Zoeken op trefwoord 'Zelfsturing'

Hoe vind je en bied je geluk in je werk?

Jorinde Jelles, Maaike Verstraete

TIB 2022 nummer 3

Coach? Kenniscoördinator? Remedial teacher plus? Kwaliteitscoördinator? Vraagbaak? Zorgregisseur? Leermonitor? Trendanalist? Zoveel namen, zoveel rollen, zoveel werkzaamheden. Je zou er als IB’er bijna een identiteitscrisis van krijgen. Wie ben jij als intern begeleider? Hoe passen jouw rollen en werkzaamheden echt bij jou als persoon? En wanneer ervaar jij geluk in je werk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Talentontwikkeling | Werkbeleving | Werkgeluk | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Opbrengstgericht coachen: Zo ondersteun je je collega's

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 4

Opbrengstgericht coachen is een methodiek die jou als IB’er helpt bij het ondersteunen van leerkrachten bij het inclusiever maken van de eigen school. Opbrengstgericht coachen betekent maatwerk, waarbij de leerkracht in haar kracht wordt gezet om zelf een oplossing te bedenken en uit te voeren, die past bij haar hulpvraag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Inclusie | Oplossingsgericht werken | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Vertrouwen en welbevinden bieden professionele ruimte

Peter Laros

TIB 2021 nummer 3

IB’ers besteden de meeste tijd aan administratieve en coördinerende taken, terwijl ze het belangrijker vinden om collega’s te begeleiden bij de vormgeving van beter passend onderwijs. Klaarblijkelijk kan of wil een substantieel deel van de IB’ers onvoldoende professionele ruimte nemen om deze situatie te kantelen. Hoe komt dat? Wat kan helpen om die ruimte te nemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider | Werkbeleving | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

"Om de ruimte te krijgen, moet je eerst wel een grens trekken"

Walter van de Calseyde, Geert Kelchtermans

TIB 2021 nummer 3

Interview met Geert Kelchtermans

‘Professionele ruimte’ betreft de werkcondities die het mogelijk maken om je professionele taken uit te voeren. “Dat is altijd een kwestie van geven en nemen. Om die ruimte te kunnen nemen, moet je hem ook krijgen. Als intern begeleider kun je redeneren: om mijn werk goed te kunnen doen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Maar op de werkvloer botsen de goede wil en wenselijkheid vaak met de praktijk van alle dag”, stelt professor Geert Kelchtermans.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Professionele leergemeenschap/PLG | Zelfsturing

Rubriek: Interview

Proberen lukt altijd

Jorinde Jelles

TIB 2021 nummer 3

Nog één keer open ik het gespreksverslag. Heb ik alles echt goed verwoord? Staan er nog spelfouten in? Zijn de afspraken helder geformuleerd? Ik lees het toch nog een keertje door. En ja hoor, toch wat aanpassingen… Hopelijk is iedereen nu tevreden zo. En ik druk op de verzendknop. Klaar! Zucht… Wat kosten dit soort twijfels soms veel tijd en energie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gedrag | Mindset | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Uitglijden in je denken: Het gebeurt!

Marald Mens

TIB 2021 nummer 3

Als IB’er leun je tijdens je werk op twee belangrijke instrumenten: je bewuste denken en je intuïtie. Of het nu gaat om het adviseren van collega’s of het uitvoeren van een diagnostisch rekenonderzoek bij een leerling; je denkt goed na over zaken en soms lijkt je onderbuikgevoel je beste raadgever. Maar kunnen we als IB’er die twee instrumenten altijd zomaar vertrouwen? Nou…

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Onderzoeken | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Samen sterker! De kracht van groepsarrangement Atlasklas

Jorinde Jelles

TIB 2020 nummer 5

Veerkracht versterken en vandaar uit leren. Dat is bij de Atlasklas dagelijkse kost. Het ontdekken van je talenten, het samen aangaan van uitdagingen en zien van elkaars kwaliteiten. Om zo nog steviger in je schoenen te staan en met zelfvertrouwen de mogelijkheden van je (leer)omgeving te kunnen benutten. IB’er Jorinde Jelles en arrangementsbegeleider Sabrine Jongmans zien de extra opbrengst van deze groepsondersteuning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Sociaal emotioneel leren | Zelfsturing

Rubriek: IB-innovatief

"Vertrouwen begint bij bewustwording en bij willen begrijpen"

Danae Bodewes, Walter van de Calseyde

TIB 2020 nummer 4

‘Vertrouwen’ bestaat net als ‘nieuwsgierigheid’ in verschillende soorten. Maar dat beide een belangrijk onderdeel zijn van onderwijs, in de zin van een situatie waarin je kunt leren, groeien, kennis en ervaringen kunt delen, leidt tot weinig discussie. Voor leerlingen, en juist voor degenen die extra aandacht nodig hebben, is vertrouwen in zichzelf en in de leerkracht en IB’er van grote waarde. Iets dergelijks zie je in de relatie tussen ouders en school.
“Leerlingen moeten de zekerheid krijgen dat ze zichzelf mogen zijn, ook al passen ze niet precies in een hokje. En onderwijsmensen moeten accepteren wat ze zien, ook al willen ze misschien liever iets anders zien. Dan praat je over empathie, een groot hart, een ruime blik en vooral over nieuwsgierig zijn naar hoe iemand is en denkt”, stelt onderzoeker Danae Bodewes.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Pedagogisch Klimaat | Volgen van ontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Interview

Doelgericht ontwikkelen verhoogt het werkplezier

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 3

De Wet Passend Onderwijs vraagt om te innoveren op een zodanige wijze dat binnen de school meer kinderen een passend aanbod krijgen. Sommige scholen kiezen daarom voor een totaal nieuw onderwijskundig concept om het leerproces volledig te personaliseren. Andere scholen verbreden, verdiepen of intensiveren de ondersteuning, aanvullend op de bestaande structuur. Ook zijn er scholen die de basisondersteuning op een hoger niveau brengen door te innoveren binnen het leerstofjaarklassensysteem.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

"Scholen zouden meer mogen doen aan levensvaardigheid"

Walter van de Calseyde, Kees van Overveld

TIB 2020 nummer 2

Autonomie in het gedrag van leerlingen gaat vaak over keuzes maken, zoals iemand insluiten of buitensluiten. In de praktijk benadrukken scholen bij de aanpak van gedrag vooral de sociale aspecten: omgaan met anderen vanuit eigen verantwoordelijkheid.
Tegelijk is wereldwijd de gedachte dat emotionele competenties veel meer nadruk behoeven dan ze nu krijgen. Het gaat dan om het herkennen, labelen en reguleren van emoties. Oftewel: maak kinderen niet sociaal competent, maar eerst emotioneel competent.
“Waarschijnlijk zijn die emotionele competenties voorwaardelijk voor het ontwikkelen van autonomie”, veronderstelt gedragswetenschapper Kees van Overveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Pedagogisch Klimaat | Sociaal emotioneel leren | Zelfsturing

Rubriek: Interview

Checklist: Autonomieondersteuning

Linda van den Bergh, Anje Ros

TIB 2020 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Lerend team traint zelfsturing bij leerlingen

Christian van den Brekel

TIB 2020 nummer 1

Veel scholen verwachten dat leerlingen hun eigen leerproces kunnen sturen. Zelfsturing ontstaat echter niet vanzelf: leerlingen moeten kunnen reflecteren op hun leergedrag en dienen tevens gemotiveerd te zijn om leertaken vol te houden als het moeilijk wordt. Op basisschool St. Paulus in Heerlen is een PLG (professionele leergemeenschap) opgericht die onderzoek heeft gedaan naar zelfsturing en dan vooral naar de rol van de IB’er, de leerkracht en de leerling. Zo is het team tot een aantal belangrijke inzichten gekomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Ontwikkelingen

Naar meer vrijheid in passend onderwijs

Emilie Owel

TIB 2019 nummer 4

Uit onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs Onderwijsonderzoek & Advies komt naar voren dat 81% van ruim 1000 leerkrachten vindt dat het passend onderwijs ten koste gaat van de aandacht voor leerlingen die geen extra ondersteuningsbehoeften hebben. Daarnaast geeft 87% van de leerkrachten aan dat zij er zelf negatieve gevolgen door ervaren. Ook de Tweede Kamer heeft haar zorgen en ontevredenheid geuit over de hulp aan leerlingen met lichamelijke of psychische problemen, de groeiende bureaucratie en de toenemende werkdruk onder de leerkrachten.
Hier een paar mogelijke oplossingen en praktijkvoorbeelden om scholen meer vrijheid te geven om het zorgbeleid te realiseren en onnodige bureaucratische rompslomp te beperken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Reflecteren op de groepsbespreking op jouw school

Vivian van Alem

TIB 2019 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Groepsplan | Instrumenten | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Ondersteuningsstructuur | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Checklist: Omgaan met werkdruk

Vivian van Alem, Jacques van den Born

TIB 2018 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Wanneer doe je goed met je onderwijs?

Helma de Keijzer

TIB 2017 nummer 3

Er is een toenemende aandacht voor de verantwoordelijke rol van leerkrachten om zich te ontwikkelen tot morele professionals en daarmee een bijdrage te leveren aan goed onderwijs. In TIB 2016-5 was dit het hoofdthema (‘Normatieve professionalisering’).
Het goede in het onderwijs gaat over de verantwoordelijkheid om leerlingen mee op te voeden tot volwassen en verantwoordelijke burgers. Volgens deskundigen is er sprake van ‘goed onderwijs’ wanneer je iets waardevols nastreeft dat pedagogisch en moreel gezien wenselijk is voor leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Hoe doelgericht werk jij?

Sonja de Lange

TIB 2015 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Checklist: Groei en ontwikkeling

Peter Laros

TIB 2014 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Mindset | Professionalisering | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Checklist: Groei en ontwikkeling

TIB 2014 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Breng je eigen vaardigheden in kaart

School aan Zet

TIB 2013 nummer 4

Uit onderzoek van Marzano en Hattie weten we dat de kwaliteit van de leerkracht de belangrijkste factor is voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de leerlingenresultaten. Er is daarnaast aangetoond dat de uitgangspunten van effectief lees- en rekenonderwijs een helder kader bieden om op school mee aan de slag te gaan. Daarbij is het van belang dat leerkrachten eerst hun eigen vaardigheid in kaart brengen op het gebied van taal, rekenen, opbrengstgericht werken en doorlopende leerlijnen. Begin juni lanceerde School aan Zet op haar website een aantal online tools, die tot doel hebben om op individueel of op teamniveau ontwikkelwensen en –kansen van leerkrachten in beeld te brengen. Een daarvan is het ‘Ontwikkelassessment Leraar PO’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Extra