Zoeken op trefwoord 'Eigenaarschap'

Jouw verwachtingen zijn hun kansen

Redwane Bouttaouane

TIB 2022 nummer 4

Hoe voeg ik waarde toe aan de samenleving? De afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in het thema hoge verwachtingen en de impact hiervan op leerprestaties (cognitief) en welbevinden (sociaal emotioneel) van leerlingen. Uitgaan van ‘High Expectations’ verandert je kijk op het onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Feedback | Gelijke kansen | Leerkrachtvaardigheden | Professionele cultuur

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2022 nummer 4

TIB voegt in op de kennisrotonde

Het NRO publiceert een serie van drie gratis publicaties voor po-scholen, die gemaakt worden in samenwerking tussen wetenschap en onderwijspraktijk.

Vraag: Leidt het werken vanuit leerdoelen en leerlijnen tot een versterking van het eigenaarschap bij leerlingen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap

Leerlingparticipatie: betrek je leerlingen bij het onderwijs

Marianne den Otter

TIB 2022 nummer 3

Als IB’er werk je dagelijks met leraren, ouders en educatieve partners samen, om voor iedere leerling passend onderwijs te realiseren. Welke stem krijgt de leerling hierbij: praat je over of met leerlingen? Dit artikel helpt je om leerlingen actief te laten participeren. Met de inspraakladder van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, 2018) krijg je een beeld van de stem van de leerling, in de klas, tijdens leerlingbegeleiding en op schoolniveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Instrumenten | Leerlingparticipatie | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: IB-innovatief

Leerlingen goed begeleiden begint met naar hen te luisteren

Ingrid Paalman

TIB 2022 nummer 3

In dit artikel wordt ingegaan op het echt luisteren naar leerlingen in hun onderwijsbehoefte. Dit betekent voor elke leerkracht en begeleider in de schoolorganisatie dat zij werken vanuit drie belangrijke aspecten: luisteren, leren en leiden. Gebruik het geschetste kader voor oprecht, nauwkeurig luisteren en het belang ervan in het begeleiden van leraren en leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Gespreksvoering | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken

Rubriek: Achtergrond

Dit kind hoort hier niet... of toch...?

Angeline van der Kamp

TIB 2022 nummer 2

Met plezier naar school gaan, waar de leerkracht je ziet, hoort en aanmoedigt om je talenten te ontwikkelen en je daarbij oplossingsgericht en in bekrachtigende taal ondersteunt. Een vanzelfsprekende wens die gelukkig voor veel leerlingen in vervulling gaat. Maar wat als een leerling anders reageert dan de anderen en geregeld afwijkend gedrag laat zien? Hoort hij dan niet thuis in jouw school? Hoe bewust zijn wij ons van onze invloed en mogelijkheden om leerlingen te bieden wat zij nodig hebben. En hoe bepalend zijn onze keuzes voor hun leven?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gelijke kansen | Inclusie | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Verstoor het evenwicht en organiseer tegenspraak in je team

Wilbert Vonck

TIB 2022 nummer 2

Het ideale veranderproces: iedereen wil, denkt en doet hetzelfde. Of sla je dan een belangrijke stap over en houd je te weinig rekening met de complexiteit van ‘veranderen in het onderwijs’? Hoe reflecteer je op een gemaakte keuze? Tijdens het proces van onderwijsverbetering zorgt de creatieve kracht van collega’s voor afstemming en duurzaamheid. Dat begint bij het stemgeven aan de andersdenkenden, oftewel: door het organiseren van tegenspraak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Achtergrond

Voor verandering binnen je werk moet je moeite willen doen

Walter van de Calseyde

TIB 2022 nummer 1

Intern begeleiders hebben in veel scholen de taak om een verandering te (helpen) implementeren en dat proces te begeleiden. Pessimisten redeneren vaak dat ‘de mens’ niet van veranderen houdt en bij voorkeur voor het bekende, het zekere gaat. Zo niet de zeer ervaren expert in het managen van veranderen leerprocessen, Hans Vermaak. “Tijdens hun leven veranderen mensen zich suf. Ze kiezen een opleiding, een partner, gaan al dan niet voor kinderen, veranderen van sport. Ik ken weinigen die een hekel hebben aan deze veranderingen. Die weerzin ontstaat pas als verandering in jouw eigen leven en werk wordt opgelegd door mensen die er ver vanaf staan. Dat principe geldt ook in het onderwijs.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Onderwijskundig leiderschap | Professionele cultuur | Veranderen

Rubriek: Interview

Waarde en waardering van toetsing

Karen Heij

TIB 2022 nummer 1

Toetsen liggen onder een vergrootglas. Waarom nemen we ze af? En wat is de waarde van de verkregen uitkomsten? Onderzoeken die aantonen dat eindtoets en schooladvies goede voorspellers zijn voor het uiteindelijke schoolresultaat van een leerling, houden geen rekening met de ‘zichzelf waarmakende voorspelling’ van het onderwijssysteem. Kunnen we nog af van deze toetscultuur?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Instrumenten | Verantwoording | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Stoelendans, de effecten van positieverwarring

Andra Koolhof, Marianne Soeters

TIB 2022 nummer 1

Denk jij ook wel eens: “Wordt er nu iets van mij gevraagd, wat niet bij mijn taak past?”, of: “Die collega lijkt nu op mijn stoel te gaan zitten”. Positieverwarring gaat over het niet respecteren van de verschillende posities in een organisatie. Het herkennen en begrijpen van waar de positieverwarring vandaan komt, helpt je om
ermee om te gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Rol van de IB'er | Werkbeleving

Rubriek: Achtergrond

Polarisatie: de kracht van het verschil

Nelleke van der Veer-Boersen

TIB 2021 nummer 4

Door het coronavirus is de onrust in de samenleving gegroeid. Ook binnen school is dit goed merkbaar. Zo is het wij-zij denken toegenomen en raken leerlingen vaker met elkaar in discussie op een manier waarbij het respect voor andermans mening verloren gaat. Dit is niet goed voor het onderlinge contact en de sfeer in de klas. Inzicht in polarisatie biedt mogelijkheden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap

Rubriek: IB-innovatief

Opbrengstgericht coachen: Zo ondersteun je je collega's

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 4

Opbrengstgericht coachen is een methodiek die jou als IB’er helpt bij het ondersteunen van leerkrachten bij het inclusiever maken van de eigen school. Opbrengstgericht coachen betekent maatwerk, waarbij de leerkracht in haar kracht wordt gezet om zelf een oplossing te bedenken en uit te voeren, die past bij haar hulpvraag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Inclusie | Oplossingsgericht werken | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

"Om de ruimte te krijgen, moet je eerst wel een grens trekken"

Walter van de Calseyde, Geert Kelchtermans

TIB 2021 nummer 3

Interview met Geert Kelchtermans

‘Professionele ruimte’ betreft de werkcondities die het mogelijk maken om je professionele taken uit te voeren. “Dat is altijd een kwestie van geven en nemen. Om die ruimte te kunnen nemen, moet je hem ook krijgen. Als intern begeleider kun je redeneren: om mijn werk goed te kunnen doen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Maar op de werkvloer botsen de goede wil en wenselijkheid vaak met de praktijk van alle dag”, stelt professor Geert Kelchtermans.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Professionele leergemeenschap/PLG | Zelfsturing

Rubriek: Interview

Interprofessioneel samenwerken met jeugdigen en ouders

Hans Schuman

TIB 2021 nummer 1

Beleidsmedewerkers Jeugd van drie gemeenten, en jeugdhulpverleners en jeugd- en gezinscoaches geven aan dat de jeugdhulpverlening de laatste jaren ingrijpend is veranderd. Centraal staat de verschuiving van multidisciplinair naar interprofessioneel samenwerken. Het perspectief van de jeugdige en de ouders is vertrek- en eindpunt, en hun stem doet ertoe. Als IB’er ben je voor hen de intermediair tussen onderwijs en de (gespecialiseerde) jeugdhulpverlening.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Ouders | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Talentgedreven werken in het onderwijs

Jorinde Jelles, Els Pronk

TIB 2021 nummer 1

In navolging op het artikel ‘Samen sterker! De kracht van groepsarrangement Atlasklas’ (TIB 2020-4), zijn Els Pronk en Jorinde Jelles in gesprek gegaan over aspecten als veerkracht, kijken achter gedrag, versterken van binnenuit, talentinterviews, de ijsberg, de kring en ‘therapeuteren’. En over hoe mooi het zou zijn om andere scholen te inspireren om (nog) meer talentgedreven te gaan werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Gedrag | Talentontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Naar meer vrijheid in passend onderwijs

Emilie Owel

TIB 2019 nummer 4

Uit onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs Onderwijsonderzoek & Advies komt naar voren dat 81% van ruim 1000 leerkrachten vindt dat het passend onderwijs ten koste gaat van de aandacht voor leerlingen die geen extra ondersteuningsbehoeften hebben. Daarnaast geeft 87% van de leerkrachten aan dat zij er zelf negatieve gevolgen door ervaren. Ook de Tweede Kamer heeft haar zorgen en ontevredenheid geuit over de hulp aan leerlingen met lichamelijke of psychische problemen, de groeiende bureaucratie en de toenemende werkdruk onder de leerkrachten.
Hier een paar mogelijke oplossingen en praktijkvoorbeelden om scholen meer vrijheid te geven om het zorgbeleid te realiseren en onnodige bureaucratische rompslomp te beperken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Een contextuele blik op het gesprek tussen IB'ers en ouders

Popke Hooghiemstra

TIB 2019 nummer 3

‘Ik wil niet dat mijn kind naar het speciaal basisonderwijs gaat. Kunnen jullie niet wat meer doen op school?’ ‘Ik begrijp echt niet waarom mijn zoon geen dyslexieverklaring krijgt. Hoe zit dat?’ ‘Mijn dochter is thuis regelmatig gefrustreerd. Krijgt ze wel genoeg uitdaging op school?’
IB’ers voeren nogal wat gesprekken met ouders over allerlei onderwerpen. In dit artikel worden handreikingen gedaan vanuit de contextuele benadering om die gespreksvoering te verrijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Ouders

Rubriek: Praktijk

IB'er: tot hier en nu verder?!

Peter Laros, Nikkie Laros

TIB 2019 nummer 2

Net als in 2013 en 2014 wordt bij de derde Nationale Enquête Intern Begeleider 2018-2019 duidelijk dat IB’ers niet veel tijd nemen voor een gezonde portie zelfreflectie gerelateerd aan de uitgevoerde werkzaamheden. Zij komen niet of nauwelijks toe aan zichzelf en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. En toch, ze voelen zich gesteund en gewaardeerd door het team en de directeur, hebben een grote mate van autonomie, en krijgen ook ruimte om zich op de hoogte te
stellen van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.
De uitgesproken waardering, het geschonken vertrouwen en de vrijheid om de eigen job in te delen maken misschien wel dat de meeste IB’ers zich tomeloos inzetten voor de ‘zaak’. Echter, hoe lang gaat dit nog goed? Ruim één derde deel van de IB’ers geeft aan dat er sprake is van onbalans in de ervaren hoeveelheid werk en de eigen draagkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Achtergrond

De IB'er als coachend onderzoeker

Willem de Vlaming

TIB 2016 nummer 4

Wat is er mooier dan vanuit de rol van IB’er het schoolteam en de directie te begeleiden bij
de ontwikkeling van onderwijsondersteuning? Wat is er mooier dan dat te doen op basis van participatie? Participatie waarbij alle betrokkenen met elkaar op onderzoek uitgaan. Wat is er mooier dan het begeleiden van participatief onderzoek? Wat is er mooier dan leerkrachten begeleiden rondom onderzoek naar hun eigen kwaliteiten en de wijze waarop die doelgericht en effectief kunnen worden ingezet om betekenisvolle doelen van onderwijsondersteuning te realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Onderzoeken

Rubriek: Ontwikkelingen

Het verhaal achter de 'foto'

Ad Koppen

TIB 2016 nummer 2

Een van de verworvenheden van het leesverbeterplan Enschede is het werken met de datamuur. Vraag is of de datamuur (de ‘foto’) laat zien wat de opbrengst zou moeten zijn. De ‘film’ laat dit wel zien. Deze werkt met de relatie leerpotentieel en verwachte vaardigheidscores. Wat is de leerwinst en de toegevoegde waarde voor alle leerlingen van een school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Eigenaarschap | Groepsplan | Kwaliteitszorg | Opbrengstgericht werken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Bij gedragsproblemen moet je de leerkracht in de spiegel leren kijken

Kees van der Wolf

TIB 2012 nummer 5

Als pedagogisch en onderwijskundig wetenschapper aan diverse universiteiten in binnen- en buitenland is Kees van der Wolf al zijn leven lang intensief bezig met het bestuderen van gedragsproblemen in de onderwijspraktijk. Hij werkte ook mee aan vele publicaties over dit boeiende onderwerp, waar leerkrachten – soms dagelijks – mee te maken hebben. “Vaak leggen zij de schuld van een gedragsprobleem bij de leerling of de ouders, maar meestal zijn ze zelf een deel van het probleem. Het is de kunst dat te leren inzien. IB’ers kunnen hen daarbij helpen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gedrag | Samenwerken

Rubriek: Interview