Zoeken op trefwoord 'Professionele leergemeenschap/PLG'

Leerlingparticipatie: betrek je leerlingen bij het onderwijs

Marianne den Otter

TIB 2022 nummer 3

Als IB’er werk je dagelijks met leraren, ouders en educatieve partners samen, om voor iedere leerling passend onderwijs te realiseren. Welke stem krijgt de leerling hierbij: praat je over of met leerlingen? Dit artikel helpt je om leerlingen actief te laten participeren. Met de inspraakladder van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, 2018) krijg je een beeld van de stem van de leerling, in de klas, tijdens leerlingbegeleiding en op schoolniveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Instrumenten | Leerlingparticipatie | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: IB-innovatief

Verstoor het evenwicht en organiseer tegenspraak in je team

Wilbert Vonck

TIB 2022 nummer 2

Het ideale veranderproces: iedereen wil, denkt en doet hetzelfde. Of sla je dan een belangrijke stap over en houd je te weinig rekening met de complexiteit van ‘veranderen in het onderwijs’? Hoe reflecteer je op een gemaakte keuze? Tijdens het proces van onderwijsverbetering zorgt de creatieve kracht van collega’s voor afstemming en duurzaamheid. Dat begint bij het stemgeven aan de andersdenkenden, oftewel: door het organiseren van tegenspraak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Achtergrond

De Intern Begeleider als curriculumontwikkelaar

Erik Meester

TIB 2022 nummer 1

De fundamentele oriëntatie van de intern begeleider lijkt steeds meer te verschuiven van ‘genezen’ naar ‘voorkomen’. Dat wil zeggen: door actief bij te dragen aan de schoolbrede kwaliteit van onderwijs beperk je de hoeveelheid benodigde zorg zoveel mogelijk. Hiermee belandt de IB’er in toenemende mate in de rol van mede -curriculumontwikkelaar.

Nature of nurture
De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht voor het feit dat intelligentie in sterke mate ontwikkelbaar is. Dit heeft geleid tot een verschuiving van nature richting nurture in het welbekende en nog actuele nature-nurture-debat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Ondersteuningsstructuur | Onderzoeken | Professionele leergemeenschap/PLG | Veranderen

Rubriek: Praktijk

Een veranderende leerlingenpopulatie

Jorinde Jelles

TIB 2022 nummer 1

“Na de pabo startte ik als jonge, enthousiaste en leergierige leerkracht op de Talmaschool in hartje Kralingen-Crooswijk, Rotterdam. Ongeveer vijf jaar heb ik met veel plezier en uitdaging in verschillende groepen op deze school lesgegeven. Nu, twaalf jaar later, ging ik weer eens langs bij mijn ‘leerschool’. Wat heeft deze school een verandering doorgemaakt!”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Veranderen

Rubriek: Praktijk

De IB'ers als spil van onderwijskwaliteit

Nico Eigenhuis, Marianne Soeters

TIB 2021 nummer 5

Als IB’er ben je regelmatig op zoek naar mogelijkheden om je vakmanschap te verbeteren. Opleidingen en cursussen leveren niet altijd op wat je graag zou willen. Op de so-/vso-school KIEM in Dordrecht wordt de scholing van de IB’ers integraal opgenomen in de gewenste schoolontwikkeling. Leren, direct gekoppeld aan de schoolpraktijk en jouw rol daarin. De drie IB’ers op deze school vinden in deze manier van professionaliseren veel inspiratie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Professionalisering | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: Achtergrond

Werken aan een schoolbrede lezende generatie: De IB'er doet ertoe!

Marita Eskes

TIB 2021 nummer 4

Vandaag de dag valt er veel te lezen over de dalende leesresultaten op basisscholen. Toch druppelt kennis hierover maar mondjesmaat de praktijk binnen. En dat terwijl er zoveel bekend is over hoe we leerlingen goed kunnen leren lezen. Welke rol kan jij als intern begeleider spelen bij het verbeteren van het leesonderwijs en hoe pak je dat aan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Lezen | Onderwijskundig leiderschap | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: Praktijk

"Om de ruimte te krijgen, moet je eerst wel een grens trekken"

Walter van de Calseyde, Geert Kelchtermans

TIB 2021 nummer 3

Interview met Geert Kelchtermans

‘Professionele ruimte’ betreft de werkcondities die het mogelijk maken om je professionele taken uit te voeren. “Dat is altijd een kwestie van geven en nemen. Om die ruimte te kunnen nemen, moet je hem ook krijgen. Als intern begeleider kun je redeneren: om mijn werk goed te kunnen doen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Maar op de werkvloer botsen de goede wil en wenselijkheid vaak met de praktijk van alle dag”, stelt professor Geert Kelchtermans.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Professionele leergemeenschap/PLG | Zelfsturing

Rubriek: Interview

Onderwijs inclusief IB?

Ineke van Sijl

TIB 2021 nummer 3

Al meer dan een eeuw organiseren we onderwijs rondom het gemiddelde kind in jaarklassen. De natuurlijke neiging van scholen om meer passend onderwijs te realiseren is dat door aanpassingen binnen de bestaande jaarklassenstructuur te doen. Tel daarbij op de toename van de druk op de leerlingenzorg, dalende resultaten in internationale vergelijkingen, de grote werkdruk en het lerarentekort.
Waarom organiseren we het onderwijs nog steeds rondom het gemiddelde kind in de jaarklas? Hoe kan dat anders? Leren Anders Organiseren (LAO) geeft daarvoor handreikingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Onderwijsvisie | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Vanuit de professionele dialoog op zoek naar 'het goede'

Wilma de Priëlle

TIB 2021 nummer 1

Dialoog komt van de Griekse woorden ‘dia’ (tussen) en ‘logos’ (woord, taal, rede). Een dialoog is idealiter een gesprek tussen twee of meer personen waarbij het échte luisteren centraal staat. Zeker in een professionele dialoog vraagt dat om het kunnen parkeren van onze eigen overtuigingen, verklaringen of oplossingen. Alleen zo kunnen we de ander echt proberen te begrijpen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Checklist: Werken met de vertrouwensscan

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Instrumenten | Pedagogisch Klimaat | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Doelgericht ontwikkelen verhoogt het werkplezier

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 3

De Wet Passend Onderwijs vraagt om te innoveren op een zodanige wijze dat binnen de school meer kinderen een passend aanbod krijgen. Sommige scholen kiezen daarom voor een totaal nieuw onderwijskundig concept om het leerproces volledig te personaliseren. Andere scholen verbreden, verdiepen of intensiveren de ondersteuning, aanvullend op de bestaande structuur. Ook zijn er scholen die de basisondersteuning op een hoger niveau brengen door te innoveren binnen het leerstofjaarklassensysteem.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Lerend team traint zelfsturing bij leerlingen

Christian van den Brekel

TIB 2020 nummer 1

Veel scholen verwachten dat leerlingen hun eigen leerproces kunnen sturen. Zelfsturing ontstaat echter niet vanzelf: leerlingen moeten kunnen reflecteren op hun leergedrag en dienen tevens gemotiveerd te zijn om leertaken vol te houden als het moeilijk wordt. Op basisschool St. Paulus in Heerlen is een PLG (professionele leergemeenschap) opgericht die onderzoek heeft gedaan naar zelfsturing en dan vooral naar de rol van de IB’er, de leerkracht en de leerling. Zo is het team tot een aantal belangrijke inzichten gekomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Ontwikkelingen

Werken met 'leerteams', werkt dat?

Beppie Vendrik

TIB 2014 nummer 2

Sinds schooljaar 2011-2012 werkt SBO De Wissel in Houten (Stichting Gewoon Speciaal) met ‘leerteams’. De belangrijkste reden om hiermee te starten was om de betrokkenheid bij schoolontwikkeling voor leraren en ondersteuners te vergroten. Ook bleek dat er veel ontwikkelpunten op de agenda stonden. Om de school te worden die we in onze visie opgesteld hadden, was er veel werk te verzetten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Hoe word ik een professionele leergemeenschap?

Peter Laros

TIB 2013 nummer 5

Een professional maakt altijd deel uit van een werkomgeving waarbij autonoom handelen hoog in het vaandel staat. De arts in het ziekenhuis, de advocaat op kantoor en de leerkracht op school. De werkomgeving bevat professionals met een scala aan opgebouwde competenties, die losjes gekoppeld met of naast elkaar werken aan sterk overeenkomende werkzaamheden. Is dat voldoende om te werken aan een gedragen en afgestemde ondersteuningsstructuur die Passend onderwijs mogelijk moet maken? Wat vraagt het om een ‘Professionele Leergemeenschap’ te zijn?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Samenwerken

Rubriek: Praktijk