Zoeken op trefwoord 'Jeugdhulp'

De startklas: Samenwerking om onderwijs met zorg mogelijk te maken

Patty van der Aa, Christian van den Brekel

TIB 2021 nummer 2

Een ‘startklas’ is bedoeld voor 4-jarige kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Door in de startklas onderwijs én zorg intensief met elkaar te verbinden, krijgen deze kinderen een kans om - na 1 jaar - door te stromen naar een reguliere basisschool. Zonder startklas werden deze kinderen vaak meteen naar het speciaal onderwijs doorverwezen. Basisschool De Schakel in Heerlen herbergt sinds 2019 een startklas en de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Inclusie | Jeugdhulp

Rubriek: IB-innovatief

Interprofessioneel samenwerken met jeugdigen en ouders

Hans Schuman

TIB 2021 nummer 1

Beleidsmedewerkers Jeugd van drie gemeenten, en jeugdhulpverleners en jeugd- en gezinscoaches geven aan dat de jeugdhulpverlening de laatste jaren ingrijpend is veranderd. Centraal staat de verschuiving van multidisciplinair naar interprofessioneel samenwerken. Het perspectief van de jeugdige en de ouders is vertrek- en eindpunt, en hun stem doet ertoe. Als IB’er ben je voor hen de intermediair tussen onderwijs en de (gespecialiseerde) jeugdhulpverlening.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Hoe meer verantwoordelijkheid wordt gedeeld, hoe beter voor het kind"

Walter van de Calseyde, Laurie de Vroom

TIB 2021 nummer 1

Scholen hebben sinds de intrede van passend onderwijs de opdracht om samen met jeugdhulp en de gemeente ondersteuningstrajecten op elkaar af te stemmen. In de praktijk betekent dat: samen zoeken naar oplossingen voor soms ingewikkelde problemen en ervoor zorgen dat leerlingen vlot(ter) worden geholpen. Meestal beschrijven we deze samenwerking in TIB vanuit de optiek van het onderwijs. Deze keer doen we dat door de bril van de gemeente. “Toch komen we alleen verder als we onze opdracht zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid“, zegt Laurie de Vroom, beleidsmedewerker jeugdhulp en onderwijs bij de Gemeente Tilburg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

Checklist: Interprofessioneel samenwerken

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Wet- en regelgeving: Zedenmisdrijf

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp

Zorgboerderijen en passend onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 5

Scholen kunnen door de Variawet op een andere locatie maatwerk bieden aan leerlingen die niet of gedeeltelijk naar school gaan. De zorgboerderij is dan mogelijk een geschikte partner. Feit is dat de toestroom van jeugdigen in de leerplichtige leeftijd naar zorgboerderijen toeneemt en daarmee tijdelijk worden ontheven van inschrijving in het onderwijs. Dit staat haaks op de doelstelling van passend onderwijs, het meer inclusieve onderwijs. Wat gaan we doen aan de groei van de kosten jeugdhulp en het onttrekken van leerlingen aan (passend) onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Thuiszitters

Rubriek: Achtergrond

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

Erica de Bruïne, Jantien Gerdes

TIB 2020 nummer 4

IB’ers weten als geen ander dat goede samenwerking tussen school en jeugdhulp van groot belang is. Wanneer die samenwerking goed verloopt en betrokkenen echt samenwerken, worden leerlingen vlot(ter) geholpen. Professionals stemmen ondersteuningstrajecten op elkaar af en zoeken samen naar oplossingen voor ingewikkelde problemen. Niet alleen de leerling en de ouders profiteren hiervan. Ook alle betrokkenen die in die samenwerking van en met elkaar leren, komen verder.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Passend onderwijs. Hoe nu verder?

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 4

In mei jl. is de evaluatie naar de stelselwijziging passend onderwijs gepubliceerd. De algemene conclusie van 5 jaar onderzoek luidt dat de or ganisatie van de extra ondersteuning is verbeterd, er voldoende voorzieningen zijn voor leerlingen en er sprake is van een dekkend aanbod. Echter, voor leraren en ouders heeft het beleid minder opgeleverd dan gedacht en het effect op de leerlingen is niet goed vast te stellen. Scholen waarderen de beleidsvrijheid die ze hebben gekregen, maar klagen nog steeds over de bureaucratie en soms ook over de beschikbaarheid van financiële middelen. Voor de rijksoverheid zijn de kosten beheersbaar geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Onderzoeken | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Onderwijs en zorg als een eenheid bekeken

Loek Heida

TIB 2020 nummer 3

Niet overal in Nederland verloopt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp voldoende vanzelfsprekend. Ouders zijn vaak al blij als school en jeugdhulp voor hun kind tot een integraal arrangement zijn gekomen. Maar er is voor effectieve samenwerking meer nodig dan alleen curatieve ondersteuning.
In 2014 is de implementatie van de Wet Passend Onderwijs van start gegaan onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden en de deelnemende schoolbesturen. In 2020 komen we tot de conclusie dat het maar de vraag is of leerlingen dankzij passend onderwijs meer maatwerk krijgen bij ondersteuning. En dat er veelal geen dekkend netwerk is en leraren nog steeds twijfelen of ze de klus van passend onderwijs wel goed aankunnen. Op lokaal niveau zien we echter hoopvolle initiatieven tot integratie ontstaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Checklist: Onderwijs en jeugdzorg samen

Loek Heida

TIB 2020 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Passend onderwijs moet echt een stuk beter

Walter van de Calseyde, Lisa Westerveld

TIB 2020 nummer 3

Op 3 maart jl. liet de Tweede Kamer via een aantal moties haar onvrede merken over de huidige gang van zaken bij passend onderwijs. De meeste moties betroffen het terugdringen van het aantal thuiszitters en de financiering van onderwijs en zorg.
Lisa Westerveld (GroenLinks) is het enige ‘ontschotte’ Kamerlid dat zowel onderwijs, jeugdzorg als kinderopvang in haar portefeuille heeft. Daardoor kan ze alles op het gebied van passend onderwijs op de voet volgen. En dat blijkt hard nodig.
“We moeten constateren dat het zowel met de invoering van de Jeugdwet als met passend onderwijs helemaal niet goed gaat. Juist kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben, worden de dupe”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Bekostiging | Geschillen/klachten | Jeugdhulp | Passend Onderwijs

Rubriek: Interview

Samen ontzorgen

René Peeters

TIB 2019 nummer 2

Soms zit je als IB’er na een dag hard werken thuis even onderuit op de bank. Veel gedaan, veel gepraat, veel geschreven, veel collega’s gestimuleerd, prachtig werk…. en toch knaagt er iets. Er is nog steeds veel te doen, eigenlijk te veel voor de uren die je hebt. Je moet keuzes maken. Of kan het anders?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Praktijk

Sociale steun aan kinderen die thuis onveilig opgroeien

Edith Geurts

TIB 2019 nummer 1

Leerlingen die thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden, voelen zich vaak ook op school gespannen en onveilig. Dat kan zich uiten in ongepast gedrag en concentratieproblemen. Hoe kan je als IB’er leerlingen helpen zich tenminste op school veilig te voelen? En hoe kan je leerkrachten ondersteunen in hun contact met leerlingen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Jeugdhulp | Ouders

Rubriek: Praktijk

Samen op school in de praktijk

Dorien Graas

TIB 2018 nummer 2

Onderwijs en jeugdhulp zijn twee verschillende werelden met eigen regels, financiering, einddoelen en professionele activiteiten. Maar met een gemeenschappelijk kenmerk: ze gaan allebei over het veilig doen opgroeien en ontwikkelen van kinderen. En daarmee ligt samenwerking voor de hand. Alleen, hoe doe je dat? Dat is de belangrijkste vraag van de Academische Werkplaats Samen op School. Daar werken professionals in onderwijs en jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, welzijn, en beleidsmakers en onderzoekers samen. De IB’er speelt een verbindende rol bij het ondersteuningstraject.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Je moet flink in elkaar investeren en eerst elkaars taal leren spreken"

Rianne Huijs, Claude Marsman

TIB 2018 nummer 2

Op SBO De Watertuin werken school en jeugdhulpverlening samen onder één dak. Het grote voordeel is dat dezelfde hulpverleners zowel de groepstrainingen geven als begeleiding en behandeling van leerlingen verzorgen. Het streven is de lijntjes tussen de hulpverleners en leerkrachten steeds korter te maken, zodat er sprake kan zijn van optimale efficiëntie in het belang van het kind.
Met de nieuwe werkwijze zijn de afgelopen 2,5 jaar aansprekende resultaten geboekt. Het aantal opgenomen thuiszitters nam flink toe en het aantal doorverwijzingen naar zwaardere jeugdzorg daalde met liefst 20%. Uiteraard ging dit niet vanzelf, vertellen IB’ers Rianne Huijs en Claude Marsman.
“Er is een mooi programma gebouwd van trainingen, behandelingen en begeleiding, zowel voor ouder als voor kind. Bij de start van een schooljaar kunnen we aan alle hulpvragen voldoen. Maar je moet wel flink in elkaar investeren en eerst elkaars taal leren spreken.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

Rubriek: Interview

"Goed samenwerken is een vak"

Jacqueline van Swet

TIB 2016 nummer 2

Professioneel samenwerken met de omgeving aan de ontwikkelingskansen van leerlingen lijkt vanzelfsprekend. Maar alleen al dat ‘samenwerken’ is bepaald niet aangeboren, weet Jacqueline van Swet uit lange ervaring. “Zowel in mijn eigen praktijk als klinisch-psycholoog/orthopedagoog en als lector merk ik dat dat alles beter gaat als alle betrokkenen in zo’n proces in elkaar investeren en de ander en zichzelf vertrouwen. En ja, dat kun je gelukkig leren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

Rubriek: Interview

Integrale ondersteuningsarrangementen Jeugdzorg en onderwijs

Wouter Twaalf, Eline Vree

TIB 2015 nummer 3

Scholen pakken vaak als eerste signalen op als het met een kind niet goed gaat. Maar hoe voorkom je dat de ondersteuning aan kinderen en hun ouders langs elkaar heen werkt of niet op gang komt? Oftewel: Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs om één gezamenlijk plan van aanpak te maken voor ieder gezin dat ondersteuning nodig heeft?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken | Suïcide

Rubriek: Praktijk

"Voor elk relevant transitiemoment is er een scenario beschikbaar"

Joan van den Heijkant

TIB 2015 nummer 3

Een goede aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs is essentieel om te komen tot - waar nodig - één ondersteuningsplan per gezin. In de proeftuin ‘Integrale ondersteuningsarrangementen Jeugdzorg en Onderwijs’ in de regio West-Brabant-Oost is proefondervindelijk gewerkt aan een goede manier om de aansluiting tussen beide werelden vorm te geven. Hierbij is het kind en de ouders centraal zetten, en denken vanuit de ondersteuningsbehoefte van het kind, het uitgangspunt geweest. “We hebben ervaren dat je vooral op de transitiemomenten een scenario beschikbaar moet hebben”, vertelt coördinator Ondersteuningstoewijzing Joan van den Heijkant.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

Transitie jeugdzorg en Passend Onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2013 nummer 5

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met de ‘Stelselwijziging Jeugd’, die is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet? Wat is de link naar Passend onderwijs? Enerzijds gaat het erom wat bestuurders in het kader van het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met gemeenten afspreken en anderzijds wat belangrijk is voor de IB’er in het organiseren van de ondersteuning op school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Juist bij Passend Onderwijs moet je vanuit de school te werk gaan"

Dolf van Veen

TIB 2013 nummer 5

Meer en meer krijgt het onderwijs allerlei maatschappelijke vraagstukken op zijn bordje. Passend onderwijs versterkt dat proces alleen maar. Moet de school alles aanpakken en kunnen oplossen? En welke rol ligt er voor de IB’er, die meestal het verzamelpunt van problemen rond gedrag en thuissituaties is? We vroegen het aan Dolf van Veen, expert op het gebied van onderwijs, jeugdbeleid en jeugdzorg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

Checklist: Welke rol speel jij bij de afstemming van jeugdzorg op Passend Onderwijs?

TIB 2013 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuningsstructuur | Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Checklist