Zoeken op trefwoord 'Onderwijsvisie'

Dit kind hoort hier niet... of toch...?

Angeline van der Kamp

TIB 2022 nummer 2

Met plezier naar school gaan, waar de leerkracht je ziet, hoort en aanmoedigt om je talenten te ontwikkelen en je daarbij oplossingsgericht en in bekrachtigende taal ondersteunt. Een vanzelfsprekende wens die gelukkig voor veel leerlingen in vervulling gaat. Maar wat als een leerling anders reageert dan de anderen en geregeld afwijkend gedrag laat zien? Hoort hij dan niet thuis in jouw school? Hoe bewust zijn wij ons van onze invloed en mogelijkheden om leerlingen te bieden wat zij nodig hebben. En hoe bepalend zijn onze keuzes voor hun leven?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gelijke kansen | Inclusie | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Maak van kinderen met een lage sociaal-economische status goede bergbeklimmers

Karim Amghar, Walter van de Calseyde

TIB 2022 nummer 2

Auteur, programmamaker en docent Karim Amghar is zowel persoonlijk als professioneel sterk betrokken bij het thema kansen(on)gelijkheid. Zowel thuis, op de werkvloer als tot op het ministerie. “Kansenongelijkheid gaat over het niet kunnen behalen van je volle potentie in ons huidige onderwijssysteem. Dat systeem is te afhankelijk van allerlei externe factoren: wie zijn je ouders, waar komen ze vandaan, kunnen ze bijlessen inkopen, wat is je sociaal-economische status? 40% van het leren doe je op school en de rest daarbuiten. Dat zorgt er dus voor dat je thuissituatie een enorme rol speelt bij kansenongelijkheid. Het is een ‘meerkoppig monster’ dat we samen moeten bestrijden.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gelijke kansen | Mindset | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Een veranderende leerlingenpopulatie

Jorinde Jelles

TIB 2022 nummer 1

“Na de pabo startte ik als jonge, enthousiaste en leergierige leerkracht op de Talmaschool in hartje Kralingen-Crooswijk, Rotterdam. Ongeveer vijf jaar heb ik met veel plezier en uitdaging in verschillende groepen op deze school lesgegeven. Nu, twaalf jaar later, ging ik weer eens langs bij mijn ‘leerschool’. Wat heeft deze school een verandering doorgemaakt!”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Praktijk

''Wij kunnen wendbaar afstemmen op de individuele ontwikkeling van alle leerlingen''

Walter van de Calseyde, Karin van Zutphen

TIB 2021 nummer 5

Basisschool Wittering.nl in Rosmalen heeft een opmerkelijke slogan: ‘Samen het leven leren!’. Als je rondloopt in het al net zo opmerkelijke gebouw, zie je meteen dat dit motto klopt. Geen vaste lokalen, maar meerdere grote ruimtes en werk-, leer- en speelhoeken. Het leren is hier anders georganiseerd. Wittering.nl biedt veel verschillende leerbronnen en vraagt een actieve opstelling van de leerlingen. Ze kunnen vaak zelf kiezen hoe en met wie ze wat doen om hun doel
te bereiken. “Daardoor ontwikkelen zij zich via een eigen pad en in eigen tempo, en ‘leren zij het leven’ zelf en met anderen”, vertelt directeur Karin van Zutphen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Onderwijs inclusief IB?

Ineke van Sijl

TIB 2021 nummer 3

Al meer dan een eeuw organiseren we onderwijs rondom het gemiddelde kind in jaarklassen. De natuurlijke neiging van scholen om meer passend onderwijs te realiseren is dat door aanpassingen binnen de bestaande jaarklassenstructuur te doen. Tel daarbij op de toename van de druk op de leerlingenzorg, dalende resultaten in internationale vergelijkingen, de grote werkdruk en het lerarentekort.
Waarom organiseren we het onderwijs nog steeds rondom het gemiddelde kind in de jaarklas? Hoe kan dat anders? Leren Anders Organiseren (LAO) geeft daarvoor handreikingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Onderwijsvisie | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Wat is goed onderwijs?

Gert Biesta

TIB 2020 nummer 5

Het is heel wat dat we de vraag naar goed onderwijs weer durven te stellen en ook weer mogen stellen. Dat is lang niet zo geweest. In de afgelopen decennia is de discussie over de kwaliteit van onderwijs deels gedomineerd door de vraag: wat is de meest effectieve manier om bepaalde opbrengsten bij leerlingen te realiseren? Daarbij is de verwachting gewekt dat grootschalig onderzoek ons zou kunnen vertellen wat wel en niet ‘werkt’. En daarbij is verondersteld, soms stilzwijgend maar lang niet altijd, dat leraren zich maar te schikken hebben naar zulke ‘evidence’, en niet op hun eigen wijsheid en ervaring zouden mogen/kunnen koersen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Pedagogisch Klimaat | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Checklist: Hoe gaan we met elkaar in dialoog over goed onderwijs?

Vivian van Alem

TIB 2020 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Rubriek: Checklist

"Wij doen er alles aan om de leraar goed te laten onderwijzen"

Walter van de Calseyde, Hugo Rijken

TIB 2020 nummer 5

Wat is goed onderwijs? Op de Alan Turingschool in Amsterdam hebben ze teambreed hetzelfde antwoord op deze vraag. ‘Nieuwgierig naar morgen’ is het motto dat net als de naam van de school goed illustreert welke onderwijsvisie ze hier hanteren. De Britse wiskundige en codekraker Alan Turing was een breed ontwikkelde, zeer originele denker. Maar ook een kei in samenwerken. De school ligt in een multiculturele buurt en bijgevolg komen er veel persoonlijke en maatschappelijke aspecten samen. “Of onze leerlingen heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben, wij stimuleren hen boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren”, vertelt IB’er Hugo Rijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Doelgericht ontwikkelen verhoogt het werkplezier

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 3

De Wet Passend Onderwijs vraagt om te innoveren op een zodanige wijze dat binnen de school meer kinderen een passend aanbod krijgen. Sommige scholen kiezen daarom voor een totaal nieuw onderwijskundig concept om het leerproces volledig te personaliseren. Andere scholen verbreden, verdiepen of intensiveren de ondersteuning, aanvullend op de bestaande structuur. Ook zijn er scholen die de basisondersteuning op een hoger niveau brengen door te innoveren binnen het leerstofjaarklassensysteem.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Kantelende scholen

Luc Greven

TIB 2020 nummer 2

Tussen nu en 10 jaar staat elke school voor een fundamentele afweging: kunnen we verder met het gangbare onderwijsconcept of is een ingrijpende verandering (kanteling) nodig? Zo’n 400 scholen kantelden hun onderwijs al en dat aantal groeit jaarlijks. Als IB'er kun je een cruciale rol spelen bij de verkenning, invoering en uitwerking van een nieuw onderwijsconcept in school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Ontwikkelingen

De overtreffende trap van dromen is doen

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 1

Ja, het kan en bestaat echt: een school waar kinderen zorgen voor pony’s, geiten en varkens; waar ouders een boomhut bouwen, er een ‘samentuin’ door de school en de buurtvrijwilligers wordt onderhouden, waar een VIP-hut staat waarin leerlingen problemen oplossen, waar gymles wordt gegeven met boomtakken, een oude caravan een poppenhoek herbergt, begeleiders als coteachers samenwerken, een doorgaande individuele ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12
vanzelfsprekend is, een voedselbos in stand wordt gehouden, een buitentheater dienst doet als skatebaan voor de buurt, en zo veel meer!
Dit was geen werken vandaag, maar onwijs genieten! Graag deel ik mijn verslag van een bezoek aan Freinetschool De Tandem in Brugge (B.).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Bewegend leren is gezond, leuk en goed voor de ontwikkeling"

Walter van de Calseyde

TIB 2020 nummer 1

Talloze wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat bewegen een relevante bijdrage levert aan de gezondheid en tot betere leerprestaties leidt. Niet voor niets is er een toenemende inzet van ‘bewegend leren’ op Nederlandse scholen. Deze manier van lesgeven sluit erg aan bij de belevingswereld van hedendaagse leerlingen, vertellen Rietje Goosen en Willem Butz: “Bewegend leren is gezond, leuk en dynamisch. Het is een aantrekkelijke afwisseling van zitten en bewegen, theorie en praktijk, en goed voor de samenwerking!”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Checklist: De overtreffende trap van dromen is doen

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Checklist

Focus op leerrecht in plaats van op leerplicht

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Leerrecht van kinderen kan worden opgevat als het recht van elk kind op onderwijs dat is aangepast op zijn behoeften en talenten. Met de term leerrecht zal elke intern begeleider te maken krijgen. De vraag is hoe je dit leerrecht voor ieder kind concreet zou kunnen vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Mindset | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel | Thuiszitters | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Hoe focus jij je op leerrecht?

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Professionalisering | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Checklist

Tienerschool: een voorbeeld van passend onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2019 nummer 3

Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar groeit dit schooljaar van 6 naar 12. Minister Slob heeft in augustus 2018 de aanvragen goedgekeurd van de scholen die willen aansluiten op de reeds eerder gestarte pilot. Welke bijdrage leveren deze scholen aan de realisatie van passend onderwijs? En waarin vinden zij de legitimering om buiten de bestaande wettelijke kaders te opereren? Wat is de belangrijkste motivatie voor scholen om te kiezen voor 10-14-onderwijs en welke succesfactoren en knelpunten worden ervaren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Je begint eerst met het waarom van deze keuze en pas daarna met het hoe en wat"

Walter van de Calseyde, Irene de Werd

TIB 2019 nummer 3

Hoe kun je zo goed mogelijk aansluiten op de verschillende en persoonlijke leerbehoeften van leerlingen en hiermee een bijdrage leveren aan hun geluk en toekomst? Op de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten luidt het antwoord: De Overstap.
“In het schooljaar 2017-2018 zijn wij samen met de vo-school Hendrik Pierson College (HPC) gestart met een nieuw onderwijsprogramma voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, De Overstap. Daarbij staan ‘leren op maat’ en ‘leren met plezier’ voorop”, vertelt intern begeleider Irene de Werd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Checklist: Staat jouw school open voor het concept '10-14-onderwijs'?

Vivian van Alem

TIB 2019 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Instrumenten | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Wij hebben een visie!

Pedro de Bruyckere

TIB 2018 nummer 5

‘Heb een visie als school.’
Dat is makkelijk gezegd, maar in de praktijk vaak eerder dode letter dan werkelijkheid. Toch is een gedragen visie belangrijk, maar misschien niet om de redenen die menigeen denkt. En welke visie, dat is dan weer minder belangrijk. Hoe komt dit? En wat kan jij ervoor betekenen als intern begeleider?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Een visie die van onderop tot stand komt, is een heel goed stuurmiddel in veranderingsprocessen"

Marlies van der Eerden, Charlotte Rijnen

TIB 2018 nummer 5

Hoe zorg je als school en bestuur voor een breed gedragen visie? En hoe houd je die visie ‘in leven’? Charlotte Rijnen is bovenschools IB’er binnen SALTO in Eindhoven; een stichting voor algemeen toegankelijk onderwijs met 20 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. De letternaam SALTO drukt compact hun visie uit: Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Samen met Marlies van der Eerden, IB’er van SALTO-montessorischool de Trinoom, legt ze uit hoe ze dit bij hen in de praktijk brengen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

De maatschappij in de klas

Gemma Beij

TIB 2018 nummer 4

In onze complexe maatschappij is het maken van keuzes voor velen niet simpel. Dus is het heerlijk om al op jonge leeftijd de kans te krijgen te experimenteren met wat je graag doet - of juist niet. Maar wat nu als er niets is? Als er in je omgeving weinig stimulans is of niemand om vragen aan te stellen? Als je weinig tegenkomt wat je uitdaagt of prikkelt, terwijl je juist ontzettend nieuwsgierig bent? Dan komt de maatschappij in de klas.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Onderwijsvisie | Samenwerken | Talentontwikkeling

Rubriek: Praktijk

De toekomst van het onderwijs - samen op weg naar 2025

TIB-redactie

TIB 2017 nummer 5

Van meet af aan was het de ambitie van de TIB-redactie om de vinger aan de pols te houden bij actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Als vakblad voor IB’ers zien we het als onze plicht om onze lezers bij de tijd te houden, zeker omdat er zo vaak zo veel zo snel verandert op school. Al in het tweede nummer van TIB dat in november 2011 verscheen, hebben we ons hardop in een artikel afgevraagd: Waar gaat het heen met het onderwijs? En specifiek: met de IB’er? De toekomst van de IB’er komt in 2018 nadrukkelijk aan bod in het eerste nummer en op het congres van TIB op 13 maart. De toekomst van het onderwijs (tot ca. 2025) houden we hier tegen het licht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Praktijk

"Tussen alle grote bewegingen in de samenleving is het onderwijs een baken van stabiliteit"

Erno Eskens

TIB 2017 nummer 5

De wereld draait al heel lang door. Soms heb je de indruk dat zij af en t oe wat harder in beweging is dan anders. Massale volksverhuizingen, globalisering en digitalisering hebben ongetwijfeld invloed op dat gevoel.
Aangezien onderwijs sinds mensenheugenis onlosmakelijk deel uitmaakt van onze samenleving, lijkt het de TIB-redactie de moeite waard om ‘de stand van het onderwijs’ en zelfs de nabije toekomst ervan enigszins in kaart te brengen. Dat doen we met filosoof Erno Eskens.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Checklist: De toekomst van het onderwijs. Wat doe je eraan?

Bert Groeneweg

TIB 2017 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Checklist

Wat maakt ons onderwijs uniek?

Bert Groeneweg

TIB 2017 nummer 4

Zoals wij het doen, is de standaard. Anderen wijken daarvan af. Maar hoe zien die anderen dat? Hoe ziet óns onderwijssysteem eruit in de ogen van buitenlanders? Zijn zij uniek, of wij? Waarin verschilt ons onderwijssysteem het meest van andere systemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie

Rubriek: Ontwikkelingen

Tussentijds instromen in groep 3

Bert Groeneweg

TIB 2017 nummer 2

Toen geluk nog heel gewoon was, bleven kinderen ook al zitten. Nu diversiteit en passend onderwijs een steeds grotere rol spelen, is zittenblijven een steeds knellender hot item. Tijd om te bedenken wat we anders kunnen doen. In dit artikel een pleidooi voor doorbreking van het leerstofjaarklassensysteem en het sturen op leerlijnen door leerkrachten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Rubriek: Praktijk

Zomerkinderen

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 1

Toenemende diversiteit in de klas, school en samenwerkingsverband leidt tot steeds meer druk om te differentiëren. Toch proberen we steeds zo veel mogelijk homogene groepen te maken, omdat het anders voor leerkrachten wel een erg moeilijke zaak wordt. Ook kinderen die in de zomer zijn geboren, ondervinden last van die drang naar homogeniteit. Daarom een pleidooi voor alternatieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs

Rubriek: IB-innovatief

Wees geen gekookte kikker, neem een Meerleerjarenklas

Bert Groeneweg

TIB 2014 nummer 4

Toenemende diversiteit vraagt een nieuwe aanpak, want nog meer niveaugroepjes, individuele ontwikkelingsperspectieven en bijwerkmomenten kan een leerkracht niet aan. Samenwerkend en sociaal leren, en samenwerkend lesgeven in een leeftijdsgevarieerde klas bieden mogelijkheden waarmee andere landen ons al ‘passend’ voorgingen. Een oplossing die blijkt te werken, naar tevredenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten is in Vertical Grouping (Engeland), Groupe Mixte (Frankrijk), JahrgangsübergreifendemUnterricht (Duitsland), Mehrstufenklasse (Oostenrijk), Aldersintegreret Undervisning (Denemarken) etc. De Meerleerjarenklas; een nieuwe weg in Nederland?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Inclusie | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: IB-innovatief

Basisschool moet zich bewijzen aan oders

Jacques van den Born, Erik van de Wiel

TIB 2014 nummer 4

De Wet Passend Onderwijs legt veel nadruk op de betrokkenheid van ouders, vooral in relatie tot de zorgplicht. Vanuit verschillende hoeken is nadrukkelijk over onderwijskwaliteit en ondersteuningsmogelijkheden gecommuniceerd. Aan de hand van een onderzoek zijn we nagegaan of de afgelopen periode heeft geleid tot nieuwe criteria voor schoolkeuze door ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Onderwijsvisie | Ouders | Pedagogisch Klimaat | Verantwoording

Rubriek: Achtergrond

Een nieuw onderwijsconcept

Anja Karremans

TIB 2014 nummer 3

Wanneer een school kiest voor een nieuw onderwijskundig concept, betekent dit niet alleen iets voor het onderwijzend personeel en de leiding, maar ook voor de intern begeleider. Het vraagt om onderwijskundig leiderschap, waarbij voortdurend de vraag wordt gesteld welke specifieke vaardigheden van eenieder mag worden verwacht om de onderwijsdoelen te realiseren. Het ene onderwijsmodel vraagt om excelleren in samenwerken en het schenken van vertrouwen, en het andere model vraagt dagelijks om didactische creativiteit. Het Slim Fit-model stelt eigen eisen aan de rol en het takenpakket van de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Rol Intern Begeleider | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Natuurlijk Leren op 'De Klokbeker'

Robert Jansen

TIB 2014 nummer 2

In de pers, bij de inspectie, in de politiek en binnen scholen is veel discussie over hoe scholen onderwijs anders vorm kunnen geven. Waar het bij deze vernieuwingen wezenlijk om gaat, is dat ieder kind de leerweg vindt die het meest natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. In dit artikel gaan we verder in op ‘Natuurlijk Leren’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Rol Intern Begeleider

Rubriek: IB-innovatief

Een nieuw onderwijsconcept. Doen? Of toch maar liever niet?

Jacques van den Born, Henk Derks

TIB 2013 nummer 1

De school kan zich niet meer afzijdig houden van de maatschappelijke ontwikkelingen. Trends, wetgeving en wetenschap oefenen invloed uit op het onderwijssysteem en stellen de vraag of het huidige, veel gebruikte leerstofjaarklassensysteem nog een goed antwoord biedt op de vragen uit de steeds complexere samenleving. Kunnen we nog bijstellen of moet het roer om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Onderwijsvisie

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Gedrag en leren

TIB 2012 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Onderwijsvisie

Rubriek: Checklist