Zoeken op trefwoord 'Arrangeren'

Al eens gehoord van een schrijftolk?

Mieke Michiels

TIB 2022 nummer 4

Tijdens de COVID-persconferenties stond de gebarentolk steevast tussen de bewindslieden in om de informatie ook voor doven en slechthorenden duidelijk over te brengen. Maar wist je dat er naast een gebarentolk ook nog een schrijftolk bestaat? Dit artikel beschrijft de werkzaamheden van een schrijftolk, hoe zij ondersteunend kan zijn in het basisonderwijs en op welke manier zij samenwerkt met de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Basisondersteuning | Communicatie | Gelijke kansen | Inclusie | Passend Onderwijs

Teambreed handelingsgericht arrangeren

Simone van Dijk

TIB 2021 nummer 5

Het is belangrijk - maar niet genoeg - dat na een ondersteuningsteamoverleg (OT) de leerkracht ‘van dienst’ haar onderwijs aanpast en de leerling de begeleiding krijgt die hij nodig heeft. Hoe gaan we teambreed handelingsgericht arrangeren en nemen we als team gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor alle leerlingen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Lezen | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Hoe meer verantwoordelijkheid wordt gedeeld, hoe beter voor het kind"

Walter van de Calseyde, Laurie de Vroom

TIB 2021 nummer 1

Scholen hebben sinds de intrede van passend onderwijs de opdracht om samen met jeugdhulp en de gemeente ondersteuningstrajecten op elkaar af te stemmen. In de praktijk betekent dat: samen zoeken naar oplossingen voor soms ingewikkelde problemen en ervoor zorgen dat leerlingen vlot(ter) worden geholpen. Meestal beschrijven we deze samenwerking in TIB vanuit de optiek van het onderwijs. Deze keer doen we dat door de bril van de gemeente. “Toch komen we alleen verder als we onze opdracht zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid“, zegt Laurie de Vroom, beleidsmedewerker jeugdhulp en onderwijs bij de Gemeente Tilburg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

Samen sterker! De kracht van groepsarrangement Atlasklas

Jorinde Jelles

TIB 2020 nummer 5

Veerkracht versterken en vandaar uit leren. Dat is bij de Atlasklas dagelijkse kost. Het ontdekken van je talenten, het samen aangaan van uitdagingen en zien van elkaars kwaliteiten. Om zo nog steviger in je schoenen te staan en met zelfvertrouwen de mogelijkheden van je (leer)omgeving te kunnen benutten. IB’er Jorinde Jelles en arrangementsbegeleider Sabrine Jongmans zien de extra opbrengst van deze groepsondersteuning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Sociaal emotioneel leren | Zelfsturing

Rubriek: IB-innovatief

Zorgboerderijen en passend onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 5

Scholen kunnen door de Variawet op een andere locatie maatwerk bieden aan leerlingen die niet of gedeeltelijk naar school gaan. De zorgboerderij is dan mogelijk een geschikte partner. Feit is dat de toestroom van jeugdigen in de leerplichtige leeftijd naar zorgboerderijen toeneemt en daarmee tijdelijk worden ontheven van inschrijving in het onderwijs. Dit staat haaks op de doelstelling van passend onderwijs, het meer inclusieve onderwijs. Wat gaan we doen aan de groei van de kosten jeugdhulp en het onttrekken van leerlingen aan (passend) onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Thuiszitters

Rubriek: Achtergrond

Onderwijs en zorg als een eenheid bekeken

Loek Heida

TIB 2020 nummer 3

Niet overal in Nederland verloopt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp voldoende vanzelfsprekend. Ouders zijn vaak al blij als school en jeugdhulp voor hun kind tot een integraal arrangement zijn gekomen. Maar er is voor effectieve samenwerking meer nodig dan alleen curatieve ondersteuning.
In 2014 is de implementatie van de Wet Passend Onderwijs van start gegaan onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden en de deelnemende schoolbesturen. In 2020 komen we tot de conclusie dat het maar de vraag is of leerlingen dankzij passend onderwijs meer maatwerk krijgen bij ondersteuning. En dat er veelal geen dekkend netwerk is en leraren nog steeds twijfelen of ze de klus van passend onderwijs wel goed aankunnen. Op lokaal niveau zien we echter hoopvolle initiatieven tot integratie ontstaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Checklist: Onderwijs en jeugdzorg samen

Loek Heida

TIB 2020 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Passend onderwijs moet echt een stuk beter

Walter van de Calseyde, Lisa Westerveld

TIB 2020 nummer 3

Op 3 maart jl. liet de Tweede Kamer via een aantal moties haar onvrede merken over de huidige gang van zaken bij passend onderwijs. De meeste moties betroffen het terugdringen van het aantal thuiszitters en de financiering van onderwijs en zorg.
Lisa Westerveld (GroenLinks) is het enige ‘ontschotte’ Kamerlid dat zowel onderwijs, jeugdzorg als kinderopvang in haar portefeuille heeft. Daardoor kan ze alles op het gebied van passend onderwijs op de voet volgen. En dat blijkt hard nodig.
“We moeten constateren dat het zowel met de invoering van de Jeugdwet als met passend onderwijs helemaal niet goed gaat. Juist kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben, worden de dupe”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Bekostiging | Geschillen/klachten | Jeugdhulp | Passend Onderwijs

Rubriek: Interview

Robot in de klas?

Margarida van Wijk

TIB 2018 nummer 3

Bijna 20.000 leerlingen in Nederland zijn lange tijd t e ziek om naar school te gaan. Doordat deze leerlingen het contact met hun leeftijdsgenoten missen en niet kunnen participeren in het dagelijks leven, komen ze al snel in een sociaal isolement terecht. IB’ers weten als geen ander dat dit sociaal isolement rampzalige gevolgen kan hebben en kan leiden tot een laag gevoel van eigenwaarde, depressie en sociale onzekerheid. Bovendien is het vaak lastig voor een kind dat
langdurig thuis heeft gezeten om weer te re-integreren in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat dit probleem al na twee weken van afwezigheid kan optreden.
Scholen in Breda hebben daarom als eerste in Nederland robots ingezet in de klas. Vanaf dit schooljaar helpen deze robots thuiszitters door een moeilijke periode. Zo kon een meisje met kanker toch lessen volgen en contact blijven houden met haar klasgenoten. “Het is ook gewoon een schattig ding”, zegt haar leerkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Sociaal emotioneel leren | Thuiszitters | Zieke leerlingen

Rubriek: IB-innovatief

Arrangeren met het Dialooginstrument HGW

Tijn Nuyens

TIB 2018 nummer 1

Nagenoeg alle samenwerkingsverbanden werken vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW). Vanuit dit streven zijn de onderwijsbehoeften centraal komen te staan en niet langer ‘wat een kind heeft’. Met het Dial ooginstrument HGW is een nieuwe impuls gegeven aan hoe ouders en school beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Dit instrument is nu geschikt gemaakt om het arrangeergesprek op schoolniveau te houden, waarbij
ouders, jeugdhulp en andere betrokkenen samen een integraal arrangement opstellen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Communicatie | Instrumenten

Rubriek: IB-innovatief

"Ons passend onderwijs gaat meestal goed en soms zijn er grenzen"

Janneke Feenstra, Janny Hollenberg

TIB 2017 nummer 2

Op basisschool Cunera in Castricum staat inclusief onderwijs hoog in het vaandel. Volgens IB’er Janny Hollenberg en leerkrachtondersteuner Janneke Feenstra is hun belangrijkste opdracht: “Hoe zorgen we ervoor dat er voor elk kind kansen liggen op onze school?”.
Die vraag stellen is makkelijker dan hem beantwoorden in de praktijk. Want daarvoor heb je extra handen, veel energie en geduld, en een goede relatie met je collega’s, de leerling zelf en de ouders nodig. “Als alles goed gaat, loopt alles in de driehoek leerkracht-kind-ouder naar wens. Maar je loopt ook wel eens tegen je grenzen aan en dan gaat het ook wel eens minder helaas.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie

Rubriek: Interview

Dialooginstrument Handelingsgericht Werken

Tijn Nuyens

TIB 2016 nummer 3

Handelingsgericht Werken blijkt in de praktijk hét concept waarmee passend onderwijs van richting en inhoud kan worden voorzien. In de school vinden veel gesprekken plaats om het geboden onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In het SWV RSV Breda is ruim een jaar geleden een initiatief gestart om de kwaliteit van deze gesprekken te versterken. Directe aanleiding was dat IB’ers merkten dat leerkrachten onvoldoende de stimulerende of belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van kinderen kunnen verwoorden. Ook het scherp krijgen wat je te doen staat als de onderwijsbehoeften bekend zijn, was een zorgpunt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Communicatie | Instrumenten

Rubriek: Ontwikkelingen

Integrale ondersteuningsarrangementen Jeugdzorg en onderwijs

Wouter Twaalf, Eline Vree

TIB 2015 nummer 3

Scholen pakken vaak als eerste signalen op als het met een kind niet goed gaat. Maar hoe voorkom je dat de ondersteuning aan kinderen en hun ouders langs elkaar heen werkt of niet op gang komt? Oftewel: Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs om één gezamenlijk plan van aanpak te maken voor ieder gezin dat ondersteuning nodig heeft?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken | Suïcide

Rubriek: Praktijk

"Voor elk relevant transitiemoment is er een scenario beschikbaar"

Joan van den Heijkant

TIB 2015 nummer 3

Een goede aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs is essentieel om te komen tot - waar nodig - één ondersteuningsplan per gezin. In de proeftuin ‘Integrale ondersteuningsarrangementen Jeugdzorg en Onderwijs’ in de regio West-Brabant-Oost is proefondervindelijk gewerkt aan een goede manier om de aansluiting tussen beide werelden vorm te geven. Hierbij is het kind en de ouders centraal zetten, en denken vanuit de ondersteuningsbehoefte van het kind, het uitgangspunt geweest. “We hebben ervaren dat je vooral op de transitiemomenten een scenario beschikbaar moet hebben”, vertelt coördinator Ondersteuningstoewijzing Joan van den Heijkant.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

'Afstemmingsregisseur', de nieuwe IB'er?

Bert Groeneweg

TIB 2015 nummer 2

De versterking van de basisondersteuning en de ambities in het schoolprofiel zorgen ervoor dat leerkrachten meer verantwoordelijkheid voor de ondersteuning zelf kunnen nemen. De IB’er krijgt een regietaak binnen de school en een afstemmingstaak buiten de school met alle andere ondersteuners rondom de leerling. Naar voorbeeld van de Britse Senco (Special Education Needs Coordinator), die ‘inclusion manager’ wordt genoemd, komt er een nieuw takenpakket voor de IB’er. Die kunnen we straks misschien ‘afstemmingsregisseur’ noemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: IB-innovatief

"De waarde van handelingsgericht arrangeren is dat je het samen doet!"

Noelle Pameijer

TIB 2014 nummer 3

Handelingsgericht arrangeren: waarom moeten we dat willen? “De waarde ervan is dat IB’er, leerkracht en ouders samen met een trajectbegeleider van het SWV (AB-er of schoolpsycholoog/orthopedagoog) de situatie analyseren en bespreken wat ze willen bereiken. Dan komt de vraag: Wat heeft deze leerling daarvoor nodig? En: Wat hebben wij als school nodig om deze leerling passend onderwijs te bieden en wat hebben ouders nodig om ons onderwijs te ondersteunen? Je zoekt gezamenlijk naar mogelijkheden en perspectief, je kijkt vooruit in het belang van het kind”, stelt expert Noëlle Pameijer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Interview

Van slagboom naar hefboom

Vivian van Alem, Jacques van den Born

TIB 2014 nummer 1

Door passend onderwijs komt budgetverantwoordelijkheid voor ondersteuningsmiddelen mogelijk dichter bij de school. Dat betekent dat de IB’er nieuwe taken en
verantwoordelijkheden zal krijgen in het proces van de ondersteuningstoewijzing. Van indiceren naar arrangeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Achtergrond