Zoeken op trefwoord 'Onderzoeken'

Problemen zijn er om samen aan te pakken

Mieke Michiels

TIB 2022 nummer 5

Tijdens jouw werk als IB’er sta je dagelijks voor vraagstukken, probleemstellingen of casuïstiek. Zaken die intern begeleiders graag op een goede efficiënte en effectieve manier willen aanpakken. Maar wat werkt? Hoe pak je het aan? En op welke manier betrek je hier je team bij? Waar ligt jouw verantwoordelijkheid en waar ligt die van de leerkrachten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Onderzoeken | Samenwerken | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Gedrag positief beïnvloeden door het versterken van taalvaardigheden

Trees Das, Sonja van der Lee-Van Broekhoven

TIB 2022 nummer 3

De meerderheid van de kinderen met emotionele en gedragsstoornissen die bij jeugdzorg of GGZ terechtkomen, hebben vaak niet-geïdentificeerde taalachterstanden. Onderzoekers schatten dat wel 70 tot 90% van hen een taalachterstand heeft (Chow & Wehby, 2018, Embrechts et al., 2019). Gedragsproblemen kunnen vervangend gedrag zijn bij gebrek aan communicatief vermogen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gedrag | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken | Taal/spelling

Rubriek: Ontwikkelingen

Het diagnostisch gesprek over rekenproblemen

Wied Ruijssenaars, Cécile Ruijssenaars-Elshoff

TIB 2022 nummer 3

Het belangrijkste kenmerk van (ernstige) rekenproblemen is dat de basiskennis niet of niet goed geautomatiseerd raakt. Wetenschappelijk onderzoek laat daar geen twijfel over bestaan. Voor iedere onderwijsprofessional is het daarom belangrijk om een antwoord te kunnen geven op de volgende vier vragen:

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Diagnostiek | Gespreksvoering | Onderzoeken | Rekenen

Rubriek: Praktijk

Leerlingen goed begeleiden begint met naar hen te luisteren

Ingrid Paalman

TIB 2022 nummer 3

In dit artikel wordt ingegaan op het echt luisteren naar leerlingen in hun onderwijsbehoefte. Dit betekent voor elke leerkracht en begeleider in de schoolorganisatie dat zij werken vanuit drie belangrijke aspecten: luisteren, leren en leiden. Gebruik het geschetste kader voor oprecht, nauwkeurig luisteren en het belang ervan in het begeleiden van leraren en leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Gespreksvoering | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken

Rubriek: Achtergrond

De Intern Begeleider als curriculumontwikkelaar

Erik Meester

TIB 2022 nummer 1

De fundamentele oriëntatie van de intern begeleider lijkt steeds meer te verschuiven van ‘genezen’ naar ‘voorkomen’. Dat wil zeggen: door actief bij te dragen aan de schoolbrede kwaliteit van onderwijs beperk je de hoeveelheid benodigde zorg zoveel mogelijk. Hiermee belandt de IB’er in toenemende mate in de rol van mede -curriculumontwikkelaar.

Nature of nurture
De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht voor het feit dat intelligentie in sterke mate ontwikkelbaar is. Dit heeft geleid tot een verschuiving van nature richting nurture in het welbekende en nog actuele nature-nurture-debat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Ondersteuningsstructuur | Onderzoeken | Professionele leergemeenschap/PLG | Veranderen

Rubriek: Praktijk

Vertrouwen en welbevinden bieden professionele ruimte

Peter Laros

TIB 2021 nummer 3

IB’ers besteden de meeste tijd aan administratieve en coördinerende taken, terwijl ze het belangrijker vinden om collega’s te begeleiden bij de vormgeving van beter passend onderwijs. Klaarblijkelijk kan of wil een substantieel deel van de IB’ers onvoldoende professionele ruimte nemen om deze situatie te kantelen. Hoe komt dat? Wat kan helpen om die ruimte te nemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider | Werkbeleving | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Uitglijden in je denken: Het gebeurt!

Marald Mens

TIB 2021 nummer 3

Als IB’er leun je tijdens je werk op twee belangrijke instrumenten: je bewuste denken en je intuïtie. Of het nu gaat om het adviseren van collega’s of het uitvoeren van een diagnostisch rekenonderzoek bij een leerling; je denkt goed na over zaken en soms lijkt je onderbuikgevoel je beste raadgever. Maar kunnen we als IB’er die twee instrumenten altijd zomaar vertrouwen? Nou…

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Onderzoeken | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Naar een lerende cultuur in je lerarenteam

Sandra van Aalderen, Monique Rouweler

TIB 2021 nummer 1

Veel scholen hebben te maken met complexe onderwijsontwikkelingen zoals het implementeren van gepersonaliseerd leren of Wetenschap en Technologie (W&T). Hoewel veel leerkrachten het belang van deze ontwikkelingen onderschrijven, lopen IB’ers en schoolleiding soms aan tegen terughoudendheid en onzekerheid in het team. Hierdoor komt de implementatie van de onderwijsontwikkeling moeilijk op gang. Dit artikel geeft inzicht in hoe de leermentaliteit van je collega’s invloed heeft op de onderwijsontwikkeling en leercultuur in je team en geeft je handvatten om deze te bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Onderzoeken | Professionalisering | Teamontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Passend onderwijs. Hoe nu verder?

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 4

In mei jl. is de evaluatie naar de stelselwijziging passend onderwijs gepubliceerd. De algemene conclusie van 5 jaar onderzoek luidt dat de or ganisatie van de extra ondersteuning is verbeterd, er voldoende voorzieningen zijn voor leerlingen en er sprake is van een dekkend aanbod. Echter, voor leraren en ouders heeft het beleid minder opgeleverd dan gedacht en het effect op de leerlingen is niet goed vast te stellen. Scholen waarderen de beleidsvrijheid die ze hebben gekregen, maar klagen nog steeds over de bureaucratie en soms ook over de beschikbaarheid van financiële middelen. Voor de rijksoverheid zijn de kosten beheersbaar geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Onderzoeken | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Goede dingen meenemen naar een nog betere toekomst

Sven Geenens

TIB 2019 nummer 5

Als intern begeleider werk je meestal veel samen met je directeur. Die maakt op zijn beurt weer deel uit van een bovenschools netwerk. In dit artikel richten we ons op de ervaringen van een bovenschools directeurennetwerk in Vlaanderen met waarderend onderzoek. Kan de methodiek van waarderend onderzoeken ook bijdragen aan een goede samenwerking tussen de IB’er en de directeur?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Een diagnose: valkuilen en voordelen

Andra Koolhof

TIB 2019 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Onderzoeken

Rubriek: Checklist

Filosoferen met kinderen op de basisschool: werken aan persoonsvorming

Fred Delhaas

TIB 2019 nummer 2

Ik pak een zakje Cup-a-soup uit mijn filosofiekoffer: “Oh lekker!”, hoor ik. Ik vraag of het soep is? “Nee, nu nog niet!” We tasten de begrippen af. Het is dus geen soep, maar een zakje met poeder waar je soep van kunt maken. Filosofie is ook nauwkeurig de taal gebruiken! Ik zaai twijfel door te vragen of ze zeker weten dat er soep in zit? Nee, ze geven toe dat ze dat niet zeker weten. Hoewel het wel precies op zo’n zakje lijkt. Maar je weet het pas zeker als je het open maakt. Dat doen we dan ook. Ik vat samen door te zeggen dat we zien dat het echt is, we voelen dat het echt is en nu ruiken we ook dat het echt is!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: Ontwikkelingen

Samen werken aan onderwijsverbetering? Doe onderzoek!

Anje Ros

TIB 2018 nummer 3

Samen onderzoek doen kan een belangrijk middel zijn om meer onderbouwde keuzes te maken voor de verbetering van het onderwijs. Dit wordt alleen bereikt als de onderzoeksmatige werkwijze is ingebed in de schoolorganisatie en -cultuur. In dit artikel lees je hoe dit werkt en hoe jij als IB’er duurzame onderwijsverbetering met onderzoek in je team kunt stimuleren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Onderzoek is geen doel op zich, maar een heel krachtig en effectief middel om jezelf en je school te ontwikkelen"

Linda van den Bergh

TIB 2018 nummer 3

In de dagelijkse schoolpraktijk wordt nog te vaak voor een ad hoc-oplossing gekozen voor een probleem. Als de rekenresultaten tegenvallen, is een nieuwe methode het medicijn. In de waan van de dag worden brandjes nogal eens geblust met een nog mooiere emmer. Veel scholen zoeken het eerder in nieuw of aangepast materiaal dan in het handelen van de leerkracht. “Uit allerlei onderzoek weten we dat dit niet effectief is. Ook niet als je 1 of 2 leerkrachten naar een cursus stuurt of een enkele studiedag ergens aan wijdt. De laatste jaren is ons onderwijs steeds diverser en dus complexer geworden. Met een onderzoeksmatige manier van werken en professionele dialoog komt je als school echt verder”, stelt lector Linda van den Bergh.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Interview

Checklist: Samen onderzoeken

Linda van den Bergh, Anje Ros

TIB 2018 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Checklist

De IB'er als coachend onderzoeker

Willem de Vlaming

TIB 2016 nummer 4

Wat is er mooier dan vanuit de rol van IB’er het schoolteam en de directie te begeleiden bij
de ontwikkeling van onderwijsondersteuning? Wat is er mooier dan dat te doen op basis van participatie? Participatie waarbij alle betrokkenen met elkaar op onderzoek uitgaan. Wat is er mooier dan het begeleiden van participatief onderzoek? Wat is er mooier dan leerkrachten begeleiden rondom onderzoek naar hun eigen kwaliteiten en de wijze waarop die doelgericht en effectief kunnen worden ingezet om betekenisvolle doelen van onderwijsondersteuning te realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Onderzoeken

Rubriek: Ontwikkelingen

Welkom in het vernieuwd Nationaal Onderwijsmuseum!

Annemieke van Hees

TIB 2015 nummer 4

Begin juli opende het Nationaal Onderwijsmuseum zijn deuren in cultuurstad Dordrecht. Dit bijzondere museum, de erfopvolger van het Amsterdamse Schoolmuseum uit 1877, is gevestigd in het karakteristiek pand De Holland (1937) aan de rand van het centrum, op een steenworp afstand van het station. In dit markante en transparante gebouw van architect Sybold van Ravesteyn wordt het fascinerende verhaal van de Nederlandse onderwijsgeschiedenis verteld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Creativiteit | Internationaal/innovatief | Onderzoeken

Rubriek: Achtergrond

Hoe word ik een professionele leergemeenschap?

Peter Laros

TIB 2013 nummer 5

Een professional maakt altijd deel uit van een werkomgeving waarbij autonoom handelen hoog in het vaandel staat. De arts in het ziekenhuis, de advocaat op kantoor en de leerkracht op school. De werkomgeving bevat professionals met een scala aan opgebouwde competenties, die losjes gekoppeld met of naast elkaar werken aan sterk overeenkomende werkzaamheden. Is dat voldoende om te werken aan een gedragen en afgestemde ondersteuningsstructuur die Passend onderwijs mogelijk moet maken? Wat vraagt het om een ‘Professionele Leergemeenschap’ te zijn?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Lijstjes die verleiden tot anders (bege)leiden

Bert Groeneweg

TIB 2013 nummer 1

Het schoolbeleid moet je ergens op baseren. Heel mooi is het wanneer gedegen onderzoek je keuzes motiveert. Maar pas op voor ‘lijstjes’ met cijfers zonder naar de achtergronden te kijken. In dit artikel worden twee voorbeelden gegeven van de woorden achter de cijfers. Beleidsmakers in de school, waaronder de IB’er, kunnen hier hun voordeel mee doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

De eigen school als onderzoeksruimte

Rene Derksen, Peter Laros

TIB 2012 nummer 2

Elke school heeft een eigen kijk op het onderwijs en de wijze waarop we kinderen begeleiden op weg naar ‘groter worden’. Maar hoe het curriculum wordt geïnterpreteerd door de individuele leraar en hoe die het vervolgens uitvoert, komt zelden voor het voetlicht. Op welke wijze kunnen we onderzoeken wat we uitvoeren? In deze en volgende TIB’s leggen we uit hoe je systematisch bewijzen kunt verzamelen op basis waarvan je uitspraken kunt doen over de werkelijke situatie in je school. In dit artikel bespreken we de condities om de onderzoekende rol op een juiste wijze te nemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Wil je nu een antwoord of wil je een goed antwoord?

Nicolien Duivesteijn

TIB 2012 nummer 2

Tijdens de opleiding ligt de focus sterk op het continu onderzoeken van je eigen handelen als IB’er. Hoe onderzoek je in de dagelijkse schoolpraktijk? Werk je met procedures en protocollen? Hoe rapporteer je, en aan wie? Hoe ga je om met ‘evidence-based practice’ en bronnen? TIB vroeg het aan IB’er Nicolien Duivesteijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Checklist: Hoe word ik een onderzoekende IB'er?

TIB 2012 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist