Zoeken op trefwoord 'Analyseren van data'

De ontwikkeling van het jonge kind monitoren: waarom en hoe?

Jos J. Louwe

TIB 2022 nummer 4

In het afgelopen decennium is er op basisscholen veel druk uitgeoefend om ook de ontwikkeling van leerlingen in de onderbouw regelmatig en systematisch in beeld te brengen. Zo hoopt men dat er eerder en beter rekening kan worden gehouden met de grote verschillen tussen kinderen en er dus een inclusiever leer- en ontwikkelingsaanbod kan worden gerealiseerd. De vraag is hoe de ontwikkeling van het jonge kind valide in beeld kan worden gebracht en welke
eisen er moeten worden gesteld aan het instrumentarium en aan de gebruikers ervan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Instrumenten | Jonge kind | Volgen van ontwikkeling

Het diagnostisch gesprek over rekenproblemen

Wied Ruijssenaars, Cécile Ruijssenaars-Elshoff

TIB 2022 nummer 3

Het belangrijkste kenmerk van (ernstige) rekenproblemen is dat de basiskennis niet of niet goed geautomatiseerd raakt. Wetenschappelijk onderzoek laat daar geen twijfel over bestaan. Voor iedere onderwijsprofessional is het daarom belangrijk om een antwoord te kunnen geven op de volgende vier vragen:

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Diagnostiek | Gespreksvoering | Onderzoeken | Rekenen

Rubriek: Praktijk

Investeer in de leerkracht voor duurzame verbetering van onderwijskwaliteit

Michiel de Haan, Rosa van Santbrink

TIB 2021 nummer 4

Het is de afgelopen maanden veel voorbijgekomen: de opgelopen achterstanden en ongelijkheid in het onderwijs. Sinds corona staan deze thema’s extra in de spotlight. Er worden inhaal- en ondersteuningsprogramma’s opgezet om de leervertraging op de kernvakken zo snel mogelijk in te halen, zoals het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit gaat gepaard met toenemende druk op verantwoording en roept twijfels op over de vraag of het extra beschikbare geld wel op de juiste wijze wordt ingezet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Kwaliteitszorg | Leerkrachtvaardigheden | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Grip op het behalen van schooleigen doelen

Emila Bijl, Lizette Schoenmaker, Barbara Sterk

TIB 2021 nummer 2

Als je als IB’er kennis hebt van de referentieniveaus en je het werken ermee hebt eigen gemaakt, heb je meer grip op de ontwikkeling van je leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Je kunt er dan op sturen dat jouw leerlingen op het goede niveau naar het vo uitstromen: zij zitten op het niveau dat goed past bij hun kunnen en zijn goed voorbereid op de opleiding die hen te wachten staat. In de vorige TIB werd het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie geïntroduceerd. Dit is gebaseerd op de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Rekenen | Schoolontwikkeling | Taal/spelling

Rubriek: Achtergrond

Groepsplanloos werken: meer dan een trucje

Wijnand Gijzen

TIB 2020 nummer 3

Nu groepsplanloos werken in het scholenveld bekend wordt, ontvang ik soms e-mails van IB’ers die zeggen ‘Het werkt niet’. Vaak blijkt dat ze de instrumenten wel gebruiken, maar te weinig begrip hebben van de zes onderwijskundige uitgangspunten die aan groepsplanloos werken ten grondslag liggen. Hierdoor toont zich de meerwaarde niet. In dit artikel gaan we er nader op in.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Groepsplan | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Opbrengstgericht werken | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Hoe kun je als IB'er een bijdrage leveren aan de verantwoording van de inzet van de middelen passend onderwijs?

Vivian van Alem

TIB 2019 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Bekostiging | Kwaliteitszorg | Verantwoording

Rubriek: Checklist

Checklist: Een diagnose: valkuilen en voordelen

Andra Koolhof

TIB 2019 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Onderzoeken

Rubriek: Checklist

Het verhaal achter de 'foto'

Ad Koppen

TIB 2016 nummer 2

Een van de verworvenheden van het leesverbeterplan Enschede is het werken met de datamuur. Vraag is of de datamuur (de ‘foto’) laat zien wat de opbrengst zou moeten zijn. De ‘film’ laat dit wel zien. Deze werkt met de relatie leerpotentieel en verwachte vaardigheidscores. Wat is de leerwinst en de toegevoegde waarde voor alle leerlingen van een school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Eigenaarschap | Groepsplan | Kwaliteitszorg | Opbrengstgericht werken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Van incidentele naar systematische kwaliteitszorg

Walter van de Calseyde

TIB 2015 nummer 2

Werken aan de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen is een zorg van elke school. Als dit ongeregeld of slechts incidenteel gebeurt, kan het al snel een ‘zorgenkindje’ worden. Kwaliteitszorg heeft een systematische aanpak nodig om niet alleen de kwaliteit op verschillende onderwijsaspecten te verbeteren, maar om die tevens te borgen. Onderwijskoepel INOS in Breda heeft voor haar 29 scholen een goed werkbaar kwaliteitskader ontwikkeld. Hierin leveren vele collega’s een bijdrage aan het grotere geheel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Kwaliteitszorg | Schoolontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Leren zichtbaar maken

Marianne den Otter

TIB 2015 nummer 1

Op vrijdag 14 november 2014 was het congres ‘Visible Learning Plus’ in Utrecht. De befaamde professor John Hattie was daarbij aanwezig om onder andere zijn laatste boek ‘Visible learning’ (‘Leren zichtbaar maken’) nader toe te lichten. Zijn kernboodschap voor leerkrachten en IB’er is helder: Weet welke impact je hebt op het leren van je leerlingen. Kijk naar het onderwijs door de ogen van je leerlingen en leer hen hun eigen leraar te worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Schoolontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Lijstjes die verleiden tot anders (bege)leiden

Bert Groeneweg

TIB 2013 nummer 1

Het schoolbeleid moet je ergens op baseren. Heel mooi is het wanneer gedegen onderzoek je keuzes motiveert. Maar pas op voor ‘lijstjes’ met cijfers zonder naar de achtergronden te kijken. In dit artikel worden twee voorbeelden gegeven van de woorden achter de cijfers. Beleidsmakers in de school, waaronder de IB’er, kunnen hier hun voordeel mee doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

De IB'er onderzoekt de 'zachte data'

Rene Derksen, Peter Laros

TIB 2012 nummer 5

In eerdere artikelen hebben we aandacht geschonken aan de specifieke rol van de IB’er als onderzoeker bij opbrengstgericht werken en het analyseren van de harde gegevens van het LOVS. Nu gaan we nader in op de analyse van de ‘zachte data’: enerzijds gedragingen van leerlingen zoals samenwerken, leren leren, leren plannen, en anderzijds waarderingen door leerkrachten, ouders en kinderen, en externen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Gedrag | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

De intern begeleider onderzoekt de data!

Rene Derksen, Peter Laros

TIB 2012 nummer 4

Elke school heeft een eigen kijk op de wijze waarop we kinderen begeleiden op weg naar ‘groter worden’. Hoe kun je onderzoeken of datgene dat we uitvoeren ook leidt tot de doelen die de school wil bereiken? In TIB 2012-2 hebben we het belang onderstreept van een heldere positionering van de IB’er in het schoolteam als voorwaarde voor haar onderzoekende rol. Nu gaan we in op het verwerken van toetsgegevens.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Wil je nu een antwoord of wil je een goed antwoord?

Nicolien Duivesteijn

TIB 2012 nummer 2

Tijdens de opleiding ligt de focus sterk op het continu onderzoeken van je eigen handelen als IB’er. Hoe onderzoek je in de dagelijkse schoolpraktijk? Werk je met procedures en protocollen? Hoe rapporteer je, en aan wie? Hoe ga je om met ‘evidence-based practice’ en bronnen? TIB vroeg het aan IB’er Nicolien Duivesteijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Opbrengstgericht werken werkt als het breed wordt gedragen

Ellen Timminga, Martin Uunk

TIB 2011 nummer 1

Voor de Inspectie van het Onderwijs staat het vast: opbrengstgericht onderwijs draagt bij aan hogere prestaties. Zo blijkt uit een vorig jaar gepubliceerd onderzoek bijvoorbeeld dat 83% van de scholen die opbrengstgericht werken op alle vier de voorgelegde rekentoetsen voldoende scoren, terwijl dat op slechts 58% van de overige scholen het geval is. We spraken over dit actuele onderwerp met de inspecteurs Ellen Timminga en Martin Uunk, die deel uitmaakten van de onderzoeksgroep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Opbrengstgericht werken | Verantwoording

Rubriek: Interview