Zoeken op trefwoord 'Teamontwikkeling'

Verstoor het evenwicht en organiseer tegenspraak in je team

Wilbert Vonck

TIB 2022 nummer 2

Het ideale veranderproces: iedereen wil, denkt en doet hetzelfde. Of sla je dan een belangrijke stap over en houd je te weinig rekening met de complexiteit van ‘veranderen in het onderwijs’? Hoe reflecteer je op een gemaakte keuze? Tijdens het proces van onderwijsverbetering zorgt de creatieve kracht van collega’s voor afstemming en duurzaamheid. Dat begint bij het stemgeven aan de andersdenkenden, oftewel: door het organiseren van tegenspraak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Achtergrond

Teambreed handelingsgericht arrangeren

Simone van Dijk

TIB 2021 nummer 5

Het is belangrijk - maar niet genoeg - dat na een ondersteuningsteamoverleg (OT) de leerkracht ‘van dienst’ haar onderwijs aanpast en de leerling de begeleiding krijgt die hij nodig heeft. Hoe gaan we teambreed handelingsgericht arrangeren en nemen we als team gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor alle leerlingen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Lezen | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Naar een lerende cultuur in je lerarenteam

Sandra van Aalderen, Monique Rouweler

TIB 2021 nummer 1

Veel scholen hebben te maken met complexe onderwijsontwikkelingen zoals het implementeren van gepersonaliseerd leren of Wetenschap en Technologie (W&T). Hoewel veel leerkrachten het belang van deze ontwikkelingen onderschrijven, lopen IB’ers en schoolleiding soms aan tegen terughoudendheid en onzekerheid in het team. Hierdoor komt de implementatie van de onderwijsontwikkeling moeilijk op gang. Dit artikel geeft inzicht in hoe de leermentaliteit van je collega’s invloed heeft op de onderwijsontwikkeling en leercultuur in je team en geeft je handvatten om deze te bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Onderzoeken | Professionalisering | Teamontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Werken met de vertrouwensscan

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Instrumenten | Pedagogisch Klimaat | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Schoolvideo-interactiebegeleiding in teamverband

Jacquelien Bulterman-Bos, Lydia van Hartingsveldt, Neely Anne de Ronde-Davidse

TIB 2020 nummer 4

Veel leerkrachten voelen zich niet vaardig genoeg om met alle verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen om te gaan. Dat beïnvloedt het geloof in hun vermogen om inclusiever onderwijs te kunnen realiseren. IB’ers maken zich daar terecht zorgen over en vinden het belangrijk om dat binnen het team bespreekbaar te maken. Daar ontbreekt het vaak aan. Bovendien schatten ze het kunnen van leerkrachten vaak anders in dan leerkrachten zelf. Scholing is volgens hen daarom belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Leerkrachtvaardigheden | Teamontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Lerend team traint zelfsturing bij leerlingen

Christian van den Brekel

TIB 2020 nummer 1

Veel scholen verwachten dat leerlingen hun eigen leerproces kunnen sturen. Zelfsturing ontstaat echter niet vanzelf: leerlingen moeten kunnen reflecteren op hun leergedrag en dienen tevens gemotiveerd te zijn om leertaken vol te houden als het moeilijk wordt. Op basisschool St. Paulus in Heerlen is een PLG (professionele leergemeenschap) opgericht die onderzoek heeft gedaan naar zelfsturing en dan vooral naar de rol van de IB’er, de leerkracht en de leerling. Zo is het team tot een aantal belangrijke inzichten gekomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Ontwikkelingen

Goede dingen meenemen naar een nog betere toekomst

Sven Geenens

TIB 2019 nummer 5

Als intern begeleider werk je meestal veel samen met je directeur. Die maakt op zijn beurt weer deel uit van een bovenschools netwerk. In dit artikel richten we ons op de ervaringen van een bovenschools directeurennetwerk in Vlaanderen met waarderend onderzoek. Kan de methodiek van waarderend onderzoeken ook bijdragen aan een goede samenwerking tussen de IB’er en de directeur?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Staat jouw school open voor het concept '10-14-onderwijs'?

Vivian van Alem

TIB 2019 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Instrumenten | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Op weg naar een pedagogisch sensitief team

Loek Heida

TIB 2019 nummer 1

Pedagogische sensitiviteit wordt gezien als een typerende eigenschap van de leerkracht, die binnen een onderwijsleersituatie grote opbrengsten kan genereren. Zij heeft een bijzondere pedagogische relatie met haar leerlingen, waarin ze haast intuïtief aanvoelt wat pedagogisch de juiste keuzes zijn, om hen tot effectief en gemotiveerd leren te krijgen. Daarbij haalt ze het beste van elke leerling boven. Welke rol kun je als IB’er spelen in het bevorderen van pedagogische sensitiviteit in je team?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Samenwerken | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Pedagogische sensitiviteit is te ontwikkelen!"

Walter van de Calseyde

TIB 2019 nummer 1

Leraren voelen aan wie van hun collega’s in de school pedagogisch sensitief is en wie minder, volgens onderzoeker Karin Diemel. Maar wat is dat eigenlijk? Is het een ongrijpbare X-factor?
“Een van de doelen in mijn promotieonderzoek was om pedagogische sensitiviteit handzamer en concreter te maken. Dan kun je namelijk ook vaststellen of het een vaststaande eigenschap is, of dat je er iets aan kunt doen. Alvast ter geruststelling: het is te ontwikkelen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Professionalisering | Sociaal emotioneel leren | Teamontwikkeling

Rubriek: Interview

Checklist: Werken aan pedagogische sensitiviteit

Loek Heida

TIB 2019 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Samenwerken | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Samen met je team het onderwijs verbeteren

Jaap Versfelt

TIB 2018 nummer 4

Leerkrachten willen het beste voor hun leerlingen. Dat zorgt ervoor dat ze vaak dat extra stapje willen zetten, wat kan leiden tot een verhoogde werkdruk. Teams die van en met elkaar leren, en hecht met elkaar samenwerken ervaren minder werkdruk. We zien steeds meer IB’ers die het voortouw nemen in de strijd tegen werkdruk. Een aantal van hen kom je verderop tegen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Samen werken aan onderwijsverbetering? Doe onderzoek!

Anje Ros

TIB 2018 nummer 3

Samen onderzoek doen kan een belangrijk middel zijn om meer onderbouwde keuzes te maken voor de verbetering van het onderwijs. Dit wordt alleen bereikt als de onderzoeksmatige werkwijze is ingebed in de schoolorganisatie en -cultuur. In dit artikel lees je hoe dit werkt en hoe jij als IB’er duurzame onderwijsverbetering met onderzoek in je team kunt stimuleren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Onderzoek is geen doel op zich, maar een heel krachtig en effectief middel om jezelf en je school te ontwikkelen"

Linda van den Bergh

TIB 2018 nummer 3

In de dagelijkse schoolpraktijk wordt nog te vaak voor een ad hoc-oplossing gekozen voor een probleem. Als de rekenresultaten tegenvallen, is een nieuwe methode het medicijn. In de waan van de dag worden brandjes nogal eens geblust met een nog mooiere emmer. Veel scholen zoeken het eerder in nieuw of aangepast materiaal dan in het handelen van de leerkracht. “Uit allerlei onderzoek weten we dat dit niet effectief is. Ook niet als je 1 of 2 leerkrachten naar een cursus stuurt of een enkele studiedag ergens aan wijdt. De laatste jaren is ons onderwijs steeds diverser en dus complexer geworden. Met een onderzoeksmatige manier van werken en professionele dialoog komt je als school echt verder”, stelt lector Linda van den Bergh.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Interview

Checklist: Wat speelt een rol bij innovaties in het onderwijs?

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Checklist: Laat je leerkrachten leren?

Peter Laros

TIB 2015 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Werken met 'leerteams', werkt dat?

Beppie Vendrik

TIB 2014 nummer 2

Sinds schooljaar 2011-2012 werkt SBO De Wissel in Houten (Stichting Gewoon Speciaal) met ‘leerteams’. De belangrijkste reden om hiermee te starten was om de betrokkenheid bij schoolontwikkeling voor leraren en ondersteuners te vergroten. Ook bleek dat er veel ontwikkelpunten op de agenda stonden. Om de school te worden die we in onze visie opgesteld hadden, was er veel werk te verzetten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

De IB'er als spil in het 'Kennisweb'

Marianne den Otter

TIB 2013 nummer 5

Met de invoering van Passend onderwijs staan we voor de uitdaging om onderwijs samen ‘passend’ te maken voor álle leerlingen. Dit kun je vertalen in een parallel scenario voor een nieuwe rolneming van de IB’er met het team: samen onderwijs passend maken met álle leerkrachten, door inzet van ieders kwaliteit, passie en expertise. Met de IB’er als kennisnetwerker en procesbegeleider van onderwijsontwikkeling en -kwaliteit. Op basisschool het Palet in Hapert zijn we op deze wijze aan de slag gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Talentontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Checklist: Hoe verbeter je leerkrachtgedrag binnen je eigen school?

TIB 2012 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Planmatig handelen | Professionalisering | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist