Zoeken op trefwoord 'Inclusie'

Dit kind hoort hier niet... of toch...?

Angeline van der Kamp

TIB 2022 nummer 2

Met plezier naar school gaan, waar de leerkracht je ziet, hoort en aanmoedigt om je talenten te ontwikkelen en je daarbij oplossingsgericht en in bekrachtigende taal ondersteunt. Een vanzelfsprekende wens die gelukkig voor veel leerlingen in vervulling gaat. Maar wat als een leerling anders reageert dan de anderen en geregeld afwijkend gedrag laat zien? Hoort hij dan niet thuis in jouw school? Hoe bewust zijn wij ons van onze invloed en mogelijkheden om leerlingen te bieden wat zij nodig hebben. En hoe bepalend zijn onze keuzes voor hun leven?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gelijke kansen | Inclusie | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Samen naar school

Joke Visser, Yvon Wagenaar

TIB 2021 nummer 4

De Samen naar School klassen zijn bezig aan een opmars. Het concept spreekt aan en wordt in steeds meer scholen in Nederland omarmd. Op dit moment zijn er ruim 40 Samen naar Schoolklassen verspreid over het land en een groot aantal in oprichting. Wat is een Samen naar School klas en wat is de rol van IB’er bij het realiseren van inclusie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Checklist: Wil je ook een Samen Naar School klas op je school?

Peter Laros

TIB 2021 nummer 4

Het concept van de Samen naar School klassen spreekt steeds meer scholen aan. Welke rol kun jij als IB’er spelen bij het realiseren van deze vorm van inclusie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie

Rubriek: Checklist

"Onze leerlingen voelen zich hier geen uitzondering"

Walter van de Calseyde, Kathleen van der Loop, Erik Schraven

TIB 2021 nummer 4

Interview met Kathleen van der Loop & Erik Schraven

Kentalis Compas College is een unieke school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende leerlingen volgen er praktijkonderwijs of vmbo. De school is gevestigd in Het Hooghuis in Oss, een reguliere vmboschool en praktijkschool. We spraken met de bedenkers van dit concept, zorgcoördinator Kathleen van der Loop (vmbo-BK) en directeur Erik Schraven, over hun gestage route richting inclusief onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Opbrengstgericht coachen: Zo ondersteun je je collega's

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 4

Opbrengstgericht coachen is een methodiek die jou als IB’er helpt bij het ondersteunen van leerkrachten bij het inclusiever maken van de eigen school. Opbrengstgericht coachen betekent maatwerk, waarbij de leerkracht in haar kracht wordt gezet om zelf een oplossing te bedenken en uit te voeren, die past bij haar hulpvraag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Inclusie | Oplossingsgericht werken | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

De startklas: Samenwerking om onderwijs met zorg mogelijk te maken

Patty van der Aa, Christian van den Brekel

TIB 2021 nummer 2

Een ‘startklas’ is bedoeld voor 4-jarige kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Door in de startklas onderwijs én zorg intensief met elkaar te verbinden, krijgen deze kinderen een kans om - na 1 jaar - door te stromen naar een reguliere basisschool. Zonder startklas werden deze kinderen vaak meteen naar het speciaal onderwijs doorverwezen. Basisschool De Schakel in Heerlen herbergt sinds 2019 een startklas en de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Inclusie | Jeugdhulp

Rubriek: IB-innovatief

Schoolvideo-interactiebegeleiding in teamverband

Jacquelien Bulterman-Bos, Lydia van Hartingsveldt, Neely Anne de Ronde-Davidse

TIB 2020 nummer 4

Veel leerkrachten voelen zich niet vaardig genoeg om met alle verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen om te gaan. Dat beïnvloedt het geloof in hun vermogen om inclusiever onderwijs te kunnen realiseren. IB’ers maken zich daar terecht zorgen over en vinden het belangrijk om dat binnen het team bespreekbaar te maken. Daar ontbreekt het vaak aan. Bovendien schatten ze het kunnen van leerkrachten vaak anders in dan leerkrachten zelf. Scholing is volgens hen daarom belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Leerkrachtvaardigheden | Teamontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Onderwijs en zorg als een eenheid bekeken

Loek Heida

TIB 2020 nummer 3

Niet overal in Nederland verloopt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp voldoende vanzelfsprekend. Ouders zijn vaak al blij als school en jeugdhulp voor hun kind tot een integraal arrangement zijn gekomen. Maar er is voor effectieve samenwerking meer nodig dan alleen curatieve ondersteuning.
In 2014 is de implementatie van de Wet Passend Onderwijs van start gegaan onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden en de deelnemende schoolbesturen. In 2020 komen we tot de conclusie dat het maar de vraag is of leerlingen dankzij passend onderwijs meer maatwerk krijgen bij ondersteuning. En dat er veelal geen dekkend netwerk is en leraren nog steeds twijfelen of ze de klus van passend onderwijs wel goed aankunnen. Op lokaal niveau zien we echter hoopvolle initiatieven tot integratie ontstaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Checklist: Onderwijs en jeugdzorg samen

Loek Heida

TIB 2020 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Focus op leerrecht in plaats van op leerplicht

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Leerrecht van kinderen kan worden opgevat als het recht van elk kind op onderwijs dat is aangepast op zijn behoeften en talenten. Met de term leerrecht zal elke intern begeleider te maken krijgen. De vraag is hoe je dit leerrecht voor ieder kind concreet zou kunnen vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Mindset | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel | Thuiszitters | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Een inclusieve samenleving is geen hoera-verhaal. Het is ambivalent vanwege de mogelijkheden en de grenzen

Walter van de Calseyde, Patrick Loobuyck

TIB 2019 nummer 4

Waarom is inclusie alweer belangrijk? En wat zijn de persoonlijke en institutionele randvoorwaarden opdat de oefening zou kunnen slagen? En hoeveel inclusie kan een mens verdragen? “Leerplicht en leerrecht zijn een groot goed, maar gaan niet vanzelf. Mensen zijn niet van nature gericht op inclusie. Als kinderen met elkaars anders-zijn worden geconfronteerd, kunnen ze onzeker worden en handelingsverlegenheid vertonen. Inclusief samenleven zal daarom steeds een inspanning en een ondersteunend kader vergen, want behalve uitdagingen zijn er ook obstakels en beperkingen”, stelt hoogleraar Patrick Loobuyck.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Passend Onderwijs

Rubriek: Interview

Creëren van mogelijkheden voor iedere leerling

Andra Koolhof

TIB 2019 nummer 4

Op College de Kleine Prins Utrecht zitten leerlingen met een fysieke beperking en/of ook leerachterstanden, en soms ook problemen in het sociaal-emotioneel leren. De uitdaging is om voor ieder kind mogelijkheden te creëren om uiteindelijk uit te stromen naar een passende plek. Dit vraagt veel inspanning van al het personeel en zeker ook van de leerlingen zelf.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Oplossingsgericht werken | Talentontwikkeling | Zieke leerlingen

Rubriek: Praktijk

Een duurzame internationale onderwijsrelatie

Astrid Lindenburg

TIB 2019 nummer 3

In het kader van internationalisering maakte een groep leraren een reis naar Ghana. Ten eerste om een duurzaam contact te leggen tussen een primary school in Adowso en leraren in Nederland. Ten tweede om met en van elkaar te leren bij vraagstukken als diversiteit en inclusie. Duurzaam wil zeggen dat de wens er is om met het doel van wederzijds leren voor ogen nog vele reizen te laten plaatsvinden, zowel live als digitaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Internationaal/innovatief

Rubriek: Achtergrond

De IB'er in de inclusieve school

Hans Schuman

TIB 2017 nummer 2

Nederland heeft op 14 juli 2016 het VN-verdrag over de rechten van personen met een beperking geratificeerd. Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op implementatie en uitvoering van het verdrag in Nederland. Een van de verplichtingen die hieruit voortvloeit, is de ontwikkeling van een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus. Die stelt alle betrokkenen, maar misschien vooral IB’ers voor nieuwe uitdagingen. Immers, zodra een school verandert naar inclusief, zal de rol van de IB’er veranderen richting ‘inclusive manager’. Daar gaat dit artikel over. De TIB-redactie daagt IB’ers uit hierop te reageren, redactie@tijdschriftib.nl.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

"Ons passend onderwijs gaat meestal goed en soms zijn er grenzen"

Janneke Feenstra, Janny Hollenberg

TIB 2017 nummer 2

Op basisschool Cunera in Castricum staat inclusief onderwijs hoog in het vaandel. Volgens IB’er Janny Hollenberg en leerkrachtondersteuner Janneke Feenstra is hun belangrijkste opdracht: “Hoe zorgen we ervoor dat er voor elk kind kansen liggen op onze school?”.
Die vraag stellen is makkelijker dan hem beantwoorden in de praktijk. Want daarvoor heb je extra handen, veel energie en geduld, en een goede relatie met je collega’s, de leerling zelf en de ouders nodig. “Als alles goed gaat, loopt alles in de driehoek leerkracht-kind-ouder naar wens. Maar je loopt ook wel eens tegen je grenzen aan en dan gaat het ook wel eens minder helaas.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie

Rubriek: Interview

Gekke kinderen zijn anders gewoon

Ivo Mijland

TIB 2017 nummer 2

Een reclame van nootjesfabrikant Duyvis toonde ooit het controlewerk van de afdeling kwaliteitsgarantie. De nootjes konden in twee categorieën vallen: oké of niet oké. Nootjes die niet oké bevonden werden, voldeden niet aan de norm en hoorden er niet meer bij.
In het onderwijs is ook zo’n proces aan de gang. Kinderen worden momenteel meer dan ooit ingeschaald in de categorie oké (‘gewoon’) of niet oké (‘gek’). Dat komt doordat er een gestandaardiseerde norm wordt gehanteerd van hoe onderwijs eruit moet zien. Echter, zo’n breed omarmde normaliteit brengt direct een abnormaliteit in beeld. Het effect is dat kinderen die ervaren niet oké gevonden te worden, vaak ook niet oké gaan doen. Waarop de unfaire reactie ‘zie-je-wel, dat kind is niet normaal’ volgt. En dat is gek, want gekke kinderen zijn niet gek maar anders gewoon.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Passend Onderwijs

Rubriek: Ontwikkelingen

Het onmogelijke mogelijk maken

Hans van Dijck, Liny Toenders

TIB 2017 nummer 2

De film Yo Tambien gaat over Pablo Pineda, de eerste Spanjaard met het syndroom van Down die een academische graad haalde en daarna beleidsmedewerker werd op het ministerie van Sociale Zaken. Alleen door dit onmogelijke voor mogelijk te houden, heeft zijn moeder, zelf onderwijzeres, hem vanaf het eerste begin getraind om te leren wat nodig is om op school mee te kunnen. Het spreekt vanzelf dat Pablo’s inspanningen een veelvoud zijn geweest van die van zijn leeftijdgenoten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Mindset

Rubriek: Achtergrond

Checklist: De ontwikkeling van een inclusieve school

Hans Schuman

TIB 2017 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie

Rubriek: Checklist

Index voor inclusie

Robert Jansen

TIB 2015 nummer 5

Iedere school stelt in het kader van passend onderwijs een SOP op. Hierin staat welke ondersteuning je aan leerlingen te bieden hebt. Zo zal de ene school ervoor
kiezen om zich te specialiseren in een bepaald type ondersteuning, terwijl andere zoveel mogelijk inclusief onderwijs geven. Daarbij krijgen álle leerlingen een plek
op school met daarbij de benodigde ondersteuning. De weg naar een inclusieve school is geen eenvoudige, maar zeker geen onmogelijke opgave. Belangrijk in dat proces is te onderzoeken wat de sterke en zwakke kanten zijn van je school. Ook is het van belang om aannames te onderzoeken en verdere prioriteiten vast te leggen. De ‘Index voor Inclusie’ biedt IB’ers mogelijkheden om met collega’s, leerlingen, ouders en andere betrokkenen in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden in het onderwijs, en samen te experimenteren met innovatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Ontwikkelingen

Wees geen gekookte kikker, neem een Meerleerjarenklas

Bert Groeneweg

TIB 2014 nummer 4

Toenemende diversiteit vraagt een nieuwe aanpak, want nog meer niveaugroepjes, individuele ontwikkelingsperspectieven en bijwerkmomenten kan een leerkracht niet aan. Samenwerkend en sociaal leren, en samenwerkend lesgeven in een leeftijdsgevarieerde klas bieden mogelijkheden waarmee andere landen ons al ‘passend’ voorgingen. Een oplossing die blijkt te werken, naar tevredenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten is in Vertical Grouping (Engeland), Groupe Mixte (Frankrijk), JahrgangsübergreifendemUnterricht (Duitsland), Mehrstufenklasse (Oostenrijk), Aldersintegreret Undervisning (Denemarken) etc. De Meerleerjarenklas; een nieuwe weg in Nederland?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Inclusie | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: IB-innovatief