'er op Twitter De IB'er op studiereis Draagkracht en draaglast
     
2012-4 2012-5  
Ouderbetrokkenheid Groepsplan gedrag  
Basisondersteuning Begeleiden en leereffectiviteit  
Data onderzoeken Ontwikkelingsperspectief AED  
Ontwikkelingsperspectief Zachte data onderzoeken  
     
2013-1 2013-2 2013-3
Gespreksvoering OGW en jong kind Doorgaande leerlijn PO-VO
Signaleren rekenproblemen Doorgaande leerlijn Referentieniveaus
Nieuw onderwijsconcept Handelingsgericht begeleiden Papierloos kantoor
Leoz-ontwikkelscan OGW internaliserende problematiek Anders begeleiden
Anders (bege)leiden OGW en HGW rondom gedrag De B van IB
     
2013-4 2013-5  
Rendement IB'er Transitie jeugdzorg  
Teambespreking HGW  Kennisweb  
ICT en dyslexie Professionele leergemeenschap  
Leerlijn PO-VO Begaafde onderpresteerders  
Teamontwikkeling HGW voor leerkracht en leerling  
     
2014-1 2014-2 2014-3
Schoolondersteuningsprofiel Basisondersteuning Arrangeren
iPad als hulpmiddel Natuurlijk leren Slim-fit
Lastig gedrag Leerteams Passend onderwijsarrangement
Werkdruk leraren Suïcidepreventie Leren door feedback
Slagboom > hefboom Aarzelende lezers IB-netwerk
     
2014-4 2014-5  
Positie IB'er Gedrag  
Meerleerjarenklas Groeidocument  
Concrete rekendoelen Onderzoek IB'ers 2014  
Leren van elkaar Positie leerkrachten  
Bewijzen aan ouders Misverstanden in de klas  
     
2015-1 2015-2 2015-3
Organisatie anders Begeleiden 2020 Onderwijs en jeugdhulp
Gamification IB'er > afstemmingsregisseur IB'er in de voorschool
IB'er > integratiebegeleider Systematische kwaliteitszorg Vaktaal in rekenles
Praten met ouders Oplossingsgericht coachen Toeleiding extra ondersteuning
Leren zichtbaar maken Spelen werkt Medische handelingen
     
2015-4 2015-5  
Ouderbetrokkenheid Governance en intern begeleiden  
Deuren openen Nieuwe index inclusie  
HG schrijven Digitale leerschool  
Plezier op werkvloer IB'er en Zoco  
Medische handelingen  Evaluatie passend onderwijs  
     
2016-1 2016-2 2016-3
Aansluiting PO-VO Samenwerken met omgeving Lesgeven aan nieuwkomers
Zomerkinderen Leesverbeterplan Dialooginstrument HGW
Geschillencommissie Digitale schandpaal Disharmonisch intelligentiepr. 1
Beeldcoaching Onderwijs nieuwkomers Tandem directeur - IB'er
Mediëren cognitieve functies Klimaatschaal Samen leren samenwerken
     
2016-4 2016-5  
Ouders en passend onderwijs Normatieve professionalisering  
Snappet Team-Ankerproject  
Coachend onderzoeker Rol IB'er in passend onderwijs  
IB'er > Cultuuromslag Disharmonisch intelligentiepr. 2  
Succesvol innoveren Communicatie  
     
2017-1 2017-2 2017-3
Aanpak thuiszitters Passend en inclusief Positionering ouders
Loose parts Leerlingen programmeren Digitalisering en privacy
In de wandelgangen Gekke kinderen  Krachtige vragen als interventie
Instrumenten voor IB'ers Tussentijds instromen groep 3 Inclusie in Vlaanderen
Studiereis Finland Het onmogelijke mogelijk maken Goed doen in onderwijs
     
2017-4 2017-5  
Sociaal emotioneel leren  De toekomst van het onderwijs  
Hoogbegaafdheid Werkdruk leerlingen  
Taalgerichte didactiek Mediawijsheid  
Adaptief toetsen Interactief rekenonderwijs  
Wat maakt ons uniek Scheiding ouders  
     
2018-1 2018-2 2018-3
De toekomst van de IB'er Zorg en onderwijs Onderzoek en praktijk 
Denk in driehoeken Zieke leerlingen  Robot in de klas 
Feedback Blockchain (Taal)onderwijs aan nieuwkomers
Spellen met Spellet Cyberpesten  Leesonderwijs 
Dialooginstrument HGW Rekenen  Privacywet (AVG-wet)
     
2018-4 2018-5  
Werken aan werkdruk Het belang van een gedragen visie  
Ontevreden ouders Talent en burn-out  
LeerKracht-aanpak Mindfulness  
IMC-basis  Teamsamenwerking  
NT2-leerlingen  Mediërend Leren  
     
2019-1 2019-2 2019-3
Pedagogische sensitiviteit  Doorgaande leerlijn Onderwijs voor 10-14-jarigen
Detalekken (AVG wet) Formatief evalueren  Internationale relaties 
Beoordelen zonder cijfers Filosoferen met kinderen  Overgang VO en hooggevoeligheid 
Kindermishandeling Samenwerking onderwijs-jeugdhulp Gesprek ouders en IB'er 
Hoogsensitiviteit  IB enquête 2018-2019 In actie met Doenkers

Cover TIB 2019 3