Zoeken op trefwoord 'Instrumenten'

De ontwikkeling van het jonge kind monitoren: waarom en hoe?

Jos J. Louwe

TIB 2022 nummer 4

In het afgelopen decennium is er op basisscholen veel druk uitgeoefend om ook de ontwikkeling van leerlingen in de onderbouw regelmatig en systematisch in beeld te brengen. Zo hoopt men dat er eerder en beter rekening kan worden gehouden met de grote verschillen tussen kinderen en er dus een inclusiever leer- en ontwikkelingsaanbod kan worden gerealiseerd. De vraag is hoe de ontwikkeling van het jonge kind valide in beeld kan worden gebracht en welke
eisen er moeten worden gesteld aan het instrumentarium en aan de gebruikers ervan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Instrumenten | Jonge kind | Volgen van ontwikkeling

Leerlingparticipatie: betrek je leerlingen bij het onderwijs

Marianne den Otter

TIB 2022 nummer 3

Als IB’er werk je dagelijks met leraren, ouders en educatieve partners samen, om voor iedere leerling passend onderwijs te realiseren. Welke stem krijgt de leerling hierbij: praat je over of met leerlingen? Dit artikel helpt je om leerlingen actief te laten participeren. Met de inspraakladder van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, 2018) krijg je een beeld van de stem van de leerling, in de klas, tijdens leerlingbegeleiding en op schoolniveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Instrumenten | Leerlingparticipatie | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: IB-innovatief

Waarde en waardering van toetsing

Karen Heij

TIB 2022 nummer 1

Toetsen liggen onder een vergrootglas. Waarom nemen we ze af? En wat is de waarde van de verkregen uitkomsten? Onderzoeken die aantonen dat eindtoets en schooladvies goede voorspellers zijn voor het uiteindelijke schoolresultaat van een leerling, houden geen rekening met de ‘zichzelf waarmakende voorspelling’ van het onderwijssysteem. Kunnen we nog af van deze toetscultuur?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Instrumenten | Verantwoording | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2021 nummer 1

TIB voegt in op de Kennisrotonde

In deze rubriek geven we een samenvatting van een interessant op wetenschappelijke inzichten gefundeerd antwoord op een vraag uit de praktijk.

Vraag aan de Kennisrotonde:
Wat is de invloed van het daltonprincipe ‘kwartiertjesrooster’ op de taakgerichtheid van leerlingen in het basisonderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten

Checklist: Werken met de vertrouwensscan

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Instrumenten | Pedagogisch Klimaat | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Door-zien en Trefzeker Handelen

Herman Ilgen

TIB 2020 nummer 4

Non-verbale informatie vormt een belangrijk onderdeel van communicatie en ‘kleurt’ de woorden die iemand gebruikt. Non-verbale communicatie geeft je echter ook een kijkje in iemands persoonlijkheid. Als je getraind bent in non-verbale strategieanalyse zie je in luttele minuten wat kwaliteiten, valkuilen en behoeften zijn van een persoon. Repeterende microbewegingen in het gezicht zijn de basis voor deze informatie. Dat maakt het mogelijk om t e doorzien wat er in
iemand omgaat. Deze aanpak kan je als IB'er behulpzaam zijn bij het bet er leren begrijpen van de ander, waardoor je mogelijk beter kunt afstemmen op je gesprekspartner.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Instrumenten | Leerkrachtvaardigheden

Rubriek: IB-innovatief

Checklist: Autonomieondersteuning

Linda van den Bergh, Anje Ros

TIB 2020 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Zijn je collega's 'mishandelingsalert' genoeg?

Peter Laros

TIB 2019 nummer 5

We werken nu circa 8 maanden met de aangepaste meldcode van Stichting Veilig Thuis. In veel scholen zal de ervaring met de nieuwe procedure gering zijn. Je komt immers pas in beweging als er iets aan de hand is. Het is een prettige constatering dat het gelukkig in veel gezinnen goed gaat. Niettemin vermeldt de website van Stichting Veilig Thuis dat er in Nederland jaarlijks circa 119.000 gevallen van kindermishandeling voorkomen. Oftewel: 1 gesignaleerde situatie van kindermishandeling op 30 leerlingen. Hoe zit het dan bij jou op school? Zijn de gevallen van kindermishandeling er niet of zie je ze (nog) niet? Wat heb je als team nodig? Welke signalen mogen je ongerust maken over het welzijn van een kind? En… als je een vermoeden hebt, wat doe je dan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Medisch handelen | Privacy | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Staat jouw school open voor het concept '10-14-onderwijs'?

Vivian van Alem

TIB 2019 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Instrumenten | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Checklist: Reflecteren op de groepsbespreking op jouw school

Vivian van Alem

TIB 2019 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Groepsplan | Instrumenten | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Ondersteuningsstructuur | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Arrangeren met het Dialooginstrument HGW

Tijn Nuyens

TIB 2018 nummer 1

Nagenoeg alle samenwerkingsverbanden werken vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW). Vanuit dit streven zijn de onderwijsbehoeften centraal komen te staan en niet langer ‘wat een kind heeft’. Met het Dial ooginstrument HGW is een nieuwe impuls gegeven aan hoe ouders en school beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Dit instrument is nu geschikt gemaakt om het arrangeergesprek op schoolniveau te houden, waarbij
ouders, jeugdhulp en andere betrokkenen samen een integraal arrangement opstellen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Communicatie | Instrumenten

Rubriek: IB-innovatief

Simpeler inzicht krijgen in ondersteuningsbehoefte

Guus Beenhakker

TIB 2017 nummer 5

Per 1 januari komt het programma Momento voor alle leraren beschikbaar. Het dashboard, een belangrijk onderdeel van dit nieuwe programma, is gratis en houdt veel relevante gegevens over de leerlingen bij. Er is gemakkelijk inzichtelijk te krijgen waar het bij een leerling goed gaat en waar hij achterloopt. Wij lichten uit wat dit programma voor de IB’er te bieden heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Passend Onderwijs | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Checklist: SEL-scan

Kees van Overveld

TIB 2017 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: Checklist

Het gebruik van instrumenten in de praktijk van de IB'er

Peter de Vries

TIB 2017 nummer 1

Wat heeft het voor nut instrumenten, hulpmiddelen, vragenlijsten, checklists, kijkwijzers, observatieschema’s enzovoorts in te zetten binnen je praktijk als intern begeleider? Hoe kun je verantwoorde keuzes maken en hoe kun je die keuzes verantwoorden? In ‘Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs’ geven Peter de Vries en zijn naamgenoot een verzameling van instrumenten en hulpmiddelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

Dialooginstrument Handelingsgericht Werken

Tijn Nuyens

TIB 2016 nummer 3

Handelingsgericht Werken blijkt in de praktijk hét concept waarmee passend onderwijs van richting en inhoud kan worden voorzien. In de school vinden veel gesprekken plaats om het geboden onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In het SWV RSV Breda is ruim een jaar geleden een initiatief gestart om de kwaliteit van deze gesprekken te versterken. Directe aanleiding was dat IB’ers merkten dat leerkrachten onvoldoende de stimulerende of belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van kinderen kunnen verwoorden. Ook het scherp krijgen wat je te doen staat als de onderwijsbehoeften bekend zijn, was een zorgpunt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Communicatie | Instrumenten

Rubriek: Ontwikkelingen

Leerkrachtgedrag verandert door gebruik 'Klimaatschaal'

Ad Donkers

TIB 2016 nummer 2

Leerlingen functioneren beter in een klas waarin zij zich veilig voelen en gewaardeerd worden door de leerkracht en medeleerlingen. Een goede en positieve sfeer is afhankelijk van de relaties die de leerlingen onderling hebben en de relatie die de leerkracht met haar klas en individuele leerlingen heeft. Feedback van de leerlingen wordt in overleg met de IB’er in kaart gebracht en kan ertoe leiden dat de leerkracht haar gedrag beter afstemt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Pedagogisch Klimaat

Rubriek: Achtergrond

Format Teambespreking HGW: een instrument bij verandermanagement

Erik van Meersbergen, Peter de Vries

TIB 2013 nummer 4

HGW en veranderingsmanagement binnen de school. Bestaat er een instrument dat IB’ers hierbij behulpzaam kan zijn? Wij denken van wel. Diverse pedagogen wezen op het volgen van de ontwikkeling van kinderen en de hulpvragen van de leerling als uitgangspunt te nemen. Een leerkracht die zich bewust is van de eigen mogelijkheden en de eigen ondersteuningsbehoefte kan formuleren. De intern begeleider kan hier ondersteuning of coaching bij geven. Al is het soms knokken tegen openlijk of verborgen weerstanden tegen de ‘zoveelste verandering’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Samenwerken

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: De intervisiemethodiek binnen de leerlingbespreking

TIB 2012 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Leerlingbespreking/groepsbespreking

Rubriek: Checklist