Zoeken op trefwoord 'Leerkrachtvaardigheden'

Jouw verwachtingen zijn hun kansen

Redwane Bouttaouane

TIB 2022 nummer 4

Hoe voeg ik waarde toe aan de samenleving? De afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in het thema hoge verwachtingen en de impact hiervan op leerprestaties (cognitief) en welbevinden (sociaal emotioneel) van leerlingen. Uitgaan van ‘High Expectations’ verandert je kijk op het onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Feedback | Gelijke kansen | Leerkrachtvaardigheden | Professionele cultuur

Geef het brein de kans om te vergeten!

Marald Mens

TIB 2022 nummer 4

Het kan zo maar zijn dat een leerkracht uit je team jou als IB’er de vraag stelt: ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat de leerstof bij deze leerling beter beklijft? Wil je eens met me meedenken?’ Wat weten we vanuit onderzoek wat hierbij het beste werkt? Hoe krijg je bij leerlingen topografische kennis, spelling- en grammaticastrategieën of een hoofdstuk geschiedenis goed opgeslagen in hun langetermijngeheugen? Soms zijn dat inzichten die tegen je intuïtie ingaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Leerkrachtvaardigheden | Leeromgeving | Leerstrategieën

Gedrag positief beïnvloeden door het versterken van taalvaardigheden

Trees Das, Sonja van der Lee-Van Broekhoven

TIB 2022 nummer 3

De meerderheid van de kinderen met emotionele en gedragsstoornissen die bij jeugdzorg of GGZ terechtkomen, hebben vaak niet-geïdentificeerde taalachterstanden. Onderzoekers schatten dat wel 70 tot 90% van hen een taalachterstand heeft (Chow & Wehby, 2018, Embrechts et al., 2019). Gedragsproblemen kunnen vervangend gedrag zijn bij gebrek aan communicatief vermogen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gedrag | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken | Taal/spelling

Rubriek: Ontwikkelingen

Leerlingen goed begeleiden begint met naar hen te luisteren

Ingrid Paalman

TIB 2022 nummer 3

In dit artikel wordt ingegaan op het echt luisteren naar leerlingen in hun onderwijsbehoefte. Dit betekent voor elke leerkracht en begeleider in de schoolorganisatie dat zij werken vanuit drie belangrijke aspecten: luisteren, leren en leiden. Gebruik het geschetste kader voor oprecht, nauwkeurig luisteren en het belang ervan in het begeleiden van leraren en leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Gespreksvoering | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken

Rubriek: Achtergrond

Investeer in de leerkracht voor duurzame verbetering van onderwijskwaliteit

Michiel de Haan, Rosa van Santbrink

TIB 2021 nummer 4

Het is de afgelopen maanden veel voorbijgekomen: de opgelopen achterstanden en ongelijkheid in het onderwijs. Sinds corona staan deze thema’s extra in de spotlight. Er worden inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opgezet om de leervertraging op de kernvakken zo snel mogelijk in te halen, zoals het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit gaat gepaard met toenemende druk op verantwoording en roept twijfels op over de vraag of het extra beschikbare geld wel op de juiste wijze wordt ingezet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Kwaliteitszorg | Leerkrachtvaardigheden | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Werken aan een schoolbrede lezende generatie: De IB'er doet ertoe!

Marita Eskes

TIB 2021 nummer 4

Vandaag de dag valt er veel te lezen over de dalende leesresultaten op basisscholen. Toch druppelt kennis hierover maar mondjesmaat de praktijk binnen. En dat terwijl er zoveel bekend is over hoe we leerlingen goed kunnen leren lezen. Welke rol kan jij als intern begeleider spelen bij het verbeteren van het leesonderwijs en hoe pak je dat aan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Lezen | Onderwijskundig leiderschap | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: Praktijk

Door-zien en Trefzeker Handelen

Herman Ilgen

TIB 2020 nummer 4

Non-verbale informatie vormt een belangrijk onderdeel van communicatie en ‘kleurt’ de woorden die iemand gebruikt. Non-verbale communicatie geeft je echter ook een kijkje in iemands persoonlijkheid. Als je getraind bent in non-verbale strategieanalyse zie je in luttele minuten wat kwaliteiten, valkuilen en behoeften zijn van een persoon. Repeterende microbewegingen in het gezicht zijn de basis voor deze informatie. Dat maakt het mogelijk om t e doorzien wat er in
iemand omgaat. Deze aanpak kan je als IB'er behulpzaam zijn bij het bet er leren begrijpen van de ander, waardoor je mogelijk beter kunt afstemmen op je gesprekspartner.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Instrumenten | Leerkrachtvaardigheden

Rubriek: IB-innovatief

Schoolvideo-interactiebegeleiding in teamverband

Jacquelien Bulterman-Bos, Lydia van Hartingsveldt, Neely Anne de Ronde-Davidse

TIB 2020 nummer 4

Veel leerkrachten voelen zich niet vaardig genoeg om met alle verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen om te gaan. Dat beïnvloedt het geloof in hun vermogen om inclusiever onderwijs te kunnen realiseren. IB’ers maken zich daar terecht zorgen over en vinden het belangrijk om dat binnen het team bespreekbaar te maken. Daar ontbreekt het vaak aan. Bovendien schatten ze het kunnen van leerkrachten vaak anders in dan leerkrachten zelf. Scholing is volgens hen daarom belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Leerkrachtvaardigheden | Teamontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Passend omgaan met uitdagend gedrag door autonomieontwikkeling

Marianne den Otter, Anje Ros

TIB 2020 nummer 2

Binnen het Samenwerkingsverband PO de Meierij is in 2018 het NRO-project ‘Passend omgaan met uitdagend gedrag: benutten van Good Practices’ gestart. In dit project zijn bruikbare praktijken verzameld van leerkrachten die in staat zijn om uitdagend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Videobeelden, reflecties en een portret van deze leerkrachten zijn geplaatst in een digitale leeromgeving. Het kader met de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en sociale
verbondenheid van de zelfdeterminatietheorie is in de leeromgeving gebruikt om de voorbeelden te duiden.
In dit artikel richten we ons op de pijler autonomieontwikkeling en bieden we IB’ers een handreiking om leerlingen en leerkrachten passend te ondersteunen bij uitdagend gedrag in de groep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Leerkrachtvaardigheden | Pedagogisch Klimaat | Professionalisering

Rubriek: Praktijk

Waarderen en verbeteren van spellingsopbrengsten

Frans van den Heuvel

TIB 2019 nummer 4

Leerlingen, ouders en andere betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat het spellingonderwijs op een school goed is en resultaten oplevert die passend zijn voor de leerlingpopulatie. Bij het verbeteren van het spellingonderwijs maken scholen gebruik van data die verzameld worden door dagelijkse observatie van leerlingen, het gebruik van observatiesystemen, zelf samengestelde toetsen, methodegebonden toetsen en methode-overstijgende toetsen zoals de Citotoets
Spelling 3.0. Op welke wijze kan je als IB’er een bijdr age leveren aan kwaliteitsverbetering van het spellingonderwijs op je school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Opbrengstgericht werken | Taal/spelling

Rubriek: Ontwikkelingen

Meer aandacht voor de pedagogische dimensie

Fred Delhaas

TIB 2019 nummer 3

Naast de instrumentele opbrengstgerichte dimensie en de psychologisch/neurologische dimensie verdient een normatieve pedagogische dimensie meer aandacht binnen het po. Deze kernwaarde is de laatste jaren nogal onderbelicht gebleven. En dat terwijl die het hart zou moeten vormen van ons onderwijs!
Een manier om die pedagogische dimensie meer aandacht te geven is het voeren van een socratisch gesprek, met de IB’er als gespreksleider.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Leerkrachtvaardigheden

Rubriek: Praktijk

Formatief evalueren

Marlies van der Burg, Anneke Noteboom

TIB 2019 nummer 2

Formatief evalueren in het onderwijs krijgt s teeds meer volgers. Leraren die ermee kennismaken herkennen enerzijds dat het veel bevat van wat ze dagelijks al doen en anderzijds dat het tegemoet komt aan problemen die ze in de klas ervaren bij grote niveauverschillen, motivatie van leerlingen en de methode die als een harnas voelt.
Wat houdt formatief evalueren eigenlijk in? En hoe kun je als IB’er je team hierbij ondersteunen en stimuleren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Feedback | Leerkrachtvaardigheden | Opbrengstgericht werken | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Filosoferen met kinderen op de basisschool: werken aan persoonsvorming

Fred Delhaas

TIB 2019 nummer 2

Ik pak een zakje Cup-a-soup uit mijn filosofiekoffer: “Oh lekker!”, hoor ik. Ik vraag of het soep is? “Nee, nu nog niet!” We tasten de begrippen af. Het is dus geen soep, maar een zakje met poeder waar je soep van kunt maken. Filosofie is ook nauwkeurig de taal gebruiken! Ik zaai twijfel door te vragen of ze zeker weten dat er soep in zit? Nee, ze geven toe dat ze dat niet zeker weten. Hoewel het wel precies op zo’n zakje lijkt. Maar je weet het pas zeker als je het open maakt. Dat doen we dan ook. Ik vat samen door te zeggen dat we zien dat het echt is, we voelen dat het echt is en nu ruiken we ook dat het echt is!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: Ontwikkelingen

Beoordelen zonder cijfers?

Bert Groeneweg

TIB 2019 nummer 1

Kan dat eigenlijk wel, rapporten zonder cijfers? Voor wie is dat goed? Wellicht is het beter voor het leerklimaat op school en neemt het de prestatiestress bij leerlingen weg. Stel dat het goed zou zijn om het cijfers geven uit het onderwijs te halen, zouden we dan bereid zijn dat te doen?
Kunnen IB’ers trouwens zelf wel zonder cijfers? Immers, daarmee hebben ze ‘overzicht’ over de prestaties van leerlingen en kunnen ze collega’s helpen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Internationaal/innovatief | Leerkrachtvaardigheden | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

De maatschappij in de klas

Gemma Beij

TIB 2018 nummer 4

In onze complexe maatschappij is het maken van keuzes voor velen niet simpel. Dus is het heerlijk om al op jonge leeftijd de kans te krijgen te experimenteren met wat je graag doet - of juist niet. Maar wat nu als er niets is? Als er in je omgeving weinig stimulans is of niemand om vragen aan te stellen? Als je weinig tegenkomt wat je uitdaagt of prikkelt, terwijl je juist ontzettend nieuwsgierig bent? Dan komt de maatschappij in de klas.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Onderwijsvisie | Samenwerken | Talentontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Taalgerichte didactiek: van belang voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen?

Maike Schermer

TIB 2017 nummer 4

De afgelopen decennia is het belang van mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling in zowel het primair, voortgezet als speciaal onderwijs onderkend. De taalontwikkeling van leerlingen wordt steeds vaker als speerpunt gekozen voor schoolbreed taalbeleid.
Binnen de didactische pijler van taalbeleid passen de visies van Interactief taalonderwijs (PO) en Taalgericht Vakonderwijs (VO). Deze didactiek heeft de achterliggende visie dat ál het onderwijzend personeel zorg dient te dragen voor het behalen van vastgestelde kerndoelen en referentieniveaus taal door de leerlingen.
Dit artikel gaat in op de vragen die deze didactische stroming oproept voor de doelgroep binnen cluster 4. In hoeverre hebben leerlingen met ernstige gedragsproblemen eigenlijk baat bij lessen met context, interactie en taalsteun, de drie pijlers van taalgerichte didactiek?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Leerkrachtvaardigheden

Rubriek: Achtergrond

Zomerkinderen

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 1

Toenemende diversiteit in de klas, school en samenwerkingsverband leidt tot steeds meer druk om te differentiëren. Toch proberen we steeds zo veel mogelijk homogene groepen te maken, omdat het anders voor leerkrachten wel een erg moeilijke zaak wordt. Ook kinderen die in de zomer zijn geboren, ondervinden last van die drang naar homogeniteit. Daarom een pleidooi voor alternatieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs

Rubriek: IB-innovatief

Mediëren van cognitieve functies

Emiel van Doorn, Floor van Loo

TIB 2016 nummer 1

Kinderen worden op school op allerlei terreinen uitgedaagd: cognitief, sociaal, motorisch, emotioneel, affectief, communicatief. Voor elk ontwikkelingsgebied zijn er onderwijsmethoden en begeleidingsprogramma’s beschikbaar. Wat als deze hulpmiddelen onvoldoende resultaat opleveren? Wat als je merkt dat een kind geen relatie legt tussen het in de ene situatie geleerde en de andere, soortgelijke situatie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden

Rubriek: Achtergrond

Digitale Leerschool daagt excellente leerlingen uit

Ron Ghijssen

TIB 2015 nummer 5

‘Hoe daag je de best presterende leerlingen uit, zonder het risico te lopen de aandacht op de andere leerlingen in de klas te verliezen?’ Dit is een actueel vraagstuk waar de Digitale Leerschool zich op richt. Deze organisatie heeft als doel om leerkrachten en IB’ers te ondersteunen met online Engelstalig lesmateriaal voor excellente leerlingen van groep 3 t/m 8

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Leerkrachtvaardigheden

Rubriek: IB-innovatief

Leerkrachten openen deuren van klaslokalen

Sui Lin Goei, Tijmen Schipper

TIB 2015 nummer 4

In Nederland is een trend zichtbaar van professionele leergemeenschappen waarin leerkrachten gezamenlijk werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Structurele en intensieve samenwerking is echter nog niet overal gemeengoed. Dat is opmerkelijk, gezien het complexe beroep dat leerkrachten dagelijks uitvoeren. De professionaliseringsmethode ‘Lesson Study’ biedt handvatten om het gezamenlijk en systematisch werken aan de kwaliteit van lessen, en daarmee het leren van leerlingen, te bevorderen. De resultaten van deze innovatieve methode zijn veelbelovend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Professionalisering | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Al spelend leert men

Guus Beenhakker

TIB 2015 nummer 1

De termen ‘onderwijs’ en ‘spel’ gaan al heel lang samen. Velen zullen zich hierbij een speelplaats of een blokkendoos voorstellen, maar ook via nieuwe apparaten en technieken worden leerlingen massaal voorzien van spellen op maat. Spelen heeft misschien niet direct een educatief doel, maar spellen kunnen het onderwijs spelenderwijs op allerlei manieren versterken en ondersteunen. Allerlei apps, websites en programma’s vormen een haast onuitputtelijke bron van ondersteunend materiaal. De uitdrukking ‘gamen’ vormt waarschijnlijk de bekendste associatie met die vorm van spelen. Vertaal de term onderwijs ook, voeg het samen en daar is de term ‘gamification’, het spelenderwijs aanleren van educatieve programma’s en kennis.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Creativiteit | Games | Leerkrachtvaardigheden

Rubriek: IB-innovatief

"Passend Onderwijs is omgekeerd redeneren"

Wijnand Gijzen

TIB 2013 nummer 3

Tot vorig jaar was Wijnand Gijzen betrokken bij de ontwikkeling van het Onderwijscontinuüm CED-Groep®. Dit is een denk- en werkwijze waarmee scholen en schoolbesturen opbrengstgericht passend onderwijs kunnen vormgeven. Het uitgangspunt van het handelen van alle leraren zijn de gewenste leer- en sociale opbrengsten van de leerlingen. Om passend onderwijs te organiseren, worden leerlingen gegroepeerd op basis van hun overeenkomsten. Elke leraar werkt dan ook met een drieslag in zijn aanbod: basis, intensief en verrijkt. Deze drieslag vormt het onderwijscontinuüm. “We moeten dus veel minder uitgaan van de verschillen tussen leerlingen, maar juist van de overeenkomsten.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Opbrengstgericht werken

Rubriek: Interview

Hoe realiseer je een professionaliseringsslag binnen je team in de richting van Passend Onderwijs?

Erna Broekman

TIB 2012 nummer 3

Nu de wet Passend onderwijs door de Tweede Kamer is geloodst en de samenwerkingsverbanden zijn geformeerd, gaan scholen zich voorbereiden op de uitvoering van deze wet. De wet beoogt dat leerlingen passend onderwijs krijgen waarmee men recht doet aan hun talenten. Dat betekent dat er een groot beroep wordt gedaan op de kennis en kunde van de leerkracht voor de groep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Passend Onderwijs | Professionalisering | Professionele cultuur | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Alles draait om betrokkenheid!

Spencer Kagan

TIB 2012 nummer 3

Op het visitekaartje van dr. Spencer Kagan staat zijn lijfspreuk prominent vermeld: ‘It’s All About Engagement’. Als een van de grondleggers van het ‘Coöperatief Leren’ gaf hij in april enkele drukbezochte Masterclasses over ‘Verfrissend en motiverend onderwijs voor leraar en leerling’. Daarbij stelde hij actuele kwesties aan de orde als: Hoe kun je als leerkracht binnen het handelings- en opbrengstgericht werken goed onderwijs voor álle leerlingen realiseren? TIB had een gesprek met hem.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Samenwerken

Rubriek: Interview

Checklist: Hoe verbeter je leerkrachtgedrag binnen je eigen school?

TIB 2012 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Planmatig handelen | Professionalisering | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Checklist: Opbrengstgericht werken

Mieke Konings

TIB 2012 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Opbrengstgericht werken

Rubriek: Checklist

Opbrengstgericht werken, hoe doe je dat?

Gerard Regeling

TIB 2011 nummer 1

De politiek eist van basisscholen dat ze opbrengstgericht gaan werken. Over werkdrukverhoging voor leerkrachten en prestatiedruk voor leerlingen gesproken! Of is OGW juist een enorme kans? Kan het ervoor zorgen dat de kinderen maximaal worden toegerust voor hun vervolgopleiding en ze meer zelfvertrouwen krijgen? En dat de docent meer rust krijgt door een planmatige aanpak?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Opbrengstgericht werken

Rubriek: Praktijk