Zoeken op trefwoord 'Schoolondersteuningsprofiel'

Passend onderwijs: 'Verantwoord' verder!

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 2

In september 2020 is in TIB het artikel ‘Passend onderwijs. Hoe nu verder’ verschenen. Hierin is een samenvatting geschetst van de evaluatie van 5 jaar onderzoek naar de effecten van de stelselwijziging. In deze bijdrage schenken we specifiek aandacht aan het programma van eisen en de mogelijke werkzaamheden van de IB’er, die voortvloeien uit de recente beleidsnota ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ van minister Slob.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel | Verantwoording

Rubriek: Ontwikkelingen

Kantelende scholen

Luc Greven

TIB 2020 nummer 2

Tussen nu en 10 jaar staat elke school voor een fundamentele afweging: kunnen we verder met het gangbare onderwijsconcept of is een ingrijpende verandering (kanteling) nodig? Zo’n 400 scholen kantelden hun onderwijs al en dat aantal groeit jaarlijks. Als IB'er kun je een cruciale rol spelen bij de verkenning, invoering en uitwerking van een nieuw onderwijsconcept in school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Ontwikkelingen

Focus op leerrecht in plaats van op leerplicht

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Leerrecht van kinderen kan worden opgevat als het recht van elk kind op onderwijs dat is aangepast op zijn behoeften en talenten. Met de term leerrecht zal elke intern begeleider te maken krijgen. De vraag is hoe je dit leerrecht voor ieder kind concreet zou kunnen vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Mindset | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel | Thuiszitters | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Hoe focus jij je op leerrecht?

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Professionalisering | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Checklist

Samen ontzorgen

René Peeters

TIB 2019 nummer 2

Soms zit je als IB’er na een dag hard werken thuis even onderuit op de bank. Veel gedaan, veel gepraat, veel geschreven, veel collega’s gestimuleerd, prachtig werk…. en toch knaagt er iets. Er is nog steeds veel te doen, eigenlijk te veel voor de uren die je hebt. Je moet keuzes maken. Of kan het anders?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Praktijk

Index voor inclusie

Robert Jansen

TIB 2015 nummer 5

Iedere school stelt in het kader van passend onderwijs een SOP op. Hierin staat welke ondersteuning je aan leerlingen te bieden hebt. Zo zal de ene school ervoor
kiezen om zich te specialiseren in een bepaald type ondersteuning, terwijl andere zoveel mogelijk inclusief onderwijs geven. Daarbij krijgen álle leerlingen een plek
op school met daarbij de benodigde ondersteuning. De weg naar een inclusieve school is geen eenvoudige, maar zeker geen onmogelijke opgave. Belangrijk in dat proces is te onderzoeken wat de sterke en zwakke kanten zijn van je school. Ook is het van belang om aannames te onderzoeken en verdere prioriteiten vast te leggen. De ‘Index voor Inclusie’ biedt IB’ers mogelijkheden om met collega’s, leerlingen, ouders en andere betrokkenen in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden in het onderwijs, en samen te experimenteren met innovatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Ontwikkelingen

'Afstemmingsregisseur', de nieuwe IB'er?

Bert Groeneweg

TIB 2015 nummer 2

De versterking van de basisondersteuning en de ambities in het schoolprofiel zorgen ervoor dat leerkrachten meer verantwoordelijkheid voor de ondersteuning zelf kunnen nemen. De IB’er krijgt een regietaak binnen de school en een afstemmingstaak buiten de school met alle andere ondersteuners rondom de leerling. Naar voorbeeld van de Britse Senco (Special Education Needs Coordinator), die ‘inclusion manager’ wordt genoemd, komt er een nieuw takenpakket voor de IB’er. Die kunnen we straks misschien ‘afstemmingsregisseur’ noemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: IB-innovatief

Wees geen gekookte kikker, neem een Meerleerjarenklas

Bert Groeneweg

TIB 2014 nummer 4

Toenemende diversiteit vraagt een nieuwe aanpak, want nog meer niveaugroepjes, individuele ontwikkelingsperspectieven en bijwerkmomenten kan een leerkracht niet aan. Samenwerkend en sociaal leren, en samenwerkend lesgeven in een leeftijdsgevarieerde klas bieden mogelijkheden waarmee andere landen ons al ‘passend’ voorgingen. Een oplossing die blijkt te werken, naar tevredenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten is in Vertical Grouping (Engeland), Groupe Mixte (Frankrijk), JahrgangsübergreifendemUnterricht (Duitsland), Mehrstufenklasse (Oostenrijk), Aldersintegreret Undervisning (Denemarken) etc. De Meerleerjarenklas; een nieuwe weg in Nederland?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Inclusie | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: IB-innovatief

Hoe verder met het schoolondersteuningsprofiel?

Petra Heegsma, Cor Hoofmans, Jos van der Pluijm

TIB 2014 nummer 2

Met het schoolondersteuningsprofiel laat de school zien welke ondersteuning zij kan bieden. Het SOP biedt tevens mogelijkheden tot analyse van de ondersteuning en aanzetten tot schoolontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolondersteuningsprofiel | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Hoe ver zijn we met onze basisondersteuning?

Marja de Bie

TIB 2014 nummer 2

Alweer een tijdje geleden heeft de Tweede Kamer het volgende vastgesteld: ‘Elk samenwerkingsverband moet in het ondersteuningsplan een niveau van basisondersteuning vastleggen.’ Dat is uiteraard niet zonder reden gebeurd. De basisondersteuning vormt immers het fundament voor een succesvolle implementatie en uitvoering van passend onderwijs. Voor alle duidelijkheid: onder basisondersteuning verstaan wij de ondersteuning die alle scholen binnen een samenwerkingsverband aan kinderen bieden op basis van de afspraken hierover tussen de besturen. Scholen en besturen zijn aanspreekbaar op de kwaliteit ervan. Drie IB’ers vertellen wat momenteel de stand van zaken is op hun school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Interview

Checklist: IB'er en SOP

TIB 2014 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Checklist

Past de IB'er bij het ondersteuningsprofiel?

Peter de Vries

TIB 2014 nummer 1

Wat voor gevolgen heeft ons schoolondersteuningsprofiel voor mijn werk als IB’er? Moet ik dingen anders doen? Moet ik andere dingen doen? Heb ik nieuwe skills nodig om mijn werk naar tevredenheid van een ieder te kunnen blijven uitoefenen? Krijg ik een andere rol en past die rol me wel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Schoolondersteuningsprofiel | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"We zijn begonnen met overal het woord 'zorg' door 'onderwijs' te vervangen"

Lucas Rurop

TIB 2014 nummer 1

In de regio Zuid-Kennemerland is sinds 1 augustus een samenwerkingsverband PO van start gegaan dat aan 21.000 kinderen op 91 basisscholen passend onderwijs aanbiedt. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Waarom is het gelukt om met zoveel scholen dezelfde kant uit te kijken? Welke (nieuwe) rol spelen de IB’ers in dit succesverhaal? TIB sprak met directeur Lucas Rurup over de totstandkoming van deze voorloper.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Interview

Checklist: IB'er, passend bij het ondersteuningsprofiel?

Peter de Vries

TIB 2014 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Checklist

Passend onderwijs en het nut van een zorgprofiel

Jelle van der Meer

TIB 2011 nummer 2

In zaal ‘Het Anker’ vindt de tweede bijeenkomst van 30 intern en ambulant begeleiders in het samenwerkingsverband van 23 basisscholen in en rond Katwijk plaats. Doel is het netwerk ‘Passend onderwijs-proof’ te maken. Al snel gaat de discussie over in een regen van bezorgde vragen. “Wat komt er precies op ons af?” De gespreksleider stelt vast dat iedereen voorlopig in de afwachtstand staat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Praktijk

Professionalisering leerkracht belangrijker dan instrumenten

Ron Stevens

TIB 2011 nummer 2

In de nieuwe koers Passend onderwijs ligt het inhoudelijk accent vooral bij de school zelf. Dat vraagt om heldere keuzen van schoolbesturen en om een andere rol van leerkrachten, maar ook van ouders. Zo moet men gezamenlijk een antwoord geven op de vraag: Welke zorg en ondersteuning kan de school bieden, eventueel met hulp van derden? TIB sprak over dit proces met Ron Stevens, senior adviseur Management Consultancy bij Edux Onderwijsadvies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Interview

Checklist: Keuze en Implementatie van het onderwijszorgprofiel

Jacques van den Born, Mieke Konings

TIB 2011 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Checklist

Referentiekader en onderwijszorgprofiel

Sandra Koot

TIB 2011 nummer 1

Het wetsvoorstel Passend onderwijs treedt 1 augustus 2013 in werking. De door de Onderwijsraad en de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) uitgebrachte adviezen zijn toegevoegd. Beide organen tonen zich kritisch: de reguliere scholen en leraren blijken nog onvoldoende toegerust om leerlingen het
onderwijs te geven dat bij hen past. Hoe maken we ons onderwijs en onze zorg passend?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Achtergrond