Zoeken op trefwoord 'Ouders'

Ouderbetrokkenheid bij nieuwkomers: hoe leraren en ouders elkaar kunnen bereiken

Ria Goedhart

TIB 2022 nummer 1

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leraren van nieuwkomers geven aan het moeilijk te vinden ouders te bereiken. Wel is duidelijk dat een responsieve houding naar de thuistaal en de culturele achtergronden nodig is. Ook leiden een persoonlijke benadering, eigen inbreng, ondersteuning bij praktische zaken, duidelijke uitnodigingen en de inzet van bruggenbouwers tot een beter contact.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Nieuwkomers/NT2 | Ouders

Rubriek: Ontwikkelingen

Een veranderende leerlingenpopulatie

Jorinde Jelles

TIB 2022 nummer 1

“Na de pabo startte ik als jonge, enthousiaste en leergierige leerkracht op de Talmaschool in hartje Kralingen-Crooswijk, Rotterdam. Ongeveer vijf jaar heb ik met veel plezier en uitdaging in verschillende groepen op deze school lesgegeven. Nu, twaalf jaar later, ging ik weer eens langs bij mijn ‘leerschool’. Wat heeft deze school een verandering doorgemaakt!”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Praktijk

Ouders, leerkracht en leerling werken samen in de impulsklas

Gaby van Keulen-de Boer

TIB 2021 nummer 5

Al in schooljaar 2016/2017 zijn we op initiatief SWV Onderwijscollectief VoornePutten gestart met de Impulsklas. Hier komen wekelijks kinderen van verschillende basisscholen met hun vader of moeder één dagdeel naartoe gedurende een periode. IB’ers bespreken met leerkrachten welke kinderen in aanmerking komen en melden deze aan. De groep wordt begeleid door een kindbegeleider (een professional vanuit zorg) en een ouderbegeleider (een professional vanuit
het onderwijs). De leerlingen werken aan gedragsdoelen die zij zelf opstellen en ontdekken wat ondersteunend is bij hun doel: wat werkt en wat niet? Zo leren ze zichzelf beter kennen en hun hulpbronnen te herkennen én in te zetten. Inmiddels draaien er 5 groepen in dit SWV: één jonge kind-groep, twee middenbouwgroepen en twee bovenbouwgroepen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders

Rubriek: IB-innovatief

Wet- en regelgeving

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 3

Vrijwillige ouderbijdrage

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders

Een extra stap voor gelijke kansen

Vivian van Alem

TIB 2021 nummer 2

Dat niet alle kinderen gelijke kansen krijgen op een optimale ontwikkeling, wordt in deze periodes van thuisonderwijs duidelijk zichtbaar. Door de documentaireserie ‘Klassen’ drong dit besef ook door buiten onderwijsland. Omroep Human organiseert dit voorjaar ‘napraatsessies’ door het hele land en ondersteunt scholen die zelf gelijke kansen willen bieden aan ieder kind. Niet alleen woorden (en beelden) dus, maar gelukkig ook daden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Interprofessioneel samenwerken met jeugdigen en ouders

Hans Schuman

TIB 2021 nummer 1

Beleidsmedewerkers Jeugd van drie gemeenten, en jeugdhulpverleners en jeugd- en gezinscoaches geven aan dat de jeugdhulpverlening de laatste jaren ingrijpend is veranderd. Centraal staat de verschuiving van multidisciplinair naar interprofessioneel samenwerken. Het perspectief van de jeugdige en de ouders is vertrek- en eindpunt, en hun stem doet ertoe. Als IB’er ben je voor hen de intermediair tussen onderwijs en de (gespecialiseerde) jeugdhulpverlening.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Binnen de buitenwereld

Pieter Stoop

TIB 2020 nummer 1

Toen in september jl. het boekje ‘Omgaan met Scheiding op school’ verscheen, kwamen de eerste reacties vreemd genoeg niet uit het onderwijs, maar vanuit het omliggende werkveld van psychologen, pedagogen en zelfs de rechterlijke macht en de politie. Als daar één gemeenschappelijke mening uit mag worden gedestilleerd, dan is het dat geen van allen ervan op de hoogte was welke impact een (echt)scheiding kan hebben op de dagelijkse schoolpraktijk. De voor onderwijsmensen zo herkenbare situatiebeschrijving van een moeder die ’s morgens haar dochter vol tranen aflevert, omdat de ouders de avond daarvoor hebben verteld niet samen door te gaan als partners, was voorstelbaar. Maar pas nu realiseerden lezers van ‘de buitenwereld’ zich blijkbaar dat een dergelijke situatie inderdaad veel groter is dan een enkel verdrietig momentje.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Scheiding

Rubriek: Achtergrond

Schoolweigering: in 14 sessies weer naar school

Mieke Ketelaars

TIB 2019 nummer 4

Bij schoolweigering ervaren leerlingen spanning en stress rondom het naar school gaan en/of op school zijn, wat tot schoolverzuim leidt. Hoe herken je signalen van schoolweigering en hoe ga je ermee om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Sociaal emotioneel leren | Thuiszitters

Rubriek: IB-innovatief

Een contextuele blik op het gesprek tussen IB'ers en ouders

Popke Hooghiemstra

TIB 2019 nummer 3

‘Ik wil niet dat mijn kind naar het speciaal basisonderwijs gaat. Kunnen jullie niet wat meer doen op school?’ ‘Ik begrijp echt niet waarom mijn zoon geen dyslexieverklaring krijgt. Hoe zit dat?’ ‘Mijn dochter is thuis regelmatig gefrustreerd. Krijgt ze wel genoeg uitdaging op school?’
IB’ers voeren nogal wat gesprekken met ouders over allerlei onderwerpen. In dit artikel worden handreikingen gedaan vanuit de contextuele benadering om die gespreksvoering te verrijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Ouders

Rubriek: Praktijk

Sociale steun aan kinderen die thuis onveilig opgroeien

Edith Geurts

TIB 2019 nummer 1

Leerlingen die thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden, voelen zich vaak ook op school gespannen en onveilig. Dat kan zich uiten in ongepast gedrag en concentratieproblemen. Hoe kan je als IB’er leerlingen helpen zich tenminste op school veilig te voelen? En hoe kan je leerkrachten ondersteunen in hun contact met leerlingen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Jeugdhulp | Ouders

Rubriek: Praktijk

Ontevreden ouders? Geen probleem!

Peter de Vries

TIB 2018 nummer 4

Driekwart van de leerkrachten ervaart druk van ouders bij het advies voor de middelbare school. Dat bleek eerder dit jaar uit een peiling van CNV Onderwijs en het tv-programma EenVandaag onder ruim 2.200 leraren. Als je de media mag geloven, hebben scholen steeds meer last van ouders. Sommige leerkrachten ervaren dat ouders soms onredelijke eisen stellen. In plaats van rust door betrokken ouders die de school steunen, ontstaat er eerder onrust door ouders die té betrokken zijn (kan dat eigenlijk?) en soms overdreven lijken op te komen voor het belang van hun kind. Anderzijds zijn er ouders die wel eens onbegrip ervaren van de leerkracht. Als IB’er zit je hier soms tussen, vaak pas op het moment dat het uit de hand dreigt te lopen. Enerzijds wil je je collega niet afvallen, anderzijds begrijp je ouders maar al te goed. Hoe brengen we de rust weer terug op school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Rubriek: Ontwikkelingen

Samen staan we sterk!

Susanne Geerts, Lucy Moerlands

TIB 2018 nummer 2

“Elke dag moet ik thuis ook nog sommen mak en. Ik haat rekenen!”
Of: “Ik wil mijn kind helpen met rekenen. Heb je materialen voor thuis?”
Hoor jij als IB’er dit soort uitspraken en vragen ook met regelmaat?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Rekenen | Samenwerken

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Betrekken van ouders bij het toeleiden naar extra ondersteuning voor hun kind

Vivian van Alem

TIB 2018 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur | Ouders | Samenwerken | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Checklist

Scheiding ouders: welke begeleidende rol van de school spelen?

Pieter Stoop

TIB 2017 nummer 5

In de wet ‘Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school’ van 1 augustus 2015 is vastgelegd dat scholen actief beleid moeten voeren op het gebied van fysieke, sociale en psychische veiligheid. De regels voor scholen zijn uitgewerkt in een toelichting en er wordt een pestcoördinator verplicht gesteld alsmede een monitoringsinstrument. Zelfs wordt omschreven hoe de inspectie deze wet zal handhaven. Echter, nergens wordt aangegeven dat scholen hun zorg voor kinderen die lijden onder een echtscheidingssituatie moeten vastleggen. En dat mag vreemd genoemd worden waar in iedere groep van dertig leerlingen er tegenwoordig gemiddeld zes zitten van wie het kerngezin uiteen is gevallen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken | Scheiding

Rubriek: Praktijk

Ouders en passend onderwijs

José Wichers-Bots

TIB 2017 nummer 3

In de Wet Passend Onderwijs is vastgelegd dat school en ouders als gelijkwaardige partners in een op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO) op zoek moeten gaan naar de juiste ondersteuning. En vanaf vermoedelijk al schooljaar 2017 - 2018 is zelfs instemming van ouders nodig op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De IB’er speelt hierin een belangrijke rol:
‘Wat het is het goede voor een leerling en doen we het goed?’. Als lid van de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs heb ik ervaren dat er grote verschillen van inzicht tussen school en ouders kunnen ontstaan over wat ‘het goede’ is. Deze commissie behandelt geschillen tussen ouders en school over het Ontwikkelingsperspectief, en over toelating of verwijdering van een leerling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelperspectief/OPP | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Scholen moeten helder zijn over wat ze wel en niet kunnen aanbieden"

Janet Ranke

TIB 2017 nummer 3

Met de invoering van passend onderwijs is er veel aandacht voor de positionering van ouders bij de aanmelding van hun kind en in het tr aject van de toewijzing van extra ondersteuning. In geval van serieuze meningsverschillen kunnen die worden voorgelegd aan de Landelijke Geschillen Commissie Passend Onderwijs. Daarnaast is er recht op bezwaar en beroep op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.
“Maar net als in de zorg geldt dat ‘voorkomen’ meestal beter is”, stelt de ervaren Verus-advocaat Janet Ranke.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Interview

Checklist: Ouderbetrokkenheid op school

Vivian van Alem

TIB 2017 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Ouders: een last of een must?

Linda van Klij-Broers

TIB 2016 nummer 4

We werken in het onderwijs graag met betrokken ouders, maar wat is dat eigenlijk? En op welke wijze kun je betrokkenheid als team realiseren? Er zijn veel praktijksituaties te noemen waarbij ouders worden gezien als een last. De media brengen vaak situaties in beeld, waarbij er conflicten zijn tussen ouders en school. Ouders vinden bijvoorbeeld dat hun kind een veel hoger schooladvies had moeten krijgen. Scholen klagen daarentegen dat ouders steeds mondiger worden. Maar uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel; we willen het beste voor de leerling! Onderzoeken in binnen- en buitenland laten zien dat samenwerking met ouders tot betere prestaties van leerlingen leidt. Op welke wijze kun je dat realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Bij gelijkwaardig partnerschap tussen school en ouders rendeert het kind"

Edwin Bos

TIB 2016 nummer 4

Volwaardige samenwerking tussen ouders en school lukt op de ene school beter dan op de andere. Daar waar ouders van meet af aan betrokken worden in het proces en er wordt samengewerkt op inhoud, heeft dat een positief effect op het welzijn en op de resultaten van de leerling. Zeker bij passend onderwijs, waar
onderwijszorgarrangementen een belangrijke rol kunnen spelen, is een goede verbinding en goede communicatie tussen alle participanten meer dan gewenst.
“Bij alles wat je bij onderwijs en zorg bedenkt of organiseert, staat er in mijn optiek maar één belang voorop: dat van het kind”, stelt adviseur zorg en onderwijs en
onderwijszorgconsulent Edwin Bos.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Rubriek: Interview

Checklist: Samen werken aan samenwerken met ouders

Peter Laros

TIB 2016 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Checklist: Klachtenregeling en wat betekent dit voor de IB'er?

Tilly Lansbergen

TIB 2016 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Geschillen/klachten | Ouders | Professionele cultuur

Rubriek: Checklist

Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk: 'Better together!'

Peter de Vries

TIB 2015 nummer 4

Ouders zoeken steeds vaker hun toevlucht tot juridische hulp als ze er niet uitkomen met de school. Zonder een oordeel te vellen aan wie dit vooral zou kunnen liggen – iedere situatie verschilt bovendien – geeft dit aan dat de samenwerking tussen school en ouders niet altijd vlekkeloos verloopt. Als IB’er zit je er vaak tussenin: vaak begrijp je een ouder maar al te goed, maar je ziet ook je collega worstelen. Een goede samenwerking met ouders ontstaat niet door ouders alleen maar beter te informeren, maar door een stevige samenwerkingsrelatie met elke ouder te bouwen. Hoe doe je dat?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Effectieve samenwerking met ouders draagt bij aan leerprestaties, sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van leerlingen"

Erica de Bruïne, Martijn Willemse

TIB 2015 nummer 4

Samenwerking met ouders kan substantieel bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Ouder-samenwerking vraagt om beleid van de school, waarbij school en ouders visie en doelen formuleren, samen plannen maken en achteraf evalueren of die doelen hiermee bereikt zijn. Zo ontstaat er rond de ontwikkeling van leerlingen een gelijkwaardige en duurzame samenwerking tussen school en ouders, waar alle betrokkenen van profiteren. “IB’ers kunnen vanuit hun spilfunctie een bepalende rol in de school spelen bij zo’n beleidsmatige en cyclische aanpak van ouder-samenwerking”, stellen Erica de Bruïne en Martijn Willemse.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Rubriek: Interview

Handelingsgericht en respectvol schrijven over kinderen

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2015 nummer 4

Het is een recht van de ouders om het dossier van hun kind in te kunnen zien. Dat maakt het noodzakelijk voor leerkrachten en IB’ers om zinvolle en respectvolle notities te maken, die ze vervolgens kunnen bespreken met de ouders. Wat verstaan we eigenlijk onder respectvol en zinvol schrijven? En waarom is het in de praktijk zo lastig om op deze wijze over kinderen te schrijven? Gelukkig geldt ook hiervoor: alles is te leren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Ouders

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Samenwerken met ouders

Robert Jansen

TIB 2015 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders

Rubriek: Checklist

Checklist: Tussen twee vuren

Andra Koolhof

TIB 2015 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders

Rubriek: Checklist

Praten met ouders

Rik Prenen, Maurits Wysmans

TIB 2015 nummer 1

“De richting waarin het water vloeit, waarom het nu eens rustig kabbelt en dan weer kolkend zijn weg zoekt, is afhankelijk van de bedding waarin het stroomt.” Goede communicatie heeft wellicht méér te maken met het zich bewust zijn van het proces en de interactie tussen de gesprekspartners (de bedding van het gesprek) dan met gevleugelde uitspraken en tactische one-liners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Basisschool moet zich bewijzen aan oders

Jacques van den Born, Erik van de Wiel

TIB 2014 nummer 4

De Wet Passend Onderwijs legt veel nadruk op de betrokkenheid van ouders, vooral in relatie tot de zorgplicht. Vanuit verschillende hoeken is nadrukkelijk over onderwijskwaliteit en ondersteuningsmogelijkheden gecommuniceerd. Aan de hand van een onderzoek zijn we nagegaan of de afgelopen periode heeft geleid tot nieuwe criteria voor schoolkeuze door ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Onderwijsvisie | Ouders | Pedagogisch Klimaat | Verantwoording

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Gesprekken met ouders

TIB 2013 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Checklist: Actief Ouderschap: planmatig en gestructureerd de dingen beter doen!

TIB 2012 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Planmatig handelen | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Succesfactoren voor ouderbetrokkenheid

Frederik Smit

TIB 2012 nummer 4

Minister Van Bijsterveldt heeft geadviseerd vooral te investeren in partnerschap tussen ouders en school. Van scholen en leraren vraagt dit dezelfde professionaliteit, zorg en aandacht als die ze besteden aan het onderwijs. Of zoals de pedagoog Micha de Winter zegt: ‘Goede ouderschoolrelaties zijn minstens zo belangrijk als taal en rekenen.’ Het een gaat niet ten koste van het ander, beide aandachtsgebieden zijn belangrijk en versterken elkaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Ouders en kind dienen hetzelfde belang: het kind

Ella Kalsbeek,

TIB 2012 nummer 4

Na haar politieke carrière werd Ella Kalsbeek bestuursvoorzitter van Altra, een instelling voor speciaal onderwijs en jeugdzorg. Juist in die sector is ouderbetrokkenheid’ van wezenlijk belang, stelt ze. Maar ook in het regulier PO moeten ouders veel meer partner van de school worden, al zijn er grote verschillen met het (V)SO SBO en de jeugdzorg. “Alle betrokkenen staan voor hetzelfde belang: het kind!”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Samenwerken

Rubriek: Interview

Checklist: Actief Ouderschap: planmatig en gestructureerd de dingen beter doen!

TIB 2012 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Planmatig handelen

Rubriek: Checklist

Hoe vertel ik het mijn ouders?

Ron Benjamins

TIB 2012 nummer 3

Natuurlijk gaat het vaak goed. De meeste scholen en ouders kunnen heel goed samenwerken als de begeleiding van een kind net iets meer nodig heeft. Maar wat kost het een energie als het contact met ouders niet goed loopt! Er zijn momenten dat je je als IB’er wanhopig afvraagt, wat je nog kunt doen om met ouders in gesprek te blijven – in het belang van het kind. In dit artikel drie gouden tips die niet alles, maar wel veel oplossen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Achtergrond