Zoeken op rubriek 'Extra'

Referentiescholen van School aan Zet

TIB 2015 nummer 5

Wilt u weten hoe andere scholen zich ontwikkelen naar een lerende organisatie? Wilt u eens sparren met andere scholen die voor dezelfde uitdagingen staan als u - bijvoorbeeld op het vlak van begeleiding en professionalisering van (nieuwe) collega’s, teamleren, eigenaarschap van beleid, feedback of differentiatie? Neem dan eens een kijkje in de keuken van een ‘referentieschool’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Schoolontwikkeling
Rubriek: Extra

De Werkwijzer samen leren

TIB 2015 nummer 4

De Werkwijzer samen leren is een online tool om de ontwikkeling naar een lerende organisatie vorm te geven binnen alle lagen in de organisatie. Het is een praktische uitwerking van het Ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken | Schoolontwikkeling | Werkvormen
Rubriek: Extra

Concreet aan de slag met 'Samen Leren Inhoud Geven'

TIB 2015 nummer 2

Om leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden is het voor scholen van belang om zich voortdurend aan te passen aan de veranderende behoeftes van leerlingen en de veranderingen in de maatschappij. De ontwikkeling naar een lerende organisatie, gericht op continu verbeteren van het onderwijs, draagt hieraan bij. School aan Zet versterkt scholen in die ontwikkeling en heeft een zestal vrij beschikbare tools ontwikkeld om de ontwikkeling naar een cultuur van samen leren te bevorderen en het gesprek over kwaliteitsverbetering van hun onderwijs aan te gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling | Werkvormen
Rubriek: Extra

Werken aan toekomstgericht onderwijs

TIB 2014 nummer 5

In de school als lerende organisatie hebben schoolleiding en team een gezamenlijke visie. Het team draagt bij aan het vormgeven van de koers van de school en weet wat er van hen individueel wordt verwacht. Er heerst een collectieve overtuiging om op die manier het verschil te kunnen maken voor leerlingen. De lerende school heeft de blik naar buiten gericht, waardoor zij ontwikkelingen in de maatschappij en omgeving weet te verbinden aan de eigen koers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling
Rubriek: Extra

Samen werken aan beter onderwijs

TIB 2014 nummer 4

School aan Zet is er trots op om samen met ruim 2.500 scholen te mogen werken aan beter onderwijs. U staat voor een uitdagende klus, maar elke dag zien wij weer mooie voorbeelden van de inspanningen die u levert om te verbeteren. En hoe gedreven leerkrachten, IB’ers, coördinatoren, schoolleiders en bestuurders zijn om het beste uit zichzelf te halen. Het afgelopen jaar heeft School aan Zet weer veel mooie praktijkvoorbeelden opgehaald. Hierbij bieden we u de vier– in onze ogen – meest aansprekende aan. Laat u ook inspireren door de verhalen van deze bevlogen collega’s. Zo blijven we leren van en met elkaar en kunnen we samen elke dag werken aan beter onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs
Rubriek: Extra

Samen leren inhoud geven

TIB 2014 nummer 3

Hoe inspireer je elkaar om te blijven leren? Als schoolteam ben je dagelijks bezig met het leren en ontwikkelen van de leerlingen. Je wilt ze actief betrokken houden bij het onderwijs en verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Je vraagt leerlingen om samen te werken en van elkaar te leren. Maar hoe kijk je naar het eigen leren binnen je team en benut je elkaars kennis daarbij voldoende? Oftewel: hoe kom je als team in beweging om samen te leren met het doel het onderwijs steeds beter te maken voor de leerlingen? School aan Zet heeft de afgelopen maanden met een aantal scholen en besturen in het primair en speciaal onderwijs nagedacht over een antwoord op deze vragen. Samen met hen is een aanpak ontwikkeld waarin het bouwen aan de structuur en cultuur van een lerende organisatie wordt versneld en versterkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling
Rubriek: Extra

Scan Omgaan met verschillen

TIB 2014 nummer 2

De Scan Omgaan met verschillen is een zelfevaluatie-instrument waarmee leraren in kaart kunnen brengen hoe zij hun onderwijs afstemmen op verschillen in de klas en in hoeverre ze daarin door het management worden ondersteund. Ook het management van de school kan de scan maken, om daarmee inzicht te krijgen in hoeverre zij hun leraren faciliteren in het omgaan met verschillen. Ook biedt de scan de mogelijkheid tot een rapportage op team-, school- of bestuursniveau. Daarmee kan de scan aanknopingspunten bieden voor het professionaliseren van omgaan met verschillen binnen de school of het bestuur.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling
Rubriek: Extra

Excellent & Hoogbegaafdheid

TIB 2014 nummer 1

Het beste halen uit de 20%, in potentie, beste leerlingen is nodig als Nederland bij de internationale top wil blijven horen en om alle leerlingen tot hun recht te laten komen. Daarom is het essentieel inzicht te hebben in de wijze waarop talent zich ontwikkelt. Staatssecretaris Sander Dekker heeft de ambitie geformuleerd dat in 2015 alle scholen in beeld hebben welke leerlingen tot de top 20% (kunnen) horen. En dat zij een gerichte aanpak hebben voor deze leerlingen die tot zichtbare effecten leidt. Op Basisschool Statenkwartier in Den Haag experimenteert men al een tijdje met zogenoemde ‘plusklassen’. Hoogbegaafde en excellente leerlingen uit groep 3 t/m 8 krijgen de gelegenheid om hun bijzondere talent(en) beter tot ontwikkeling te laten komen. We spraken met de begeleidende leraar Chrissy van der Vliet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Talentontwikkeling
Rubriek: Extra

Nationaal onderzoek Intern Begeleider 2013

TIB 2013 nummer 5

In september is door de TIB-redactie ‘Het nationaal onderzoek Intern Begeleiders 2013’ uitgezet. De vragen in het onderzoek richten zich op diverse feitelijke gegevens met betrekking tot de werksituatie van de IB’er, de inkleuring van haar takenpakket, haar werkbeleving en de wijze waarop gekeken wordt naar de verandering in het kader van Passend onderwijs. Tijdens de Week van de Intern Begeleider zijn de resultaten van dit onderzoek besproken en verspreid in een publicatie. Nu zoomen we in op het bestaande takenpakket van de IB’er. Relevantie van de verschillende taken en de tijd die eraan wordt besteed, staan hierbij centraal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider
Rubriek: Extra

Breng je eigen vaardigheden in kaart

TIB 2013 nummer 4

Uit onderzoek van Marzano en Hattie weten we dat de kwaliteit van de leerkracht de belangrijkste factor is voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de leerlingenresultaten. Er is daarnaast aangetoond dat de uitgangspunten van effectief lees- en rekenonderwijs een helder kader bieden om op school mee aan de slag te gaan. Daarbij is het van belang dat leerkrachten eerst hun eigen vaardigheid in kaart brengen op het gebied van taal, rekenen, opbrengstgericht werken en doorlopende leerlijnen. Begin juni lanceerde School aan Zet op haar website een aantal online tools, die tot doel hebben om op individueel of op teamniveau ontwikkelwensen en –kansen van leerkrachten in beeld te brengen. Een daarvan is het ‘Ontwikkelassessment Leraar PO’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling | Zelfsturing
Rubriek: Extra

Opbrengstgericht werken met kleuters is goed mogelijk en nog nodig

TIB 2013 nummer 3

De afgelopen jaren is er in het basisonderwijs veel aandacht geweest voor de kleuterperiode. Speciaal voor de overgang van de peuterspeelzaal naar groep 1. Het doel was om peuters met zo min mogelijk (taal-)achterstand naar het basisonderwijs te leiden. Dit heeft zeker geleid tot resultaat. Bij opbrengstgericht werken gaat het niet alleen om het realiseren van een goede overgang van de ene onderwijssituatie naar een opvolgende, maar om meer. Halen we wel voldoende uit de talenten van de kinderen? En daarbij zeker ook met aandacht voor meer begaafde leerlingen. Het doet een sterk appel op professioneel handelen van leerkrachten werkzaam in groep 1 en 2. Te beginnen met een onderzoek daarnaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Opbrengstgericht werken
Rubriek: Extra

Passie voor onderwijs

TIB 2015 nummer 3

Projecten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren worden niet van bovenaf opgelegd. Ze komen uit het team.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Schoolontwikkeling
Rubriek: Extra

Professionalisering op de Andreasschool

TIB 2014 nummer 3

De Andreasschool uit Voorhout heeft een nieuwe visie ontwikkeld: deze basisschool wil samenwerken met onder andere een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Zo hopen ze voor de kinderen drempels weg te nemen en te zorgen voor een meer natuurlijke overgang. Passend bij deze visie wordt nu een vernieuwend en duurzaam schoolgebouw gebouwd. Behalve een nieuw schoolgebouw komen er bij een nieuwe visie ook veel veranderingen kijken voor het personeel. Michel de Zwart, directeur van de Andreasschool, vertelt hoe hij deze veranderingen samen met zijn team aanpakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Schoolontwikkeling
Rubriek: Extra

Hoe kunnen we leerlingen met dyslexie beter begeleiden op school?

TIB 2020 nummer 1

De begeleiding van leerlingen met dyslexie valt onder het basisarrangement binnen passend onderwijs. Dat betekent dat de leerkracht het leeuwendeel van de begeleiding voor haar rekening moet nemen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Dyslexiespecialist Mieke Urff schreef een praktisch boek over dit onderwerp: ‘Omgaan met dyslexie op school’. Hier een voorproefje.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dyslexie | Lezen
Rubriek: Extra