Zoeken op trefwoord 'Coaching/begeleiding'

Opbrengstgericht coachen: Zo ondersteun je je collega's

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 4

Opbrengstgericht coachen is een methodiek die jou als IB’er helpt bij het ondersteunen van leerkrachten bij het inclusiever maken van de eigen school. Opbrengstgericht coachen betekent maatwerk, waarbij de leerkracht in haar kracht wordt gezet om zelf een oplossing te bedenken en uit te voeren, die past bij haar hulpvraag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Inclusie | Oplossingsgericht werken | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Proberen lukt altijd

Jorinde Jelles

TIB 2021 nummer 3

Nog één keer open ik het gespreksverslag. Heb ik alles echt goed verwoord? Staan er nog spelfouten in? Zijn de afspraken helder geformuleerd? Ik lees het toch nog een keertje door. En ja hoor, toch wat aanpassingen… Hopelijk is iedereen nu tevreden zo. En ik druk op de verzendknop. Klaar! Zucht… Wat kosten dit soort twijfels soms veel tijd en energie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gedrag | Mindset | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Talentgedreven werken in het onderwijs

Jorinde Jelles, Els Pronk

TIB 2021 nummer 1

In navolging op het artikel ‘Samen sterker! De kracht van groepsarrangement Atlasklas’ (TIB 2020-4), zijn Els Pronk en Jorinde Jelles in gesprek gegaan over aspecten als veerkracht, kijken achter gedrag, versterken van binnenuit, talentinterviews, de ijsberg, de kring en ‘therapeuteren’. En over hoe mooi het zou zijn om andere scholen te inspireren om (nog) meer talentgedreven te gaan werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Gedrag | Talentontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

De kracht van intervisie

Peter Laros, Nikkie Laros

TIB 2020 nummer 3

Uit het nationaal onderzoek ‘IB’er tot hier: en nu verder?!’ (2019) blijkt dat we op school al meer en gerichter praten over het ambacht van de leerkracht. Dat is winst! Echter, een teamgesprek over de concrete praktijk met de leerlingen is nog geen vaststaand gegeven.
Op welke wijze kan het bespreken van casuïstiek een plaats krijgen in je team? In een professionele leergemeenschap bespreken we immers samen hoe we leerlingen beter kunnen laten leren. Maar hoe doen we dat? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe integreren we praktijkinbreng? En hoe kun je als IB’er dit proces begeleiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gespreksvoering | Ondersteuningsstructuur | Oplossingsgericht werken | Professionalisering

Rubriek: Achtergrond

Ken je eigen rode knop?

Ilse van den Heuvel

TIB 2020 nummer 2

Wij zijn allemaal opgevoed en onze opvoeders hebben naar eigen vermogen hun uiterste best gedaan. Iedereen heeft waarden en normen meegekregen. Misschien ben je daar als volwassene nu heel tevreden mee. Maar het kan ook zijn dat sommige normen en waarden je belemmeren in je functioneren. Of af en toe, ogenschijnlijk willekeurig opploppen.
Hoe kan jij als IB’er hiermee omgaan en hoe kan je de leerkracht hierbij ondersteunen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gespreksvoering | Mindset | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

De overtreffende trap van dromen is doen

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 1

Ja, het kan en bestaat echt: een school waar kinderen zorgen voor pony’s, geiten en varkens; waar ouders een boomhut bouwen, er een ‘samentuin’ door de school en de buurtvrijwilligers wordt onderhouden, waar een VIP-hut staat waarin leerlingen problemen oplossen, waar gymles wordt gegeven met boomtakken, een oude caravan een poppenhoek herbergt, begeleiders als coteachers samenwerken, een doorgaande individuele ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12
vanzelfsprekend is, een voedselbos in stand wordt gehouden, een buitentheater dienst doet als skatebaan voor de buurt, en zo veel meer!
Dit was geen werken vandaag, maar onwijs genieten! Graag deel ik mijn verslag van een bezoek aan Freinetschool De Tandem in Brugge (B.).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Dit hoort niet: anders kijken naar gedrag van collega's en leerlingen

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2020 nummer 1

Ons denken, voelen en handelen worden in belangrijke mate bepaald door de manier waarop mensen in onze omgeving naar zichzelf en de ander kijken.
Opvoeding, levensbeschouwing, sociale klasse, context, positie, fysieke conditie etc. hebben invloed op wie we zijn, hoe we ons gedragen en hoe we naar situaties kijken. We zijn ons niet altijd bewust van de dwingende invloed van deze factoren. Hoe ga je daar als IB’er mee om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gedrag | Gespreksvoering | Mindset | Professionele cultuur

Rubriek: IB-innovatief

Checklist: Aandacht voor socialisatie en persoonsvorming

Peter Laros

TIB 2019 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Pedagogisch Klimaat | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: Checklist

Denken in driehoeken

Albert de Boer

TIB 2018 nummer 1

Steeds vaker kom ik in gesprekken met directeuren en IB’ers tegen dat er onduidelijkheid of zelfs spanning is over ieders taken en verantwoordelijkheden. Bestaan er hiervoor objectieve criteria? Wat mag een leerkracht en een directeur van de IB’er verwachten? Hier een poging tot een kader.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Ontwikkelingen

De IB'er als coachend onderzoeker

Willem de Vlaming

TIB 2016 nummer 4

Wat is er mooier dan vanuit de rol van IB’er het schoolteam en de directie te begeleiden bij
de ontwikkeling van onderwijsondersteuning? Wat is er mooier dan dat te doen op basis van participatie? Participatie waarbij alle betrokkenen met elkaar op onderzoek uitgaan. Wat is er mooier dan het begeleiden van participatief onderzoek? Wat is er mooier dan leerkrachten begeleiden rondom onderzoek naar hun eigen kwaliteiten en de wijze waarop die doelgericht en effectief kunnen worden ingezet om betekenisvolle doelen van onderwijsondersteuning te realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Onderzoeken

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: 5 vuistregels voor goede teamcoaching

Robert Jansen

TIB 2016 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Beeldcoaching als kwaliteitsinstrument

Andra Koolhof

TIB 2016 nummer 1

Op veel scholen gebruiken IB’ers de camera als hulpmiddel bij het ondersteunen van de leerkracht. Onderwijsgroep Primus is vanaf 2013 bezig met het project (On)gekend Talent. De aanleiding was tweeledig: de visie van Primus op het werken in Onderwijsteams (collectieve professionele cultuur) en een kwaliteitsimpuls voor het opbrengstgericht werken op alle 13 scholen. In deze collectieve professionele cultuur leidt de reflectie op eigen handelen bij leerkrachten tot professionele ontwikkeling en onderwijsverbetering.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Passende competenties voor passend onderwijs!

Annemieke Mol Lous

TIB 2015 nummer 5

In een gezamenlijk onderzoek van ITS, Kohnstamm, UvA en het lectoraat passend onderwijs van de Hogeschool Leiden en de Thomas More Hogeschool is onderzocht welk competenties leerkrachten nodig hebben om passend onderwijs te kunnen bieden in reguliere scholen. In dit artikel geven we een aantal bevindingen van dit onderzoek en wat de consequenties zijn voor de rol van de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Passend Onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Van intern begeleider naar integratiebegeleider?

Dian Fluijt

TIB 2015 nummer 1

“Dag, ik ben Connie. Dit jaar heb ik de opleiding Specialist Integratie Begeleider succesvol afgerond. Bij de invoering van ‘Passend Onderwijs’, inmiddels alweer zo’n vijf jaar geleden, was ik intern begeleider. Maar mijn taken werden steeds meer door de leerkrachten zelf ingevuld, zodat mijn taak veranderde. Dit jaar sta ik met veel plezier drie dagen als co-teacher in een bovenbouw meerleerjarenklas. Een bewuste keuze, omdat we gepersonaliseerd onderwijs belangrijk vinden en deze groep een paar extra handen in de klas goed kan gebruiken. Als school laten we hiermee zien, dat we het inzetten van formatie voor het primaire proces serieus nemen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Laat je leerkrachten leren?

Peter Laros

TIB 2015 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Wie maakt zich druk over de werkdruk bij leraren?

Jacques van den Born, Pieter Diehl, Annemiek van Eijk

TIB 2014 nummer 1

Veel mensen in het onderwijs klagen over te grote werkdruk. Deze gevoelens worden mede aangewakkerd door berichtgeving in de media. De IB’er wordt dagelijks geconfronteerd met leraren die werkdruk ervaren. Kan zij de helpende hand bieden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

De IB'er als spil in het 'Kennisweb'

Marianne den Otter

TIB 2013 nummer 5

Met de invoering van Passend onderwijs staan we voor de uitdaging om onderwijs samen ‘passend’ te maken voor álle leerlingen. Dit kun je vertalen in een parallel scenario voor een nieuwe rolneming van de IB’er met het team: samen onderwijs passend maken met álle leerkrachten, door inzet van ieders kwaliteit, passie en expertise. Met de IB’er als kennisnetwerker en procesbegeleider van onderwijsontwikkeling en -kwaliteit. Op basisschool het Palet in Hapert zijn we op deze wijze aan de slag gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Talentontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Begaafde onderpresteerders. Waar leg je het accent bij de begeleiding?

Eleonoor van Gerven

TIB 2013 nummer 5

Onderpresteren is ‘hot’. Zowel in onderwijsland, als in de politiek is er veel aandacht voor leerlingen die minder presteren dan hun omgeving van hen verwacht. Adviezen vliegen je als leerkracht links en rechts om de oren: wat je moet doen en vooral hoe je dat moet doen. Maar waar moet nu het accent bij de begeleiding liggen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Coaching/begeleiding

Rubriek: Ontwikkelingen

Talenten als basis voor teamontwikkeling

Robert Jansen

TIB 2013 nummer 4

Leerkrachten kunnen stress, onzekerheid en gevoelens van incompetentie ervaren in de omgang met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Ze hebben soms de overtuiging dat ze dingen niet kunnen. Zeker als het om gedragsproblemen gaat of als ze nog veel vaardigheden moeten ontwikkelen. Kortom: leerkrachten die zich handelingsverlegen voelen, graag experts inschakelen, best practices van anderen omarmen en risico’s zo veel mogelijk vermijden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Samenwerken | Talentontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Over de B van IB

Wim Meijer

TIB 2013 nummer 3

In de auto denk ik na over mijn inleiding op de TIB regiocongressen. IB’ers willen meer tijd besteden aan het begeleiden van leerkrachten. Dat weet ik uit eigen onderzoek in 1994, 1998 en 2003. Een nastrevenswaardig ideaal. Ook als het om zorgleerlingen gaat. Leeft die wens in 2012 nog steeds? Waarom komt die B van IB alsmaar in het gedrang? Misschien is mijn pleidooi overbodig. Ik word afgeleid door een wagen achter me. Even later haalt een prachtige oldtimer me in...

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Handelingsgericht begeleiden

Sonja de Lange

TIB 2013 nummer 2

Als IB’er voer je bijna dagelijks gesprekken met leerkrachten. Het ene gesprek verloopt constructiever dan het andere. Reacties als “Hou nou eens op met dat gevraag, geef gewoon wat tips” of “Doe ik al” zorgen voor frustraties bij zowel de leerkracht als IB’er. In dit artikel geven we aanbevelingen bij het begrijpen van en het constructief omgaan met verschillen tussen leerkrachten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding

Rubriek: Praktijk

Lijstjes die verleiden tot anders (bege)leiden

Bert Groeneweg

TIB 2013 nummer 1

Het schoolbeleid moet je ergens op baseren. Heel mooi is het wanneer gedegen onderzoek je keuzes motiveert. Maar pas op voor ‘lijstjes’ met cijfers zonder naar de achtergronden te kijken. In dit artikel worden twee voorbeelden gegeven van de woorden achter de cijfers. Beleidsmakers in de school, waaronder de IB’er, kunnen hier hun voordeel mee doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Begeleiden en leereffectiviteit

Bert Groeneweg

TIB 2012 nummer 5

Bijdragen aan het verbeteren van de leereffectiviteit in de school op een verantwoorde manier en met grote kans op succes, omdat de keuzes voor de interventies onderbouwd zijn. Dat kan met ‘de Heilige Graal van het lesgeven’ in de vorm van een megaonderzoek naar leereffectiviteit. IB’ers kunnen er hun school mee
vooruit helpen en de leeropbrengsten helpen verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Opbrengstgericht werken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Draagkracht en draaglast: op weg naar professionele betrokkenheid

Peter Laros, Ariette Riezebos

TIB 2012 nummer 3

In de eerste TIB constateerden wij dat timemanagement een middel is om de juiste balans op de werkvloer te vinden. Maar ook bij goed timemanagement kun je een grote werkdruk ervaren, bijvoorbeeld vanuit een persoonlijke betrokkenheid met de leerling, ouder(s) of collega(‘s). Hoe kan een IB’er persoonlijke betrokkenheid omzetten naar professionele betrokkenheid? En hoe laat je de leerkracht eigenaar zijn van het eigen werkproces?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Professionalisering | Samenwerken | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Wil je nu een antwoord of wil je een goed antwoord?

Nicolien Duivesteijn

TIB 2012 nummer 2

Tijdens de opleiding ligt de focus sterk op het continu onderzoeken van je eigen handelen als IB’er. Hoe onderzoek je in de dagelijkse schoolpraktijk? Werk je met procedures en protocollen? Hoe rapporteer je, en aan wie? Hoe ga je om met ‘evidence-based practice’ en bronnen? TIB vroeg het aan IB’er Nicolien Duivesteijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

De oplossingsgerichte IB'er als coach

Peter Laros, Ariette Riezebos

TIB 2012 nummer 1

Een belangrijke taak van de IB’er is het begeleiden en coachen van leerkrachten bij pedagogisch en didactisch handelen. Het komt nogal eens voor dat een IB’er vanuit de expertrol enigszins gefrustreerd verzucht: “Ik heb ze geadviseerd wat ze moeten doen, maar ze doen er niets mee”. Een oplossingsgerichte houding kan leiden tot andere gevoelens bij de IB’er en bij de leerkracht. Op welke wijze kun je je collega’s coachen vanuit het perspectief van oplossingsgericht werken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Oplossingsgericht coachen is een kwestie van: al doende leer je

Bianca van Dongen, Monique van Tilburg

TIB 2012 nummer 1

Een van de instrumenten van een IB’er is het ‘oplossingsgericht coachen’. Dit maakt een wezenlijk deel uit van de opleiding tot IB’er. Maar hoe werkt het in de praktijk? En hoe makkelijk/lastig is het om niet steeds te willen adviseren en in je rol van coach te blijven? TIB sprak hierover met Bianca van Dongen en Monique van Tilburg, beiden IB’er in Leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Checklist: Hoe coach je op kansen?

Peter Laros

TIB 2012 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Oplossingsgericht werken

Rubriek: Checklist

Coaching: van voldoende naar beter

Frans van der Boom

TIB 2011 nummer 2

Voor elke school een schrikbeeld: de inspecteur meldt na een schoolbezoek dat de eindopbrengsten onvoldoende zijn. Het oordeel zorgt bij menige leerkracht voor een flinke teleurstelling. “En we hebben nog wel zo hard gewerkt!” Vorig jaar overkwam dit OBS Yore in Tilburg. IB’er Frans van der Boom ging met het team keihard aan de slag. “Achteraf gezien, zorgde de beoordeling ‘onvoldoende’ voor een enorme dynamiek op onze school.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Coachen

Bert Groeneweg

TIB 2011 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Opbrengstgericht werken

Rubriek: Checklist