Zoeken op trefwoord 'Samenwerkingsverband passend onderwijs'

Passend onderwijs. Hoe nu verder?

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 4

In mei jl. is de evaluatie naar de stelselwijziging passend onderwijs gepubliceerd. De algemene conclusie van 5 jaar onderzoek luidt dat de or ganisatie van de extra ondersteuning is verbeterd, er voldoende voorzieningen zijn voor leerlingen en er sprake is van een dekkend aanbod. Echter, voor leraren en ouders heeft het beleid minder opgeleverd dan gedacht en het effect op de leerlingen is niet goed vast te stellen. Scholen waarderen de beleidsvrijheid die ze hebben gekregen, maar klagen nog steeds over de bureaucratie en soms ook over de beschikbaarheid van financiële middelen. Voor de rijksoverheid zijn de kosten beheersbaar geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Onderzoeken | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Middelen, transparantie en verantwoording

Jacques van den Born

TIB 2019 nummer 5

Er zijn onduidelijkheden binnen passend onderwijs over de toedeling van middelen, het gebrek aan transparantie over de inzet ervan en over de rol die de verschillende actoren hebben in het proces van de interne en externe verantwoording. Dit doet afbreuk aan het succes van de vele lokale initiatieven om leerlingen thuisnabij een passend aanbod te geven.
Dit artikel wil hierover meer duidelijkheid scheppen, met name over de bijdrage die de IB’er kan leveren aan het verantwoorden van de inzet van middelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Praktijk

Naar meer vrijheid in passend onderwijs

Emilie Owel

TIB 2019 nummer 4

Uit onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs Onderwijsonderzoek & Advies komt naar voren dat 81% van ruim 1000 leerkrachten vindt dat het passend onderwijs ten koste gaat van de aandacht voor leerlingen die geen extra ondersteuningsbehoeften hebben. Daarnaast geeft 87% van de leerkrachten aan dat zij er zelf negatieve gevolgen door ervaren. Ook de Tweede Kamer heeft haar zorgen en ontevredenheid geuit over de hulp aan leerlingen met lichamelijke of psychische problemen, de groeiende bureaucratie en de toenemende werkdruk onder de leerkrachten.
Hier een paar mogelijke oplossingen en praktijkvoorbeelden om scholen meer vrijheid te geven om het zorgbeleid te realiseren en onnodige bureaucratische rompslomp te beperken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Betrekken van ouders bij het toeleiden naar extra ondersteuning voor hun kind

Vivian van Alem

TIB 2018 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur | Ouders | Samenwerken | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Checklist

Governance en intern begeleiden

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 5

In de Wet Passend Onderwijs wordt specifiek aandacht besteed aan ‘governance’. Wat betekent dit en op welke wijze is governance van invloed op de taken en de
verantwoordelijkheden van de IB’er? Governance lijkt bij uitstek een bestuurlijke aangelegenheid, maar niets is minder waar!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Praktijk

Toeleiding extra ondersteuning

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 3

Vanaf de start van passend onderwijs kan een leerling in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze kan worden toegekend op het niveau van de lichte of van de zware ondersteuning. Welke procedure je moet bewandelen is geheel afhankelijk van de afspraken binnen het samenwerkingsverband. Basis is wel dat we niet meer kijken wat er met het kind aan de hand is, maar wat er nodig is om het onderwijsaanbod passend te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Praktijk

"We zijn begonnen met overal het woord 'zorg' door 'onderwijs' te vervangen"

Lucas Rurop

TIB 2014 nummer 1

In de regio Zuid-Kennemerland is sinds 1 augustus een samenwerkingsverband PO van start gegaan dat aan 21.000 kinderen op 91 basisscholen passend onderwijs aanbiedt. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Waarom is het gelukt om met zoveel scholen dezelfde kant uit te kijken? Welke (nieuwe) rol spelen de IB’ers in dit succesverhaal? TIB sprak met directeur Lucas Rurup over de totstandkoming van deze voorloper.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Interview