Zoeken op trefwoord 'Onderwijskundig leiderschap'

De intern begeleider 3.0

Jacques van den Born

TIB 2022 nummer 4

Dit jaar presenteert de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO) een nieuwe beroepsstandaard voor de IB’er, met als ondertitel: ‘Van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator’. Deze beroepsstandaard past beter bij de nieuwe visies op leren en het organiseren van het onderwijs. In dit artikel geven we een kritische beschouwing op wat dit vraagt van de rol en focus van de intern begeleider en welke invloed dit kan hebben op het werk van de directeur.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Onderwijskundig leiderschap | Rol van de IB'er | Rolzuiverheid | Samenwerken

Iedereen binnen de organisatie draagt bij aan kwaliteit

Sanne van Asseldonk

TIB 2022 nummer 2

Kwaliteit ontwikkel je samen. Bij Tangent, een schoolbestuur voor primair onderwijs met meer dan 500 samenwerkers, kiezen ze niet voor een pasklaar kwaliteitssysteem. Toch is het ontwikkelen van beleid op kwaliteitszorg een uitdaging. Kwaliteit mag immers geen toeval zijn. Iedereen draagt eraan bij, ook de IB’er. Maar welke rol pak je nou precies?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Kwaliteitszorg | Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: IB-innovatief

Voor verandering binnen je werk moet je moeite willen doen

Walter van de Calseyde

TIB 2022 nummer 1

Intern begeleiders hebben in veel scholen de taak om een verandering te (helpen) implementeren en dat proces te begeleiden. Pessimisten redeneren vaak dat ‘de mens’ niet van veranderen houdt en bij voorkeur voor het bekende, het zekere gaat. Zo niet de zeer ervaren expert in het managen van veranderen leerprocessen, Hans Vermaak. “Tijdens hun leven veranderen mensen zich suf. Ze kiezen een opleiding, een partner, gaan al dan niet voor kinderen, veranderen van sport. Ik ken weinigen die een hekel hebben aan deze veranderingen. Die weerzin ontstaat pas als verandering in jouw eigen leven en werk wordt opgelegd door mensen die er ver vanaf staan. Dat principe geldt ook in het onderwijs.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Onderwijskundig leiderschap | Professionele cultuur | Veranderen

Rubriek: Interview

De IB'ers als spil van onderwijskwaliteit

Nico Eigenhuis, Marianne Soeters

TIB 2021 nummer 5

Als IB’er ben je regelmatig op zoek naar mogelijkheden om je vakmanschap te verbeteren. Opleidingen en cursussen leveren niet altijd op wat je graag zou willen. Op de so-/vso-school KIEM in Dordrecht wordt de scholing van de IB’ers integraal opgenomen in de gewenste schoolontwikkeling. Leren, direct gekoppeld aan de schoolpraktijk en jouw rol daarin. De drie IB’ers op deze school vinden in deze manier van professionaliseren veel inspiratie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Professionalisering | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: Achtergrond

Werken aan een schoolbrede lezende generatie: De IB'er doet ertoe!

Marita Eskes

TIB 2021 nummer 4

Vandaag de dag valt er veel te lezen over de dalende leesresultaten op basisscholen. Toch druppelt kennis hierover maar mondjesmaat de praktijk binnen. En dat terwijl er zoveel bekend is over hoe we leerlingen goed kunnen leren lezen. Welke rol kan jij als intern begeleider spelen bij het verbeteren van het leesonderwijs en hoe pak je dat aan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Lezen | Onderwijskundig leiderschap | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: Praktijk

Naar een lerende cultuur in je lerarenteam

Sandra van Aalderen, Monique Rouweler

TIB 2021 nummer 1

Veel scholen hebben te maken met complexe onderwijsontwikkelingen zoals het implementeren van gepersonaliseerd leren of Wetenschap en Technologie (W&T). Hoewel veel leerkrachten het belang van deze ontwikkelingen onderschrijven, lopen IB’ers en schoolleiding soms aan tegen terughoudendheid en onzekerheid in het team. Hierdoor komt de implementatie van de onderwijsontwikkeling moeilijk op gang. Dit artikel geeft inzicht in hoe de leermentaliteit van je collega’s invloed heeft op de onderwijsontwikkeling en leercultuur in je team en geeft je handvatten om deze te bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Onderzoeken | Professionalisering | Teamontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Middelen, transparantie en verantwoording

Jacques van den Born

TIB 2019 nummer 5

Er zijn onduidelijkheden binnen passend onderwijs over de toedeling van middelen, het gebrek aan transparantie over de inzet ervan en over de rol die de verschillende actoren hebben in het proces van de interne en externe verantwoording. Dit doet afbreuk aan het succes van de vele lokale initiatieven om leerlingen thuisnabij een passend aanbod te geven.
Dit artikel wil hierover meer duidelijkheid scheppen, met name over de bijdrage die de IB’er kan leveren aan het verantwoorden van de inzet van middelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Praktijk

"Lang niet alles is zo onmogelijk als het lijkt"

Walter van de Calseyde, Ben Sanders

TIB 2019 nummer 5

In een lange loopbaan in vele geledingen van het onderwijs heeft Ben Sanders een heldere kijk ontwikkeld op transparantie in toekenning van financiën voor onderwijs en ondersteuning, en op de mogelijkheden die dit biedt voor bijvoorbeeld de intern begeleider.
“Een beetje meer zakelijk inzicht zou het onderwijs goed doen. Dan weet iedere betrokkene, van IB’ers, leerkrachten tot ouders, wat kan en niet kan, en vooral hoe het nog beter kan.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Onderwijskundig leiderschap | Professionalisering | Rol Intern Begeleider | Verantwoording

Rubriek: Interview

De IB'er: exit of next level?

Luc Greven

TIB 2018 nummer 1

Veel IB’ers worden in hun scholen overladen met taken. En velen van hen voelen zich al vele jaren ongemakkelijk met hun positie en stellen zich fundamentele vragen. Kan dat wel zo doorgaan en heeft de intern begeleider nog toekomst in de basisschool? Kern van het antwoord: de IB’er kan alleen van betekenis blijven, wanneer ze een bijdrage levert aan de nieuwe visies op onderwijs en het organiseren van de school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

"De onderwijsprofessional van de toekomst is vooral gids en begeleider op een onbegrensde expeditie"

Ruud Veltenaar

TIB 2018 nummer 1

Op WIB 2017 bood filosoof Ruud Veltenaar drie keer aan een volle zaal zijn ruime blik in de toekomst. In feite schetste hij een beeld van de samenleving, en specifiek het onderwijs, waar de kleinkinderen van de aanwezige IB’ers mee te maken kunnen krijgen. Hier de nabespreking.
“In 2050 bestaat de school zoals we die nu kennen niet meer. Mensen, van jong tot oud, leren de hele en elke dag met behulp van technische middelen die het menselijk kunnen ver overstijgen. En ze leren vooral van en met elkaar. Voor de onderwijsprofessionals ligt er een uitdagende rol: die van expeditie-begeleider.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Interview

Checklist: De IB'er: exit of next level?

Luc Greven

TIB 2018 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

Integrale schoolontwikkeling: de IB'er in positie

Roger Meijer

TIB 2011 nummer 1

Twintig jaar na de opkomst is de intern begeleider een onmisbare spil in de onderwijsvernieuwing van het primair onderwijs. Na Weer Samen Naar School zorgde Opbrengstgericht werken voor een toenemend beroep op de kennis en vaardigheden van IB’ers. Nu staat het onderwijs voor de uitdaging om Passend onderwijs met Opbrengstgericht werken te verbinden. Welke vraagstukken liggen er? En waarom is de IB’er hier bij uitstek de aangewezen persoon voor?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen