Zoeken op trefwoord 'Rol Intern Begeleider'

Iedereen binnen de organisatie draagt bij aan kwaliteit

Sanne van Asseldonk

TIB 2022 nummer 2

Kwaliteit ontwikkel je samen. Bij Tangent, een schoolbestuur voor primair onderwijs met meer dan 500 samenwerkers, kiezen ze niet voor een pasklaar kwaliteitssysteem. Toch is het ontwikkelen van beleid op kwaliteitszorg een uitdaging. Kwaliteit mag immers geen toeval zijn. Iedereen draagt eraan bij, ook de IB’er. Maar welke rol pak je nou precies?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Kwaliteitszorg | Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: IB-innovatief

Vertrouwen en welbevinden bieden professionele ruimte

Peter Laros

TIB 2021 nummer 3

IB’ers besteden de meeste tijd aan administratieve en coördinerende taken, terwijl ze het belangrijker vinden om collega’s te begeleiden bij de vormgeving van beter passend onderwijs. Klaarblijkelijk kan of wil een substantieel deel van de IB’ers onvoldoende professionele ruimte nemen om deze situatie te kantelen. Hoe komt dat? Wat kan helpen om die ruimte te nemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider | Werkbeleving | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Proberen lukt altijd

Jorinde Jelles

TIB 2021 nummer 3

Nog één keer open ik het gespreksverslag. Heb ik alles echt goed verwoord? Staan er nog spelfouten in? Zijn de afspraken helder geformuleerd? Ik lees het toch nog een keertje door. En ja hoor, toch wat aanpassingen… Hopelijk is iedereen nu tevreden zo. En ik druk op de verzendknop. Klaar! Zucht… Wat kosten dit soort twijfels soms veel tijd en energie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gedrag | Mindset | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Uitglijden in je denken: Het gebeurt!

Marald Mens

TIB 2021 nummer 3

Als IB’er leun je tijdens je werk op twee belangrijke instrumenten: je bewuste denken en je intuïtie. Of het nu gaat om het adviseren van collega’s of het uitvoeren van een diagnostisch rekenonderzoek bij een leerling; je denkt goed na over zaken en soms lijkt je onderbuikgevoel je beste raadgever. Maar kunnen we als IB’er die twee instrumenten altijd zomaar vertrouwen? Nou…

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Onderzoeken | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Vanuit de professionele dialoog op zoek naar 'het goede'

Wilma de Priëlle

TIB 2021 nummer 1

Dialoog komt van de Griekse woorden ‘dia’ (tussen) en ‘logos’ (woord, taal, rede). Een dialoog is idealiter een gesprek tussen twee of meer personen waarbij het échte luisteren centraal staat. Zeker in een professionele dialoog vraagt dat om het kunnen parkeren van onze eigen overtuigingen, verklaringen of oplossingen. Alleen zo kunnen we de ander echt proberen te begrijpen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Middelen, transparantie en verantwoording

Jacques van den Born

TIB 2019 nummer 5

Er zijn onduidelijkheden binnen passend onderwijs over de toedeling van middelen, het gebrek aan transparantie over de inzet ervan en over de rol die de verschillende actoren hebben in het proces van de interne en externe verantwoording. Dit doet afbreuk aan het succes van de vele lokale initiatieven om leerlingen thuisnabij een passend aanbod te geven.
Dit artikel wil hierover meer duidelijkheid scheppen, met name over de bijdrage die de IB’er kan leveren aan het verantwoorden van de inzet van middelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Praktijk

"Lang niet alles is zo onmogelijk als het lijkt"

Walter van de Calseyde, Ben Sanders

TIB 2019 nummer 5

In een lange loopbaan in vele geledingen van het onderwijs heeft Ben Sanders een heldere kijk ontwikkeld op transparantie in toekenning van financiën voor onderwijs en ondersteuning, en op de mogelijkheden die dit biedt voor bijvoorbeeld de intern begeleider.
“Een beetje meer zakelijk inzicht zou het onderwijs goed doen. Dan weet iedere betrokkene, van IB’ers, leerkrachten tot ouders, wat kan en niet kan, en vooral hoe het nog beter kan.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Onderwijskundig leiderschap | Professionalisering | Rol Intern Begeleider | Verantwoording

Rubriek: Interview

"Verbinding van de professionals op de werkvloer is de absolute voorwaarde voor een doorgaande ontwikkeling"

Walter van de Calseyde, Imke Denissen

TIB 2019 nummer 2

In een prachtig gebouw biedt De Vuurvogel in Tilburg onder één dak opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze ‘kindercampus’ bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf, peuterwerk, voor- en naschoolse opvang. Formeel valt de basisschool onder een andere stichting dan het kinderdagverblijf. Maar de grenzen zijn niet hard op De Vuurvogel, want iedereen is overtuigd van het belang van een doorlopende ontwikkeling van de kinderen. Imke Denissen is als IB’er verbonden aan de basisschool, maar in de praktijk is ze actief op de hele campus. Hoe doet ze dat?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Interview

IB'er: tot hier en nu verder?!

Peter Laros, Nikkie Laros

TIB 2019 nummer 2

Net als in 2013 en 2014 wordt bij de derde Nationale Enquête Intern Begeleider 2018-2019 duidelijk dat IB’ers niet veel tijd nemen voor een gezonde portie zelfreflectie gerelateerd aan de uitgevoerde werkzaamheden. Zij komen niet of nauwelijks toe aan zichzelf en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. En toch, ze voelen zich gesteund en gewaardeerd door het team en de directeur, hebben een grote mate van autonomie, en krijgen ook ruimte om zich op de hoogte te
stellen van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.
De uitgesproken waardering, het geschonken vertrouwen en de vrijheid om de eigen job in te delen maken misschien wel dat de meeste IB’ers zich tomeloos inzetten voor de ‘zaak’. Echter, hoe lang gaat dit nog goed? Ruim één derde deel van de IB’ers geeft aan dat er sprake is van onbalans in de ervaren hoeveelheid werk en de eigen draagkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Peuters en kleuters samen in de klas

Loek Heida

TIB 2019 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Privacy vanaf 25 mei 2018. Help!?

Nikkie Laros

TIB 2018 nummer 3

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt het allemaal. Het is goed om te weten dat deze Europese wetgeving alle nationale wetten overbodig maakt. Wat vraagt aandacht en wat is al op orde? En wie gaat vervolgens de inspanning leveren? En waar komt de tijd vandaan om de uit de wet voortvloeiende activiteiten in je school te realiseren? Wordt dat een volgende taak van de IB’er?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: Samen onderzoeken

Linda van den Bergh, Anje Ros

TIB 2018 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Checklist

De rol van de IB'er bij zieke leerlingen

Janneke van Loon-Nelis

TIB 2018 nummer 2

Een zieke leerling. Wat moet, wat mag en wat kan?
Soms komt een (chronisch, lichamelijk) zieke leerling een periode niet of nauwelijks naar school. Hoe zorg je ervoor dat hij/zij in verbinding blijft met school, het aanbod zo veel mogelijk kan blijven volgen en dat er bij terugkeer weer een goede aansluiting is bij de groep en het lesprogramma? Wat zijn als school hierin je rechten en plichten? En welke rol speel je als IB’er?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Zieke leerlingen

Rubriek: Praktijk

De IB'er: exit of next level?

Luc Greven

TIB 2018 nummer 1

Veel IB’ers worden in hun scholen overladen met taken. En velen van hen voelen zich al vele jaren ongemakkelijk met hun positie en stellen zich fundamentele vragen. Kan dat wel zo doorgaan en heeft de intern begeleider nog toekomst in de basisschool? Kern van het antwoord: de IB’er kan alleen van betekenis blijven, wanneer ze een bijdrage levert aan de nieuwe visies op onderwijs en het organiseren van de school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

"De onderwijsprofessional van de toekomst is vooral gids en begeleider op een onbegrensde expeditie"

Ruud Veltenaar

TIB 2018 nummer 1

Op WIB 2017 bood filosoof Ruud Veltenaar drie keer aan een volle zaal zijn ruime blik in de toekomst. In feite schetste hij een beeld van de samenleving, en specifiek het onderwijs, waar de kleinkinderen van de aanwezige IB’ers mee te maken kunnen krijgen. Hier de nabespreking.
“In 2050 bestaat de school zoals we die nu kennen niet meer. Mensen, van jong tot oud, leren de hele en elke dag met behulp van technische middelen die het menselijk kunnen ver overstijgen. En ze leren vooral van en met elkaar. Voor de onderwijsprofessionals ligt er een uitdagende rol: die van expeditie-begeleider.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Interview

Denken in driehoeken

Albert de Boer

TIB 2018 nummer 1

Steeds vaker kom ik in gesprekken met directeuren en IB’ers tegen dat er onduidelijkheid of zelfs spanning is over ieders taken en verantwoordelijkheden. Bestaan er hiervoor objectieve criteria? Wat mag een leerkracht en een directeur van de IB’er verwachten? Hier een poging tot een kader.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Ontwikkelingen

Checklist: De IB'er: exit of next level?

Luc Greven

TIB 2018 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

De IB'er in de inclusieve school

Hans Schuman

TIB 2017 nummer 2

Nederland heeft op 14 juli 2016 het VN-verdrag over de rechten van personen met een beperking geratificeerd. Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op implementatie en uitvoering van het verdrag in Nederland. Een van de verplichtingen die hieruit voortvloeit, is de ontwikkeling van een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus. Die stelt alle betrokkenen, maar misschien vooral IB’ers voor nieuwe uitdagingen. Immers, zodra een school verandert naar inclusief, zal de rol van de IB’er veranderen richting ‘inclusive manager’. Daar gaat dit artikel over. De TIB-redactie daagt IB’ers uit hierop te reageren, redactie@tijdschriftib.nl.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Het gebruik van instrumenten in de praktijk van de IB'er

Peter de Vries

TIB 2017 nummer 1

Wat heeft het voor nut instrumenten, hulpmiddelen, vragenlijsten, checklists, kijkwijzers, observatieschema’s enzovoorts in te zetten binnen je praktijk als intern begeleider? Hoe kun je verantwoorde keuzes maken en hoe kun je die keuzes verantwoorden? In ‘Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs’ geven Peter de Vries en zijn naamgenoot een verzameling van instrumenten en hulpmiddelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

De rol van de IB'er binnen passend onderwijs

Robert Jansen

TIB 2016 nummer 5

In 2016 heeft een viertal studenten van de Master SEN-opleiding van Windesheim een praktijkonderzoek verricht naar de consequenties van de invoering van passend onderwijs op de rol van de intern begeleider binnen het primair onderwijs. Dit onderzoek heeft plaats gevonden in drie samenwerkingsverbanden in het noorden van het land en een landelijk schoolnetwerk van primaire vrije scholen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste bevindingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

De IB'er als drijvende kracht achter een cultuuromslag

Wim Meijer

TIB 2016 nummer 4

Wanneer kinderen leren samenwerken, leren ze op zichzelf en anderen te vertrouwen in het gezamenlijk iets tot stand brengen. Samen kom je verder: door te leren van elkaar en door eigen en elkaars talenten te leren kennen en benutten. Samenwerken leer je door te doen! En dat geldt evengoed voor het hele schoolteam. Durf samen verschillend te zijn, te onderzoeken en creëren!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Achtergrond

De IB'er heeft de regie

Fontys OSO Tilburg

TIB 2016 nummer 2

Naar school gaan is vanzelfsprekend in het leven van ieder kind en op school wordt systematisch en professioneel gewerkt aan optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling. Zeker voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben, is samenwerken tussen school en omgeving daarbij noodzakelijk. Als IB’er heb je een belangrijke taak om dat samenwerken te regisseren en te begeleiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Governance en intern begeleiden

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 5

In de Wet Passend Onderwijs wordt specifiek aandacht besteed aan ‘governance’. Wat betekent dit en op welke wijze is governance van invloed op de taken en de
verantwoordelijkheden van de IB’er? Governance lijkt bij uitstek een bestuurlijke aangelegenheid, maar niets is minder waar!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Praktijk

"Governance moet je in alle lagen van de organisatie ervaren"

Theo van Rijzewijk

TIB 2015 nummer 5

‘Governance’ wordt vaak gerelateerd aan (be)sturen en toezicht houden. Aan bestuurlijke verhoudingen. Maar papier is geduldig, stelt Theo van Rijzewijk. “Voor mij is het niks meer of minder dan een samenspel van afspraken waardoor het werken aan complexe klussen, zoals bijvoorbeeld passend onderwijs, mogelijk is. In plaats van besturen is governance in mijn optiek eerder ‘bestieren’. Hoe doen we de dingen samen? Dus veel meer een gedragskwestie dan een formele regeling. Wat mij betreft moet je governance in alle lagen van de organisatie ervaren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Interview

De IB'er en de ZOCO in verbinding

Arie Goijaarts, Peter Laros

TIB 2015 nummer 5

Een warm contact tussen het PO en het VO is belangrijk. De temperatuur van dit contact tussen de IB’er en de Zorgcoördinator (ZOCO) loopt langzaam maar zeker op. Dat is een goed signaal naar alle betrokkenen: verwijzende groep 8-leerkrachten, ouders, kinderen en toekomstige mentoren. Zij verkeren immers in een spannende periode van inschatten, evalueren, bespreken en de toekomst plannen. Voor de ontvangende school speelt het toekomstig handelen een enorme rol. Zijn de VO- (vak)leraren in staat om de door de basisschool aangereikte handelingswijzers voor leerlingen met onderwijsbehoeften te realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Checklist: Governance op de werkvloer

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

Begeleider in het onderwijs: de blik vooruit

Jacques van den Born, Bert Groeneweg

TIB 2015 nummer 2

Vernieuwingen in het onderwijs ontstaan door onder andere nieuwe onderwijskundige visies, maar ook door technologische, sociale, demografische en economische
veranderingen. Nieuwe waarden en normen bepalen voor een deel het handelen en zo ook wat van de begeleider in het onderwijs wordt verwacht. We blikken terug en kijken vooruit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

'Afstemmingsregisseur', de nieuwe IB'er?

Bert Groeneweg

TIB 2015 nummer 2

De versterking van de basisondersteuning en de ambities in het schoolprofiel zorgen ervoor dat leerkrachten meer verantwoordelijkheid voor de ondersteuning zelf kunnen nemen. De IB’er krijgt een regietaak binnen de school en een afstemmingstaak buiten de school met alle andere ondersteuners rondom de leerling. Naar voorbeeld van de Britse Senco (Special Education Needs Coordinator), die ‘inclusion manager’ wordt genoemd, komt er een nieuw takenpakket voor de IB’er. Die kunnen we straks misschien ‘afstemmingsregisseur’ noemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: IB-innovatief

Checklist: Klaar voor de toekomst

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

Checklist: Hoe ziet mijn takenpakket eruit?

Peter Laros

TIB 2015 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

Passend onderwijs biedt ruimte aan professionals

Thieu van Hintum

TIB 2015 nummer 1

Sinds dit schooljaar is passend onderwijs ingevoerd. Dat betekent niet dat scholen ineens enorm veranderd zijn. Toch biedt passend onderwijs kansen aan IB’ers om meer initiatief te nemen en betere ondersteuning voor leerlingen te organiseren. Waar liggen die kansen, en hoe kun je ze benutten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

"Passend onderwijs vraagt om participerende ondersteuningsstructuren"

Marianne den Otter

TIB 2015 nummer 1

“Terecht is de vraag gesteld door de overheid wat 15 jaar kostbare ambulante hulp binnen Weer Samen Naar School aan concreet rendement heeft opgeleverd. Met passend onderwijs moet het eigenlijk heel vanzelfsprekend worden dat (voorheen) externe zorg voortaan in de school plaatsvindt. Idealiter gebeurt elke vorm van ondersteuning op de werkvloer van de leerkracht en IB’er. We moeten dus terug naar het primaire proces en de samenwerking zoeken tussen de leerkrachten en de specialisten. De samenwerkingsverbanden moeten niet aanbodgestuurd te werk gaan, maar nadenken over hoe ze die nieuwe leerlinggerichte en participerende ondersteuningsstructuur kunnen organiseren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Interview

Van intern begeleider naar integratiebegeleider?

Dian Fluijt

TIB 2015 nummer 1

“Dag, ik ben Connie. Dit jaar heb ik de opleiding Specialist Integratie Begeleider succesvol afgerond. Bij de invoering van ‘Passend Onderwijs’, inmiddels alweer zo’n vijf jaar geleden, was ik intern begeleider. Maar mijn taken werden steeds meer door de leerkrachten zelf ingevuld, zodat mijn taak veranderde. Dit jaar sta ik met veel plezier drie dagen als co-teacher in een bovenbouw meerleerjarenklas. Een bewuste keuze, omdat we gepersonaliseerd onderwijs belangrijk vinden en deze groep een paar extra handen in de klas goed kan gebruiken. Als school laten we hiermee zien, dat we het inzetten van formatie voor het primaire proces serieus nemen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

Eerste bevindingen Nationaal Onderzoek Intern Begeleiders 2014

Paolo van der Steenhoven, Dolf van Veen

TIB 2014 nummer 5

Dit is het tweede jaar dat TIB de uitvoeringspraktijk en werkomstandigheden van IB’ers heeft laten onderzoeken. In dit artikel presenteren we de eerste bevindingen. Bij de start van de invoering van passend onderwijs blijken de uitvoeringscondities verre van optimaal en worden diverse belangrijke ontwikkelopdrachten zichtbaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Achtergrond

De toekomst van de intern begeleider

Jacques van den Born

TIB 2014 nummer 4

Wat betekent de invoering van de Wet Passend Onderwijs voor de toekomstige positionering en facilitering van de intern begeleider? Is het voortbestaan van de taak
of functie in het geding nu er belangrijke inhoudelijke en strategische veranderingen plaatsvinden? Tijd voor reflectie en vooruit kijken!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Checklist: De toekomstige positionering van de IB'er

Jacques van den Born

TIB 2014 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

"De waarde van handelingsgericht arrangeren is dat je het samen doet!"

Noelle Pameijer

TIB 2014 nummer 3

Handelingsgericht arrangeren: waarom moeten we dat willen? “De waarde ervan is dat IB’er, leerkracht en ouders samen met een trajectbegeleider van het SWV (AB-er of schoolpsycholoog/orthopedagoog) de situatie analyseren en bespreken wat ze willen bereiken. Dan komt de vraag: Wat heeft deze leerling daarvoor nodig? En: Wat hebben wij als school nodig om deze leerling passend onderwijs te bieden en wat hebben ouders nodig om ons onderwijs te ondersteunen? Je zoekt gezamenlijk naar mogelijkheden en perspectief, je kijkt vooruit in het belang van het kind”, stelt expert Noëlle Pameijer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Interview

Een nieuw onderwijsconcept

Anja Karremans

TIB 2014 nummer 3

Wanneer een school kiest voor een nieuw onderwijskundig concept, betekent dit niet alleen iets voor het onderwijzend personeel en de leiding, maar ook voor de intern begeleider. Het vraagt om onderwijskundig leiderschap, waarbij voortdurend de vraag wordt gesteld welke specifieke vaardigheden van eenieder mag worden verwacht om de onderwijsdoelen te realiseren. Het ene onderwijsmodel vraagt om excelleren in samenwerken en het schenken van vertrouwen, en het andere model vraagt dagelijks om didactische creativiteit. Het Slim Fit-model stelt eigen eisen aan de rol en het takenpakket van de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Rol Intern Begeleider | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Natuurlijk Leren op 'De Klokbeker'

Robert Jansen

TIB 2014 nummer 2

In de pers, bij de inspectie, in de politiek en binnen scholen is veel discussie over hoe scholen onderwijs anders vorm kunnen geven. Waar het bij deze vernieuwingen wezenlijk om gaat, is dat ieder kind de leerweg vindt die het meest natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. In dit artikel gaan we verder in op ‘Natuurlijk Leren’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Rol Intern Begeleider

Rubriek: IB-innovatief

Past de IB'er bij het ondersteuningsprofiel?

Peter de Vries

TIB 2014 nummer 1

Wat voor gevolgen heeft ons schoolondersteuningsprofiel voor mijn werk als IB’er? Moet ik dingen anders doen? Moet ik andere dingen doen? Heb ik nieuwe skills nodig om mijn werk naar tevredenheid van een ieder te kunnen blijven uitoefenen? Krijg ik een andere rol en past die rol me wel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Schoolondersteuningsprofiel | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Van slagboom naar hefboom

Vivian van Alem, Jacques van den Born

TIB 2014 nummer 1

Door passend onderwijs komt budgetverantwoordelijkheid voor ondersteuningsmiddelen mogelijk dichter bij de school. Dat betekent dat de IB’er nieuwe taken en
verantwoordelijkheden zal krijgen in het proces van de ondersteuningstoewijzing. Van indiceren naar arrangeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Achtergrond

Checklist: IB'er, passend bij het ondersteuningsprofiel?

Peter de Vries

TIB 2014 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Checklist

Checklist: Groei en ontwikkeling

TIB 2014 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Nationaal onderzoek Intern Begeleider 2013

Peter Laros

TIB 2013 nummer 5

In september is door de TIB-redactie ‘Het nationaal onderzoek Intern Begeleiders 2013’ uitgezet. De vragen in het onderzoek richten zich op diverse feitelijke gegevens met betrekking tot de werksituatie van de IB’er, de inkleuring van haar takenpakket, haar werkbeleving en de wijze waarop gekeken wordt naar de verandering in het kader van Passend onderwijs. Tijdens de Week van de Intern Begeleider zijn de resultaten van dit onderzoek besproken en verspreid in een publicatie. Nu zoomen we in op het bestaande takenpakket van de IB’er. Relevantie van de verschillende taken en de tijd die eraan wordt besteed, staan hierbij centraal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Extra

Checklist: Welke rol speel jij bij de afstemming van jeugdzorg op Passend Onderwijs?

TIB 2013 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuningsstructuur | Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Het is mooi geweest!

Ans Boosten, Peter Laros

TIB 2013 nummer 4

Als IB’er heb je het altijd druk. Je hebt veel en diverse taken en verantwoordelijkheden. Hoe houd je het overzicht, hoe weet je waar je werk begint en, ook niet onbelangrijk: wanneer het stopt? Wanneer kun je tevreden zijn? Wanneer zeg je tegen jezelf: ‘Het is mooi geweest!’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Checklist: Het is mooi geweest

TIB 2013 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

Interne Begeleiding, variatie en perspectief (1)

Bert Groeneweg

TIB 2013 nummer 3

De diversiteit aan leerlingen en ondersteuningsvragen neemt nog steeds toe, maar ook de diversiteit onder IB’ers. Daarom een boekje open over die brede variatie aan verschijningsvormen van intern begeleiden in het land. In dit eerste artikel bekijken we de variatie die we aan IB-werk tegenkomen. In een vervolgartikel gaan we in op de toekomst en mogelijke nieuwe perspectieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelperspectief/OPP | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

Over de B van IB

Wim Meijer

TIB 2013 nummer 3

In de auto denk ik na over mijn inleiding op de TIB regiocongressen. IB’ers willen meer tijd besteden aan het begeleiden van leerkrachten. Dat weet ik uit eigen onderzoek in 1994, 1998 en 2003. Een nastrevenswaardig ideaal. Ook als het om zorgleerlingen gaat. Leeft die wens in 2012 nog steeds? Waarom komt die B van IB alsmaar in het gedrang? Misschien is mijn pleidooi overbodig. Ik word afgeleid door een wagen achter me. Even later haalt een prachtige oldtimer me in...

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Checklist: Hoe word ik een onderzoekende IB'er?

TIB 2012 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

De intern begeleider op Twitter!

Kees van Overveld

TIB 2012 nummer 1

Twitter, Facebook, LinkedIn, Hyves, YouTube, Blogger, Flickr … De social media nemen een steeds prominentere plek in binnen het onderwijs. Intern begeleiders zijn vanuit hun functie veel bezig met communicatie, kennisverwerving en kennisdeling. Het is daarom belangrijk op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen.
Hoe kunnen IB’ersTwitter inzetten om te informeren en om geïnformeerd te raken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Quo Vadis IB'er?

Luc Greven, Bert Groeneweg

TIB 2011 nummer 2

De eerste opleiding voor Interne Begeleiders ging van start in september 1985. Vorig jaar is 25 jaar opleiden van IB’ers gevierd door de Lbib en het Seminarium voor Orthopedagogiek in de Reehorst te Ede. Daar formuleerde wethouder en IB-deskundige Luc Greven vijf IB-doelen voor 2020. Hij ziet de IB’er als stimulator, initiator en inspirator met activiteiten gericht op de leerkracht voor de klas.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

Integrale schoolontwikkeling: de IB'er in positie

Roger Meijer

TIB 2011 nummer 1

Twintig jaar na de opkomst is de intern begeleider een onmisbare spil in de onderwijsvernieuwing van het primair onderwijs. Na Weer Samen Naar School zorgde Opbrengstgericht werken voor een toenemend beroep op de kennis en vaardigheden van IB’ers. Nu staat het onderwijs voor de uitdaging om Passend onderwijs met Opbrengstgericht werken te verbinden. Welke vraagstukken liggen er? En waarom is de IB’er hier bij uitstek de aangewezen persoon voor?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

Draagkracht en draaglast: de balans

Peter Laros, Ariette Riezebos

TIB 2011 nummer 1

Intern begeleiders zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot sleutelfiguren in de onderwijsontwikkelingen rondom zorg voor leerlingen. Volgens de Landelijke Beroepsvereniging kan de IB’er onderzoeken, samenwerken, middelen en data verwerken, organiseren, heeft verstand van innoveren, is competent in het begeleiden van volwassenen, en bekwaam in zelfreflectie en ontwikkeling. Hoe vind je als IB’er de juiste balans op de werkvloer?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk