Zoeken op trefwoord 'Passend Onderwijs'

Al eens gehoord van een schrijftolk?

Mieke Michiels

TIB 2022 nummer 4

Tijdens de COVID-persconferenties stond de gebarentolk steevast tussen de bewindslieden in om de informatie ook voor doven en slechthorenden duidelijk over te brengen. Maar wist je dat er naast een gebarentolk ook nog een schrijftolk bestaat? Dit artikel beschrijft de werkzaamheden van een schrijftolk, hoe zij ondersteunend kan zijn in het basisonderwijs en op welke manier zij samenwerkt met de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Basisondersteuning | Communicatie | Gelijke kansen | Inclusie | Passend Onderwijs

Dit kind hoort hier niet... of toch...?

Angeline van der Kamp

TIB 2022 nummer 2

Met plezier naar school gaan, waar de leerkracht je ziet, hoort en aanmoedigt om je talenten te ontwikkelen en je daarbij oplossingsgericht en in bekrachtigende taal ondersteunt. Een vanzelfsprekende wens die gelukkig voor veel leerlingen in vervulling gaat. Maar wat als een leerling anders reageert dan de anderen en geregeld afwijkend gedrag laat zien? Hoort hij dan niet thuis in jouw school? Hoe bewust zijn wij ons van onze invloed en mogelijkheden om leerlingen te bieden wat zij nodig hebben. En hoe bepalend zijn onze keuzes voor hun leven?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gelijke kansen | Inclusie | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Samen naar school

Joke Visser, Yvon Wagenaar

TIB 2021 nummer 4

De Samen naar School klassen zijn bezig aan een opmars. Het concept spreekt aan en wordt in steeds meer scholen in Nederland omarmd. Op dit moment zijn er ruim 40 Samen naar Schoolklassen verspreid over het land en een groot aantal in oprichting. Wat is een Samen naar School klas en wat is de rol van IB’er bij het realiseren van inclusie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Onze leerlingen voelen zich hier geen uitzondering"

Walter van de Calseyde, Kathleen van der Loop, Erik Schraven

TIB 2021 nummer 4

Interview met Kathleen van der Loop & Erik Schraven

Kentalis Compas College is een unieke school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende leerlingen volgen er praktijkonderwijs of vmbo. De school is gevestigd in Het Hooghuis in Oss, een reguliere vmboschool en praktijkschool. We spraken met de bedenkers van dit concept, zorgcoördinator Kathleen van der Loop (vmbo-BK) en directeur Erik Schraven, over hun gestage route richting inclusief onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

LVB: Intern begeleiders kunnen het verschil maken!

Milou Koldijk, Camilla Verschoore

TIB 2021 nummer 3

De kans is groot, dat je als IB’er een aantal leerlingen begeleidt, die kampen met licht verstandelijke beperkingen (LVB). Gemiddeld zit er in elke klas wel één. In Nederland wordt ongeveer 30% van LVB niet tijdig door professionals en hun omgeving gesignaleerd. Deze beperkingen zijn vaak niet aan het uiterlijk te zien. Kinderen die hiermee te maken hebben kunnen ‘streetwise’ over komen en hun beperkingen verbloemen. Het is belangrijk om tijdig passende ondersteuning aan te bieden, om eventuele negatieve gevolgen te beperken. Als IB’er kun je het verschil maken!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Gespreksvoering | Passend Onderwijs | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Ontwikkelingen

Kennisrotonde

Dian Fluijt

TIB 2021 nummer 3

TIB voegt in op de Kennisrotonde

In deze rubriek geven we een samenvatting van een interessant op wetenschappelijke inzichten gefundeerd antwoord op een vraag uit de praktijk.

Vraag aan de Kennisrotonde:
Wat is het effect van gepersonaliseerd onderwijs op de leerprestaties van achterstandsleerlingen in het basisonderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs

Passend onderwijs: 'Verantwoord' verder!

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 2

In september 2020 is in TIB het artikel ‘Passend onderwijs. Hoe nu verder’ verschenen. Hierin is een samenvatting geschetst van de evaluatie van 5 jaar onderzoek naar de effecten van de stelselwijziging. In deze bijdrage schenken we specifiek aandacht aan het programma van eisen en de mogelijke werkzaamheden van de IB’er, die voortvloeien uit de recente beleidsnota ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ van minister Slob.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel | Verantwoording

Rubriek: Ontwikkelingen

"Hoe meer verantwoordelijkheid wordt gedeeld, hoe beter voor het kind"

Walter van de Calseyde, Laurie de Vroom

TIB 2021 nummer 1

Scholen hebben sinds de intrede van passend onderwijs de opdracht om samen met jeugdhulp en de gemeente ondersteuningstrajecten op elkaar af te stemmen. In de praktijk betekent dat: samen zoeken naar oplossingen voor soms ingewikkelde problemen en ervoor zorgen dat leerlingen vlot(ter) worden geholpen. Meestal beschrijven we deze samenwerking in TIB vanuit de optiek van het onderwijs. Deze keer doen we dat door de bril van de gemeente. “Toch komen we alleen verder als we onze opdracht zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid“, zegt Laurie de Vroom, beleidsmedewerker jeugdhulp en onderwijs bij de Gemeente Tilburg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

Passend onderwijs: Anders handelen vereist Anders denken

Laura Batstra

TIB 2020 nummer 5

In 2014 trad de wet Passend Onderwijs in werking met als een van de doelen het verminderen van het psychiatrisch classificeren van kinderen. De ondersteuningsbehoefte van het kind zou voortaan centraal staan en een DSM-diagnose was niet meer nodig voor het verkrijgen van extra ondersteuning. De verwachting was dat classificaties als ADHD of autisme hierdoor minder voor zouden komen. In hoeverre is deze verwachting uitgekomen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Zorgboerderijen en passend onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 5

Scholen kunnen door de Variawet op een andere locatie maatwerk bieden aan leerlingen die niet of gedeeltelijk naar school gaan. De zorgboerderij is dan mogelijk een geschikte partner. Feit is dat de toestroom van jeugdigen in de leerplichtige leeftijd naar zorgboerderijen toeneemt en daarmee tijdelijk worden ontheven van inschrijving in het onderwijs. Dit staat haaks op de doelstelling van passend onderwijs, het meer inclusieve onderwijs. Wat gaan we doen aan de groei van de kosten jeugdhulp en het onttrekken van leerlingen aan (passend) onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Thuiszitters

Rubriek: Achtergrond

"Vertrouwen begint bij bewustwording en bij willen begrijpen"

Danae Bodewes, Walter van de Calseyde

TIB 2020 nummer 4

‘Vertrouwen’ bestaat net als ‘nieuwsgierigheid’ in verschillende soorten. Maar dat beide een belangrijk onderdeel zijn van onderwijs, in de zin van een situatie waarin je kunt leren, groeien, kennis en ervaringen kunt delen, leidt tot weinig discussie. Voor leerlingen, en juist voor degenen die extra aandacht nodig hebben, is vertrouwen in zichzelf en in de leerkracht en IB’er van grote waarde. Iets dergelijks zie je in de relatie tussen ouders en school.
“Leerlingen moeten de zekerheid krijgen dat ze zichzelf mogen zijn, ook al passen ze niet precies in een hokje. En onderwijsmensen moeten accepteren wat ze zien, ook al willen ze misschien liever iets anders zien. Dan praat je over empathie, een groot hart, een ruime blik en vooral over nieuwsgierig zijn naar hoe iemand is en denkt”, stelt onderzoeker Danae Bodewes.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Pedagogisch Klimaat | Volgen van ontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Interview

Passend onderwijs. Hoe nu verder?

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 4

In mei jl. is de evaluatie naar de stelselwijziging passend onderwijs gepubliceerd. De algemene conclusie van 5 jaar onderzoek luidt dat de or ganisatie van de extra ondersteuning is verbeterd, er voldoende voorzieningen zijn voor leerlingen en er sprake is van een dekkend aanbod. Echter, voor leraren en ouders heeft het beleid minder opgeleverd dan gedacht en het effect op de leerlingen is niet goed vast te stellen. Scholen waarderen de beleidsvrijheid die ze hebben gekregen, maar klagen nog steeds over de bureaucratie en soms ook over de beschikbaarheid van financiële middelen. Voor de rijksoverheid zijn de kosten beheersbaar geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Onderzoeken | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Onderwijs en zorg als een eenheid bekeken

Loek Heida

TIB 2020 nummer 3

Niet overal in Nederland verloopt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp voldoende vanzelfsprekend. Ouders zijn vaak al blij als school en jeugdhulp voor hun kind tot een integraal arrangement zijn gekomen. Maar er is voor effectieve samenwerking meer nodig dan alleen curatieve ondersteuning.
In 2014 is de implementatie van de Wet Passend Onderwijs van start gegaan onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden en de deelnemende schoolbesturen. In 2020 komen we tot de conclusie dat het maar de vraag is of leerlingen dankzij passend onderwijs meer maatwerk krijgen bij ondersteuning. En dat er veelal geen dekkend netwerk is en leraren nog steeds twijfelen of ze de klus van passend onderwijs wel goed aankunnen. Op lokaal niveau zien we echter hoopvolle initiatieven tot integratie ontstaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Checklist: Onderwijs en jeugdzorg samen

Loek Heida

TIB 2020 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Passend onderwijs moet echt een stuk beter

Walter van de Calseyde, Lisa Westerveld

TIB 2020 nummer 3

Op 3 maart jl. liet de Tweede Kamer via een aantal moties haar onvrede merken over de huidige gang van zaken bij passend onderwijs. De meeste moties betroffen het terugdringen van het aantal thuiszitters en de financiering van onderwijs en zorg.
Lisa Westerveld (GroenLinks) is het enige ‘ontschotte’ Kamerlid dat zowel onderwijs, jeugdzorg als kinderopvang in haar portefeuille heeft. Daardoor kan ze alles op het gebied van passend onderwijs op de voet volgen. En dat blijkt hard nodig.
“We moeten constateren dat het zowel met de invoering van de Jeugdwet als met passend onderwijs helemaal niet goed gaat. Juist kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben, worden de dupe”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Bekostiging | Geschillen/klachten | Jeugdhulp | Passend Onderwijs

Rubriek: Interview

Focus op leerrecht in plaats van op leerplicht

Dian Fluijt

TIB 2019 nummer 4

Leerrecht van kinderen kan worden opgevat als het recht van elk kind op onderwijs dat is aangepast op zijn behoeften en talenten. Met de term leerrecht zal elke intern begeleider te maken krijgen. De vraag is hoe je dit leerrecht voor ieder kind concreet zou kunnen vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Mindset | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel | Thuiszitters | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Een inclusieve samenleving is geen hoera-verhaal. Het is ambivalent vanwege de mogelijkheden en de grenzen

Walter van de Calseyde, Patrick Loobuyck

TIB 2019 nummer 4

Waarom is inclusie alweer belangrijk? En wat zijn de persoonlijke en institutionele randvoorwaarden opdat de oefening zou kunnen slagen? En hoeveel inclusie kan een mens verdragen? “Leerplicht en leerrecht zijn een groot goed, maar gaan niet vanzelf. Mensen zijn niet van nature gericht op inclusie. Als kinderen met elkaars anders-zijn worden geconfronteerd, kunnen ze onzeker worden en handelingsverlegenheid vertonen. Inclusief samenleven zal daarom steeds een inspanning en een ondersteunend kader vergen, want behalve uitdagingen zijn er ook obstakels en beperkingen”, stelt hoogleraar Patrick Loobuyck.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Passend Onderwijs

Rubriek: Interview

Naar meer vrijheid in passend onderwijs

Emilie Owel

TIB 2019 nummer 4

Uit onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs Onderwijsonderzoek & Advies komt naar voren dat 81% van ruim 1000 leerkrachten vindt dat het passend onderwijs ten koste gaat van de aandacht voor leerlingen die geen extra ondersteuningsbehoeften hebben. Daarnaast geeft 87% van de leerkrachten aan dat zij er zelf negatieve gevolgen door ervaren. Ook de Tweede Kamer heeft haar zorgen en ontevredenheid geuit over de hulp aan leerlingen met lichamelijke of psychische problemen, de groeiende bureaucratie en de toenemende werkdruk onder de leerkrachten.
Hier een paar mogelijke oplossingen en praktijkvoorbeelden om scholen meer vrijheid te geven om het zorgbeleid te realiseren en onnodige bureaucratische rompslomp te beperken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Tienerschool: een voorbeeld van passend onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2019 nummer 3

Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar groeit dit schooljaar van 6 naar 12. Minister Slob heeft in augustus 2018 de aanvragen goedgekeurd van de scholen die willen aansluiten op de reeds eerder gestarte pilot. Welke bijdrage leveren deze scholen aan de realisatie van passend onderwijs? En waarin vinden zij de legitimering om buiten de bestaande wettelijke kaders te opereren? Wat is de belangrijkste motivatie voor scholen om te kiezen voor 10-14-onderwijs en welke succesfactoren en knelpunten worden ervaren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

"Je begint eerst met het waarom van deze keuze en pas daarna met het hoe en wat"

Walter van de Calseyde, Irene de Werd

TIB 2019 nummer 3

Hoe kun je zo goed mogelijk aansluiten op de verschillende en persoonlijke leerbehoeften van leerlingen en hiermee een bijdrage leveren aan hun geluk en toekomst? Op de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten luidt het antwoord: De Overstap.
“In het schooljaar 2017-2018 zijn wij samen met de vo-school Hendrik Pierson College (HPC) gestart met een nieuw onderwijsprogramma voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, De Overstap. Daarbij staan ‘leren op maat’ en ‘leren met plezier’ voorop”, vertelt intern begeleider Irene de Werd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

Simpeler inzicht krijgen in ondersteuningsbehoefte

Guus Beenhakker

TIB 2017 nummer 5

Per 1 januari komt het programma Momento voor alle leraren beschikbaar. Het dashboard, een belangrijk onderdeel van dit nieuwe programma, is gratis en houdt veel relevante gegevens over de leerlingen bij. Er is gemakkelijk inzichtelijk te krijgen waar het bij een leerling goed gaat en waar hij achterloopt. Wij lichten uit wat dit programma voor de IB’er te bieden heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Passend Onderwijs | Volgen van ontwikkeling

Rubriek: IB-innovatief

Gekke kinderen zijn anders gewoon

Ivo Mijland

TIB 2017 nummer 2

Een reclame van nootjesfabrikant Duyvis toonde ooit het controlewerk van de afdeling kwaliteitsgarantie. De nootjes konden in twee categorieën vallen: oké of niet oké. Nootjes die niet oké bevonden werden, voldeden niet aan de norm en hoorden er niet meer bij.
In het onderwijs is ook zo’n proces aan de gang. Kinderen worden momenteel meer dan ooit ingeschaald in de categorie oké (‘gewoon’) of niet oké (‘gek’). Dat komt doordat er een gestandaardiseerde norm wordt gehanteerd van hoe onderwijs eruit moet zien. Echter, zo’n breed omarmde normaliteit brengt direct een abnormaliteit in beeld. Het effect is dat kinderen die ervaren niet oké gevonden te worden, vaak ook niet oké gaan doen. Waarop de unfaire reactie ‘zie-je-wel, dat kind is niet normaal’ volgt. En dat is gek, want gekke kinderen zijn niet gek maar anders gewoon.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Passend Onderwijs

Rubriek: Ontwikkelingen

Disharmonisch intelligentieprofiel 1

Nikkie Laros

TIB 2016 nummer 3

Sinds het verschijnen van de WISC-IV in Amerika is de discussie rondom het bestaan van het verbaal (VIQ) en performaal IQ (PIQ) weer opgelaaid. Om de interpretatie een meer klinische betekenis te geven, is de splitsing verbaal/performaal IQ en de indexstructuur van de WISC-III losgelaten en vervangen door een systeem van vier samengestelde scores in de WISC-IV. Dit nieuwe systeem zou het inzicht in de behoeften van het kind in relatie tot de hedendaagse theorie en onderzoek in de cognitieve informatieverwerking vergroten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Ontwikkelperspectief/OPP | Passend Onderwijs

Rubriek: IB-innovatief

Zomerkinderen

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 1

Toenemende diversiteit in de klas, school en samenwerkingsverband leidt tot steeds meer druk om te differentiëren. Toch proberen we steeds zo veel mogelijk homogene groepen te maken, omdat het anders voor leerkrachten wel een erg moeilijke zaak wordt. Ook kinderen die in de zomer zijn geboren, ondervinden last van die drang naar homogeniteit. Daarom een pleidooi voor alternatieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs

Rubriek: IB-innovatief

Hoor wie klopt daar? Kinderen!

Stephan Schellens

TIB 2016 nummer 1

Niet elk kind wordt even enthousiast binnengehaald. Sinds passend onderwijs lijkt het alsof de poort van het voortgezet onderwijs wat stroever opendraait voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte. Vorig schooljaar ontving de Geschillencommissie passend onderwijs liefst 22 toelatingskwesties. In 15 van die zaken ging het over toelating tot het VO. Hier blijft het kennelijk niet bij ‘Ik zal eens even vragen naar zijn naam’. Zijn er oorzaken voor dit schoorvoetend toelatingsbeleid?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Passend Onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Ontwikkelingen

Governance en intern begeleiden

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 5

In de Wet Passend Onderwijs wordt specifiek aandacht besteed aan ‘governance’. Wat betekent dit en op welke wijze is governance van invloed op de taken en de
verantwoordelijkheden van de IB’er? Governance lijkt bij uitstek een bestuurlijke aangelegenheid, maar niets is minder waar!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Praktijk

Passende competenties voor passend onderwijs!

Annemieke Mol Lous

TIB 2015 nummer 5

In een gezamenlijk onderzoek van ITS, Kohnstamm, UvA en het lectoraat passend onderwijs van de Hogeschool Leiden en de Thomas More Hogeschool is onderzocht welk competenties leerkrachten nodig hebben om passend onderwijs te kunnen bieden in reguliere scholen. In dit artikel geven we een aantal bevindingen van dit onderzoek en wat de consequenties zijn voor de rol van de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Passend Onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Medisch handelen binnen de school

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medisch handelen | Passend Onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Integrale ondersteuningsarrangementen Jeugdzorg en onderwijs

Wouter Twaalf, Eline Vree

TIB 2015 nummer 3

Scholen pakken vaak als eerste signalen op als het met een kind niet goed gaat. Maar hoe voorkom je dat de ondersteuning aan kinderen en hun ouders langs elkaar heen werkt of niet op gang komt? Oftewel: Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs om één gezamenlijk plan van aanpak te maken voor ieder gezin dat ondersteuning nodig heeft?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken | Suïcide

Rubriek: Praktijk

"Voor elk relevant transitiemoment is er een scenario beschikbaar"

Joan van den Heijkant

TIB 2015 nummer 3

Een goede aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs is essentieel om te komen tot - waar nodig - één ondersteuningsplan per gezin. In de proeftuin ‘Integrale ondersteuningsarrangementen Jeugdzorg en Onderwijs’ in de regio West-Brabant-Oost is proefondervindelijk gewerkt aan een goede manier om de aansluiting tussen beide werelden vorm te geven. Hierbij is het kind en de ouders centraal zetten, en denken vanuit de ondersteuningsbehoefte van het kind, het uitgangspunt geweest. “We hebben ervaren dat je vooral op de transitiemomenten een scenario beschikbaar moet hebben”, vertelt coördinator Ondersteuningstoewijzing Joan van den Heijkant.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

Toeleiding extra ondersteuning

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 3

Vanaf de start van passend onderwijs kan een leerling in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze kan worden toegekend op het niveau van de lichte of van de zware ondersteuning. Welke procedure je moet bewandelen is geheel afhankelijk van de afspraken binnen het samenwerkingsverband. Basis is wel dat we niet meer kijken wat er met het kind aan de hand is, maar wat er nodig is om het onderwijsaanbod passend te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Praktijk

Medische handelingen op school

Robert Jansen

TIB 2015 nummer 3

Scholen krijgen steeds vaker te maken met verzoeken van ouders tot medische handelingen. Het gaat daarbij niet om het toedienen van middelen tegen eenvoudige klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd. Bijvoorbeeld het geven van sondevoeding en van een injectie, of het toedienen van een zetpil. Het is te verwachten dat scholen in de toekomst hier vaker mee te maken zullen krijgen. Zijn leerkrachten eigenlijk wel bevoegd om dergelijke handelingen te verrichten? Wie is verantwoordelijk als het fout gaat? Wat zijn de aandachtspunten voor de school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medisch handelen | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Canada: Lessons Learned

Thieu Dollevoet, Bert Groeneweg

TIB 2015 nummer 3

Vanuit twee internationale contexten reflecteren we op het thema: Hoe om te gaan met diversiteit? Wat kunnen IB’ers hiervan leren voor hun eigen praktijk in het kader van passend onderwijs? Twee leerkrachten, samen verantwoordelijk voor een klas, en dat op een tropisch eiland als St-Maarten, wie wil dat nou niet? Co-Teaching is in veel landen met integratief onderwijs een vast begrip. In Nederland is dat nog niet zo erg bekend, maar wie weet komt dat nog.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Passend Onderwijs

Rubriek: Achtergrond

"Passend onderwijs zal de behoefte vergroten aan een continue versterking van de structuur om van elkaar te leren"

Luc Greven

TIB 2015 nummer 2

Regionaal samenwerkende partijen worden uitgedaagd de beperkingen op te ruimen in de onderwijszorgstructuur, die onder andere leiden tot thuiszitten van leerlingen en tot wachtlijsten, tot trage toekenning van zorgmiddelen en tot grote uitval rond de overgangen van primair naar voortgezet onderwijs. “Dat is niet eenvoudig. Er zijn veel partijen bij betrokken en niet alle belangen lopen parallel. Maar er liggen wel kansen”, stelt Luc Greven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Interview

"Passend onderwijs vraagt om participerende ondersteuningsstructuren"

Marianne den Otter

TIB 2015 nummer 1

“Terecht is de vraag gesteld door de overheid wat 15 jaar kostbare ambulante hulp binnen Weer Samen Naar School aan concreet rendement heeft opgeleverd. Met passend onderwijs moet het eigenlijk heel vanzelfsprekend worden dat (voorheen) externe zorg voortaan in de school plaatsvindt. Idealiter gebeurt elke vorm van ondersteuning op de werkvloer van de leerkracht en IB’er. We moeten dus terug naar het primaire proces en de samenwerking zoeken tussen de leerkrachten en de specialisten. De samenwerkingsverbanden moeten niet aanbodgestuurd te werk gaan, maar nadenken over hoe ze die nieuwe leerlinggerichte en participerende ondersteuningsstructuur kunnen organiseren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Interview

De positie van de leerkrachten in Passend Onderwijs

Albert de Boer

TIB 2014 nummer 5

Volgens het ministerie is de leerkracht de sleutel voor goed onderwijs en goede onderwijsresultaten. Tegelijk vindt men dat leerkrachten beter moeten worden. Daarvoor is het nodig dat zij ‘professionaliseren’. Dat wordt vaak automatisch gelijk gesteld met nascholen, terwijl dat maar één van de vele vormen van professionalisering is. Ik wil hier graag een lans breken voor het ‘professional worden’. Professionalisering is: groeien in professionaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Professionele cultuur

Rubriek: Ontwikkelingen

De toekomst van de intern begeleider

Jacques van den Born

TIB 2014 nummer 4

Wat betekent de invoering van de Wet Passend Onderwijs voor de toekomstige positionering en facilitering van de intern begeleider? Is het voortbestaan van de taak
of functie in het geding nu er belangrijke inhoudelijke en strategische veranderingen plaatsvinden? Tijd voor reflectie en vooruit kijken!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Wees geen gekookte kikker, neem een Meerleerjarenklas

Bert Groeneweg

TIB 2014 nummer 4

Toenemende diversiteit vraagt een nieuwe aanpak, want nog meer niveaugroepjes, individuele ontwikkelingsperspectieven en bijwerkmomenten kan een leerkracht niet aan. Samenwerkend en sociaal leren, en samenwerkend lesgeven in een leeftijdsgevarieerde klas bieden mogelijkheden waarmee andere landen ons al ‘passend’ voorgingen. Een oplossing die blijkt te werken, naar tevredenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten is in Vertical Grouping (Engeland), Groupe Mixte (Frankrijk), JahrgangsübergreifendemUnterricht (Duitsland), Mehrstufenklasse (Oostenrijk), Aldersintegreret Undervisning (Denemarken) etc. De Meerleerjarenklas; een nieuwe weg in Nederland?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Inclusie | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: IB-innovatief

Samen werken aan beter onderwijs

School aan Zet

TIB 2014 nummer 4

School aan Zet is er trots op om samen met ruim 2.500 scholen te mogen werken aan beter onderwijs. U staat voor een uitdagende klus, maar elke dag zien wij weer mooie voorbeelden van de inspanningen die u levert om te verbeteren. En hoe gedreven leerkrachten, IB’ers, coördinatoren, schoolleiders en bestuurders zijn om het beste uit zichzelf te halen. Het afgelopen jaar heeft School aan Zet weer veel mooie praktijkvoorbeelden opgehaald. Hierbij bieden we u de vier– in onze ogen – meest aansprekende aan. Laat u ook inspireren door de verhalen van deze bevlogen collega’s. Zo blijven we leren van en met elkaar en kunnen we samen elke dag werken aan beter onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs

Rubriek: Extra

Ontwikkelen van een passend onderwijsarrangement

Nikkie Laros

TIB 2014 nummer 3

Vanwege de Wet Passend Onderwijs zijn reguliere basisscholen straks verplicht om een ‘Ontwikkelingsperspectiefplan’ (OPP) op te stellen voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning die de school biedt. Aan de hand van het OPP brengt de school in beeld welke doelen ze met deze leerling wil bereiken. Deze worden zo inzichtelijk voor alle partijen (school, ouders, leerling, SWV, onderwijsinspectie, etc.). Daarnaast heeft het OPP als doel de ontwikkeling van leerlingen meer te plannen in plaats van te volgen. Op deze manier kan de school evalueren of de uitgestippelde route (nog) wordt bewandeld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Ontwikkelperspectief/OPP | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Checklist: IB'er en SOP

TIB 2014 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Checklist

Transitie jeugdzorg en Passend Onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2013 nummer 5

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met de ‘Stelselwijziging Jeugd’, die is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet? Wat is de link naar Passend onderwijs? Enerzijds gaat het erom wat bestuurders in het kader van het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met gemeenten afspreken en anderzijds wat belangrijk is voor de IB’er in het organiseren van de ondersteuning op school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

"Juist bij Passend Onderwijs moet je vanuit de school te werk gaan"

Dolf van Veen

TIB 2013 nummer 5

Meer en meer krijgt het onderwijs allerlei maatschappelijke vraagstukken op zijn bordje. Passend onderwijs versterkt dat proces alleen maar. Moet de school alles aanpakken en kunnen oplossen? En welke rol ligt er voor de IB’er, die meestal het verzamelpunt van problemen rond gedrag en thuissituaties is? We vroegen het aan Dolf van Veen, expert op het gebied van onderwijs, jeugdbeleid en jeugdzorg.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

Handelingsgericht Werken voor elke leerkracht, voor elke leerling

Tijn Nuyens, Peter Pijl, Marianne Soeters

TIB 2013 nummer 5

Handelingsgericht Werken (HGW) heeft in Nederland grote belangstelling gekregen door de introductie van de 1-zorgroute in 2004. Inmiddels is HGW, als begrip, ingeburgerd en maakt het deel uit van het inspectietoezicht. HGW wordt breed gezien om Passend onderwijs mogelijk te maken op elke school. Het is daarmee een belangrijk concept dat richting geeft aan het onderwijs in elke klas van elke basisschool.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Welke rol speel jij bij de afstemming van jeugdzorg op Passend Onderwijs?

TIB 2013 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuningsstructuur | Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Checklist: Het is mooi geweest

TIB 2013 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

IB en het jonge kind: hand in hand, samen sterk?

Kobi Wanningen

TIB 2013 nummer 2

Als het gaat om het ontwikkelingsaanbod van jonge kinderen is het de rol van de IB’er om samen met leerkrachten van de onderbouw te zoeken op welke wijze het spelaanbod centraal komt te staan. Het vraagt inzicht en kennis over jonge kinderen, en begeleidingsvaardigheden om het onderbouwteam als een lerend team te ondersteunen. Samen zoeken, samen ontwikkelen, samen leren, samen spelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Passend Onderwijs: De Leoz-ontwikkelscan

Hetty Simons

TIB 2013 nummer 1

Leerkrachten in elke onderwijssetting moeten een bijdrage kunnen leveren aan ‘gewoon goed onderwijs’ en een antwoord kunnen geven op de uitdagingen waar het onderwijs op dit moment voor staat. Om kunnen gaan met heterogene groepen, uit kunnen gaan van diversiteit, samen kunnen werken met ouders en ketenpartners - dit zijn competenties waarover een leraar binnen de setting van Passend Onderwijs dient te beschikken. Met de ontwikkelscan breng je samen met je team de ondersteuningsmogelijkheden van je school in kaart.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs

Rubriek: Ontwikkelingen

Ontwikkelingsperspectief AED - een greep uit de werkelijkheid

Marije Sammels

TIB 2012 nummer 5

Jip is een vrolijk, enthousiast 9-jarig meisje. Ze heeft het op school naar haar zin en toont een goede inzet. Toch blijven haar prestaties achter, ondanks langdurige en intensieve begeleiding. School en ouders maken zich zorgen over haar didactische en emotionele ontwikkeling. Dit artikel beschrijft hoe Jip met behulp van het instrument Ontwikkelingsperspectief AED beter in haar vel komt te zitten en haar cijfers verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelperspectief/OPP | Passend Onderwijs

Rubriek: Ontwikkelingen

Voldoet jouw school aan de basisondersteuning?

Ron Benjamins

TIB 2012 nummer 4

Ineens heeft iedereen het over ‘basisondersteuning’. Het is één van de belangrijke onderwerpen geworden bij de invoering van Passend onderwijs. Het lijkt alsof er weer een nieuwe meetlat is bedacht, waaraan de school moet gaan voldoen. Is dat ook zo? Hoe zit het nu precies met die basisondersteuning? En wanneer kun je straks extra ondersteuning aanvragen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Passend Onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Het geheim van een goed ontwikkelingsperspectief

Marije Sammels

TIB 2012 nummer 4

‘Het handelingsplan eruit en het ontwikkelingsperspectief erin’ – dat is wat het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie wil. Net nu iedereen de smaak te pakken heeft en bedreven is geraakt in het maken van een SMART handelingsplan. Wat is nu de meerwaarde van zo’n ontwikkelingsperspectief? Dit artikel beschrijft de ervaringen van de Ambulante Educatieve Dienst (AED) in Leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelperspectief/OPP | Passend Onderwijs

Rubriek: Ontwikkelingen

Hoe realiseer je een professionaliseringsslag binnen je team in de richting van Passend Onderwijs?

Erna Broekman

TIB 2012 nummer 3

Nu de wet Passend onderwijs door de Tweede Kamer is geloodst en de samenwerkingsverbanden zijn geformeerd, gaan scholen zich voorbereiden op de uitvoering van deze wet. De wet beoogt dat leerlingen passend onderwijs krijgen waarmee men recht doet aan hun talenten. Dat betekent dat er een groot beroep wordt gedaan op de kennis en kunde van de leerkracht voor de groep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Passend Onderwijs | Professionalisering | Professionele cultuur | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Help, wat moet ik met het ontwikkelingsperspectief?

Marije Sammels

TIB 2012 nummer 3

‘Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften moeten zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden.’ In het kader hiervan moeten scholen van het Ministerie van
onderwijs vanaf januari 2011 voor hun leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een ontwikkelingsperspectief maken. Dit heeft de afgelopen tijd geleid tot vragen als: Wat houdt een ontwikkelingsperspectief in? En wat betekent dit voor onze school? Dit artikel geeft een eerste antwoord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelperspectief/OPP | Passend Onderwijs

Rubriek: Ontwikkelingen

Wat heeft dit kind nodig?

Ron Benjamins

TIB 2012 nummer 2

Geef een kind wat het nodig heeft om te leren: zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. En let daarbij niet alleen op wat het onderwijs kan bieden, maar ook op wat bijvoorbeeld de jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk of het CJG te bieden heeft. Dat is in het kort wat Passend onderwijs beoogt. In Leusden is een ontwikkelwerkplaats ingericht, waarin bekeken wordt wat dat in de praktijk betekent.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Achtergrond

Passend onderwijs en het nut van een zorgprofiel

Jelle van der Meer

TIB 2011 nummer 2

In zaal ‘Het Anker’ vindt de tweede bijeenkomst van 30 intern en ambulant begeleiders in het samenwerkingsverband van 23 basisscholen in en rond Katwijk plaats. Doel is het netwerk ‘Passend onderwijs-proof’ te maken. Al snel gaat de discussie over in een regen van bezorgde vragen. “Wat komt er precies op ons af?” De gespreksleider stelt vast dat iedereen voorlopig in de afwachtstand staat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Praktijk

Professionalisering leerkracht belangrijker dan instrumenten

Ron Stevens

TIB 2011 nummer 2

In de nieuwe koers Passend onderwijs ligt het inhoudelijk accent vooral bij de school zelf. Dat vraagt om heldere keuzen van schoolbesturen en om een andere rol van leerkrachten, maar ook van ouders. Zo moet men gezamenlijk een antwoord geven op de vraag: Welke zorg en ondersteuning kan de school bieden, eventueel met hulp van derden? TIB sprak over dit proces met Ron Stevens, senior adviseur Management Consultancy bij Edux Onderwijsadvies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Interview

Referentiekader en onderwijszorgprofiel

Sandra Koot

TIB 2011 nummer 1

Het wetsvoorstel Passend onderwijs treedt 1 augustus 2013 in werking. De door de Onderwijsraad en de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) uitgebrachte adviezen zijn toegevoegd. Beide organen tonen zich kritisch: de reguliere scholen en leraren blijken nog onvoldoende toegerust om leerlingen het
onderwijs te geven dat bij hen past. Hoe maken we ons onderwijs en onze zorg passend?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Achtergrond