Zoeken op trefwoord 'Rekenen'

Het diagnostisch gesprek over rekenproblemen

Wied Ruijssenaars, Cécile Ruijssenaars-Elshoff

TIB 2022 nummer 3

Het belangrijkste kenmerk van (ernstige) rekenproblemen is dat de basiskennis niet of niet goed geautomatiseerd raakt. Wetenschappelijk onderzoek laat daar geen twijfel over bestaan. Voor iedere onderwijsprofessional is het daarom belangrijk om een antwoord te kunnen geven op de volgende vier vragen:

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Diagnostiek | Gespreksvoering | Onderzoeken | Rekenen

Rubriek: Praktijk

Grip op het behalen van schooleigen doelen

Emila Bijl, Lizette Schoenmaker, Barbara Sterk

TIB 2021 nummer 2

Als je als IB’er kennis hebt van de referentieniveaus en je het werken ermee hebt eigen gemaakt, heb je meer grip op de ontwikkeling van je leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Je kunt er dan op sturen dat jouw leerlingen op het goede niveau naar het vo uitstromen: zij zitten op het niveau dat goed past bij hun kunnen en zijn goed voorbereid op de opleiding die hen te wachten staat. In de vorige TIB werd het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie geïntroduceerd. Dit is gebaseerd op de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Rekenen | Schoolontwikkeling | Taal/spelling

Rubriek: Achtergrond

Wat jij als IB'er van reken-wiskundeonderwijs moet weten

Nico Eigenhuis

TIB 2020 nummer 2

Als IB’er hoef je de didactiek v an de verschillende basisvakken niet gedetailleerd te kennen. Het is wel noodzakelijk dat je enkele basisideeën van de didactiek kent, zodat je alert kunt zijn bij je hulp aan leerkrachten en de keuzes die je als school maakt.
In dit artikel komen enkele essenties van de rekendidactiek aan de orde: didactische alertheid, het pendelen tussen de handelingsniveaus, bewust en passend inzetten van rekenmateriaal (inclusief ICT).
Concentreer je als IB’er op de kerndoelen en bedenk hoe voor jou de balans is tussen nadoen en nadenken als doel van het reken-wiskundeonderwijs op je school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rekenen

Rubriek: Achtergrond

Samen staan we sterk!

Susanne Geerts, Lucy Moerlands

TIB 2018 nummer 2

“Elke dag moet ik thuis ook nog sommen mak en. Ik haat rekenen!”
Of: “Ik wil mijn kind helpen met rekenen. Heb je materialen voor thuis?”
Hoor jij als IB’er dit soort uitspraken en vragen ook met regelmaat?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Rekenen | Samenwerken

Rubriek: Ontwikkelingen

Interactief rekenonderwijs op een school voor nieuwkomers

Henrike de Munnik, Diana P. Zwart

TIB 2017 nummer 5

Onderwijsachtergronden, taal- en leesvaardigheid in de eigen taal, en de sociaal-culturele achtergrond zijn van invloed op het onderwijsniveau van nieuwkomers. Bij velen van hen is het onderwijsaanbod onderbroken of beperkt geweest. Een school voor nieuwkomers moet dus in eerste instantie haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden en de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Rekenen

Rubriek: Achtergrond

Gebruik vaktaal in de rekenles

Pauline van Vliet

TIB 2015 nummer 3

Het gebruik van taal is een onlosmakelijk en essentieel onderdeel van interactie en leren in de rekenles. Maar welke taal spreekt de leerkracht zelf eigenlijk in de rekenles? Is zij zich wel bewust van haar eigen taalgebruik? En welke verwachtingen straalt ze uit naar leerlingen in het gebruik van rekentaal en het zorgvuldig verwoorden en formuleren? Als IB’er kun je bijdragen aan de bewustwording van het gebruik van vaktaal bij leerkrachten, ter versterking van de kwaliteit van hun rekenonderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Rekenen

Rubriek: IB-innovatief

Systematisch werken met concrete rekendoelen in een groepsplan

Sylvia Hagen-Sinnema

TIB 2014 nummer 4

Steeds meer IB’ers en leerkrachten onderschrijven het belang van doelgericht werken. Geformuleerde doelen in een groepsplan bepalen de koers van het onderwijs en maken het mogelijk de aanpak en het aanbod in de klas, te evalueren. Toch is het voor veel scholen nog zoeken hoe deze doelen zo effectief mogelijk te formuleren. In mijn praktijkonderzoek ontdekte ik dat het gezamenlijk stellen van een beperkt aantal concrete doelen, grote gevolgen kan hebben voor het rekenonderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Groepsplan | Opbrengstgericht werken | Rekenen

Rubriek: Ontwikkelingen

Het signaleren van (ernstige) rekenproblemen

Joep van Vugt

TIB 2013 nummer 1

De eerste stap in het opsporen en oplossen van rekenproblemen, is het signaleren. Dit doe je niet alleen door middel van toetsen, maar het vraagt om bewust, doelgericht, selectief en systematisch observeren van kinderen tijdens een rekenles. Dat betekent dat je weet moet hebben van de opbouw van de leerstof en de leerlijn, verschillende strategieën en de leerstijl van de kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerproblemen | Rekenen

Rubriek: IB-innovatief

Checklist: Hoe kun je het protocol 'Ernstige Reken-/Wiskundeproblemen en Dyscalculie' (ERWD) functioneel inzetten op je school?

TIB 2012 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rekenen

Rubriek: Checklist