Zoeken op trefwoord 'Nieuwkomers/NT2'

Ouderbetrokkenheid bij nieuwkomers: hoe leraren en ouders elkaar kunnen bereiken

Ria Goedhart

TIB 2022 nummer 1

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Leraren van nieuwkomers geven aan het moeilijk te vinden ouders te bereiken. Wel is duidelijk dat een responsieve houding naar de thuistaal en de culturele achtergronden nodig is. Ook leiden een persoonlijke benadering, eigen inbreng, ondersteuning bij praktische zaken, duidelijke uitnodigingen en de inzet van bruggenbouwers tot een beter contact.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Nieuwkomers/NT2 | Ouders

Rubriek: Ontwikkelingen

Op woordenjacht: meer woorden leren in minder tijd

Annelies Niënhaus

TIB 2018 nummer 4

Onverwacht zijn twee NT2-leerlingen direct vanuit het buitenland in de reguliere groep van basisschool X ingestroomd volgens de opvangmethode 'onderdompeling’. Echter, zij spreken en begrijpen de Nederlandse taal niet, waardoor zij niet van het aanbod profiteren. Ook de leerkrachten staan voor een probleem: hoe geef je onderwijs aan een kind dat geen Nederlands spreekt? Dit is niet alleen een praktische vraag, er is ook een maatschappelijk aspect aan verbonden. Immers, uit onderzoek blijkt dat deze kinderen hun taalachterstand niet of nauwelijks meer inlopen en dat deze achterstand bovendien ook direct leidt tot lagere leerprestaties. Hierdoor zullen zij na de basisschool minder snel doorstromen naar hogere niveaus van het onderwijs en minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Taal/spelling

Rubriek: Achtergrond

Interne begeleiding op Taalschool Utrecht

Andra Koolhof, Anne-Eva van der Mark

TIB 2018 nummer 3

Op Taalschool Utrecht werken drie IB’ers op drie locaties. Zij staan voor grote uitdagingen. Elke maandag is er een instroom van nieuwkomers, van wie ze zo snel mogelijk in kaart moeten krijgen wat de kinderen nodig hebben. Ook is de uitstroom naar een volgende school steeds een puzzel. Welke rol spelen IB’ers hierbij?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2

Rubriek: Praktijk

Checklist: Eenvoudige taal voor laaggeletterden

Vivian van Alem

TIB 2018 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2

Rubriek: Checklist

Interactief rekenonderwijs op een school voor nieuwkomers

Henrike de Munnik, Diana P. Zwart

TIB 2017 nummer 5

Onderwijsachtergronden, taal- en leesvaardigheid in de eigen taal, en de sociaal-culturele achtergrond zijn van invloed op het onderwijsniveau van nieuwkomers. Bij velen van hen is het onderwijsaanbod onderbroken of beperkt geweest. Een school voor nieuwkomers moet dus in eerste instantie haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden en de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Rekenen

Rubriek: Achtergrond

Perspectief van leerkrachten op lesgeven aan nieuwkomers

Charlotte van Keulen

TIB 2016 nummer 3

Naar aanleiding van de forse toename van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen heb ik in 2015 onderzoek gedaan onder leerkrachten, schoolleiders en IB’ers naar wat het betekent om deze kinderen les te geven. Een probleem of een uitdaging voor de school? In dit artikel geven we een aantal praktische overwegingen om het onderwijs aan kinderen van nieuwkomers in ons land zo goed mogelijk te organiseren. De gebruikte citaten zijn van respondenten in het onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Nieuwkomers/NT2

Rubriek: Praktijk

"Onderwijs aan nieuwkomers is de ultieme vorm van passend onderwijs"

Lenneke Grobbe, Marieke Postma

TIB 2016 nummer 3

LOWAN ondersteunt scholen die het eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het PO en VO. Nieuwkomers vallen niet onder de Wet Passend Onderwijs. Een regionaal beleid t.a.v. onderwijs aan nieuwkomers is daarom zeer wenselijk. Een rol voor het samenwerkingsverband is daarbij logisch: faciliterend, als kartrekker en/of als uitvoerder. “Het blijkt uit onze observaties en die van de inspectie dat wanneer er in een regio goed nagedacht is over een beleid, dat je dit terug ziet in de kwaliteit van het onderwijs”, ervaart Marieke Postma als landelijk PO-adviseur bij LOWAN. Daarnaast is ze directeur van de Internationale Taalklas in Haarlem, waar ze een tandem vormt met IB’er Lenneke Grobbe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2

Rubriek: Interview

Checklist: Kinderen van nieuwkomers

Bert Groeneweg

TIB 2016 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2

Rubriek: Checklist

Onderwijs aan nieuwkomers

Marianne Bookelmann

TIB 2016 nummer 2

Eind vorig jaar heeft de Gemeente Nieuwegein het besluit genomen om leerlingen in de basisschoolleeftijd met een vluchtelingenachtergrond eerst op een centrale locatie onderwijs aan te bieden. Het Taalatelier van expertisecentrum de Evenaar verzorgt dit onderwijs. De leerlingen krijgen in tien schoolmaanden een aanbod van Nt2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) en zij worden voorbereid op een vervolgschool. Onderwijs aan leerlingen met een zo kwetsbare achtergrond vraagt een andere inzet van leerkrachten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2

Rubriek: Ontwikkelingen