Zoeken op auteur 'Nikkie Laros'

De kracht van intervisie

Peter Laros | Nikkie Laros

TIB 2020 nummer 3

Uit het nationaal onderzoek ‘IB’er tot hier: en nu verder?!’ (2019) blijkt dat we op school al meer en gerichter praten over het ambacht van de leerkracht. Dat is winst! Echter, een teamgesprek over de concrete praktijk met de leerlingen is nog geen vaststaand gegeven.
Op welke wijze kan het bespreken van casuïstiek een plaats krijgen in je team? In een professionele leergemeenschap bespreken we immers samen hoe we leerlingen beter kunnen laten leren. Maar hoe doen we dat? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe integreren we praktijkinbreng? En hoe kun je als IB’er dit proces begeleiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Gespreksvoering | Ondersteuningsstructuur | Oplossingsgericht werken | Professionalisering

Rubriek: Achtergrond

Kennismaken met de WISC-V

Nikkie Laros

TIB 2019 nummer 5

In mei 2019 is de WISC-V-NL door de CO TAN beoordeeld met ‘goed’ voor het merendeel van de criteria. Op één punt krijgt de test nog een ‘onvoldoende’, te weten criteriumvaliditeit. Dit betekent dat de COTAN het onderzoek mist naar het voorspellend vermogen aan de hand van de testscores. Dit houdt onder andere in dat er (nog) geen onderwijs tabel gekoppeld is aan de WISC-V IQ’s. Wat kunnen we dan wel met deze testresultaten? Naast het meten van het algemeen
intellectueel functioneren van kinderen tussen 6 en 17 jaar, vormen de resultaten ook een basis voor handelingsgerichte adviezen. Hoe destilleren we deze uit de nieuwe testresultaten? En wat zijn de verschillen met de WISC-III?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Samen met jouw school in actie voor Doenkers

Peter Laros | Nikkie Laros

TIB 2019 nummer 3

Al ruim een jaar vragen we in elke uitgave van TIB via indrukwekkende foto’s van Roel Burgler aandacht voor plaatsen op de wereld waar recht op onderwijs niet vanzelfsprekend is. Toch slaagt de lokale bevolking erin om er een soort van onderwijs vorm te geven. Vaak gebeurt dat met hulp van organisaties die geld ophalen om onderwijs te realiseren. Elke gepubliceerde foto in TIB kan een aanleiding zijn om als school in actie te komen en een bijdrage te leveren voor meer van deze goede voorbeelden in het buitenland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief

Rubriek: Achtergrond

IB'er: tot hier en nu verder?!

Peter Laros | Nikkie Laros

TIB 2019 nummer 2

Net als in 2013 en 2014 wordt bij de derde Nationale Enquête Intern Begeleider 2018-2019 duidelijk dat IB’ers niet veel tijd nemen voor een gezonde portie zelfreflectie gerelateerd aan de uitgevoerde werkzaamheden. Zij komen niet of nauwelijks toe aan zichzelf en het werken aan persoonlijke ontwikkeling. En toch, ze voelen zich gesteund en gewaardeerd door het team en de directeur, hebben een grote mate van autonomie, en krijgen ook ruimte om zich op de hoogte te
stellen van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.
De uitgesproken waardering, het geschonken vertrouwen en de vrijheid om de eigen job in te delen maken misschien wel dat de meeste IB’ers zich tomeloos inzetten voor de ‘zaak’. Echter, hoe lang gaat dit nog goed? Ruim één derde deel van de IB’ers geeft aan dat er sprake is van onbalans in de ervaren hoeveelheid werk en de eigen draagkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Achtergrond

Alle hens aan dek; help, een datalek!

Nikkie Laros

TIB 2019 nummer 1

In TIB 2018-3 staat een uitwerking gericht op het onderwijs van de nieuwe Europese wetgeving rondom privacy (AVG). Inmiddels is het schooljaar over de helft en maken we de balans op. Wat doen we al goed met betrekking tot de AVG-wet en waar dienen we nog alert op te zijn? Wat zijn vaak voorkomende datalekken en hoe zijn deze zoveel mogelijk te voorkomen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy | Verantwoording

Rubriek: IB-innovatief

Privacy vanaf 25 mei 2018. Help!?

Nikkie Laros

TIB 2018 nummer 3

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt het allemaal. Het is goed om te weten dat deze Europese wetgeving alle nationale wetten overbodig maakt. Wat vraagt aandacht en wat is al op orde? En wie gaat vervolgens de inspanning leveren? En waar komt de tijd vandaan om de uit de wet voortvloeiende activiteiten in je school te realiseren? Wordt dat een volgende taak van de IB’er?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Ontwikkelingen

Disharmonisch intelligentieprofiel 2

Nikkie Laros

TIB 2016 nummer 5

In editie TIB 2-2016 is de discussie omtrent het al dan niet bestaan van een ‘disharmonisch ontwikkelde intelligentie’ ter sprake gekomen. We hebben ingezoomd op het profiel waarbij de verbale capaciteiten relatief beter ontwikkeld zijn dan de handelende vaardigheden. Dit artikel beschouwt en analyseert het tegengestelde type.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Ontwikkelperspectief/OPP

Rubriek: IB-innovatief

Disharmonisch intelligentieprofiel 1

Nikkie Laros

TIB 2016 nummer 3

Sinds het verschijnen van de WISC-IV in Amerika is de discussie rondom het bestaan van het verbaal (VIQ) en performaal IQ (PIQ) weer opgelaaid. Om de interpretatie een meer klinische betekenis te geven, is de splitsing verbaal/performaal IQ en de indexstructuur van de WISC-III losgelaten en vervangen door een systeem van vier samengestelde scores in de WISC-IV. Dit nieuwe systeem zou het inzicht in de behoeften van het kind in relatie tot de hedendaagse theorie en onderzoek in de cognitieve informatieverwerking vergroten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Cognitieve ontwikkeling | Ontwikkelperspectief/OPP | Passend Onderwijs

Rubriek: IB-innovatief

Ontwikkelen van een passend onderwijsarrangement

Nikkie Laros

TIB 2014 nummer 3

Vanwege de Wet Passend Onderwijs zijn reguliere basisscholen straks verplicht om een ‘Ontwikkelingsperspectiefplan’ (OPP) op te stellen voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning die de school biedt. Aan de hand van het OPP brengt de school in beeld welke doelen ze met deze leerling wil bereiken. Deze worden zo inzichtelijk voor alle partijen (school, ouders, leerling, SWV, onderwijsinspectie, etc.). Daarnaast heeft het OPP als doel de ontwikkeling van leerlingen meer te plannen in plaats van te volgen. Op deze manier kan de school evalueren of de uitgestippelde route (nog) wordt bewandeld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Ontwikkelperspectief/OPP | Passend Onderwijs

Rubriek: Praktijk

Checklist: Een passend onderwijsarrangement

Nikkie Laros

TIB 2014 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Rubriek: Checklist

Suïcidepreventie in het basisonderwijs

Nikkie Laros

TIB 2014 nummer 2

De laatste tijd bereikt het onderwerp zelfdoding bij adolescenten steeds vaker de media. Velen vermoeden dat de gedachte om zelfdoding te plegen ook pas begint te spelen bij deze leeftijdsgroep. Wat blijkt is dat verwarde jongeren al langere tijd worstelen met hun gevoelens en gedachten. Bovendien zijn er zelfs basisschoolkinderen die met deze problematiek kampen. Een enkeling pleegt inderdaad ook suïcide.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Suïcide

Rubriek: Achtergrond

Oplossingsgericht werken bij internaliserende problematiek

Nikkie Laros

TIB 2013 nummer 2

In het onderwijs stijgt de vraag naar handvatten om de omgang, het welbevinden en het functioneren van leerlingen met externaliserende gedragsproblemen te verbeteren. Kinderen die lijden onder internaliserend gedrag worden minder vaak gesignaleerd. Dit komt vermoedelijk doordat deze problematiek wel een onderwijsbelemmering vormt voor de betreffende leerling, maar niet voor zijn of haar omgeving. Een kind dat lijdt onder een depressie, overschaduwt immers niet de rest van de klas. Het afwijkende gedrag valt minder op, maar vereist evenveel tijd en zorg van de leerkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Oplossingsgericht werken

Rubriek: Ontwikkelingen