Zoeken op trefwoord 'Ondersteuningsstructuur'

Nieuw protocol dyslexie diagnose en behandeling: van eed naar ed

Evelien Krikhaar

TIB 2022 nummer 2

Sinds 1 januari jl. is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB 3.0) van kracht. Ook gelden er aangepaste criteria voor de aanmelding voor vergoede diagnostiek en behandeling van leerlingen bij wie het vermoeden bestaat dat zij ernstige dyslexie hebben. Het gaat hierbij zowel om een versoepeling als om een aanscherping in de aanmelding.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dyslexie | Ondersteuningsstructuur | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

De Intern Begeleider als curriculumontwikkelaar

Erik Meester

TIB 2022 nummer 1

De fundamentele oriëntatie van de intern begeleider lijkt steeds meer te verschuiven van ‘genezen’ naar ‘voorkomen’. Dat wil zeggen: door actief bij te dragen aan de schoolbrede kwaliteit van onderwijs beperk je de hoeveelheid benodigde zorg zoveel mogelijk. Hiermee belandt de IB’er in toenemende mate in de rol van mede -curriculumontwikkelaar.

Nature of nurture
De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht voor het feit dat intelligentie in sterke mate ontwikkelbaar is. Dit heeft geleid tot een verschuiving van nature richting nurture in het welbekende en nog actuele nature-nurture-debat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Ondersteuningsstructuur | Onderzoeken | Professionele leergemeenschap/PLG | Veranderen

Rubriek: Praktijk

De kracht van intervisie

Peter Laros, Nikkie Laros

TIB 2020 nummer 3

Uit het nationaal onderzoek ‘IB’er tot hier: en nu verder?!’ (2019) blijkt dat we op school al meer en gerichter praten over het ambacht van de leerkracht. Dat is winst! Echter, een teamgesprek over de concrete praktijk met de leerlingen is nog geen vaststaand gegeven.
Op welke wijze kan het bespreken van casuïstiek een plaats krijgen in je team? In een professionele leergemeenschap bespreken we immers samen hoe we leerlingen beter kunnen laten leren. Maar hoe doen we dat? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe integreren we praktijkinbreng? En hoe kun je als IB’er dit proces begeleiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gespreksvoering | Ondersteuningsstructuur | Oplossingsgericht werken | Professionalisering

Rubriek: Achtergrond

Groeps- en leerlingbesprekingen; tijd om ze in een nieuw jasje te steken?

Janneke van Loon-Nelis, Wim Meijer

TIB 2020 nummer 1

Leerkrachten zijn liever met hun klas bezig dan met administratieve klussen, zoals het verzamelen en analyseren van toetsgegevens. Sommige IB’ers voelen zich bij het voorbereiden van groeps- en leerlingbesprekingen soms meer ‘slavendrijver’ dan ondersteuner. Is het analyseren en bespreken van toetsgegevens echt zo vervelend? Zijn groepsbesprekingen nog wel van deze tijd? Of kunnen we ze beter afschaffen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Ondersteuningsstructuur

Rubriek: Praktijk

Checklist: Reflecteren op de groepsbespreking op jouw school

Vivian van Alem

TIB 2019 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Groepsplan | Instrumenten | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Ondersteuningsstructuur | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Checklist: Betrekken van ouders bij het toeleiden naar extra ondersteuning voor hun kind

Vivian van Alem

TIB 2018 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur | Ouders | Samenwerken | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Checklist

Checklist: Effectief ondersteuningsteam

Rian Janssen

TIB 2017 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur

Rubriek: Checklist

Toeleiding extra ondersteuning

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 3

Vanaf de start van passend onderwijs kan een leerling in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze kan worden toegekend op het niveau van de lichte of van de zware ondersteuning. Welke procedure je moet bewandelen is geheel afhankelijk van de afspraken binnen het samenwerkingsverband. Basis is wel dat we niet meer kijken wat er met het kind aan de hand is, maar wat er nodig is om het onderwijsaanbod passend te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Praktijk

Intern begeleiden in de voorschool

Chantal Gulickx

TIB 2015 nummer 3

Mede door de invoering van Passend onderwijs en de daarbij behorende zorgplicht komt de samenwerking tussen voorschool en vroegschool in een nieuw perspectief te staan. Doordat de ondersteuning in de voorschool onvoldoende wordt gekend, ontstaat al snel het idee dat de ondersteuningsbehoefte pas wordt ontdekt in de basisschool. Niets is minder waar. In deze bijdrage een doorkijkje op de werkzaamheden van de peuter-IB, de ‘IB’er voorschools’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Ondersteuningsstructuur | Samenwerken

Rubriek: Ontwikkelingen

"Delen is het nieuwe hebben"

Frank Koolen, Gemma Marechal, Nellie Stultiens

TIB 2014 nummer 4

Stichting Eduquaat in Weert heeft voor haar zeven basisscholen de leerlingenzorg zo georganiseerd, dat de verschillende kwaliteiten van allerlei medewerkers zijn gemobiliseerd om deze optimaal in te zetten. Daartoe is bovenschools een Intern Ondersteuningsteam (IOT) ingericht. Dit kernteam wordt aangestuurd door de vraag van de IB’ers/leerkrachten van de betrokken scholen en de directeuren. Op elke school is nog steeds IB-tijd aanwezig. Daarnaast maakt de IB’er deel uit van een brede expertisenetwerk, pikt op school de signalen op en is verbindend richting het IOT. Door kennis met elkaar te delen en medewerkers met elkaar te verbinden gebruikt men iedere professional in zijn/haar kracht, kan men de kwaliteit van het onderwijs en de zorg bewaken, en IB’ers en leerkrachten faciliteren en ondersteunen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur | Samenwerken

Rubriek: Interview

Checklist: Welke rol speel jij bij de afstemming van jeugdzorg op Passend Onderwijs?

TIB 2013 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuningsstructuur | Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Checklist