Zoeken op rubriek 'IB-innovatief'

Welke digitale leermiddelen zet je in? En hoe?

TIB 2020 nummer 2

Digitale leermiddelen blijven onderwerp van gesprek. Niet alleen bij scholen die er nog geen gebruik van maken, maar ook bij scholen die ze al inzetten. Enkele jaren geleden leefde het idee dat deze middelen de traditionele schoolboeken en -methodes zouden gaan vervangen. Dit concept lijkt inmiddels op zijn retour, maar de meerwaarde van het (adaptief) gebruik van digitale middelen is duidelijk. De vraag is dan ook meestal niet óf digitale leermiddelen worden ingezet, maar meer:
welke middelen zet je in en hoe?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief
Rubriek: IB-innovatief

Dit hoort niet: anders kijken naar gedrag van collega's en leerlingen

TIB 2020 nummer 1

Ons denken, voelen en handelen worden in belangrijke mate bepaald door de manier waarop mensen in onze omgeving naar zichzelf en de ander kijken.
Opvoeding, levensbeschouwing, sociale klasse, context, positie, fysieke conditie etc. hebben invloed op wie we zijn, hoe we ons gedragen en hoe we naar situaties kijken. We zijn ons niet altijd bewust van de dwingende invloed van deze factoren. Hoe ga je daar als IB’er mee om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Communicatie | Gedrag | Gespreksvoering | Mindset | Professionele cultuur
Rubriek: IB-innovatief

Duurzame aanpak leesproblemen: hoe doe je dat?

TIB 2019 nummer 5

Veel leerlingen leren deels al lezen en spellen voor ze aan groep 3 beginnen, en hebben daarna genoeg aan standaardinstructie. Een flink aantal maakt zich de leestechniek echter onvoldoende eigen en staat in onze geletterde maatschappij voor de rest van hun leven op achterstand. Elk beroep op geletterdheid is een aanslag op hun ge voel van competentie en betekent een deuk in hun eigenwaarde. Is er een bruikbare remedie, zo mogelijk preventief?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dyslexie | Lezen
Rubriek: IB-innovatief

Schoolweigering: in 14 sessies weer naar school

TIB 2019 nummer 4

Bij schoolweigering ervaren leerlingen spanning en stress rondom het naar school gaan en/of op school zijn, wat tot schoolverzuim leidt. Hoe herken je signalen van schoolweigering en hoe ga je ermee om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders | Sociaal emotioneel leren | Thuiszitters
Rubriek: IB-innovatief

Formatief evalueren

TIB 2019 nummer 2

Formatief evalueren in het onderwijs krijgt s teeds meer volgers. Leraren die ermee kennismaken herkennen enerzijds dat het veel bevat van wat ze dagelijks al doen en anderzijds dat het tegemoet komt aan problemen die ze in de klas ervaren bij grote niveauverschillen, motivatie van leerlingen en de methode die als een harnas voelt.
Wat houdt formatief evalueren eigenlijk in? En hoe kun je als IB’er je team hierbij ondersteunen en stimuleren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Feedback | Leerkrachtvaardigheden | Opbrengstgericht werken | Volgen van ontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Alle hens aan dek; help, een datalek!

TIB 2019 nummer 1

In TIB 2018-3 staat een uitwerking gericht op het onderwijs van de nieuwe Europese wetgeving rondom privacy (AVG). Inmiddels is het schooljaar over de helft en maken we de balans op. Wat doen we al goed met betrekking tot de AVG-wet en waar dienen we nog alert op te zijn? Wat zijn vaak voorkomende datalekken en hoe zijn deze zoveel mogelijk te voorkomen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy | Verantwoording
Rubriek: IB-innovatief

'Talent' en 'burn-out' zijn relationele begrippen

TIB 2018 nummer 5

In het onderwijs proberen professionals elke dag weer het beste van zichzelf te geven. Vaak vanuit een soort roeping om gepassioneerd vorm te geven aan ontwikkeling van kinderen en jongeren. En toch staat die passie soms onder druk door de eisen v an hogerhand, werkdruk en/of interne veranderingen. Blijven kiezen voor je talent én een burn-out vermijden is de uitdaging.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Talentontwikkeling | Werkbeleving
Rubriek: IB-innovatief

Samen met je team het onderwijs verbeteren

TIB 2018 nummer 4

Leerkrachten willen het beste voor hun leerlingen. Dat zorgt ervoor dat ze vaak dat extra stapje willen zetten, wat kan leiden tot een verhoogde werkdruk. Teams die van en met elkaar leren, en hecht met elkaar samenwerken ervaren minder werkdruk. We zien steeds meer IB’ers die het voortouw nemen in de strijd tegen werkdruk. Een aantal van hen kom je verderop tegen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken | Schoolontwikkeling | Teamontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Robot in de klas?

TIB 2018 nummer 3

Bijna 20.000 leerlingen in Nederland zijn lange tijd t e ziek om naar school te gaan. Doordat deze leerlingen het contact met hun leeftijdsgenoten missen en niet kunnen participeren in het dagelijks leven, komen ze al snel in een sociaal isolement terecht. IB’ers weten als geen ander dat dit sociaal isolement rampzalige gevolgen kan hebben en kan leiden tot een laag gevoel van eigenwaarde, depressie en sociale onzekerheid. Bovendien is het vaak lastig voor een kind dat
langdurig thuis heeft gezeten om weer te re-integreren in het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat dit probleem al na twee weken van afwezigheid kan optreden.
Scholen in Breda hebben daarom als eerste in Nederland robots ingezet in de klas. Vanaf dit schooljaar helpen deze robots thuiszitters door een moeilijke periode. Zo kon een meisje met kanker toch lessen volgen en contact blijven houden met haar klasgenoten. “Het is ook gewoon een schattig ding”, zegt haar leerkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Sociaal emotioneel leren | Thuiszitters | Zieke leerlingen
Rubriek: IB-innovatief

Blockchain: handig in de toekomst?

TIB 2018 nummer 2

Blockchain, vrij vertaald ‘blokkenketen’, klinkt abstract en dat is het ook nog wel. Het is een technologie om informatie online op te slaan, te delen en te verwerken. Het systeem heeft sinds 2009 een voorzichtig bestaan opgebouwd en is vooral bekend als de achterliggende technologie van de onlinevaluta Bitcoin.
Toch lijkt ook het onderwijs te kunnen profiteren van blockchain. Vooralsnog is dat allemaal nog in de experimentfase. Maar het kan in de toekomst voor een veiligere onlineomgeving, minder administratiedruk en een betere verspreiding van informatie over bijvoorbeeld voortgang van leerlingen of toetsresultaten zorgen. Er is vooral veel te winnen op veiligheid en transparantie. Een ontwikkeling om in de gaten te houden!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy
Rubriek: IB-innovatief

Arrangeren met het Dialooginstrument HGW

TIB 2018 nummer 1

Nagenoeg alle samenwerkingsverbanden werken vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW). Vanuit dit streven zijn de onderwijsbehoeften centraal komen te staan en niet langer ‘wat een kind heeft’. Met het Dial ooginstrument HGW is een nieuwe impuls gegeven aan hoe ouders en school beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Dit instrument is nu geschikt gemaakt om het arrangeergesprek op schoolniveau te houden, waarbij
ouders, jeugdhulp en andere betrokkenen samen een integraal arrangement opstellen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Communicatie | Instrumenten
Rubriek: IB-innovatief

Simpeler inzicht krijgen in ondersteuningsbehoefte

TIB 2017 nummer 5

Per 1 januari komt het programma Momento voor alle leraren beschikbaar. Het dashboard, een belangrijk onderdeel van dit nieuwe programma, is gratis en houdt veel relevante gegevens over de leerlingen bij. Er is gemakkelijk inzichtelijk te krijgen waar het bij een leerling goed gaat en waar hij achterloopt. Wij lichten uit wat dit programma voor de IB’er te bieden heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Passend Onderwijs | Volgen van ontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

De Centrale Eindtoets vanaf 2018 - vernieuwd en op maat

TIB 2017 nummer 4

Als intern begeleider ben je verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid op jouw school en maak je samen met het team de keuze voor een eindtoets voor groep 8. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) komt in 2018 met een digitale adaptieve Centrale Eindtoets. Een toets op maat, waarmee ieder kind kan laten zien wat het kan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Volgen van ontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Nieuwe wet noopt scholen tot aanpassingen privacy

TIB 2017 nummer 3

Op 25 mei 2018 wordt de bestaande regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens vervangen en treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking. Het gaat om de zogenaamde Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG).
Scholen die veel digitaal doen, van lesgeven tot leerlingenadministratie, het verspreiden van toetsresultaten en het stelselmatig vastleggen van bijzondere persoonsgegevens zoals dyslexie, zullen hiermee rekening moeten houden. Nogal wat praktische en beleidsmatige zaken gaan veranderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy
Rubriek: IB-innovatief

Programmeren heeft de toekomst

TIB 2017 nummer 2

Programmeren gaat de komende periode een grotere rol innemen in het maatschappelijke leven. Waar de afgelopen decennia typecursussen tot algemeen goed geworden zijn in het onderwijs, gaan steeds meer scholen zich nu storten op programmeerlessen voor hun leerlingen. Naar verwachting zullen deze lessen in de toekomst eenzelfde status krijgen als taal en rekenen. In verschillende landen is programmeren zelfs al een verplicht vak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: IB-innovatief

Loose Parts prikkelen nieuwsgierigheid en creativiteit

TIB 2017 nummer 1

Een van de vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen om goed voorbereid te kunnen functioneren in onze maatschappij is creativiteit. In het onderwijs wordt creativiteit veelal afgebakend in expressievakken met een duidelijke structuur. Echter, tijdens het buitenspelen met Loose Parts zijn juist het ontbreken van deze structuur en daarbij chaos, onzekerheid, toeval en het zintuiglijke contact met de materie gunstig voor het ontstaan van creativiteit. Wanneer leerkrachten creativiteit op hoog niveau willen ontwikkelen, moeten ze leerlingen de mogelijkheid bieden om zelf te ontdekken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Creativiteit
Rubriek: IB-innovatief

Disharmonisch intelligentieprofiel 2

TIB 2016 nummer 5

In editie TIB 2-2016 is de discussie omtrent het al dan niet bestaan van een ‘disharmonisch ontwikkelde intelligentie’ ter sprake gekomen. We hebben ingezoomd op het profiel waarbij de verbale capaciteiten relatief beter ontwikkeld zijn dan de handelende vaardigheden. Dit artikel beschouwt en analyseert het tegengestelde type.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Ontwikkelperspectief/OPP
Rubriek: IB-innovatief

Snappet zet de IB'er in haar kracht

TIB 2016 nummer 4

Snappet is een onderwijsplatform dat zich richt op de kernvakken in de klas. Via tablets maken de leerlingen adaptieve opdrachten, die dus afgestemd zijn op het niveau van de specifieke leerling. De leerkracht en de IB’er kunnen via een eenvoudige, maar volledige rapportage precies zien op welke vlakken een leerling goed of minder goed scoort.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: IB-innovatief

Disharmonisch intelligentieprofiel 1

TIB 2016 nummer 3

Sinds het verschijnen van de WISC-IV in Amerika is de discussie rondom het bestaan van het verbaal (VIQ) en performaal IQ (PIQ) weer opgelaaid. Om de interpretatie een meer klinische betekenis te geven, is de splitsing verbaal/performaal IQ en de indexstructuur van de WISC-III losgelaten en vervangen door een systeem van vier samengestelde scores in de WISC-IV. Dit nieuwe systeem zou het inzicht in de behoeften van het kind in relatie tot de hedendaagse theorie en onderzoek in de cognitieve informatieverwerking vergroten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Ontwikkelperspectief/OPP | Passend Onderwijs
Rubriek: IB-innovatief

Het verhaal achter de 'foto'

TIB 2016 nummer 2

Een van de verworvenheden van het leesverbeterplan Enschede is het werken met de datamuur. Vraag is of de datamuur (de ‘foto’) laat zien wat de opbrengst zou moeten zijn. De ‘film’ laat dit wel zien. Deze werkt met de relatie leerpotentieel en verwachte vaardigheidscores. Wat is de leerwinst en de toegevoegde waarde voor alle leerlingen van een school?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyseren van data | Doorgaande lijn | Eigenaarschap | Groepsplan | Kwaliteitszorg | Opbrengstgericht werken | Professionele cultuur | Schoolontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Zomerkinderen

TIB 2016 nummer 1

Toenemende diversiteit in de klas, school en samenwerkingsverband leidt tot steeds meer druk om te differentiëren. Toch proberen we steeds zo veel mogelijk homogene groepen te maken, omdat het anders voor leerkrachten wel een erg moeilijke zaak wordt. Ook kinderen die in de zomer zijn geboren, ondervinden last van die drang naar homogeniteit. Daarom een pleidooi voor alternatieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Leerkrachtvaardigheden | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs
Rubriek: IB-innovatief

Digitale Leerschool daagt excellente leerlingen uit

TIB 2015 nummer 5

‘Hoe daag je de best presterende leerlingen uit, zonder het risico te lopen de aandacht op de andere leerlingen in de klas te verliezen?’ Dit is een actueel vraagstuk waar de Digitale Leerschool zich op richt. Deze organisatie heeft als doel om leerkrachten en IB’ers te ondersteunen met online Engelstalig lesmateriaal voor excellente leerlingen van groep 3 t/m 8

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Leerkrachtvaardigheden
Rubriek: IB-innovatief

Leerkrachten openen deuren van klaslokalen

TIB 2015 nummer 4

In Nederland is een trend zichtbaar van professionele leergemeenschappen waarin leerkrachten gezamenlijk werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Structurele en intensieve samenwerking is echter nog niet overal gemeengoed. Dat is opmerkelijk, gezien het complexe beroep dat leerkrachten dagelijks uitvoeren. De professionaliseringsmethode ‘Lesson Study’ biedt handvatten om het gezamenlijk en systematisch werken aan de kwaliteit van lessen, en daarmee het leren van leerlingen, te bevorderen. De resultaten van deze innovatieve methode zijn veelbelovend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkrachtvaardigheden | Professionalisering | Samenwerken | Schoolontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Gebruik vaktaal in de rekenles

TIB 2015 nummer 3

Het gebruik van taal is een onlosmakelijk en essentieel onderdeel van interactie en leren in de rekenles. Maar welke taal spreekt de leerkracht zelf eigenlijk in de rekenles? Is zij zich wel bewust van haar eigen taalgebruik? En welke verwachtingen straalt ze uit naar leerlingen in het gebruik van rekentaal en het zorgvuldig verwoorden en formuleren? Als IB’er kun je bijdragen aan de bewustwording van het gebruik van vaktaal bij leerkrachten, ter versterking van de kwaliteit van hun rekenonderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Rekenen
Rubriek: IB-innovatief

'Afstemmingsregisseur', de nieuwe IB'er?

TIB 2015 nummer 2

De versterking van de basisondersteuning en de ambities in het schoolprofiel zorgen ervoor dat leerkrachten meer verantwoordelijkheid voor de ondersteuning zelf kunnen nemen. De IB’er krijgt een regietaak binnen de school en een afstemmingstaak buiten de school met alle andere ondersteuners rondom de leerling. Naar voorbeeld van de Britse Senco (Special Education Needs Coordinator), die ‘inclusion manager’ wordt genoemd, komt er een nieuw takenpakket voor de IB’er. Die kunnen we straks misschien ‘afstemmingsregisseur’ noemen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel
Rubriek: IB-innovatief

Al spelend leert men

TIB 2015 nummer 1

De termen ‘onderwijs’ en ‘spel’ gaan al heel lang samen. Velen zullen zich hierbij een speelplaats of een blokkendoos voorstellen, maar ook via nieuwe apparaten en technieken worden leerlingen massaal voorzien van spellen op maat. Spelen heeft misschien niet direct een educatief doel, maar spellen kunnen het onderwijs spelenderwijs op allerlei manieren versterken en ondersteunen. Allerlei apps, websites en programma’s vormen een haast onuitputtelijke bron van ondersteunend materiaal. De uitdrukking ‘gamen’ vormt waarschijnlijk de bekendste associatie met die vorm van spelen. Vertaal de term onderwijs ook, voeg het samen en daar is de term ‘gamification’, het spelenderwijs aanleren van educatieve programma’s en kennis.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Creativiteit | Games | Leerkrachtvaardigheden
Rubriek: IB-innovatief

Het groeidocument wordt een kwaliteitsimpuls

TIB 2014 nummer 5

Is naast het groepsplan en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), het groeidocument het zoveelste instrument dat leidt tot verhoging van de administratieve druk binnen de school? Of kan een goede inrichting van het leerlingendossier en een afstemming van het primaire proces binnen de school op het leerlingenadministratiesysteem (LAS) helpen om juist die druk te verminderen? Moderne administratiesystemen als ParnasSys reiken, mits goed gebruikt, de helpende hand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Groeidocument | Ontwikkelperspectief/OPP | Volgen van ontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Wees geen gekookte kikker, neem een Meerleerjarenklas

TIB 2014 nummer 4

Toenemende diversiteit vraagt een nieuwe aanpak, want nog meer niveaugroepjes, individuele ontwikkelingsperspectieven en bijwerkmomenten kan een leerkracht niet aan. Samenwerkend en sociaal leren, en samenwerkend lesgeven in een leeftijdsgevarieerde klas bieden mogelijkheden waarmee andere landen ons al ‘passend’ voorgingen. Een oplossing die blijkt te werken, naar tevredenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten is in Vertical Grouping (Engeland), Groupe Mixte (Frankrijk), JahrgangsübergreifendemUnterricht (Duitsland), Mehrstufenklasse (Oostenrijk), Aldersintegreret Undervisning (Denemarken) etc. De Meerleerjarenklas; een nieuwe weg in Nederland?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Inclusie | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolondersteuningsprofiel
Rubriek: IB-innovatief

Een nieuw onderwijsconcept

TIB 2014 nummer 3

Wanneer een school kiest voor een nieuw onderwijskundig concept, betekent dit niet alleen iets voor het onderwijzend personeel en de leiding, maar ook voor de intern begeleider. Het vraagt om onderwijskundig leiderschap, waarbij voortdurend de vraag wordt gesteld welke specifieke vaardigheden van eenieder mag worden verwacht om de onderwijsdoelen te realiseren. Het ene onderwijsmodel vraagt om excelleren in samenwerken en het schenken van vertrouwen, en het andere model vraagt dagelijks om didactische creativiteit. Het Slim Fit-model stelt eigen eisen aan de rol en het takenpakket van de IB’er.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Rol Intern Begeleider | Schoolontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Natuurlijk Leren op 'De Klokbeker'

TIB 2014 nummer 2

In de pers, bij de inspectie, in de politiek en binnen scholen is veel discussie over hoe scholen onderwijs anders vorm kunnen geven. Waar het bij deze vernieuwingen wezenlijk om gaat, is dat ieder kind de leerweg vindt die het meest natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. In dit artikel gaan we verder in op ‘Natuurlijk Leren’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Rol Intern Begeleider
Rubriek: IB-innovatief

De iPad: een krachtig hulpmiddel

TIB 2014 nummer 1

Het werken met tablets heeft de laatste jaren een snelle opmars gemaakt in onderwijsland. Deze ontwikkeling leidt tot vragen en mogelijkheden. Hoe kun je ermee omgaan en waar kan een iPad het verschil maken? Op BS De Driesprong in Chaam (NB) experimenteren ze er al een tijdje mee.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: IB-innovatief

De IB'er als spil in het 'Kennisweb'

TIB 2013 nummer 5

Met de invoering van Passend onderwijs staan we voor de uitdaging om onderwijs samen ‘passend’ te maken voor álle leerlingen. Dit kun je vertalen in een parallel scenario voor een nieuwe rolneming van de IB’er met het team: samen onderwijs passend maken met álle leerkrachten, door inzet van ieders kwaliteit, passie en expertise. Met de IB’er als kennisnetwerker en procesbegeleider van onderwijsontwikkeling en -kwaliteit. Op basisschool het Palet in Hapert zijn we op deze wijze aan de slag gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Kwaliteitszorg | Professionalisering | Schoolontwikkeling | Talentontwikkeling | Teamontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Slapeloze nachten door ICT voor leerlingen met dyslexie?

TIB 2013 nummer 4

Natuurlijk is het belangrijk en natuurlijk wil je graag meewerken: leerlingen met dyslexie mogen op jouw school gebruik maken van ICT-hulpmiddelen. Maar hoe regel je dat allemaal en hoe krijg je het voor elkaar dat dit ook in de groepen soepel verloopt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dyslexie | Leerproblemen | Lezen
Rubriek: IB-innovatief

Weg met die boom!

TIB 2013 nummer 3

Als je een school binnenloopt, komt het vertrouwde papierslurpgeluid van een overuren draaiende kopieermachine je direct tegemoet. Volkomen terecht gebruikt om de ouders van de laatste informatie te voorzien van het uitje van groep 7, de leerkrachten ondersteunende materialen te geven voor de teamvergadering, en voor leerlingen wat extra rekenmateriaal te vermenigvuldigen. Kunnen we iets doen aan de papierberg die we produceren? In dit artikel bekijken we wat de IB’er bij kan dragen aan het ‘paperless office’. Joke Denissen en Marcel van de Wiel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Volgen van ontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Doorgaande leerlijn, een gezamenlijke verantwoordelijkheid

TIB 2013 nummer 2

Verschillende beleidsinitiatieven als VVE-beleid en de Wet OKE benadrukken het belang van een kwalitatief goede voor- en vroegschoolse educatie, waarbij er aandacht is voor een doorgaande leerlijn. Het recente bestuursakkoord P onderstreept dit nog eens. In dit artikel gaan we nader in op de belangrijkste componenten in de samenwerking tussen voor- en vroegschool om de doorgaande leer- en ontwikkellijn mogelijk te maken. Het gaat hierbij om het signaleren, het overdragen en
natuurlijk ook het terugkoppelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn
Rubriek: IB-innovatief

Het signaleren van (ernstige) rekenproblemen

TIB 2013 nummer 1

De eerste stap in het opsporen en oplossen van rekenproblemen, is het signaleren. Dit doe je niet alleen door middel van toetsen, maar het vraagt om bewust, doelgericht, selectief en systematisch observeren van kinderen tijdens een rekenles. Dat betekent dat je weet moet hebben van de opbouw van de leerstof en de leerlijn, verschillende strategieën en de leerstijl van de kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerproblemen | Rekenen
Rubriek: IB-innovatief

Klaar voor het nieuwe schooljaar?

TIB 2020 nummer 3

Ook in tijden van corona moeten scholen zich nu al voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. Als IB’er krijg je in deze periode veel specifieke vragen en ben je het houvast voor je team. En ondertussen richt je je vizier al op de periode na de zomer; je moet voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar.
Hoe zorg je voor een vliegende start, ook voor de leerlingen met een leesbeperking die net dat ene stapje extra moeten zetten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Dyslexie | Kwaliteitszorg | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Door-zien en Trefzeker Handelen

TIB 2020 nummer 4

Non-verbale informatie vormt een belangrijk onderdeel van communicatie en ‘kleurt’ de woorden die iemand gebruikt. Non-verbale communicatie geeft je echter ook een kijkje in iemands persoonlijkheid. Als je getraind bent in non-verbale strategieanalyse zie je in luttele minuten wat kwaliteiten, valkuilen en behoeften zijn van een persoon. Repeterende microbewegingen in het gezicht zijn de basis voor deze informatie. Dat maakt het mogelijk om t e doorzien wat er in
iemand omgaat. Deze aanpak kan je als IB'er behulpzaam zijn bij het bet er leren begrijpen van de ander, waardoor je mogelijk beter kunt afstemmen op je gesprekspartner.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Instrumenten | Leerkrachtvaardigheden
Rubriek: IB-innovatief

Samen sterker! De kracht van groepsarrangement Atlasklas

TIB 2020 nummer 5

Veerkracht versterken en vandaar uit leren. Dat is bij de Atlasklas dagelijkse kost. Het ontdekken van je talenten, het samen aangaan van uitdagingen en zien van elkaars kwaliteiten. Om zo nog steviger in je schoenen te staan en met zelfvertrouwen de mogelijkheden van je (leer)omgeving te kunnen benutten. IB’er Jorinde Jelles en arrangementsbegeleider Sabrine Jongmans zien de extra opbrengst van deze groepsondersteuning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Sociaal emotioneel leren | Zelfsturing
Rubriek: IB-innovatief

De straat uit, de school in

TIB 2021 nummer 1

“Jongerenwerkers bezorgd over messen: Geweld op straat steeds explosiever.” “Wie moordt, die scoort in drillrap.” Recente koppen in het nieuws, waarin duidelijk wordt dat geweld en het gebruik van wapens steeds normaler wordt onder jongeren. En het blijft niet alleen bij de straat, het komt ook de school in, of we het nu willen of niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Gedrag | Pedagogisch Klimaat
Rubriek: IB-innovatief

De startklas: Samenwerking om onderwijs met zorg mogelijk te maken

TIB 2021 nummer 2

Een ‘startklas’ is bedoeld voor 4-jarige kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Door in de startklas onderwijs én zorg intensief met elkaar te verbinden, krijgen deze kinderen een kans om - na 1 jaar - door te stromen naar een reguliere basisschool. Zonder startklas werden deze kinderen vaak meteen naar het speciaal onderwijs doorverwezen. Basisschool De Schakel in Heerlen herbergt sinds 2019 een startklas en de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Inclusie | Jeugdhulp
Rubriek: IB-innovatief

Onderwijs inclusief IB?

TIB 2021 nummer 3

Al meer dan een eeuw organiseren we onderwijs rondom het gemiddelde kind in jaarklassen. De natuurlijke neiging van scholen om meer passend onderwijs te realiseren is dat door aanpassingen binnen de bestaande jaarklassenstructuur te doen. Tel daarbij op de toename van de druk op de leerlingenzorg, dalende resultaten in internationale vergelijkingen, de grote werkdruk en het lerarentekort.
Waarom organiseren we het onderwijs nog steeds rondom het gemiddelde kind in de jaarklas? Hoe kan dat anders? Leren Anders Organiseren (LAO) geeft daarvoor handreikingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Co-teaching | Onderwijsvisie | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Polarisatie: de kracht van het verschil

TIB 2021 nummer 4

Door het coronavirus is de onrust in de samenleving gegroeid. Ook binnen school is dit goed merkbaar. Zo is het wij-zij denken toegenomen en raken leerlingen vaker met elkaar in discussie op een manier waarbij het respect voor andermans mening verloren gaat. Dit is niet goed voor het onderlinge contact en de sfeer in de klas. Inzicht in polarisatie biedt mogelijkheden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap
Rubriek: IB-innovatief

Ouders, leerkracht en leerling werken samen in de impulsklas

TIB 2021 nummer 5

Al in schooljaar 2016/2017 zijn we op initiatief SWV Onderwijscollectief VoornePutten gestart met de Impulsklas. Hier komen wekelijks kinderen van verschillende basisscholen met hun vader of moeder één dagdeel naartoe gedurende een periode. IB’ers bespreken met leerkrachten welke kinderen in aanmerking komen en melden deze aan. De groep wordt begeleid door een kindbegeleider (een professional vanuit zorg) en een ouderbegeleider (een professional vanuit
het onderwijs). De leerlingen werken aan gedragsdoelen die zij zelf opstellen en ontdekken wat ondersteunend is bij hun doel: wat werkt en wat niet? Zo leren ze zichzelf beter kennen en hun hulpbronnen te herkennen én in te zetten. Inmiddels draaien er 5 groepen in dit SWV: één jonge kind-groep, twee middenbouwgroepen en twee bovenbouwgroepen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders
Rubriek: IB-innovatief

Waarde en waardering van toetsing

TIB 2022 nummer 1

Toetsen liggen onder een vergrootglas. Waarom nemen we ze af? En wat is de waarde van de verkregen uitkomsten? Onderzoeken die aantonen dat eindtoets en schooladvies goede voorspellers zijn voor het uiteindelijke schoolresultaat van een leerling, houden geen rekening met de ‘zichzelf waarmakende voorspelling’ van het onderwijssysteem. Kunnen we nog af van deze toetscultuur?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Instrumenten | Verantwoording | Volgen van ontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief

Iedereen binnen de organisatie draagt bij aan kwaliteit

TIB 2022 nummer 2

Kwaliteit ontwikkel je samen. Bij Tangent, een schoolbestuur voor primair onderwijs met meer dan 500 samenwerkers, kiezen ze niet voor een pasklaar kwaliteitssysteem. Toch is het ontwikkelen van beleid op kwaliteitszorg een uitdaging. Kwaliteit mag immers geen toeval zijn. Iedereen draagt eraan bij, ook de IB’er. Maar welke rol pak je nou precies?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Kwaliteitszorg | Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider
Rubriek: IB-innovatief

Leerlingparticipatie: betrek je leerlingen bij het onderwijs

TIB 2022 nummer 3

Als IB’er werk je dagelijks met leraren, ouders en educatieve partners samen, om voor iedere leerling passend onderwijs te realiseren. Welke stem krijgt de leerling hierbij: praat je over of met leerlingen? Dit artikel helpt je om leerlingen actief te laten participeren. Met de inspraakladder van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, 2018) krijg je een beeld van de stem van de leerling, in de klas, tijdens leerlingbegeleiding en op schoolniveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Instrumenten | Leerlingparticipatie | Professionele leergemeenschap/PLG
Rubriek: IB-innovatief

Nieuw protocol dyslexie diagnose en behandeling: van eed naar ed

TIB 2022 nummer 2

Sinds 1 januari jl. is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB 3.0) van kracht. Ook gelden er aangepaste criteria voor de aanmelding voor vergoede diagnostiek en behandeling van leerlingen bij wie het vermoeden bestaat dat zij ernstige dyslexie hebben. Het gaat hierbij zowel om een versoepeling als om een aanscherping in de aanmelding.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dyslexie | Ondersteuningsstructuur | Planmatig handelen | Volgen van ontwikkeling
Rubriek: IB-innovatief