Zoeken op trefwoord 'Volgen van ontwikkeling'

De ontwikkeling van het jonge kind monitoren: waarom en hoe?

Jos J. Louwe

TIB 2022 nummer 4

In het afgelopen decennium is er op basisscholen veel druk uitgeoefend om ook de ontwikkeling van leerlingen in de onderbouw regelmatig en systematisch in beeld te brengen. Zo hoopt men dat er eerder en beter rekening kan worden gehouden met de grote verschillen tussen kinderen en er dus een inclusiever leer- en ontwikkelingsaanbod kan worden gerealiseerd. De vraag is hoe de ontwikkeling van het jonge kind valide in beeld kan worden gebracht en welke
eisen er moeten worden gesteld aan het instrumentarium en aan de gebruikers ervan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Instrumenten | Jonge kind | Volgen van ontwikkeling

Nieuw protocol dyslexie diagnose en behandeling: van eed naar ed

Evelien Krikhaar

TIB 2022 nummer 2

Sinds 1 januari jl. is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB 3.0) van kracht. Ook gelden er aangepaste criteria voor de aanmelding voor vergoede diagnostiek en behandeling van leerlingen bij wie het vermoeden bestaat dat zij ernstige dyslexie hebben. Het gaat hierbij zowel om een versoepeling als om een aanscherping in de aanmelding.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dyslexie | Ondersteuningsstructuur | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Waarde en waardering van toetsing

Karen Heij

TIB 2022 nummer 1

Toetsen liggen onder een vergrootglas. Waarom nemen we ze af? En wat is de waarde van de verkregen uitkomsten? Onderzoeken die aantonen dat eindtoets en schooladvies goede voorspellers zijn voor het uiteindelijke schoolresultaat van een leerling, houden geen rekening met de ‘zichzelf waarmakende voorspelling’ van het onderwijssysteem. Kunnen we nog af van deze toetscultuur?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Instrumenten | Verantwoording | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Investeer in de leerkracht voor duurzame verbetering van onderwijskwaliteit

Michiel de Haan, Rosa van Santbrink

TIB 2021 nummer 4

Het is de afgelopen maanden veel voorbijgekomen: de opgelopen achterstanden en ongelijkheid in het onderwijs. Sinds corona staan deze thema’s extra in de spotlight. Er worden inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opgezet om de leervertraging op de kernvakken zo snel mogelijk in te halen, zoals het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit gaat gepaard met toenemende druk op verantwoording en roept twijfels op over de vraag of het extra beschikbare geld wel op de juiste wijze wordt ingezet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Kwaliteitszorg | Leerkrachtvaardigheden | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

LVB: Intern begeleiders kunnen het verschil maken!

Milou Koldijk, Camilla Verschoore

TIB 2021 nummer 3

De kans is groot, dat je als IB’er een aantal leerlingen begeleidt, die kampen met licht verstandelijke beperkingen (LVB). Gemiddeld zit er in elke klas wel één. In Nederland wordt ongeveer 30% van LVB niet tijdig door professionals en hun omgeving gesignaleerd. Deze beperkingen zijn vaak niet aan het uiterlijk te zien. Kinderen die hiermee te maken hebben kunnen ‘streetwise’ over komen en hun beperkingen verbloemen. Het is belangrijk om tijdig passende ondersteuning aan te bieden, om eventuele negatieve gevolgen te beperken. Als IB’er kun je het verschil maken!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Gespreksvoering | Passend Onderwijs | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Een mondelinge taalontwikkelingsachterstand signaleren

Eveline Bogers

TIB 2021 nummer 2

Kinderen met een mondelinge taalontwikkelingsachterstand kunnen moeite hebben met het leren lezen en schrijven. Het risico op latere problemen is vijf keer groter voor peuters en kleuters bij wie de taalontwikkeling vertraagd verloopt. De eerste zeven jaar zijn cruciaal voor het ontwikkelen van een goede mondelinge taalvaardigheid. Wanneer deze basis niet goed tot stand komt, is de achterstand vrijwel niet meer in te halen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Taal/spelling | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel

Martin Ooijevaar

TIB 2020 nummer 5

Met ingang van 2020/2021 beoordeelt de onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool niet meer aan de hand van een gemiddelde eindtoetsscore. Vanaf dit schooljaar worden de behaalde referentieniveaus op de eindtoets als uitgangspunt genomen. Hierbij wordt een nieuwe maat, de schoolweging, gebruikt om rekening te houden met de leerlingpopulatie. Als IB’er is het belangrijk om te weten hoe dit nieuwe model in elkaar steekt om vervolgens goede analyses te kunnen maken en je school verder op weg te helpen naar de schooldoelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

"Vertrouwen begint bij bewustwording en bij willen begrijpen"

Danae Bodewes, Walter van de Calseyde

TIB 2020 nummer 4

‘Vertrouwen’ bestaat net als ‘nieuwsgierigheid’ in verschillende soorten. Maar dat beide een belangrijk onderdeel zijn van onderwijs, in de zin van een situatie waarin je kunt leren, groeien, kennis en ervaringen kunt delen, leidt tot weinig discussie. Voor leerlingen, en juist voor degenen die extra aandacht nodig hebben, is vertrouwen in zichzelf en in de leerkracht en IB’er van grote waarde. Iets dergelijks zie je in de relatie tussen ouders en school.
“Leerlingen moeten de zekerheid krijgen dat ze zichzelf mogen zijn, ook al passen ze niet precies in een hokje. En onderwijsmensen moeten accepteren wat ze zien, ook al willen ze misschien liever iets anders zien. Dan praat je over empathie, een groot hart, een ruime blik en vooral over nieuwsgierig zijn naar hoe iemand is en denkt”, stelt onderzoeker Danae Bodewes.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Pedagogisch Klimaat | Volgen van ontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Interview

Klaar voor het nieuwe schooljaar?

Linda Erren

TIB 2020 nummer 3

Ook in tijden van corona moeten scholen zich nu al voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. Als IB’er krijg je in deze periode veel specifieke vragen en ben je het houvast voor je team. En ondertussen richt je je vizier al op de periode na de zomer; je moet voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar.
Hoe zorg je voor een vliegende start, ook voor de leerlingen met een leesbeperking die net dat ene stapje extra moeten zetten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Dyslexie | Kwaliteitszorg | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Groepsplanloos werken: meer dan een trucje

Wijnand Gijzen

TIB 2020 nummer 3

Nu groepsplanloos werken in het scholenveld bekend wordt, ontvang ik soms e-mails van IB’ers die zeggen ‘Het werkt niet’. Vaak blijkt dat ze de instrumenten wel gebruiken, maar te weinig begrip hebben van de zes onderwijskundige uitgangspunten die aan groepsplanloos werken ten grondslag liggen. Hierdoor toont zich de meerwaarde niet. In dit artikel gaan we er nader op in.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Groepsplan | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Opbrengstgericht werken | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Focus op leerrecht in plaats van op leerplicht

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Leerrecht van kinderen kan worden opgevat als het recht van elk kind op onderwijs dat is aangepast op zijn behoeften en talenten. Met de term leerrecht zal elke intern begeleider te maken krijgen. De vraag is hoe je dit leerrecht voor ieder kind concreet zou kunnen vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Mindset | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel | Thuiszitters | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Formatief evalueren

Marlies van der Burg, Anneke Noteboom

TIB 2019 nummer 2

Formatief evalueren in het onderwijs krijgt s teeds meer volgers. Leraren die ermee kennismaken herkennen enerzijds dat het veel bevat van wat ze dagelijks al doen en anderzijds dat het tegemoet komt aan problemen die ze in de klas ervaren bij grote niveauverschillen, motivatie van leerlingen en de methode die als een harnas voelt.
Wat houdt formatief evalueren eigenlijk in? En hoe kun je als IB’er je team hierbij ondersteunen en stimuleren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Feedback | Leerkrachtvaardigheden | Opbrengstgericht werken | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Beoordelen zonder cijfers?

Bert Groeneweg

TIB 2019 nummer 1

Kan dat eigenlijk wel, rapporten zonder cijfers? Voor wie is dat goed? Wellicht is het beter voor het leerklimaat op school en neemt het de prestatiestress bij leerlingen weg. Stel dat het goed zou zijn om het cijfers geven uit het onderwijs te halen, zouden we dan bereid zijn dat te doen?
Kunnen IB’ers trouwens zelf wel zonder cijfers? Immers, daarmee hebben ze ‘overzicht’ over de prestaties van leerlingen en kunnen ze collega’s helpen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Internationaal/innovatief | Leerkrachtvaardigheden | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Simpeler inzicht krijgen in ondersteuningsbehoefte

Guus Beenhakker

TIB 2017 nummer 5

Per 1 januari komt het programma Momento voor alle leraren beschikbaar. Het dashboard, een belangrijk onderdeel van dit nieuwe programma, is gratis en houdt veel relevante gegevens over de leerlingen bij. Er is gemakkelijk inzichtelijk te krijgen waar het bij een leerling goed gaat en waar hij achterloopt. Wij lichten uit wat dit programma voor de IB’er te bieden heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Passend Onderwijs | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

De Centrale Eindtoets vanaf 2018 - vernieuwd en op maat

Margit van Aalst, Juliette Panman

TIB 2017 nummer 4

Als intern begeleider ben je verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid op jouw school en maak je samen met het team de keuze voor een eindtoets voor groep 8. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) komt in 2018 met een digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Een toets op maat, waarmee ieder kind kan laten zien wat het kan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Het groeidocument wordt een kwaliteitsimpuls

Inge Bloemers

TIB 2014 nummer 5

Is naast het groepsplan en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), het groeidocument het zoveelste instrument dat leidt tot verhoging van de administratieve druk binnen de school? Of kan een goede inrichting van het leerlingendossier en een afstemming van het primaire proces binnen de school op het leerlingenadministratiesysteem (LAS) helpen om juist die druk te verminderen? Moderne administratiesystemen als ParnasSys reiken, mits goed gebruikt, de helpende hand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Groeidocument | Ontwikkelperspectief/OPP | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Weg met die boom!

Joke Denissen, Marcel van der Wiel

TIB 2013 nummer 3

Als je een school binnenloopt, komt het vertrouwde papierslurpgeluid van een overuren draaiende kopieermachine je direct tegemoet. Volkomen terecht gebruikt om de ouders van de laatste informatie te voorzien van het uitje van groep 7, de leerkrachten ondersteunende materialen te geven voor de teamvergadering, en voor leerlingen wat extra rekenmateriaal te vermenigvuldigen. Kunnen we iets doen aan de papierberg die we produceren? In dit artikel bekijken we wat de IB’er bij kan dragen aan het ‘paperless office’. Joke Denissen en Marcel van de Wiel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

De IB'er onderzoekt de 'zachte data'

Rene Derksen, Peter Laros

TIB 2012 nummer 5

In eerdere artikelen hebben we aandacht geschonken aan de specifieke rol van de IB’er als onderzoeker bij opbrengstgericht werken en het analyseren van de harde gegevens van het LOVS. Nu gaan we nader in op de analyse van de ‘zachte data’: enerzijds gedragingen van leerlingen zoals samenwerken, leren leren, leren plannen, en anderzijds waarderingen door leerkrachten, ouders en kinderen, en externen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Gedrag | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Achtergrond