Zoeken op trefwoord 'Professionalisering'

De IB'ers als spil van onderwijskwaliteit

Nico Eigenhuis, Marianne Soeters

TIB 2021 nummer 5

Als IB’er ben je regelmatig op zoek naar mogelijkheden om je vakmanschap te verbeteren. Opleidingen en cursussen leveren niet altijd op wat je graag zou willen. Op de so-/vso-school KIEM in Dordrecht wordt de scholing van de IB’ers integraal opgenomen in de gewenste schoolontwikkeling. Leren, direct gekoppeld aan de schoolpraktijk en jouw rol daarin. De drie IB’ers op deze school vinden in deze manier van professionaliseren veel inspiratie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Professionalisering | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG

Rubriek: Achtergrond

Naar een lerende cultuur in je lerarenteam

Sandra van Aalderen, Monique Rouweler

TIB 2021 nummer 1

Veel scholen hebben te maken met complexe onderwijsontwikkelingen zoals het implementeren van gepersonaliseerd leren of Wetenschap en Technologie (W&T). Hoewel veel leerkrachten het belang van deze ontwikkelingen onderschrijven, lopen IB’ers en schoolleiding soms aan tegen terughoudendheid en onzekerheid in het team. Hierdoor komt de implementatie van de onderwijsontwikkeling moeilijk op gang. Dit artikel geeft inzicht in hoe de leermentaliteit van je collega’s invloed heeft op de onderwijsontwikkeling en leercultuur in je team en geeft je handvatten om deze te bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Onderzoeken | Professionalisering | Teamontwikkeling

Rubriek: Achtergrond

Doelgericht ontwikkelen verhoogt het werkplezier

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 3

De Wet Passend Onderwijs vraagt om te innoveren op een zodanige wijze dat binnen de school meer kinderen een passend aanbod krijgen. Sommige scholen kiezen daarom voor een totaal nieuw onderwijskundig concept om het leerproces volledig te personaliseren. Andere scholen verbreden, verdiepen of intensiveren de ondersteuning, aanvullend op de bestaande structuur. Ook zijn er scholen die de basisondersteuning op een hoger niveau brengen door te innoveren binnen het leerstofjaarklassensysteem.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

De kracht van intervisie

Peter Laros, Nikkie Laros

TIB 2020 nummer 3

Uit het nationaal onderzoek ‘IB’er tot hier: en nu verder?!’ (2019) blijkt dat we op school al meer en gerichter praten over het ambacht van de leerkracht. Dat is winst! Echter, een teamgesprek over de concrete praktijk met de leerlingen is nog geen vaststaand gegeven.
Op welke wijze kan het bespreken van casuïstiek een plaats krijgen in je team? In een professionele leergemeenschap bespreken we immers samen hoe we leerlingen beter kunnen laten leren. Maar hoe doen we dat? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe integreren we praktijkinbreng? En hoe kun je als IB’er dit proces begeleiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gespreksvoering | Ondersteuningsstructuur | Oplossingsgericht werken | Professionalisering

Rubriek: Achtergrond

Passend omgaan met uitdagend gedrag door autonomieontwikkeling

Marianne den Otter, Anje Ros

TIB 2020 nummer 2

Binnen het Samenwerkingsverband PO de Meierij is in 2018 het NRO-project ‘Passend omgaan met uitdagend gedrag: benutten van Good Practices’ gestart. In dit project zijn bruikbare praktijken verzameld van leerkrachten die in staat zijn om uitdagend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Videobeelden, reflecties en een portret van deze leerkrachten zijn geplaatst in een digitale leeromgeving. Het kader met de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en sociale
verbondenheid van de zelfdeterminatietheorie is in de leeromgeving gebruikt om de voorbeelden te duiden.
In dit artikel richten we ons op de pijler autonomieontwikkeling en bieden we IB’ers een handreiking om leerlingen en leerkrachten passend te ondersteunen bij uitdagend gedrag in de groep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Leerkrachtvaardigheden | Pedagogisch Klimaat | Professionalisering

Rubriek: Praktijk

"Lang niet alles is zo onmogelijk als het lijkt"

Walter van de Calseyde, Ben Sanders

TIB 2019 nummer 5

In een lange loopbaan in vele geledingen van het onderwijs heeft Ben Sanders een heldere kijk ontwikkeld op transparantie in toekenning van financiën voor onderwijs en ondersteuning, en op de mogelijkheden die dit biedt voor bijvoorbeeld de intern begeleider.
“Een beetje meer zakelijk inzicht zou het onderwijs goed doen. Dan weet iedere betrokkene, van IB’ers, leerkrachten tot ouders, wat kan en niet kan, en vooral hoe het nog beter kan.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Onderwijskundig leiderschap | Professionalisering | Rol Intern Begeleider | Verantwoording

Rubriek: Interview

Checklist: Hoe focus jij je op leerrecht?

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Professionalisering | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Checklist

"Pedagogische sensitiviteit is te ontwikkelen!"

Walter van de Calseyde

TIB 2019 nummer 1

Leraren voelen aan wie van hun collega’s in de school pedagogisch sensitief is en wie minder, volgens onderzoeker Karin Diemel. Maar wat is dat eigenlijk? Is het een ongrijpbare X-factor?
“Een van de doelen in mijn promotieonderzoek was om pedagogische sensitiviteit handzamer en concreter te maken. Dan kun je namelijk ook vaststellen of het een vaststaande eigenschap is, of dat je er iets aan kunt doen. Alvast ter geruststelling: het is te ontwikkelen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Professionalisering | Sociaal emotioneel leren | Teamontwikkeling

Rubriek: Interview

Samen met je team het onderwijs verbeteren

Jaap Versfelt

TIB 2018 nummer 4

Leerkrachten willen het beste voor hun leerlingen. Dat zorgt ervoor dat ze vaak dat extra stapje willen zetten, wat kan leiden tot een verhoogde werkdruk. Teams die van en met elkaar leren, en hecht met elkaar samenwerken ervaren minder werkdruk. We zien steeds meer IB’ers die het voortouw nemen in de strijd tegen werkdruk. Een aantal van hen kom je verderop tegen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Studiereis Finland

Monika Kersten

TIB 2017 nummer 1

Een studiereis is natuurlijk een mooie ervaring, maar is het ook zinvol voor de praktijk eenmaal weer thuis? In maart 2016 maakte ik met IB’ers en directeuren van elf scholen een studiereis naar Rovaniemi op de poolcirkel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Professionalisering

Rubriek: Praktijk

Checklist: Onderwijs is de motor voor ontwikkeling

Peter Laros

TIB 2017 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Professionalisering

Rubriek: Checklist

Teamontwikkeling met het 'Team-Ankerportret'

Dian Fluijt

TIB 2016 nummer 5

We vinden het vanzelfsprekend dat we leerlingen volgen in hun ontwikkeling en zoveel mogelijk ons onderwijs daarop afstemmen. Aan de andere kant besteden we weinig aandacht aan ‘regulier teamonderhoud’ van de leraren die deze lessen verzorgen. Bijna elke school organiseert professionaliseringsdagen en leuke teamuitjes, maar zelden staan onderhoudswerkzaamheden over het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van goed samenwerken en goed lesgeven van het team zelf op de agenda. Hoe je kunt werken aan duurzame en ontwikkelingsgerichte teamvorming als vast onderdeel van de professionalisering van leraren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Teamontwikkeling met het Team-Ankerportret

Dian Fluijt

TIB 2016 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Schoolontwikkeling

Rubriek: Checklist

Checklist: Wat speelt een rol bij innovaties in het onderwijs?

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Leerkrachten openen deuren van klaslokalen

Sui Lin Goei, Tijmen Schipper

TIB 2015 nummer 4

In Nederland is een trend zichtbaar van professionele leergemeenschappen waarin leerkrachten gezamenlijk werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Structurele en intensieve samenwerking is echter nog niet overal gemeengoed. Dat is opmerkelijk, gezien het complexe beroep dat leerkrachten dagelijks uitvoeren. De professionaliseringsmethode ‘Lesson Study’ biedt handvatten om het gezamenlijk en systematisch werken aan de kwaliteit van lessen, en daarmee het leren van leerlingen, te bevorderen. De resultaten van deze innovatieve methode zijn veelbelovend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Professionalisering | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Spel en humor op de werkvloer

Arie Goijaarts, Peter Laros

TIB 2015 nummer 4

Er kan een enorme stimulans uitgaan van een vitale leerkracht die met plezier haar werk organiseert en uitvoert. Kinderen ervaren het plezier en de energie die zo’n leerkracht uitstraalt. Daarnaast is daar de vitale IB’er die op haar beurt elke dag met plezier de leerkrachten begeleidt. En natuurlijk ontbreekt de vitale schoolleider niet, die met plezier de totale schoolorganisatie aanstuurt. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan relevante aspecten die ogenschijnlijk niets met het directe onderwijs van doen hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering

Rubriek: Praktijk

Haal meer uit het IB-netwerk!

Robert Jansen

TIB 2014 nummer 3

Overal in het land komen intern begeleiders een aantal keer per jaar samen in IB-netwerken. De belangrijkste doelstelling van die netwerken is: leren van elkaar om de begeleiding van leerlingen leerlingenzorg te verbeteren en te werken aan passend onderwijs. Deze bijeenkomsten worden als zeer zinvol ervaren. En toch…

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken

Rubriek: Achtergrond

Werken met 'leerteams', werkt dat?

Beppie Vendrik

TIB 2014 nummer 2

Sinds schooljaar 2011-2012 werkt SBO De Wissel in Houten (Stichting Gewoon Speciaal) met ‘leerteams’. De belangrijkste reden om hiermee te starten was om de betrokkenheid bij schoolontwikkeling voor leraren en ondersteuners te vergroten. Ook bleek dat er veel ontwikkelpunten op de agenda stonden. Om de school te worden die we in onze visie opgesteld hadden, was er veel werk te verzetten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Checklist: Groei en ontwikkeling

Peter Laros

TIB 2014 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Mindset | Professionalisering | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

"We zijn begonnen met overal het woord 'zorg' door 'onderwijs' te vervangen"

Lucas Rurop

TIB 2014 nummer 1

In de regio Zuid-Kennemerland is sinds 1 augustus een samenwerkingsverband PO van start gegaan dat aan 21.000 kinderen op 91 basisscholen passend onderwijs aanbiedt. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Waarom is het gelukt om met zoveel scholen dezelfde kant uit te kijken? Welke (nieuwe) rol spelen de IB’ers in dit succesverhaal? TIB sprak met directeur Lucas Rurup over de totstandkoming van deze voorloper.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Interview

Checklist: Groei en ontwikkeling

TIB 2014 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Professionalisering | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

De IB'er als spil in het 'Kennisweb'

Marianne den Otter

TIB 2013 nummer 5

Met de invoering van Passend onderwijs staan we voor de uitdaging om onderwijs samen ‘passend’ te maken voor álle leerlingen. Dit kun je vertalen in een parallel scenario voor een nieuwe rolneming van de IB’er met het team: samen onderwijs passend maken met álle leerkrachten, door inzet van ieders kwaliteit, passie en expertise. Met de IB’er als kennisnetwerker en procesbegeleider van onderwijsontwikkeling en -kwaliteit. Op basisschool het Palet in Hapert zijn we op deze wijze aan de slag gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Talentontwikkeling | Teamontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

"Het is belangrijk om het effect en rendement te weten van je activiteiten"

Tanja van Beukering

TIB 2013 nummer 4

Al in 1987 hield Tanja van Beukering zich bezig met een intern begeleidingsproject dat goed gedocumenteerd en geëvalueerd is. Vanuit haar wetenschappelijke belangstelling heeft ze hier altijd veel waarde aan gehecht. “Zonder onderzoek, bronnen, rapportage, visie, implementatiestrategie en vooral borging vervliegt de kern van zulke projecten.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken | Professionalisering | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Hoe realiseer je een professionaliseringsslag binnen je team in de richting van Passend Onderwijs?

Erna Broekman

TIB 2012 nummer 3

Nu de wet Passend onderwijs door de Tweede Kamer is geloodst en de samenwerkingsverbanden zijn geformeerd, gaan scholen zich voorbereiden op de uitvoering van deze wet. De wet beoogt dat leerlingen passend onderwijs krijgen waarmee men recht doet aan hun talenten. Dat betekent dat er een groot beroep wordt gedaan op de kennis en kunde van de leerkracht voor de groep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Passend Onderwijs | Professionalisering | Professionele cultuur | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Blijf je ontwikkelen. Dat is goed voor jezelf en goed voor de kinderen!

Jacquelien Ekkelkamp, Jiska Nijland

TIB 2012 nummer 3

IB’ers gelden op veel scholen als ‘de spin in het web’. Ze hebben dagelijks te maken met de schoolleiding, leerkrachten, leerlingen, ouders en diverse ketenorganisaties. Hoe lukt het hun om steeds de goede keuzes te maken? Een kwestie van professionalisering? En hoe staat het met de professionalisering van de collega’s? TIB vroeg het aan twee professionals.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Draagkracht en draaglast: op weg naar professionele betrokkenheid

Peter Laros, Ariette Riezebos

TIB 2012 nummer 3

In de eerste TIB constateerden wij dat timemanagement een middel is om de juiste balans op de werkvloer te vinden. Maar ook bij goed timemanagement kun je een grote werkdruk ervaren, bijvoorbeeld vanuit een persoonlijke betrokkenheid met de leerling, ouder(s) of collega(‘s). Hoe kan een IB’er persoonlijke betrokkenheid omzetten naar professionele betrokkenheid? En hoe laat je de leerkracht eigenaar zijn van het eigen werkproces?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Professionalisering | Samenwerken | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Checklist: Hoe verbeter je leerkrachtgedrag binnen je eigen school?

TIB 2012 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Planmatig handelen | Professionalisering | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Een intern begeleider op studiereis

Mieke Dorresteijn

TIB 2012 nummer 2

Vanaf schooljaar 2012-2013 moeten wij invulling geven aan Passend onderwijs. Dat betekent: binnen ons onderwijs een zo goed mogelijke plek bieden aan kinderen die extra zorg nodig hebben vanwege een beperking of gedragsprobleem. In de Steiermark (Oostenrijk) bestaat al sinds 1985 ‘inclusief onderwijs’. Samen met directeuren, intern begeleiders, gemeentelijke medewerkers onderwijs en huisvesting, architecten en onderwijsadviseurs ben ik gaan kijken hoe het daar werkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Professionalisering

Rubriek: Praktijk