Zoeken op trefwoord 'Doorgaande lijn'

De ontwikkeling van het jonge kind monitoren: waarom en hoe?

Jos J. Louwe

TIB 2022 nummer 4

In het afgelopen decennium is er op basisscholen veel druk uitgeoefend om ook de ontwikkeling van leerlingen in de onderbouw regelmatig en systematisch in beeld te brengen. Zo hoopt men dat er eerder en beter rekening kan worden gehouden met de grote verschillen tussen kinderen en er dus een inclusiever leer- en ontwikkelingsaanbod kan worden gerealiseerd. De vraag is hoe de ontwikkeling van het jonge kind valide in beeld kan worden gebracht en welke
eisen er moeten worden gesteld aan het instrumentarium en aan de gebruikers ervan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Instrumenten | Jonge kind | Volgen van ontwikkeling

Werken aan een schoolbrede lezende generatie: De IB'er doet ertoe!

Marita Eskes

TIB 2021 nummer 4

Vandaag de dag valt er veel te lezen over de dalende leesresultaten op basisscholen. Toch druppelt kennis hierover maar mondjesmaat de praktijk binnen. En dat terwijl er zoveel bekend is over hoe we leerlingen goed kunnen leren lezen. Welke rol kan jij als intern begeleider spelen bij het verbeteren van het leesonderwijs en hoe pak je dat aan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Lezen | Onderwijskundig leiderschap | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: Praktijk

De startklas: Samenwerking om onderwijs met zorg mogelijk te maken

Patty van der Aa, Christian van den Brekel

TIB 2021 nummer 2

Een ‘startklas’ is bedoeld voor 4-jarige kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Door in de startklas onderwijs én zorg intensief met elkaar te verbinden, krijgen deze kinderen een kans om - na 1 jaar - door te stromen naar een reguliere basisschool. Zonder startklas werden deze kinderen vaak meteen naar het speciaal onderwijs doorverwezen. Basisschool De Schakel in Heerlen herbergt sinds 2019 een startklas en de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Inclusie | Jeugdhulp

Rubriek: IB-innovatief

Klaar voor het nieuwe schooljaar?

Linda Erren

TIB 2020 nummer 3

Ook in tijden van corona moeten scholen zich nu al voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. Als IB’er krijg je in deze periode veel specifieke vragen en ben je het houvast voor je team. En ondertussen richt je je vizier al op de periode na de zomer; je moet voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar.
Hoe zorg je voor een vliegende start, ook voor de leerlingen met een leesbeperking die net dat ene stapje extra moeten zetten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Dyslexie | Kwaliteitszorg | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Tienerschool: een voorbeeld van passend onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2019 nummer 3

Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar groeit dit schooljaar van 6 naar 12. Minister Slob heeft in augustus 2018 de aanvragen goedgekeurd van de scholen die willen aansluiten op de reeds eerder gestarte pilot. Welke bijdrage leveren deze scholen aan de realisatie van passend onderwijs? En waarin vinden zij de legitimering om buiten de bestaande wettelijke kaders te opereren? Wat is de belangrijkste motivatie voor scholen om te kiezen voor 10-14-onderwijs en welke succesfactoren en knelpunten worden ervaren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Je begint eerst met het waarom van deze keuze en pas daarna met het hoe en wat"

Walter van de Calseyde, Irene de Werd

TIB 2019 nummer 3

Hoe kun je zo goed mogelijk aansluiten op de verschillende en persoonlijke leerbehoeften van leerlingen en hiermee een bijdrage leveren aan hun geluk en toekomst? Op de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten luidt het antwoord: De Overstap.
“In het schooljaar 2017-2018 zijn wij samen met de vo-school Hendrik Pierson College (HPC) gestart met een nieuw onderwijsprogramma voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, De Overstap. Daarbij staan ‘leren op maat’ en ‘leren met plezier’ voorop”, vertelt intern begeleider Irene de Werd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Succesvol naar het VO

Suzanne van Assenbergh, Arianne Josemans-Maandag

TIB 2019 nummer 3

Belangrijk item in het nieuws de laatste tijd is dat er veel hoogbegaafde middelbare scholieren uitvallen en daardoor langere tijd thuis komen te zitten. Uit onderzoeken blijkt dat 77 tot 87% van de hoogbegaafden ook hooggevoelig is. Wat wij in de praktijk zien, is dat juist ook de hooggevoelige kinderen moeite hebben om zich staande te houden binnen het onderwijs. Wat zou hierachter liggen en wat hebben juist hooggevoelige kinderen nodig bij de overgang naar het vo?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Doorgaande lijn | Hoogsensitiviteit | Thuiszitters

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Staat jouw school open voor het concept '10-14-onderwijs'?

Vivian van Alem

TIB 2019 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Instrumenten | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Peuters en kleuters samen in de klas!

Suzan van den Berg, Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 2

Niemand twijfelt over nut en noodzaak van voor- en vroegschoolse educatie (vve), maar een doorgaande ontwikkeling naar de eerste groepen van het basisonderwijs is voor veel scholen nog een toekomstdroom.
'Eerder kleuteren als het kan, langer peuteren als het nodig is', is het motto dat Basisschool De Twijn in Terneuzen hanteert. In een pilot heeft de school hiermee al een eerste ervaring opgedaan. Wat en hoe kunnen professionals van voorschool en basisschool van elkaar leren om samen gericht te werken aan een doorgaande ontwikkeling? Welke rol kan de IB’er hierin vervullen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Verbinding van de professionals op de werkvloer is de absolute voorwaarde voor een doorgaande ontwikkeling"

Walter van de Calseyde, Imke Denissen

TIB 2019 nummer 2

In een prachtig gebouw biedt De Vuurvogel in Tilburg onder één dak opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze ‘kindercampus’ bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf, peuterwerk, voor- en naschoolse opvang. Formeel valt de basisschool onder een andere stichting dan het kinderdagverblijf. Maar de grenzen zijn niet hard op De Vuurvogel, want iedereen is overtuigd van het belang van een doorlopende ontwikkeling van de kinderen. Imke Denissen is als IB’er verbonden aan de basisschool, maar in de praktijk is ze actief op de hele campus. Hoe doet ze dat?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Interview

Het verhaal achter de 'foto'

Ad Koppen

TIB 2016 nummer 2

Een van de verworvenheden van het leesverbeterplan Enschede is het werken met de datamuur. Vraag is of de datamuur (de ‘foto’) laat zien wat de opbrengst zou moeten zijn. De ‘film’ laat dit wel zien. Deze werkt met de relatie leerpotentieel en verwachte vaardigheidscores. Wat is de leerwinst en de toegevoegde waarde voor alle leerlingen van een school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Eigenaarschap | Groepsplan | Kwaliteitszorg | Opbrengstgericht werken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Weg met de doorlopende leerlijnen?!

Frank Hessels

TIB 2016 nummer 1

Veranderingen in wet- en regelgeving zorgen ervoor dat de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs steeds weer in de belangstelling staat. Deze wijzigingen vragen om afstemming op inhoud, procedures en op een nauwere samenwerking om voor leerlingen een doorlopende leerlijn of extra ondersteuning mogelijk te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"De samenwerking tussen PO en VO loopt goed bij ons. Maar het kan nog veel beter."

Yvette van Hoof

TIB 2016 nummer 1

Al decennia streven we naar een doorlopende leerweg van leerlingen bij de overgang van PO naar VO. De een roept dat we daar fors in moeten investeren en de ander zegt dat de culturen en onderwijskundige uitgangspunten van de beide systemen zoveel van elkaar verschillen dat deze doorlopende leerweg een utopie kan worden genoemd. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht lijkt het ei van Columbus in huis te hebben, doordat het zowel PO- als VO-scholen omvat. “Deze constructie biedt heel veel kansen, maar ook wij zijn er natuurlijk nog niet helemaal”, weet directeur Yvette van Hoof.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

Rubriek: Interview

Zomerkinderen

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 1

Toenemende diversiteit in de klas, school en samenwerkingsverband leidt tot steeds meer druk om te differentiëren. Toch proberen we steeds zo veel mogelijk homogene groepen te maken, omdat het anders voor leerkrachten wel een erg moeilijke zaak wordt. Ook kinderen die in de zomer zijn geboren, ondervinden last van die drang naar homogeniteit. Daarom een pleidooi voor alternatieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs

Rubriek: IB-innovatief

Hoor wie klopt daar? Kinderen!

Stephan Schellens

TIB 2016 nummer 1

Niet elk kind wordt even enthousiast binnengehaald. Sinds passend onderwijs lijkt het alsof de poort van het voortgezet onderwijs wat stroever opendraait voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. Vorig schooljaar ontving de Geschillencommissie passend onderwijs liefst 22 toelatingskwesties. In 15 van die zaken ging het over toelating tot het VO. Hier blijft het kennelijk niet bij ‘Ik zal eens even vragen naar zijn naam’. Zijn er oorzaken voor dit schoorvoetend toelatingsbeleid?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Passend Onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Verbeter aansluiting PO-VO

Robert Jansen

TIB 2016 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

Rubriek: Checklist

De IB'er en de ZOCO in verbinding

Arie Goijaarts, Peter Laros

TIB 2015 nummer 5

Een warm contact tussen het PO en het VO is belangrijk. De temperatuur van dit contact tussen de IB’er en de Zorgcoördinator (ZOCO) loopt langzaam maar zeker op. Dat is een goed signaal naar alle betrokkenen: verwijzende groep 8-leerkrachten, ouders, kinderen en toekomstige mentoren. Zij verkeren immers in een spannende periode van inschatten, evalueren, bespreken en de toekomst plannen. Voor de ontvangende school speelt het toekomstig handelen een enorme rol. Zijn de VO- (vak)leraren in staat om de door de basisschool aangereikte handelingswijzers voor leerlingen met onderwijsbehoeften te realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Intern begeleiden in de voorschool

Chantal Gulickx

TIB 2015 nummer 3

Mede door de invoering van Passend onderwijs en de daarbij behorende zorgplicht komt de samenwerking tussen voorschool en vroegschool in een nieuw perspectief te staan. Doordat de ondersteuning in de voorschool onvoldoende wordt gekend, ontstaat al snel het idee dat de ondersteuningsbehoefte pas wordt ontdekt in de basisschool. Niets is minder waar. In deze bijdrage een doorkijkje op de werkzaamheden van de peuter-IB, de ‘IB’er voorschools’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Ondersteuningsstructuur | Samenwerken

Rubriek: Ontwikkelingen

Ontwikkelen van een passend onderwijsarrangement

Nikkie Laros

TIB 2014 nummer 3

Vanwege de Wet Passend Onderwijs zijn reguliere basisscholen straks verplicht om een ‘Ontwikkelingsperspectiefplan’ (OPP) op te stellen voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning die de school biedt. Aan de hand van het OPP brengt de school in beeld welke doelen ze met deze leerling wil bereiken. Deze worden zo inzichtelijk voor alle partijen (school, ouders, leerling, SWV, onderwijsinspectie, etc.). Daarnaast heeft het OPP als doel de ontwikkeling van leerlingen meer te plannen in plaats van te volgen. Op deze manier kan de school evalueren of de uitgestippelde route (nog) wordt bewandeld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Ontwikkelperspectief/OPP | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Een andere kijk op groepsplannen

Lonneke Bindels

TIB 2014 nummer 3

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar wat is eigenlijk ‘een goede voorbereiding’ als het gaat om lesgeven? We volgen methodes, observeren, nemen toetsen af en gebruiken een deel van al die gegevens in groepsplannen. Veel van die plannen blijken papieren tijgers. Tijd voor een aangepaste kijk op onderwijsplanning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Opbrengstgericht werken

Rubriek: Praktijk

Eén doorgaande leerweg van PO tot en met VO

Jack Biskop

TIB 2013 nummer 4

Soms is het net een kip-of-ei-discussie. Veranderen we een onderwijsstructuur in de hoop dat de manier van werken (de cultuur) op scholen zal veranderen? Of verwachten we dat als scholen eenmaal op een andere manier zijn gaan werken, een doorleefde structuurverandering vanzelf zal gaan? In dit artikel bespreken we een aantal onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren en wat de effecten op de werkvloer zijn geweest in het licht van de alom gewenste verbetering van de onderwijskwaliteit en een doorgaande leerlijn PO-VO.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

De leerling is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid

Kim Damen

TIB 2013 nummer 3

De overgang van primair naar voorgezet onderwijs is voor veel leerlingen een heikel punt. Dit hoeft toch niet altijd zo te zijn. Zo hebben de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) en het Dongemond college in Raamsdonksveer en Made (N-Br) de handen ineen geslagen om een zo soepel mogelijke doorgaande leerweg te faciliteren. En het werkt. Op voorwaarde dat zowel het PO als het VO de leerling als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid opvatten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Passend Onderwijs is omgekeerd redeneren"

Wijnand Gijzen

TIB 2013 nummer 3

Tot vorig jaar was Wijnand Gijzen betrokken bij de ontwikkeling van het Onderwijscontinuüm CED-Groep®. Dit is een denk- en werkwijze waarmee scholen en schoolbesturen opbrengstgericht passend onderwijs kunnen vormgeven. Het uitgangspunt van het handelen van alle leraren zijn de gewenste leer- en sociale opbrengsten van de leerlingen. Om passend onderwijs te organiseren, worden leerlingen gegroepeerd op basis van hun overeenkomsten. Elke leraar werkt dan ook met een drieslag in zijn aanbod: basis, intensief en verrijkt. Deze drieslag vormt het onderwijscontinuüm. “We moeten dus veel minder uitgaan van de verschillen tussen leerlingen, maar juist van de overeenkomsten.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Opbrengstgericht werken

Rubriek: Interview

Opbrengstgericht werken met kleuters is goed mogelijk en nog nodig

Yvonne Leenders, School aan Zet

TIB 2013 nummer 3

De afgelopen jaren is er in het basisonderwijs veel aandacht geweest voor de kleuterperiode. Speciaal voor de overgang van de peuterspeelzaal naar groep 1. Het doel was om peuters met zo min mogelijk (taal-)achterstand naar het basisonderwijs te leiden. Dit heeft zeker geleid tot resultaat. Bij opbrengstgericht werken gaat het niet alleen om het realiseren van een goede overgang van de ene onderwijssituatie naar een opvolgende, maar om meer. Halen we wel voldoende uit de talenten van de kinderen? En daarbij zeker ook met aandacht voor meer begaafde leerlingen. Het doet een sterk appel op professioneel handelen van leerkrachten werkzaam in groep 1 en 2. Te beginnen met een onderzoek daarnaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Opbrengstgericht werken

Rubriek: Extra

Via (digitale) leerlijn en referentieniveaus naar het VO

Bertine Haverhals, Janneke van Klaveren

TIB 2013 nummer 3

Kijk je vol vertrouwen uit naar de verplichte centrale eindtoets van de referentieniveaus voor taal en rekenen die groep-8-leerlingen in het voorjaar van 2015 gaan maken? In de praktijk ervaren wij bij veel IB’ers en leerkrachten handelingsverlegenheid als het gaat om dit onderwerp en hebben ze behoefte aan (digitale) hulpmiddelen. In dit artikel gaan we kort in op de inhoud van de referentieniveaus en wanneer het relevant is om met leerlijnen te werken. En we geven twee
voorbeelden van bruikbare leerlijnen en gaan in op de mogelijkheden van de module leerlijnen in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dat alles om de leerlingen het referentieniveau te laten halen dat past bij hun mogelijkheden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Opbrengstgericht werken

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Doorgaande Zorglijn PO/VO

TIB 2013 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Doorgaande leerlijn, een gezamenlijke verantwoordelijkheid

José de Bleij-De Graaf

TIB 2013 nummer 2

Verschillende beleidsinitiatieven als VVE-beleid en de Wet OKE benadrukken het belang van een kwalitatief goede voor- en vroegschoolse educatie, waarbij er aandacht is voor een doorgaande leerlijn. Het recente bestuursakkoord P onderstreept dit nog eens. In dit artikel gaan we nader in op de belangrijkste componenten in de samenwerking tussen voor- en vroegschool om de doorgaande leer- en ontwikkellijn mogelijk te maken. Het gaat hierbij om het signaleren, het overdragen en
natuurlijk ook het terugkoppelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn

Rubriek: IB-innovatief