Zoeken op trefwoord 'Communicatie'

Al eens gehoord van een schrijftolk?

Mieke Michiels

TIB 2022 nummer 4

Tijdens de COVID-persconferenties stond de gebarentolk steevast tussen de bewindslieden in om de informatie ook voor doven en slechthorenden duidelijk over te brengen. Maar wist je dat er naast een gebarentolk ook nog een schrijftolk bestaat? Dit artikel beschrijft de werkzaamheden van een schrijftolk, hoe zij ondersteunend kan zijn in het basisonderwijs en op welke manier zij samenwerkt met de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Basisondersteuning | Communicatie | Gelijke kansen | Inclusie | Passend Onderwijs

Gedrag positief beïnvloeden door het versterken van taalvaardigheden

Trees Das, Sonja van der Lee-Van Broekhoven

TIB 2022 nummer 3

De meerderheid van de kinderen met emotionele en gedragsstoornissen die bij jeugdzorg of GGZ terechtkomen, hebben vaak niet-geïdentificeerde taalachterstanden. Onderzoekers schatten dat wel 70 tot 90% van hen een taalachterstand heeft (Chow & Wehby, 2018, Embrechts et al., 2019). Gedragsproblemen kunnen vervangend gedrag zijn bij gebrek aan communicatief vermogen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gedrag | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken | Taal/spelling

Rubriek: Ontwikkelingen

Leerlingen goed begeleiden begint met naar hen te luisteren

Ingrid Paalman

TIB 2022 nummer 3

In dit artikel wordt ingegaan op het echt luisteren naar leerlingen in hun onderwijsbehoefte. Dit betekent voor elke leerkracht en begeleider in de schoolorganisatie dat zij werken vanuit drie belangrijke aspecten: luisteren, leren en leiden. Gebruik het geschetste kader voor oprecht, nauwkeurig luisteren en het belang ervan in het begeleiden van leraren en leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Gespreksvoering | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken

Rubriek: Achtergrond

Ouderbetrokkenheid bij nieuwkomers: hoe leraren en ouders elkaar kunnen bereiken

Ria Goedhart

TIB 2022 nummer 1

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leraren van nieuwkomers geven aan het moeilijk te vinden ouders te bereiken. Wel is duidelijk dat een responsieve houding naar de thuistaal en de culturele achtergronden nodig is. Ook leiden een persoonlijke benadering, eigen inbreng, ondersteuning bij praktische zaken, duidelijke uitnodigingen en de inzet van bruggenbouwers tot een beter contact.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Nieuwkomers/NT2 | Ouders

Rubriek: Ontwikkelingen

Stoelendans, de effecten van positieverwarring

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2022 nummer 1

Denk jij ook wel eens: “Wordt er nu iets van mij gevraagd, wat niet bij mijn taak past?”, of: “Die collega lijkt nu op mijn stoel te gaan zitten”. Positieverwarring gaat over het niet respecteren van de verschillende posities in een organisatie. Het herkennen en begrijpen van waar de positieverwarring vandaan komt, helpt je om
ermee om te gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Rol van de IB'er | Werkbeleving

Rubriek: Achtergrond

Polarisatie: de kracht van het verschil

Nelleke van der Veer-Boersen

TIB 2021 nummer 4

Door het coronavirus is de onrust in de samenleving gegroeid. Ook binnen school is dit goed merkbaar. Zo is het wij-zij denken toegenomen en raken leerlingen vaker met elkaar in discussie op een manier waarbij het respect voor andermans mening verloren gaat. Dit is niet goed voor het onderlinge contact en de sfeer in de klas. Inzicht in polarisatie biedt mogelijkheden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap

Rubriek: IB-innovatief

"Om de ruimte te krijgen, moet je eerst wel een grens trekken"

Walter van de Calseyde, Geert Kelchtermans

TIB 2021 nummer 3

Interview met Geert Kelchtermans

‘Professionele ruimte’ betreft de werkcondities die het mogelijk maken om je professionele taken uit te voeren. “Dat is altijd een kwestie van geven en nemen. Om die ruimte te kunnen nemen, moet je hem ook krijgen. Als intern begeleider kun je redeneren: om mijn werk goed te kunnen doen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Maar op de werkvloer botsen de goede wil en wenselijkheid vaak met de praktijk van alle dag”, stelt professor Geert Kelchtermans.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Professionele leergemeenschap/PLG | Zelfsturing

Rubriek: Interview

De straat uit, de school in

Dian Fluijt, Joyce Zijlstra

TIB 2021 nummer 1

“Jongerenwerkers bezorgd over messen: Geweld op straat steeds explosiever.” “Wie moordt, die scoort in drillrap.” Recente koppen in het nieuws, waarin duidelijk wordt dat geweld en het gebruik van wapens steeds normaler wordt onder jongeren. En het blijft niet alleen bij de straat, het komt ook de school in, of we het nu willen of niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gedrag | Pedagogisch Klimaat

Rubriek: IB-innovatief

Door-zien en Trefzeker Handelen

Herman Ilgen

TIB 2020 nummer 4

Non-verbale informatie vormt een belangrijk onderdeel van communicatie en ‘kleurt’ de woorden die iemand gebruikt. Non-verbale communicatie geeft je echter ook een kijkje in iemands persoonlijkheid. Als je getraind bent in non-verbale strategieanalyse zie je in luttele minuten wat kwaliteiten, valkuilen en behoeften zijn van een persoon. Repeterende microbewegingen in het gezicht zijn de basis voor deze informatie. Dat maakt het mogelijk om t e doorzien wat er in
iemand omgaat. Deze aanpak kan je als IB'er behulpzaam zijn bij het bet er leren begrijpen van de ander, waardoor je mogelijk beter kunt afstemmen op je gesprekspartner.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Instrumenten | Leerkrachtvaardigheden

Rubriek: IB-innovatief

Ken je eigen rode knop?

Ilse van den Heuvel

TIB 2020 nummer 2

Wij zijn allemaal opgevoed en onze opvoeders hebben naar eigen vermogen hun uiterste best gedaan. Iedereen heeft waarden en normen meegekregen. Misschien ben je daar als volwassene nu heel tevreden mee. Maar het kan ook zijn dat sommige normen en waarden je belemmeren in je functioneren. Of af en toe, ogenschijnlijk willekeurig opploppen.
Hoe kan jij als IB’er hiermee omgaan en hoe kan je de leerkracht hierbij ondersteunen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gespreksvoering | Mindset | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Dit hoort niet: anders kijken naar gedrag van collega's en leerlingen

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2020 nummer 1

Ons denken, voelen en handelen worden in belangrijke mate bepaald door de manier waarop mensen in onze omgeving naar zichzelf en de ander kijken.
Opvoeding, levensbeschouwing, sociale klasse, context, positie, fysieke conditie etc. hebben invloed op wie we zijn, hoe we ons gedragen en hoe we naar situaties kijken. We zijn ons niet altijd bewust van de dwingende invloed van deze factoren. Hoe ga je daar als IB’er mee om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gedrag | Gespreksvoering | Mindset | Professionele cultuur

Rubriek: IB-innovatief

Checklist: Peuters en kleuters samen in de klas

Loek Heida

TIB 2019 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Arrangeren met het Dialooginstrument HGW

Tijn Nuyens

TIB 2018 nummer 1

Nagenoeg alle samenwerkingsverbanden werken vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW). Vanuit dit streven zijn de onderwijsbehoeften centraal komen te staan en niet langer ‘wat een kind heeft’. Met het Dial ooginstrument HGW is een nieuwe impuls gegeven aan hoe ouders en school beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Dit instrument is nu geschikt gemaakt om het arrangeergesprek op schoolniveau te houden, waarbij
ouders, jeugdhulp en andere betrokkenen samen een integraal arrangement opstellen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Communicatie | Instrumenten

Rubriek: IB-innovatief

Feedback: complexer dan je denkt

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2018 nummer 1

Feedback wordt gezien als een waardevol middel om collega’s te laten groeien. En toch vinden veel mensen het lastig om feedback te geven of te ontvangen. Dat zou je ook kunnen opmaken uit de vele boeken, artikelen, lijstjes en instrumenten over dit onderwerp. Echter, feedback is niet vanzelfsprekend gemakkelijk en heeft ook niet altijd het gewenste effect.
In dit artikel beschrijven we wat er allemaal een rol speelt bij feedback en waarom het soms lukt en het soms voor misverstanden zorgt. We geven een aantal voorbeelden en eindigen met optimisme.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Feedback

Rubriek: Praktijk

Onweerstaanbare vragen als krachtige interventie

Marjo van Hulten

TIB 2017 nummer 3

Wat doet een vraag? Wat doet een krachtige vraag? Wat doet een krachtige, onweerstaanbare vraag? Na het lezen van dit artikel heb je als IB’er aanknopingspunten voor het stellen van krachtige, onweerstaanbare vragen. Vragen dus die prikkelen en het mentale model van de ander activeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering

Rubriek: Ontwikkelingen

Een andere blik op wandelgangen

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2017 nummer 1

Wandelgangen, wie kent ze niet? In elke school zijn er verscheidene. We associëren het woord vaak met iets negatiefs. In dit artikel kijken we er wat breder naar. Eerst staan we stil bij de meer gangbare,negatieve blik en daarna verkennen we het nut van wandelgangen, want ze hebben zeker ook een positieve kant!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Samenwerken

Rubriek: Achtergrond

Communicatie in de onderwijspraktijk

Frans Smulders, Jacqueline van Swet

TIB 2016 nummer 5

In de dagelijkse onderwijspraktijk krijgen de meer technische onderdelen van taal voldoende tijd en ruimte. De taalaspecten die binnen samenwerken tussen professionals en leerlingen (en ook hun ouders) van belang zijn, komen minder aan bod. Toch is juist taal daarbij een cruciaal instrument. Extra aandacht voor de ‘talige interactie’ is dus de moeite waard.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Taal/spelling

Rubriek: Praktijk

Perspectief van leerkrachten op lesgeven aan nieuwkomers

Charlotte van Keulen

TIB 2016 nummer 3

Naar aanleiding van de forse toename van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen heb ik in 2015 onderzoek gedaan onder leerkrachten, schoolleiders en IB’ers naar wat het betekent om deze kinderen les te geven. Een probleem of een uitdaging voor de school? In dit artikel geven we een aantal praktische overwegingen om het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers in ons land zo goed mogelijk te organiseren. De gebruikte citaten zijn van respondenten in het onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Nieuwkomers/NT2

Rubriek: Praktijk

Dialooginstrument Handelingsgericht Werken

Tijn Nuyens

TIB 2016 nummer 3

Handelingsgericht Werken blijkt in de praktijk hét concept waarmee passend onderwijs van richting en inhoud kan worden voorzien. In de school vinden veel gesprekken plaats om het geboden onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In het SWV RSV Breda is ruim een jaar geleden een initiatief gestart om de kwaliteit van deze gesprekken te versterken. Directe aanleiding was dat IB’ers merkten dat leerkrachten onvoldoende de stimulerende of belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van kinderen kunnen verwoorden. Ook het scherp krijgen wat je te doen staat als de onderwijsbehoeften bekend zijn, was een zorgpunt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Communicatie | Instrumenten

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Klachtenregeling en wat betekent dit voor de IB'er?

Tilly Lansbergen

TIB 2016 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Geschillen/klachten | Ouders | Professionele cultuur

Rubriek: Checklist

Handelingsgericht en respectvol schrijven over kinderen

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2015 nummer 4

Het is een recht van de ouders om het dossier van hun kind in te kunnen zien. Dat maakt het noodzakelijk voor leerkrachten en IB’ers om zinvolle en respectvolle notities te maken, die ze vervolgens kunnen bespreken met de ouders. Wat verstaan we eigenlijk onder respectvol en zinvol schrijven? En waarom is het in de praktijk zo lastig om op deze wijze over kinderen te schrijven? Gelukkig geldt ook hiervoor: alles is te leren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Ouders

Rubriek: Ontwikkelingen

Gebruik vaktaal in de rekenles

Pauline van Vliet

TIB 2015 nummer 3

Het gebruik van taal is een onlosmakelijk en essentieel onderdeel van interactie en leren in de rekenles. Maar welke taal spreekt de leerkracht zelf eigenlijk in de rekenles? Is zij zich wel bewust van haar eigen taalgebruik? En welke verwachtingen straalt ze uit naar leerlingen in het gebruik van rekentaal en het zorgvuldig verwoorden en formuleren? Als IB’er kun je bijdragen aan de bewustwording van het gebruik van vaktaal bij leerkrachten, ter versterking van de kwaliteit van hun rekenonderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Rekenen

Rubriek: IB-innovatief

Praten met ouders

Rik Prenen, Maurits Wysmans

TIB 2015 nummer 1

“De richting waarin het water vloeit, waarom het nu eens rustig kabbelt en dan weer kolkend zijn weg zoekt, is afhankelijk van de bedding waarin het stroomt.” Goede communicatie heeft wellicht méér te maken met het zich bewust zijn van het proces en de interactie tussen de gesprekspartners (de bedding van het gesprek) dan met gevleugelde uitspraken en tactische one-liners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Misverstanden in de klas

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2014 nummer 5

Tijdens communicatie tussen leerkracht en leerlingen ontstaan regelmatig misverstanden, grappige of meer nadelige. Sommige merken we direct op doordat de leerling, in onze ogen, onverwacht reageert. Bij andere misverstanden merken we pas later dat onze communicatie andere gevolgen blijkt te hebben dan die we bedoeld hebben. We gaan uit van goede bedoelingen van leerkrachten. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor een misverstand ontstaat: je vakopvatting, de manier waarop je iets zegt, hoe je gezicht staat als je iets zegt, hoe het kind jouw zinnen of gezicht interpreteert. Het is eigenlijk een wonder dat het zo vaak goed gaat in de klas!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie

Rubriek: Praktijk

Hoe vertel ik het mijn ouders?

Ron Benjamins

TIB 2012 nummer 3

Natuurlijk gaat het vaak goed. De meeste scholen en ouders kunnen heel goed samenwerken als de begeleiding van een kind net iets meer nodig heeft. Maar wat kost het een energie als het contact met ouders niet goed loopt! Er zijn momenten dat je je als IB’er wanhopig afvraagt, wat je nog kunt doen om met ouders in gesprek te blijven – in het belang van het kind. In dit artikel drie gouden tips die niet alles, maar wel veel oplossen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Achtergrond