Zoeken op trefwoord 'Pedagogisch Klimaat'

Hoe krijg je stille leerlingen in het vizier?

Anton Horeweg

TIB 2022 nummer 5

Als leraren de eerste weken samen met de intern begeleider hun groep doornemen, zijn er altijd één of twee leerlingen over wie ze weinig tot niets kunnen vertellen. Dit kunnen heel goed leerlingen zijn met wie niets aan de hand is, behalve dat ze waarschijnlijk stiller zijn dan gemiddeld. Dat is op zich geen reden tot zorg. Of moet dit ‘weinig (kunnen) vertellen’ misschien toch als signaal worden gebruikt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Leerkrachtvaardigheden | Pedagogisch Klimaat | Sociaal emotioneel leren

Stapsgewijs werken aan een fijn groepsklimaat

Barry Redeker

TIB 2022 nummer 5

“Ik wens je veel succes met deze groep. Dit lukt je nooit.” Ik keek mijn collega verbaasd aan. We waren net klaar met de overdracht van haar groep 7 die straks mijn groep 8 zou worden. Ze had veel geïnvesteerd in de groep en dat had haar een hoop energie gekost. Het was goed dat de vakantie voor de deur stond. Toch ging ik vol goede moed en
vertrouwen de uitdaging aan. Ik zou er wel even een fijne groep van maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Leerkrachtvaardigheden | Pedagogisch Klimaat | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: Achtergrond

De straat uit, de school in

Dian Fluijt, Joyce Zijlstra

TIB 2021 nummer 1

“Jongerenwerkers bezorgd over messen: Geweld op straat steeds explosiever.” “Wie moordt, die scoort in drillrap.” Recente koppen in het nieuws, waarin duidelijk wordt dat geweld en het gebruik van wapens steeds normaler wordt onder jongeren. En het blijft niet alleen bij de straat, het komt ook de school in, of we het nu willen of niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gedrag | Pedagogisch Klimaat

Rubriek: IB-innovatief

Wat is goed onderwijs?

Gert Biesta

TIB 2020 nummer 5

Het is heel wat dat we de vraag naar goed onderwijs weer durven te stellen en ook weer mogen stellen. Dat is lang niet zo geweest. In de afgelopen decennia is de discussie over de kwaliteit van onderwijs deels gedomineerd door de vraag: wat is de meest effectieve manier om bepaalde opbrengsten bij leerlingen te realiseren? Daarbij is de verwachting gewekt dat grootschalig onderzoek ons zou kunnen vertellen wat wel en niet ‘werkt’. En daarbij is verondersteld, soms stilzwijgend maar lang niet altijd, dat leraren zich maar te schikken hebben naar zulke ‘evidence’, en niet op hun eigen wijsheid en ervaring zouden mogen/kunnen koersen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Pedagogisch Klimaat | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Bouwen aan vertrouwen

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 4

Unicef en Defence for Children waren in 2019 niet mals in hun rapportages: de sociale ongelijkheid in Nederland neemt toe en het onderwijs heeft daar een belangrijk aandeel in. Dit wordt zichtbaar in lagere uitstroommogelijkheden voor bijvoorbeeld leerlingen uit gezinnen waar financieel minder te besteden is en voor meertalige leerlingen. Hoe kan sociale ongelijkheid in het onderwijs worden tegengegaan? In gesprekken met leerkrachten, co-teachers, IB’ers, directeuren, leerlingen en hun ouders op zes scholen in Nederland en Vlaanderen valt op dat het vooral gaat over het belang van een (pedagogische) benadering die zich richt op het ‘in verbinding zijn met de ander’, ‘vertrouwen’ en ‘betrouwbaar zijn’. Meer dan ooit wordt nu een beroep gedaan op een goede samenwerking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Checklist: Werken met de vertrouwensscan

Dian Fluijt

TIB 2020 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Instrumenten | Pedagogisch Klimaat | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

"Vertrouwen begint bij bewustwording en bij willen begrijpen"

Danae Bodewes, Walter van de Calseyde

TIB 2020 nummer 4

‘Vertrouwen’ bestaat net als ‘nieuwsgierigheid’ in verschillende soorten. Maar dat beide een belangrijk onderdeel zijn van onderwijs, in de zin van een situatie waarin je kunt leren, groeien, kennis en ervaringen kunt delen, leidt tot weinig discussie. Voor leerlingen, en juist voor degenen die extra aandacht nodig hebben, is vertrouwen in zichzelf en in de leerkracht en IB’er van grote waarde. Iets dergelijks zie je in de relatie tussen ouders en school.
“Leerlingen moeten de zekerheid krijgen dat ze zichzelf mogen zijn, ook al passen ze niet precies in een hokje. En onderwijsmensen moeten accepteren wat ze zien, ook al willen ze misschien liever iets anders zien. Dan praat je over empathie, een groot hart, een ruime blik en vooral over nieuwsgierig zijn naar hoe iemand is en denkt”, stelt onderzoeker Danae Bodewes.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Pedagogisch Klimaat | Volgen van ontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Interview

Passend omgaan met uitdagend gedrag door autonomieontwikkeling

Marianne den Otter, Anje Ros

TIB 2020 nummer 2

Binnen het Samenwerkingsverband PO de Meierij is in 2018 het NRO-project ‘Passend omgaan met uitdagend gedrag: benutten van Good Practices’ gestart. In dit project zijn bruikbare praktijken verzameld van leerkrachten die in staat zijn om uitdagend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Videobeelden, reflecties en een portret van deze leerkrachten zijn geplaatst in een digitale leeromgeving. Het kader met de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en sociale
verbondenheid van de zelfdeterminatietheorie is in de leeromgeving gebruikt om de voorbeelden te duiden.
In dit artikel richten we ons op de pijler autonomieontwikkeling en bieden we IB’ers een handreiking om leerlingen en leerkrachten passend te ondersteunen bij uitdagend gedrag in de groep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Leerkrachtvaardigheden | Pedagogisch Klimaat | Professionalisering

Rubriek: Praktijk

"Scholen zouden meer mogen doen aan levensvaardigheid"

Walter van de Calseyde, Kees van Overveld

TIB 2020 nummer 2

Autonomie in het gedrag van leerlingen gaat vaak over keuzes maken, zoals iemand insluiten of buitensluiten. In de praktijk benadrukken scholen bij de aanpak van gedrag vooral de sociale aspecten: omgaan met anderen vanuit eigen verantwoordelijkheid.
Tegelijk is wereldwijd de gedachte dat emotionele competenties veel meer nadruk behoeven dan ze nu krijgen. Het gaat dan om het herkennen, labelen en reguleren van emoties. Oftewel: maak kinderen niet sociaal competent, maar eerst emotioneel competent.
“Waarschijnlijk zijn die emotionele competenties voorwaardelijk voor het ontwikkelen van autonomie”, veronderstelt gedragswetenschapper Kees van Overveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Pedagogisch Klimaat | Sociaal emotioneel leren | Zelfsturing

Rubriek: Interview

Checklist: Aandacht voor socialisatie en persoonsvorming

Peter Laros

TIB 2019 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Pedagogisch Klimaat | Sociaal emotioneel leren

Rubriek: Checklist

Op weg naar een pedagogisch sensitief team

Loek Heida

TIB 2019 nummer 1

Pedagogische sensitiviteit wordt gezien als een typerende eigenschap van de leerkracht, die binnen een onderwijsleersituatie grote opbrengsten kan genereren. Zij heeft een bijzondere pedagogische relatie met haar leerlingen, waarin ze haast intuïtief aanvoelt wat pedagogisch de juiste keuzes zijn, om hen tot effectief en gemotiveerd leren te krijgen. Daarbij haalt ze het beste van elke leerling boven. Welke rol kun je als IB’er spelen in het bevorderen van pedagogische sensitiviteit in je team?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Samenwerken | Teamontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Pedagogische sensitiviteit is te ontwikkelen!"

Walter van de Calseyde

TIB 2019 nummer 1

Leraren voelen aan wie van hun collega’s in de school pedagogisch sensitief is en wie minder, volgens onderzoeker Karin Diemel. Maar wat is dat eigenlijk? Is het een ongrijpbare X-factor?
“Een van de doelen in mijn promotieonderzoek was om pedagogische sensitiviteit handzamer en concreter te maken. Dan kun je namelijk ook vaststellen of het een vaststaande eigenschap is, of dat je er iets aan kunt doen. Alvast ter geruststelling: het is te ontwikkelen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Professionalisering | Sociaal emotioneel leren | Teamontwikkeling

Rubriek: Interview

Checklist: Werken aan pedagogische sensitiviteit

Loek Heida

TIB 2019 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Samenwerken | Teamontwikkeling

Rubriek: Checklist

Leerkrachtgedrag verandert door gebruik 'Klimaatschaal'

Ad Donkers

TIB 2016 nummer 2

Leerlingen functioneren beter in een klas waarin zij zich veilig voelen en gewaardeerd worden door de leerkracht en medeleerlingen. Een goede en positieve sfeer is afhankelijk van de relaties die de leerlingen onderling hebben en de relatie die de leerkracht met haar klas en individuele leerlingen heeft. Feedback van de leerlingen wordt in overleg met de IB’er in kaart gebracht en kan ertoe leiden dat de leerkracht haar gedrag beter afstemt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Pedagogisch Klimaat

Rubriek: Achtergrond

Basisschool moet zich bewijzen aan oders

Jacques van den Born, Erik van de Wiel

TIB 2014 nummer 4

De Wet Passend Onderwijs legt veel nadruk op de betrokkenheid van ouders, vooral in relatie tot de zorgplicht. Vanuit verschillende hoeken is nadrukkelijk over onderwijskwaliteit en ondersteuningsmogelijkheden gecommuniceerd. Aan de hand van een onderzoek zijn we nagegaan of de afgelopen periode heeft geleid tot nieuwe criteria voor schoolkeuze door ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Onderwijsvisie | Ouders | Pedagogisch Klimaat | Verantwoording

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Hoe werk je als team aan een positief schoolklimaat?

TIB 2012 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat | Schoolontwikkeling

Rubriek: Checklist