Zoeken op rubriek 'Achtergrond'

Een duurzame internationale onderwijsrelatie

TIB 2019 nummer 3

In het kader van internationalisering maakte een groep leraren een reis naar Ghana. Ten eerste om een duurzaam contact te leggen tussen een primary school in Adowso en leraren in Nederland. Ten tweede om met en van elkaar te leren bij vraagstukken als diversiteit en inclusie. Duurzaam wil zeggen dat de wens er is om met het doel van wederzijds leren voor ogen nog vele reizen te laten plaatsvinden, zowel live als digitaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Internationaal/innovatief
Rubriek: Achtergrond

Begeleiden en leereffectiviteit

TIB 2012 nummer 5

Bijdragen aan het verbeteren van de leereffectiviteit in de school op een verantwoorde manier en met grote kans op succes, omdat de keuzes voor de interventies onderbouwd zijn. Dat kan met ‘de Heilige Graal van het lesgeven’ in de vorm van een megaonderzoek naar leereffectiviteit. IB’ers kunnen er hun school mee
vooruit helpen en de leeropbrengsten helpen verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Opbrengstgericht werken | Schoolontwikkeling
Rubriek: Achtergrond

Voldoet jouw school aan de basisondersteuning?

TIB 2012 nummer 4

Ineens heeft iedereen het over ‘basisondersteuning’. Het is één van de belangrijke onderwerpen geworden bij de invoering van Passend onderwijs. Het lijkt alsof er weer een nieuwe meetlat is bedacht, waaraan de school moet gaan voldoen. Is dat ook zo? Hoe zit het nu precies met die basisondersteuning? En wanneer kun je straks extra ondersteuning aanvragen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Passend Onderwijs
Rubriek: Achtergrond

Wat heeft dit kind nodig?

TIB 2012 nummer 2

Geef een kind wat het nodig heeft om te leren: zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis. En let daarbij niet alleen op wat het onderwijs kan bieden, maar ook op wat bijvoorbeeld de jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk of het CJG te bieden heeft. Dat is in het kort wat Passend onderwijs beoogt. In Leusden is een ontwikkelwerkplaats ingericht, waarin bekeken wordt wat dat in de praktijk betekent.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Samenwerken
Rubriek: Achtergrond

Referentieniveaus rekenen: kans of bedreiging voor je school?

TIB 2012 nummer 1

Scholen worden momenteel geconfronteerd met referentieniveaus. Dit roept interessante vragen op voor IB’ers: Hoe leg ik voor de zwakke rekenaar vast welke rekendoelen hij/zij moet halen, als 1F niet haalbaar is? Is 1S voldoende voor alle goede rekenaars, die willen doorstromen naar HAVO/VWO? In dit artikel zetten we de feiten die specifiek voor rekenen/wiskunde gelden op een rij. Verder zet het artikel aan tot nadenken over je eigen rol hierbij als IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken
Rubriek: Achtergrond

Handelingsgericht werken versus opbrengstgericht werken

TIB 2011 nummer 2

Door de recente speerpunten van beleid ligt er binnen het onderwijs een sterke focus op Opbrengstgericht werken (OGW). Het lijkt alsof hiermee de in gang gezette ontwikkeling rondom de 1-zorgroute en het Handelingsgericht werken (HGW) naar de achtergrond is verschoven. Wij pleiten ervoor om niet te kiezen voor het een of het ander, maar gebruik te maken van de kracht van beide.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken
Rubriek: Achtergrond

Referentiekader en onderwijszorgprofiel

TIB 2011 nummer 1

Het wetsvoorstel Passend onderwijs treedt 1 augustus 2013 in werking. De door de Onderwijsraad en de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) uitgebrachte adviezen zijn toegevoegd. Beide organen tonen zich kritisch: de reguliere scholen en leraren blijken nog onvoldoende toegerust om leerlingen het
onderwijs te geven dat bij hen past. Hoe maken we ons onderwijs en onze zorg passend?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel
Rubriek: Achtergrond

Een nieuw onderwijsconcept. Doen? Of toch maar liever niet?

TIB 2013 nummer 1

De school kan zich niet meer afzijdig houden van de maatschappelijke ontwikkelingen. Trends, wetgeving en wetenschap oefenen invloed uit op het onderwijssysteem en stellen de vraag of het huidige, veel gebruikte leerstofjaarklassensysteem nog een goed antwoord biedt op de vragen uit de steeds complexere samenleving. Kunnen we nog bijstellen of moet het roer om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Onderwijsvisie
Rubriek: Achtergrond

Hoe vertel ik het mijn ouders?

TIB 2012 nummer 3

Natuurlijk gaat het vaak goed. De meeste scholen en ouders kunnen heel goed samenwerken als de begeleiding van een kind net iets meer nodig heeft. Maar wat kost het een energie als het contact met ouders niet goed loopt! Er zijn momenten dat je je als IB’er wanhopig afvraagt, wat je nog kunt doen om met ouders in gesprek te blijven – in het belang van het kind. In dit artikel drie gouden tips die niet alles, maar wel veel oplossen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gespreksvoering | Ouders | Samenwerken
Rubriek: Achtergrond

De IB'er onderzoekt de 'zachte data'

TIB 2012 nummer 5

In eerdere artikelen hebben we aandacht geschonken aan de specifieke rol van de IB’er als onderzoeker bij opbrengstgericht werken en het analyseren van de harde gegevens van het LOVS. Nu gaan we nader in op de analyse van de ‘zachte data’: enerzijds gedragingen van leerlingen zoals samenwerken, leren leren, leren plannen, en anderzijds waarderingen door leerkrachten, ouders en kinderen, en externen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Gedrag | Volgen van ontwikkeling
Rubriek: Achtergrond

Wat jij als IB'er van reken-wiskundeonderwijs moet weten

TIB 2020 nummer 2

Als IB’er hoef je de didactiek v an de verschillende basisvakken niet gedetailleerd te kennen. Het is wel noodzakelijk dat je enkele basisideeën van de didactiek kent, zodat je alert kunt zijn bij je hulp aan leerkrachten en de keuzes die je als school maakt.
In dit artikel komen enkele essenties van de rekendidactiek aan de orde: didactische alertheid, het pendelen tussen de handelingsniveaus, bewust en passend inzetten van rekenmateriaal (inclusief ICT).
Concentreer je als IB’er op de kerndoelen en bedenk hoe voor jou de balans is tussen nadoen en nadenken als doel van het reken-wiskundeonderwijs op je school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rekenen
Rubriek: Achtergrond

Goede dingen meenemen naar een nog betere toekomst

TIB 2019 nummer 5

Als intern begeleider werk je meestal veel samen met je directeur. Die maakt op zijn beurt weer deel uit van een bovenschools netwerk. In dit artikel richten we ons op de ervaringen van een bovenschools directeurennetwerk in Vlaanderen met waarderend onderzoek. Kan de methodiek van waarderend onderzoeken ook bijdragen aan een goede samenwerking tussen de IB’er en de directeur?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoeken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling
Rubriek: Achtergrond

Naar meer vrijheid in passend onderwijs

TIB 2019 nummer 4

Uit onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs Onderwijsonderzoek & Advies komt naar voren dat 81% van ruim 1000 leerkrachten vindt dat het passend onderwijs ten koste gaat van de aandacht voor leerlingen die geen extra ondersteuningsbehoeften hebben. Daarnaast geeft 87% van de leerkrachten aan dat zij er zelf negatieve gevolgen door ervaren. Ook de Tweede Kamer heeft haar zorgen en ontevredenheid geuit over de hulp aan leerlingen met lichamelijke of psychische problemen, de groeiende bureaucratie en de toenemende werkdruk onder de leerkrachten.
Hier een paar mogelijke oplossingen en praktijkvoorbeelden om scholen meer vrijheid te geven om het zorgbeleid te realiseren en onnodige bureaucratische rompslomp te beperken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Zelfsturing
Rubriek: Achtergrond

IB'er: tot hier en nu verder?!

TIB 2019 nummer 2

Net als in 2013 en 2014 wordt bij de derde Nationale Enquête Intern Begeleider 2018-2019 duidelijk dat IB’ers niet veel tijd nemen voor een gezonde portie zelfreflectie gerelateerd aan de uitgevoerde werkzaamheden. Zij komen niet of nauwelijks toe aan zichzelf en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. En toch, ze voelen zich gesteund en gewaardeerd door het team en de directeur, hebben een grote mate van autonomie, en krijgen ook ruimte om zich op de hoogte te
stellen van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.
De uitgesproken waardering, het geschonken vertrouwen en de vrijheid om de eigen job in te delen maken misschien wel dat de meeste IB’ers zich tomeloos inzetten voor de ‘zaak’. Echter, hoe lang gaat dit nog goed? Ruim één derde deel van de IB’ers geeft aan dat er sprake is van onbalans in de ervaren hoeveelheid werk en de eigen draagkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Rol Intern Begeleider
Rubriek: Achtergrond

Over verschillen in sensitiviteit voor de omgeving

TIB 2019 nummer 1

Het construct ‘hoogsensitiviteit’ staat wetenschappelijk in toenemende mate in de belangstelling. Zeker doordat we geregeld worden geconfronteerd met leerlingen die door onverklaarbare psychosomatische klachten uitvallen in het onderwijs. KU Leuven doet onderzoek naar hoogsensitiviteit met name bij jeugdigen in de leeftijd tussen 6 en 18 jaar. In dit artikel een wetenschappelijke benadering.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Hoogsensitiviteit | Werkbeleving
Rubriek: Achtergrond

Soms moet je met zijn tweeën zijn om dingen alleen te kunnen doen!

TIB 2018 nummer 5

Mediërend Leren biedt vele mogelijkheden bij het stimuleren van de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen. De kern ervan is het onvoorwaardelijke geloof in de ontwikkelmogelijkheden van élke leerling. Belangrijk daarbij is dat leerling en leraar samen werken aan de ontwikkeldoelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Samenwerken
Rubriek: Achtergrond

Op woordenjacht: meer woorden leren in minder tijd

TIB 2018 nummer 4

Onverwacht zijn twee NT2-leerlingen direct vanuit het buitenland in de reguliere groep van basisschool X ingestroomd volgens de opvangmethode 'onderdompeling’. Echter, zij spreken en begrijpen de Nederlandse taal niet, waardoor zij niet van het aanbod profiteren. Ook de leerkrachten staan voor een probleem: hoe geef je onderwijs aan een kind dat geen Nederlands spreekt? Dit is niet alleen een praktische vraag, er is ook een maatschappelijk aspect aan verbonden. Immers, uit onderzoek blijkt dat deze kinderen hun taalachterstand niet of nauwelijks meer inlopen en dat deze achterstand bovendien ook direct leidt tot lagere leerprestaties. Hierdoor zullen zij na de basisschool minder snel doorstromen naar hogere niveaus van het onderwijs en minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Taal/spelling
Rubriek: Achtergrond

Leren spellen met Spellet

TIB 2018 nummer 1

Scholen besteden veel tijd aan spelling met methodes die vooral inzetten op het aanleren van spellingsregels. Vaak zonder al te veel succes voor spellingzwakke leerlingen. We vroegen ons af hoe we deze spellingzwakke leerlingen konden leren spellen zonder regels te gebruiken. Daartoe ontwierpen we een interventie (Spellet) waarin we gebruikmaken van drie soorten software. De leerlingen gingen vooruit, niet alleen in absolute zin, maar ook ten opzichte van hun verwachte
ontwikkelingslijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Taal/spelling
Rubriek: Achtergrond

Interactief rekenonderwijs op een school voor nieuwkomers

TIB 2017 nummer 5

Onderwijsachtergronden, taal- en leesvaardigheid in de eigen taal, en de sociaal-culturele achtergrond zijn van invloed op het onderwijsniveau van nieuwkomers. Bij velen van hen is het onderwijsaanbod onderbroken of beperkt geweest. Een school voor nieuwkomers moet dus in eerste instantie haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden en de sociale en emotionele ontwikkeling bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Rekenen
Rubriek: Achtergrond

Taalgerichte didactiek: van belang voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen?

TIB 2017 nummer 4

De afgelopen decennia is het belang van mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling in zowel het primair, voortgezet als speciaal onderwijs onderkend. De taalontwikkeling van leerlingen wordt steeds vaker als speerpunt gekozen voor schoolbreed taalbeleid.
Binnen de didactische pijler van taalbeleid passen de visies van Interactief taalonderwijs (PO) en Taalgericht Vakonderwijs (VO). Deze didactiek heeft de achterliggende visie dat ál het onderwijzend personeel zorg dient te dragen voor het behalen van vastgestelde kerndoelen en referentieniveaus taal door de leerlingen.
Dit artikel gaat in op de vragen die deze didactische stroming oproept voor de doelgroep binnen cluster 4. In hoeverre hebben leerlingen met ernstige gedragsproblemen eigenlijk baat bij lessen met context, interactie en taalsteun, de drie pijlers van taalgerichte didactiek?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Leerkrachtvaardigheden
Rubriek: Achtergrond

Wanneer doe je goed met je onderwijs?

TIB 2017 nummer 3

Er is een toenemende aandacht voor de verantwoordelijke rol van leerkrachten om zich te ontwikkelen tot morele professionals en daarmee een bijdrage te leveren aan goed onderwijs. In TIB 2016-5 was dit het hoofdthema (‘Normatieve professionalisering’).
Het goede in het onderwijs gaat over de verantwoordelijkheid om leerlingen mee op te voeden tot volwassen en verantwoordelijke burgers. Volgens deskundigen is er sprake van ‘goed onderwijs’ wanneer je iets waardevols nastreeft dat pedagogisch en moreel gezien wenselijk is voor leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling | Zelfsturing
Rubriek: Achtergrond

Het onmogelijke mogelijk maken

TIB 2017 nummer 2

De film Yo Tambien gaat over Pablo Pineda, de eerste Spanjaard met het syndroom van Down die een academische graad haalde en daarna beleidsmedewerker werd op het ministerie van Sociale Zaken. Alleen door dit onmogelijke voor mogelijk te houden, heeft zijn moeder, zelf onderwijzeres, hem vanaf het eerste begin getraind om te leren wat nodig is om op school mee te kunnen. Het spreekt vanzelf dat Pablo’s inspanningen een veelvoud zijn geweest van die van zijn leeftijdgenoten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Mindset
Rubriek: Achtergrond

Een andere blik op wandelgangen

TIB 2017 nummer 1

Wandelgangen, wie kent ze niet? In elke school zijn er verscheidene. We associëren het woord vaak met iets negatiefs. In dit artikel kijken we er wat breder naar. Eerst staan we stil bij de meer gangbare,negatieve blik en daarna verkennen we het nut van wandelgangen, want ze hebben zeker ook een positieve kant!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Samenwerken
Rubriek: Achtergrond

Hoogsensitiviteit: hype of kans?

TIB 2016 nummer 5

We horen steeds vaker de term ‘hoogsensitief’ bij ouders of leerkrachten. Wat is dat en hoe zorg je ervoor dat het niet een volgend etiket wordt? Hebben deze leerlingen echt iets anders nodig en wat dan? Hoe ga jij als IB’er hiermee om? In dit artikel gaat het vooral over welke waarden een belangrijke basis zijn voor het omgaan met hooggevoelige leerlingen. Eerste Hulp Bij Hooggevoeligheid!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Hoogsensitiviteit
Rubriek: Achtergrond

De IB'er als drijvende kracht achter een cultuuromslag

TIB 2016 nummer 4

Wanneer kinderen leren samenwerken, leren ze op zichzelf en anderen te vertrouwen in het gezamenlijk iets tot stand brengen. Samen kom je verder: door te leren van elkaar en door eigen en elkaars talenten te leren kennen en benutten. Samenwerken leer je door te doen! En dat geldt evengoed voor het hele schoolteam. Durf samen verschillend te zijn, te onderzoeken en creëren!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Rol Intern Begeleider
Rubriek: Achtergrond

Samen leren samenwerken!

TIB 2016 nummer 3

Wanneer kinderen leren samenwerken, leren ze op zichzelf en anderen te vertrouwen in het gezamenlijk iets tot stand brengen. Samen kom je verder: door te leren van elkaar door eigen en elkaars talenten te leren kennen en benutten. Samenwerken leer je door te doen! En dat geldt evengoed voor het hele schoolteam. Durf samen verschillend te zijn, te onderzoeken en creëren!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolontwikkeling
Rubriek: Achtergrond

Leerkrachtgedrag verandert door gebruik 'Klimaatschaal'

TIB 2016 nummer 2

Leerlingen functioneren beter in een klas waarin zij zich veilig voelen en gewaardeerd worden door de leerkracht en medeleerlingen. Een goede en positieve sfeer is afhankelijk van de relaties die de leerlingen onderling hebben en de relatie die de leerkracht met haar klas en individuele leerlingen heeft. Feedback van de leerlingen wordt in overleg met de IB’er in kaart gebracht en kan ertoe leiden dat de leerkracht haar gedrag beter afstemt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Pedagogisch Klimaat
Rubriek: Achtergrond

Mediëren van cognitieve functies

TIB 2016 nummer 1

Kinderen worden op school op allerlei terreinen uitgedaagd: cognitief, sociaal, motorisch, emotioneel, affectief, communicatief. Voor elk ontwikkelingsgebied zijn er onderwijsmethoden en begeleidingsprogramma’s beschikbaar. Wat als deze hulpmiddelen onvoldoende resultaat opleveren? Wat als je merkt dat een kind geen relatie legt tussen het in de ene situatie geleerde en de andere, soortgelijke situatie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden
Rubriek: Achtergrond

Leren zichtbaar maken

TIB 2015 nummer 1

Op vrijdag 14 november 2014 was het congres ‘Visible Learning Plus’ in Utrecht. De befaamde professor John Hattie was daarbij aanwezig om onder andere zijn laatste boek ‘Visible learning’ (‘Leren zichtbaar maken’) nader toe te lichten. Zijn kernboodschap voor leerkrachten en IB’er is helder: Weet welke impact je hebt op het leren van je leerlingen. Kijk naar het onderwijs door de ogen van je leerlingen en leer hen hun eigen leraar te worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Schoolontwikkeling
Rubriek: Achtergrond

Handelingsgericht Werken voor elke leerkracht, voor elke leerling

TIB 2013 nummer 5

Handelingsgericht Werken (HGW) heeft in Nederland grote belangstelling gekregen door de introductie van de 1-zorgroute in 2004. Inmiddels is HGW, als begrip, ingeburgerd en maakt het deel uit van het inspectietoezicht. HGW wordt breed gezien om Passend onderwijs mogelijk te maken op elke school. Het is daarmee een belangrijk concept dat richting geeft aan het onderwijs in elke klas van elke basisschool.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs
Rubriek: Achtergrond

Talenten als basis voor teamontwikkeling

TIB 2013 nummer 4

Leerkrachten kunnen stress, onzekerheid en gevoelens van incompetentie ervaren in de omgang met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Ze hebben soms de overtuiging dat ze dingen niet kunnen. Zeker als het om gedragsproblemen gaat of als ze nog veel vaardigheden moeten ontwikkelen. Kortom: leerkrachten die zich handelingsverlegen voelen, graag experts inschakelen, best practices van anderen omarmen en risico’s zo veel mogelijk vermijden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Samenwerken | Talentontwikkeling
Rubriek: Achtergrond

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken rondom gedrag; het kan!

TIB 2013 nummer 2

Het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE) is een samenwerkingsverband van het openbaar en christelijk onderwijs. SPOE werkt al jaren opbrengstgericht en handelingsgericht aan het verbeteren van het lezen en het rekenen. In juni 2012 lagen de scores van de 43 scholen ver boven het landelijk gemiddelde. Dit schooljaar is SPOE ook gestart met opbrengstgericht en handelingsgericht werken aan gedrag door de implementatie van SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Opbrengstgericht werken | PBS
Rubriek: Achtergrond

Lijstjes die verleiden tot anders (bege)leiden

TIB 2013 nummer 1

Het schoolbeleid moet je ergens op baseren. Heel mooi is het wanneer gedegen onderzoek je keuzes motiveert. Maar pas op voor ‘lijstjes’ met cijfers zonder naar de achtergronden te kijken. In dit artikel worden twee voorbeelden gegeven van de woorden achter de cijfers. Beleidsmakers in de school, waaronder de IB’er, kunnen hier hun voordeel mee doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Coaching/begeleiding | Onderzoeken | Schoolontwikkeling
Rubriek: Achtergrond

De kracht van intervisie

TIB 2020 nummer 3

Uit het nationaal onderzoek ‘IB’er tot hier: en nu verder?!’ (2019) blijkt dat we op school al meer en gerichter praten over het ambacht van de leerkracht. Dat is winst! Echter, een teamgesprek over de concrete praktijk met de leerlingen is nog geen vaststaand gegeven.
Op welke wijze kan het bespreken van casuïstiek een plaats krijgen in je team? In een professionele leergemeenschap bespreken we immers samen hoe we leerlingen beter kunnen laten leren. Maar hoe doen we dat? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe integreren we praktijkinbreng? En hoe kun je als IB’er dit proces begeleiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gespreksvoering | Ondersteuningsstructuur | Oplossingsgericht werken | Professionalisering
Rubriek: Achtergrond

Binnen de buitenwereld

TIB 2020 nummer 1

Toen in september jl. het boekje ‘Omgaan met Scheiding op school’ verscheen, kwamen de eerste reacties vreemd genoeg niet uit het onderwijs, maar vanuit het omliggende werkveld van psychologen, pedagogen en zelfs de rechterlijke macht en de politie. Als daar één gemeenschappelijke mening uit mag worden gedestilleerd, dan is het dat geen van allen ervan op de hoogte was welke impact een (echt)scheiding kan hebben op de dagelijkse schoolpraktijk. De voor onderwijsmensen zo herkenbare situatiebeschrijving van een moeder die ’s morgens haar dochter vol tranen aflevert, omdat de ouders de avond daarvoor hebben verteld niet samen door te gaan als partners, was voorstelbaar. Maar pas nu realiseerden lezers van ‘de buitenwereld’ zich blijkbaar dat een dergelijke situatie inderdaad veel groter is dan een enkel verdrietig momentje.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Scheiding
Rubriek: Achtergrond

Samen met jouw school in actie voor Doenkers

TIB 2019 nummer 3

Al ruim een jaar vragen we in elke uitgave van TIB via indrukwekkende foto’s van Roel Burgler aandacht voor plaatsen op de wereld waar recht op onderwijs niet vanzelfsprekend is. Toch slaagt de lokale bevolking erin om er een soort van onderwijs vorm te geven. Vaak gebeurt dat met hulp van organisaties die geld ophalen om onderwijs te realiseren. Elke gepubliceerde foto in TIB kan een aanleiding zijn om als school in actie te komen en een bijdrage te leveren voor meer van deze goede voorbeelden in het buitenland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief
Rubriek: Achtergrond

Passende competenties voor passend onderwijs!

TIB 2015 nummer 5

In een gezamenlijk onderzoek van ITS, Kohnstamm, UvA en het lectoraat passend onderwijs van de Hogeschool Leiden en de Thomas More Hogeschool is onderzocht welk competenties leerkrachten nodig hebben om passend onderwijs te kunnen bieden in reguliere scholen. In dit artikel geven we een aantal bevindingen van dit onderzoek en wat de consequenties zijn voor de rol van de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Passend Onderwijs
Rubriek: Achtergrond

Welkom in het vernieuwd Nationaal Onderwijsmuseum!

TIB 2015 nummer 4

Begin juli opende het Nationaal Onderwijsmuseum zijn deuren in cultuurstad Dordrecht. Dit bijzondere museum, de erfopvolger van het Amsterdamse Schoolmuseum uit 1877, is gevestigd in het karakteristiek pand De Holland (1937) aan de rand van het centrum, op een steenworp afstand van het station. In dit markante en transparante gebouw van architect Sybold van Ravesteyn wordt het fascinerende verhaal van de Nederlandse onderwijsgeschiedenis verteld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Creativiteit | Internationaal/innovatief | Onderzoeken
Rubriek: Achtergrond

Spelen werkt... Ook opbrengstgericht!

TIB 2015 nummer 2

Door de komst van passend onderwijs wordt binnen veel scholen opbrengstgericht gewerkt. Kleuterjuffen willen graag ‘spelen’. Uit onderzoek blijkt dat opbrengstgericht werken en spelen prima samen kunnen gaan: als je spel inzet als didactisch hulmiddel, liggen de opbrengsten voor het oprapen. Dit betekent dat de IB’er zich bij de begeleiding zal moeten focussen op de vaardigheden van de kleuterleerkracht en samen met haar kritisch moet kijken naar het aanbod in de groep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Opbrengstgericht werken
Rubriek: Achtergrond

Eerste bevindingen Nationaal Onderzoek Intern Begeleiders 2014

TIB 2014 nummer 5

Dit is het tweede jaar dat TIB de uitvoeringspraktijk en werkomstandigheden van IB’ers heeft laten onderzoeken. In dit artikel presenteren we de eerste bevindingen. Bij de start van de invoering van passend onderwijs blijken de uitvoeringscondities verre van optimaal en worden diverse belangrijke ontwikkelopdrachten zichtbaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider
Rubriek: Achtergrond

Basisschool moet zich bewijzen aan oders

TIB 2014 nummer 4

De Wet Passend Onderwijs legt veel nadruk op de betrokkenheid van ouders, vooral in relatie tot de zorgplicht. Vanuit verschillende hoeken is nadrukkelijk over onderwijskwaliteit en ondersteuningsmogelijkheden gecommuniceerd. Aan de hand van een onderzoek zijn we nagegaan of de afgelopen periode heeft geleid tot nieuwe criteria voor schoolkeuze door ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Onderwijsvisie | Ouders | Pedagogisch Klimaat | Verantwoording
Rubriek: Achtergrond

Suïcidepreventie in het basisonderwijs

TIB 2014 nummer 2

De laatste tijd bereikt het onderwerp zelfdoding bij adolescenten steeds vaker de media. Velen vermoeden dat de gedachte om zelfdoding te plegen ook pas begint te spelen bij deze leeftijdsgroep. Wat blijkt is dat verwarde jongeren al langere tijd worstelen met hun gevoelens en gedachten. Bovendien zijn er zelfs basisschoolkinderen die met deze problematiek kampen. Een enkeling pleegt inderdaad ook suïcide.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Suïcide
Rubriek: Achtergrond

Van slagboom naar hefboom

TIB 2014 nummer 1

Door passend onderwijs komt budgetverantwoordelijkheid voor ondersteuningsmiddelen mogelijk dichter bij de school. Dat betekent dat de IB’er nieuwe taken en
verantwoordelijkheden zal krijgen in het proces van de ondersteuningstoewijzing. Van indiceren naar arrangeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider
Rubriek: Achtergrond

Via (digitale) leerlijn en referentieniveaus naar het VO

TIB 2013 nummer 3

Kijk je vol vertrouwen uit naar de verplichte centrale eindtoets van de referentieniveaus voor taal en rekenen die groep-8-leerlingen in het voorjaar van 2015 gaan maken? In de praktijk ervaren wij bij veel IB’ers en leerkrachten handelingsverlegenheid als het gaat om dit onderwerp en hebben ze behoefte aan (digitale) hulpmiddelen. In dit artikel gaan we kort in op de inhoud van de referentieniveaus en wanneer het relevant is om met leerlijnen te werken. En we geven twee
voorbeelden van bruikbare leerlijnen en gaan in op de mogelijkheden van de module leerlijnen in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dat alles om de leerlingen het referentieniveau te laten halen dat past bij hun mogelijkheden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Opbrengstgericht werken
Rubriek: Achtergrond

De IB'ers als spil van onderwijskwaliteit

TIB 2021 nummer 5

Als IB’er ben je regelmatig op zoek naar mogelijkheden om je vakmanschap te verbeteren. Opleidingen en cursussen leveren niet altijd op wat je graag zou willen. Op de so-/vso-school KIEM in Dordrecht wordt de scholing van de IB’ers integraal opgenomen in de gewenste schoolontwikkeling. Leren, direct gekoppeld aan de schoolpraktijk en jouw rol daarin. De drie IB’ers op deze school vinden in deze manier van professionaliseren veel inspiratie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Professionalisering | Professionele cultuur | Professionele leergemeenschap/PLG
Rubriek: Achtergrond

Verstoor het evenwicht en organiseer tegenspraak in je team

TIB 2022 nummer 2

Het ideale veranderproces: iedereen wil, denkt en doet hetzelfde. Of sla je dan een belangrijke stap over en houd je te weinig rekening met de complexiteit van ‘veranderen in het onderwijs’? Hoe reflecteer je op een gemaakte keuze? Tijdens het proces van onderwijsverbetering zorgt de creatieve kracht van collega’s voor afstemming en duurzaamheid. Dat begint bij het stemgeven aan de andersdenkenden, oftewel: door het organiseren van tegenspraak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Professionele leergemeenschap/PLG | Teamontwikkeling | Veranderen
Rubriek: Achtergrond

Leerlingen goed begeleiden begint met naar hen te luisteren

TIB 2022 nummer 3

In dit artikel wordt ingegaan op het echt luisteren naar leerlingen in hun onderwijsbehoefte. Dit betekent voor elke leerkracht en begeleider in de schoolorganisatie dat zij werken vanuit drie belangrijke aspecten: luisteren, leren en leiden. Gebruik het geschetste kader voor oprecht, nauwkeurig luisteren en het belang ervan in het begeleiden van leraren en leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Gespreksvoering | Leerkrachtvaardigheden | Onderzoeken
Rubriek: Achtergrond

Medisch handelen binnen de school

TIB 2015 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medisch handelen | Passend Onderwijs
Rubriek: Achtergrond

Canada: Lessons Learned

TIB 2015 nummer 3

Vanuit twee internationale contexten reflecteren we op het thema: Hoe om te gaan met diversiteit? Wat kunnen IB’ers hiervan leren voor hun eigen praktijk in het kader van passend onderwijs? Twee leerkrachten, samen verantwoordelijk voor een klas, en dat op een tropisch eiland als St-Maarten, wie wil dat nou niet? Co-Teaching is in veel landen met integratief onderwijs een vast begrip. In Nederland is dat nog niet zo erg bekend, maar wie weet komt dat nog.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Passend Onderwijs
Rubriek: Achtergrond

Haal meer uit het IB-netwerk!

TIB 2014 nummer 3

Overal in het land komen intern begeleiders een aantal keer per jaar samen in IB-netwerken. De belangrijkste doelstelling van die netwerken is: leren van elkaar om de begeleiding van leerlingen leerlingenzorg te verbeteren en te werken aan passend onderwijs. Deze bijeenkomsten worden als zeer zinvol ervaren. En toch…

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken
Rubriek: Achtergrond

Zorgboerderijen en passend onderwijs

TIB 2020 nummer 5

Scholen kunnen door de Variawet op een andere locatie maatwerk bieden aan leerlingen die niet of gedeeltelijk naar school gaan. De zorgboerderij is dan mogelijk een geschikte partner. Feit is dat de toestroom van jeugdigen in de leerplichtige leeftijd naar zorgboerderijen toeneemt en daarmee tijdelijk worden ontheven van inschrijving in het onderwijs. Dit staat haaks op de doelstelling van passend onderwijs, het meer inclusieve onderwijs. Wat gaan we doen aan de groei van de kosten jeugdhulp en het onttrekken van leerlingen aan (passend) onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Thuiszitters
Rubriek: Achtergrond

Grip op het behalen van schooleigen doelen

TIB 2021 nummer 2

Als je als IB’er kennis hebt van de referentieniveaus en je het werken ermee hebt eigen gemaakt, heb je meer grip op de ontwikkeling van je leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Je kunt er dan op sturen dat jouw leerlingen op het goede niveau naar het vo uitstromen: zij zitten op het niveau dat goed past bij hun kunnen en zijn goed voorbereid op de opleiding die hen te wachten staat. In de vorige TIB werd het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie geïntroduceerd. Dit is gebaseerd op de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Rekenen | Schoolontwikkeling | Taal/spelling
Rubriek: Achtergrond

Uitglijden in je denken: Het gebeurt!

TIB 2021 nummer 3

Als IB’er leun je tijdens je werk op twee belangrijke instrumenten: je bewuste denken en je intuïtie. Of het nu gaat om het adviseren van collega’s of het uitvoeren van een diagnostisch rekenonderzoek bij een leerling; je denkt goed na over zaken en soms lijkt je onderbuikgevoel je beste raadgever. Maar kunnen we als IB’er die twee instrumenten altijd zomaar vertrouwen? Nou…

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Onderzoeken | Rol Intern Begeleider | Zelfsturing
Rubriek: Achtergrond

Stoelendans, de effecten van positieverwarring

TIB 2022 nummer 1

Denk jij ook wel eens: “Wordt er nu iets van mij gevraagd, wat niet bij mijn taak past?”, of: “Die collega lijkt nu op mijn stoel te gaan zitten”. Positieverwarring gaat over het niet respecteren van de verschillende posities in een organisatie. Het herkennen en begrijpen van waar de positieverwarring vandaan komt, helpt je om
ermee om te gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Rol van de IB'er | Werkbeleving
Rubriek: Achtergrond

Passend onderwijs. Hoe nu verder?

TIB 2020 nummer 4

In mei jl. is de evaluatie naar de stelselwijziging passend onderwijs gepubliceerd. De algemene conclusie van 5 jaar onderzoek luidt dat de or ganisatie van de extra ondersteuning is verbeterd, er voldoende voorzieningen zijn voor leerlingen en er sprake is van een dekkend aanbod. Echter, voor leraren en ouders heeft het beleid minder opgeleverd dan gedacht en het effect op de leerlingen is niet goed vast te stellen. Scholen waarderen de beleidsvrijheid die ze hebben gekregen, maar klagen nog steeds over de bureaucratie en soms ook over de beschikbaarheid van financiële middelen. Voor de rijksoverheid zijn de kosten beheersbaar geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Onderzoeken | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs
Rubriek: Achtergrond

Naar een lerende cultuur in je lerarenteam

TIB 2021 nummer 1

Veel scholen hebben te maken met complexe onderwijsontwikkelingen zoals het implementeren van gepersonaliseerd leren of Wetenschap en Technologie (W&T). Hoewel veel leerkrachten het belang van deze ontwikkelingen onderschrijven, lopen IB’ers en schoolleiding soms aan tegen terughoudendheid en onzekerheid in het team. Hierdoor komt de implementatie van de onderwijsontwikkeling moeilijk op gang. Dit artikel geeft inzicht in hoe de leermentaliteit van je collega’s invloed heeft op de onderwijsontwikkeling en leercultuur in je team en geeft je handvatten om deze te bevorderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundig leiderschap | Onderzoeken | Professionalisering | Teamontwikkeling
Rubriek: Achtergrond

Opbrengstgericht coachen: Zo ondersteun je je collega's

TIB 2021 nummer 4

Opbrengstgericht coachen is een methodiek die jou als IB’er helpt bij het ondersteunen van leerkrachten bij het inclusiever maken van de eigen school. Opbrengstgericht coachen betekent maatwerk, waarbij de leerkracht in haar kracht wordt gezet om zelf een oplossing te bedenken en uit te voeren, die past bij haar hulpvraag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Inclusie | Oplossingsgericht werken | Zelfsturing
Rubriek: Achtergrond