TIB 2020 nummer 3

In het digitale archief van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, zijn artikelen opgeslagen van alle jaargangen. U kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en op de rubrieksnaam. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van het archief gebruik te maken moet u eerst REGISTREREN. Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen. Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: info@instondo.nl.Onderwijs en zorg als een eenheid bekeken

Loek Heida

Niet overal in Nederland verloopt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp voldoende vanzelfsprekend. Ouders zijn vaak al blij als school en jeugdhulp voor hun kind tot een integraal arrangement zijn gekomen. Maar er is voor effectieve samenwerking meer nodig dan alleen curatieve ondersteuning.
In 2014 is de implementatie van de Wet Passend Onderwijs van start gegaan onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden en de deelnemende schoolbesturen. In 2020 komen we tot de conclusie dat het maar de vraag is of leerlingen dankzij passend onderwijs meer maatwerk krijgen bij ondersteuning. En dat er veelal geen dekkend netwerk is en leraren nog steeds twijfelen of ze de klus van passend onderwijs wel goed aankunnen. Op lokaal niveau zien we echter hoopvolle initiatieven tot integratie ontstaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Checklist: Onderwijs en jeugdzorg samen

Loek Heida

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Passend onderwijs moet echt een stuk beter

Walter van de Calseyde | Lisa Westerveld

Op 3 maart jl. liet de Tweede Kamer via een aantal moties haar onvrede merken over de huidige gang van zaken bij passend onderwijs. De meeste moties betroffen het terugdringen van het aantal thuiszitters en de financiering van onderwijs en zorg.
Lisa Westerveld (GroenLinks) is het enige ‘ontschotte’ Kamerlid dat zowel onderwijs, jeugdzorg als kinderopvang in haar portefeuille heeft. Daardoor kan ze alles op het gebied van passend onderwijs op de voet volgen. En dat blijkt hard nodig.
“We moeten constateren dat het zowel met de invoering van de Jeugdwet als met passend onderwijs helemaal niet goed gaat. Juist kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben, worden de dupe”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Arrangeren | Bekostiging | Geschillen/klachten | Jeugdhulp | Passend Onderwijs

Klaar voor het nieuwe schooljaar?

Linda Erren

Ook in tijden van corona moeten scholen zich nu al voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. Als IB’er krijg je in deze periode veel specifieke vragen en ben je het houvast voor je team. En ondertussen richt je je vizier al op de periode na de zomer; je moet voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar.
Hoe zorg je voor een vliegende start, ook voor de leerlingen met een leesbeperking die net dat ene stapje extra moeten zetten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: IB-innovatief

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Dyslexie | Kwaliteitszorg | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Groepsplanloos werken: meer dan een trucje

Wijnand Gijzen

Nu groepsplanloos werken in het scholenveld bekend wordt, ontvang ik soms e-mails van IB’ers die zeggen ‘Het werkt niet’. Vaak blijkt dat ze de instrumenten wel gebruiken, maar te weinig begrip hebben van de zes onderwijskundige uitgangspunten die aan groepsplanloos werken ten grondslag liggen. Hierdoor toont zich de meerwaarde niet. In dit artikel gaan we er nader op in.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Ontwikkelingen

Trefwoorden: Analyseren van data | Groepsplan | Leerlingbespreking/groepsbespreking | Opbrengstgericht werken | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling

Doelgericht ontwikkelen verhoogt het werkplezier

Jacques van den Born

De Wet Passend Onderwijs vraagt om te innoveren op een zodanige wijze dat binnen de school meer kinderen een passend aanbod krijgen. Sommige scholen kiezen daarom voor een totaal nieuw onderwijskundig concept om het leerproces volledig te personaliseren. Andere scholen verbreden, verdiepen of intensiveren de ondersteuning, aanvullend op de bestaande structuur. Ook zijn er scholen die de basisondersteuning op een hoger niveau brengen door te innoveren binnen het leerstofjaarklassensysteem.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Zelfsturing

De kracht van intervisie

Peter Laros | Nikkie Laros

Uit het nationaal onderzoek ‘IB’er tot hier: en nu verder?!’ (2019) blijkt dat we op school al meer en gerichter praten over het ambacht van de leerkracht. Dat is winst! Echter, een teamgesprek over de concrete praktijk met de leerlingen is nog geen vaststaand gegeven.
Op welke wijze kan het bespreken van casuïstiek een plaats krijgen in je team? In een professionele leergemeenschap bespreken we immers samen hoe we leerlingen beter kunnen laten leren. Maar hoe doen we dat? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe integreren we praktijkinbreng? En hoe kun je als IB’er dit proces begeleiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Achtergrond

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gespreksvoering | Ondersteuningsstructuur | Oplossingsgericht werken | Professionalisering