Zoeken op trefwoord 'Gespreksvoering'

Leerlingparticipatie: betrek je leerlingen bij het onderwijs

Marianne den Otter

TIB 2022 nummer 3

Als IB’er werk je dagelijks met leraren, ouders en educatieve partners samen, om voor iedere leerling passend onderwijs te realiseren. Welke stem krijgt de leerling hierbij: praat je over of met leerlingen? Dit artikel helpt je om leerlingen actief te laten participeren. Met de inspraakladder van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, 2018) krijg je een beeld van de stem van de leerling, in de klas, tijdens leerlingbegeleiding en op schoolniveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Instrumenten | Leerlingparticipatie | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: IB-innovatief

Het diagnostisch gesprek over rekenproblemen

Wied Ruijssenaars, Cécile Ruijssenaars-Elshoff

TIB 2022 nummer 3

Het belangrijkste kenmerk van (ernstige) rekenproblemen is dat de basiskennis niet of niet goed geautomatiseerd raakt. Wetenschappelijk onderzoek laat daar geen twijfel over bestaan. Voor iedere onderwijsprofessional is het daarom belangrijk om een antwoord te kunnen geven op de volgende vier vragen:

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Diagnostiek | Gespreksvoering | Onderzoeken | Rekenen

Rubriek: Praktijk

Leerlingen goed begeleiden begint met naar hen te luisteren

Ingrid Paalman

TIB 2022 nummer 3

In dit artikel wordt ingegaan op het echt luisteren naar leerlingen in hun onderwijsbehoefte. Dit betekent voor elke leerkracht en begeleider in de schoolorganisatie dat zij werken vanuit drie belangrijke aspecten: luisteren, leren en leiden. Gebruik het geschetste kader voor oprecht, nauwkeurig luisteren en het belang ervan in het begeleiden van leraren en leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Gespreksvoering | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken

Rubriek: Achtergrond

Verstoor het evenwicht en organiseer tegenspraak in je team

Wilbert Vonck

TIB 2022 nummer 2

Het ideale veranderproces: iedereen wil, denkt en doet hetzelfde. Of sla je dan een belangrijke stap over en houd je te weinig rekening met de complexiteit van ‘veranderen in het onderwijs’? Hoe reflecteer je op een gemaakte keuze? Tijdens het proces van onderwijsverbetering zorgt de creatieve kracht van collega’s voor afstemming en duurzaamheid. Dat begint bij het stemgeven aan de andersdenkenden, oftewel: door het organiseren van tegenspraak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Achtergrond

Ouderbetrokkenheid bij nieuwkomers: hoe leraren en ouders elkaar kunnen bereiken

Ria Goedhart

TIB 2022 nummer 1

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leraren van nieuwkomers geven aan het moeilijk te vinden ouders te bereiken. Wel is duidelijk dat een responsieve houding naar de thuistaal en de culturele achtergronden nodig is. Ook leiden een persoonlijke benadering, eigen inbreng, ondersteuning bij praktische zaken, duidelijke uitnodigingen en de inzet van bruggenbouwers tot een beter contact.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Nieuwkomers/NT2 | Ouders

Rubriek: Ontwikkelingen

LVB: Intern begeleiders kunnen het verschil maken!

Milou Koldijk, Camilla Verschoore

TIB 2021 nummer 3

De kans is groot, dat je als IB’er een aantal leerlingen begeleidt, die kampen met licht verstandelijke beperkingen (LVB). Gemiddeld zit er in elke klas wel één. In Nederland wordt ongeveer 30% van LVB niet tijdig door professionals en hun omgeving gesignaleerd. Deze beperkingen zijn vaak niet aan het uiterlijk te zien. Kinderen die hiermee te maken hebben kunnen ‘streetwise’ over komen en hun beperkingen verbloemen. Het is belangrijk om tijdig passende ondersteuning aan te bieden, om eventuele negatieve gevolgen te beperken. Als IB’er kun je het verschil maken!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Gespreksvoering | Passend Onderwijs | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Vanuit de professionele dialoog op zoek naar 'het goede'

Wilma de Priëlle

TIB 2021 nummer 1

Dialoog komt van de Griekse woorden ‘dia’ (tussen) en ‘logos’ (woord, taal, rede). Een dialoog is idealiter een gesprek tussen twee of meer personen waarbij het échte luisteren centraal staat. Zeker in een professionele dialoog vraagt dat om het kunnen parkeren van onze eigen overtuigingen, verklaringen of oplossingen. Alleen zo kunnen we de ander echt proberen te begrijpen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Checklist: Werken met de vertrouwensscan

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Instrumenten | Pedagogisch Klimaat | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

De kracht van intervisie

Peter Laros, Nikkie Laros

TIB 2020 nummer 3

Uit het nationaal onderzoek ‘IB’er tot hier: en nu verder?!’ (2019) blijkt dat we op school al meer en gerichter praten over het ambacht van de leerkracht. Dat is winst! Echter, een teamgesprek over de concrete praktijk met de leerlingen is nog geen vaststaand gegeven.
Op welke wijze kan het bespreken van casuïstiek een plaats krijgen in je team? In een professionele leergemeenschap bespreken we immers samen hoe we leerlingen beter kunnen laten leren. Maar hoe doen we dat? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe integreren we praktijkinbreng? En hoe kun je als IB’er dit proces begeleiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gespreksvoering | Ondersteuningsstructuur | Oplossingsgericht werken | Professionalisering

Rubriek: Achtergrond

Ken je eigen rode knop?

Ilse van den Heuvel

TIB 2020 nummer 2

Wij zijn allemaal opgevoed en onze opvoeders hebben naar eigen vermogen hun uiterste best gedaan. Iedereen heeft waarden en normen meegekregen. Misschien ben je daar als volwassene nu heel tevreden mee. Maar het kan ook zijn dat sommige normen en waarden je belemmeren in je functioneren. Of af en toe, ogenschijnlijk willekeurig opploppen.
Hoe kan jij als IB’er hiermee omgaan en hoe kan je de leerkracht hierbij ondersteunen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gespreksvoering | Mindset | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Dit hoort niet: anders kijken naar gedrag van collega's en leerlingen

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2020 nummer 1

Ons denken, voelen en handelen worden in belangrijke mate bepaald door de manier waarop mensen in onze omgeving naar zichzelf en de ander kijken.
Opvoeding, levensbeschouwing, sociale klasse, context, positie, fysieke conditie etc. hebben invloed op wie we zijn, hoe we ons gedragen en hoe we naar situaties kijken. We zijn ons niet altijd bewust van de dwingende invloed van deze factoren. Hoe ga je daar als IB’er mee om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gedrag | Gespreksvoering | Mindset | Professionele cultuur

Rubriek: IB-innovatief

Meer aandacht voor de pedagogische dimensie

Fred Delhaas

TIB 2019 nummer 3

Naast de instrumentele opbrengstgerichte dimensie en de psychologisch/neurologische dimensie verdient een normatieve pedagogische dimensie meer aandacht binnen het po. Deze kernwaarde is de laatste jaren nogal onderbelicht gebleven. En dat terwijl die het hart zou moeten vormen van ons onderwijs!
Een manier om die pedagogische dimensie meer aandacht te geven is het voeren van een socratisch gesprek, met de IB’er als gespreksleider.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Leerkrachtvaardigheden

Rubriek: Praktijk

Een contextuele blik op het gesprek tussen IB'ers en ouders

Popke Hooghiemstra

TIB 2019 nummer 3

‘Ik wil niet dat mijn kind naar het speciaal basisonderwijs gaat. Kunnen jullie niet wat meer doen op school?’ ‘Ik begrijp echt niet waarom mijn zoon geen dyslexieverklaring krijgt. Hoe zit dat?’ ‘Mijn dochter is thuis regelmatig gefrustreerd. Krijgt ze wel genoeg uitdaging op school?’
IB’ers voeren nogal wat gesprekken met ouders over allerlei onderwerpen. In dit artikel worden handreikingen gedaan vanuit de contextuele benadering om die gespreksvoering te verrijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Ouders

Rubriek: Praktijk

Filosoferen met kinderen op de basisschool: werken aan persoonsvorming

Fred Delhaas

TIB 2019 nummer 2

Ik pak een zakje Cup-a-soup uit mijn filosofiekoffer: “Oh lekker!”, hoor ik. Ik vraag of het soep is? “Nee, nu nog niet!” We tasten de begrippen af. Het is dus geen soep, maar een zakje met poeder waar je soep van kunt maken. Filosofie is ook nauwkeurig de taal gebruiken! Ik zaai twijfel door te vragen of ze zeker weten dat er soep in zit? Nee, ze geven toe dat ze dat niet zeker weten. Hoewel het wel precies op zo’n zakje lijkt. Maar je weet het pas zeker als je het open maakt. Dat doen we dan ook. Ik vat samen door te zeggen dat we zien dat het echt is, we voelen dat het echt is en nu ruiken we ook dat het echt is!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Hoe voer je een productieve dialoog met elkaar?

Peter Laros

TIB 2018 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Onweerstaanbare vragen als krachtige interventie

Marjo van Hulten

TIB 2017 nummer 3

Wat doet een vraag? Wat doet een krachtige vraag? Wat doet een krachtige, onweerstaanbare vraag? Na het lezen van dit artikel heb je als IB’er aanknopingspunten voor het stellen van krachtige, onweerstaanbare vragen. Vragen dus die prikkelen en het mentale model van de ander activeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Hoe doelgericht werk jij?

Sonja de Lange

TIB 2015 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Praten met ouders

Rik Prenen, Maurits Wysmans

TIB 2015 nummer 1

“De richting waarin het water vloeit, waarom het nu eens rustig kabbelt en dan weer kolkend zijn weg zoekt, is afhankelijk van de bedding waarin het stroomt.” Goede communicatie heeft wellicht méér te maken met het zich bewust zijn van het proces en de interactie tussen de gesprekspartners (de bedding van het gesprek) dan met gevleugelde uitspraken en tactische one-liners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Slechtnieuwsgesprek

TIB 2013 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering

Rubriek: Checklist

Drie kenmerken van een goed gesprek

Ron Benjamins

TIB 2013 nummer 1

Praten doen we de hele dag: thuis, aan de telefoon, op het schoolplein, in de klas en op je kamer. Niet alleen op je werk is het voeren van een gesprek één van de belangrijkste instrumenten die je hebt. Vaak gaat het vanzelf, maar soms lopen gesprekken helemaal niet lekker. Je vraagt je af of je wel goed bent over gekomen, en je hebt het idee dat je niet alles hebt bereikt. In dit artikel geven we je enkele kenmerken van een goed gesprek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Omarm je tekorten en doe er wat mee!"

Louis Cauffman

TIB 2013 nummer 1

Klinisch psycholoog Louis Cauffman geeft al vele jaren opleidingen in de oplossingsgerichte benadering. In onderwijsland is hij, behalve als spreker op vele bijeenkomsten, bekend vanwege zijn ‘Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs’. Hierin geeft hij een praktische inleiding in het oplossingsgerichte denken. Hoe kun je in willekeurig welke onderwijspositie zo te werk gaan, dat je je laat sturen door de oplossing in plaats van het probleem? En hoe werkt zijn benadering in een gesprek met leerlingen, hun ouders of de directeur?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Oplossingsgericht werken

Rubriek: Interview

Checklist: Gesprekken met ouders

TIB 2013 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Checklist: Oplossingsgerichte feedback

TIB 2013 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Hoe vertel ik het mijn ouders?

Ron Benjamins

TIB 2012 nummer 3

Natuurlijk gaat het vaak goed. De meeste scholen en ouders kunnen heel goed samenwerken als de begeleiding van een kind net iets meer nodig heeft. Maar wat kost het een energie als het contact met ouders niet goed loopt! Er zijn momenten dat je je als IB’er wanhopig afvraagt, wat je nog kunt doen om met ouders in gesprek te blijven – in het belang van het kind. In dit artikel drie gouden tips die niet alles, maar wel veel oplossen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Oplossingsgerichte houding

Peter Laros

TIB 2011 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Oplossingsgericht werken

Rubriek: Checklist