Zoeken op auteur 'Jacques van den Born'

De intern begeleider 3.0

Jacques van den Born

TIB 2022 nummer 4

Dit jaar presenteert de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO) een nieuwe beroepsstandaard voor de IB’er, met als ondertitel: ‘Van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator’. Deze beroepsstandaard past beter bij de nieuwe visies op leren en het organiseren van het onderwijs. In dit artikel geven we een kritische beschouwing op wat dit vraagt van de rol en focus van de intern begeleider en welke invloed dit kan hebben op het werk van de directeur.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitscoördinator | Onderwijskundig leiderschap | Rol van de IB'er | Rolzuiverheid | Samenwerken

Opbrengstgericht coachen: Zo ondersteun je je collega's

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 4

Opbrengstgericht coachen is een methodiek die jou als IB’er helpt bij het ondersteunen van leerkrachten bij het inclusiever maken van de eigen school. Opbrengstgericht coachen betekent maatwerk, waarbij de leerkracht in haar kracht wordt gezet om zelf een oplossing te bedenken en uit te voeren, die past bij haar hulpvraag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Eigenaarschap | Inclusie | Oplossingsgericht werken | Zelfsturing

Rubriek: Achtergrond

Wet- en regelgeving

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 4

Nationaal Programma Onderwijs

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging

Wet- en regelgeving

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 3

Vrijwillige ouderbijdrage

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders

Passend onderwijs: 'Verantwoord' verder!

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 2

In september 2020 is in TIB het artikel ‘Passend onderwijs. Hoe nu verder’ verschenen. Hierin is een samenvatting geschetst van de evaluatie van 5 jaar onderzoek naar de effecten van de stelselwijziging. In deze bijdrage schenken we specifiek aandacht aan het programma van eisen en de mogelijke werkzaamheden van de IB’er, die voortvloeien uit de recente beleidsnota ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ van minister Slob.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Schoolondersteuningsprofiel | Verantwoording

Rubriek: Ontwikkelingen

Wet- en regelgeving

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 2

Schooladvies

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:

Wet- en regelgeving: Zedenmisdrijf

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp

Checklist: Interprofessioneel samenwerken

Jacques van den Born

TIB 2021 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Zorgboerderijen en passend onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 5

Scholen kunnen door de Variawet op een andere locatie maatwerk bieden aan leerlingen die niet of gedeeltelijk naar school gaan. De zorgboerderij is dan mogelijk een geschikte partner. Feit is dat de toestroom van jeugdigen in de leerplichtige leeftijd naar zorgboerderijen toeneemt en daarmee tijdelijk worden ontheven van inschrijving in het onderwijs. Dit staat haaks op de doelstelling van passend onderwijs, het meer inclusieve onderwijs. Wat gaan we doen aan de groei van de kosten jeugdhulp en het onttrekken van leerlingen aan (passend) onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Thuiszitters

Rubriek: Achtergrond

Wet- en regelgeving

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 5

Niet naar school

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters

Wet- en regelgeving

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 4

Sponsorconvenant 2020-2023

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging

Passend onderwijs. Hoe nu verder?

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 4

In mei jl. is de evaluatie naar de stelselwijziging passend onderwijs gepubliceerd. De algemene conclusie van 5 jaar onderzoek luidt dat de or ganisatie van de extra ondersteuning is verbeterd, er voldoende voorzieningen zijn voor leerlingen en er sprake is van een dekkend aanbod. Echter, voor leraren en ouders heeft het beleid minder opgeleverd dan gedacht en het effect op de leerlingen is niet goed vast te stellen. Scholen waarderen de beleidsvrijheid die ze hebben gekregen, maar klagen nog steeds over de bureaucratie en soms ook over de beschikbaarheid van financiële middelen. Voor de rijksoverheid zijn de kosten beheersbaar geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Onderzoeken | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Doelgericht ontwikkelen verhoogt het werkplezier

Jacques van den Born

TIB 2020 nummer 3

De Wet Passend Onderwijs vraagt om te innoveren op een zodanige wijze dat binnen de school meer kinderen een passend aanbod krijgen. Sommige scholen kiezen daarom voor een totaal nieuw onderwijskundig concept om het leerproces volledig te personaliseren. Andere scholen verbreden, verdiepen of intensiveren de ondersteuning, aanvullend op de bestaande structuur. Ook zijn er scholen die de basisondersteuning op een hoger niveau brengen door te innoveren binnen het leerstofjaarklassensysteem.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Professionalisering | Professionele leergemeenschap/PLG | Schoolontwikkeling | Zelfsturing

Rubriek: Praktijk

Middelen, transparantie en verantwoording

Jacques van den Born

TIB 2019 nummer 5

Er zijn onduidelijkheden binnen passend onderwijs over de toedeling van middelen, het gebrek aan transparantie over de inzet ervan en over de rol die de verschillende actoren hebben in het proces van de interne en externe verantwoording. Dit doet afbreuk aan het succes van de vele lokale initiatieven om leerlingen thuisnabij een passend aanbod te geven.
Dit artikel wil hierover meer duidelijkheid scheppen, met name over de bijdrage die de IB’er kan leveren aan het verantwoorden van de inzet van middelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Onderwijskundig leiderschap | Rol Intern Begeleider | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Praktijk

Tienerschool: een voorbeeld van passend onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2019 nummer 3

Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar groeit dit schooljaar van 6 naar 12. Minister Slob heeft in augustus 2018 de aanvragen goedgekeurd van de scholen die willen aansluiten op de reeds eerder gestarte pilot. Welke bijdrage leveren deze scholen aan de realisatie van passend onderwijs? En waarin vinden zij de legitimering om buiten de bestaande wettelijke kaders te opereren? Wat is de belangrijkste motivatie voor scholen om te kiezen voor 10-14-onderwijs en welke succesfactoren en knelpunten worden ervaren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal/innovatief | Onderwijsvisie | Passend Onderwijs | Samenwerken | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Werkdruk: niet blussen maar boetseren!

Vivian van Alem | Jacques van den Born

TIB 2018 nummer 4

Vanaf dit schooljaar stelt de overheid jaarlijks structureel €237 miljoen beschikbaar voor verlaging van de werkdruk. In het schooljaar 2021-2022 zal dat oplopen tot €430 miljoen, per jaar. Deze ‘werkdrukmiddelen’ mag de school naar eigen inzicht inzetten.
Veel scholen kiezen voor de inzet van een onderwijsassistent of extra uren voor de conciërge. Extra capaciteit alleen lost werkdruk op de lange termijn echter niet op. Is het rendement van professionaliseren, veranderen en (samen) ontwikkelen niet vele malen groter?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Checklist: Omgaan met werkdruk

Vivian van Alem | Jacques van den Born

TIB 2018 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving | Zelfsturing

Rubriek: Checklist

Hoezo werkdruk?

Jacques van den Born | Mirjam van Diemen

TIB 2017 nummer 5

Kinderen ervaren, net als hun leerkrachten, geregeld werkdruk en sommige zitten op jonge leeftijd met een burn-out thuis. Het is belangrijk dat we de signalen herkennen, weten wat stressfactoren zijn en hoe we de werkdruk verminderen door kinderen meer autonomie te geven in het onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Werkbeleving

Rubriek: Ontwikkelingen

Succesvol innoveren in het onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2016 nummer 4

De huidige periode wordt gekenmerkt door een stapeling van veranderingen en vernieuwingen. De ene vernieuwing is nog niet afgerond of de volgende dient zich al weer aan. Als we niet uitkijken, zijn straks tal van innovaties opgepakt en is er uiteindelijk in de praktijk niets veranderd. In dit artikel geven we een leidraad voor iedereen die met innovaties te maken heeft. Het motto luidt: Ga planmatig te werk en neem de tijd!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Planmatig handelen | Schoolontwikkeling

Rubriek: Praktijk

Governance en intern begeleiden

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 5

In de Wet Passend Onderwijs wordt specifiek aandacht besteed aan ‘governance’. Wat betekent dit en op welke wijze is governance van invloed op de taken en de
verantwoordelijkheden van de IB’er? Governance lijkt bij uitstek een bestuurlijke aangelegenheid, maar niets is minder waar!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteitszorg | Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider | Samenwerkingsverband passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Praktijk

Checklist: Governance op de werkvloer

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

Medisch handelen binnen de school

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medisch handelen | Passend Onderwijs

Rubriek: Achtergrond

Toeleiding extra ondersteuning

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 3

Vanaf de start van passend onderwijs kan een leerling in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Deze kan worden toegekend op het niveau van de lichte of van de zware ondersteuning. Welke procedure je moet bewandelen is geheel afhankelijk van de afspraken binnen het samenwerkingsverband. Basis is wel dat we niet meer kijken wat er met het kind aan de hand is, maar wat er nodig is om het onderwijsaanbod passend te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsstructuur | Passend Onderwijs | Samenwerkingsverband passend onderwijs

Rubriek: Praktijk

Checklist: Klaar voor de toekomst

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

Begeleider in het onderwijs: de blik vooruit

Jacques van den Born | Bert Groeneweg

TIB 2015 nummer 2

Vernieuwingen in het onderwijs ontstaan door onder andere nieuwe onderwijskundige visies, maar ook door technologische, sociale, demografische en economische
veranderingen. Nieuwe waarden en normen bepalen voor een deel het handelen en zo ook wat van de begeleider in het onderwijs wordt verwacht. We blikken terug en kijken vooruit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Checklist: Anders organiseren

Jacques van den Born

TIB 2015 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken

Rubriek: Checklist

Basisschool moet zich bewijzen aan oders

Jacques van den Born | Erik van de Wiel

TIB 2014 nummer 4

De Wet Passend Onderwijs legt veel nadruk op de betrokkenheid van ouders, vooral in relatie tot de zorgplicht. Vanuit verschillende hoeken is nadrukkelijk over onderwijskwaliteit en ondersteuningsmogelijkheden gecommuniceerd. Aan de hand van een onderzoek zijn we nagegaan of de afgelopen periode heeft geleid tot nieuwe criteria voor schoolkeuze door ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Onderwijsvisie | Ouders | Pedagogisch Klimaat | Verantwoording

Rubriek: Achtergrond

De toekomst van de intern begeleider

Jacques van den Born

TIB 2014 nummer 4

Wat betekent de invoering van de Wet Passend Onderwijs voor de toekomstige positionering en facilitering van de intern begeleider? Is het voortbestaan van de taak
of functie in het geding nu er belangrijke inhoudelijke en strategische veranderingen plaatsvinden? Tijd voor reflectie en vooruit kijken!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend Onderwijs | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Praktijk

Checklist: De toekomstige positionering van de IB'er

Jacques van den Born

TIB 2014 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rol Intern Begeleider

Rubriek: Checklist

Wie maakt zich druk over de werkdruk bij leraren?

Jacques van den Born | Pieter Diehl | Annemiek van Eijk

TIB 2014 nummer 1

Veel mensen in het onderwijs klagen over te grote werkdruk. Deze gevoelens worden mede aangewakkerd door berichtgeving in de media. De IB’er wordt dagelijks geconfronteerd met leraren die werkdruk ervaren. Kan zij de helpende hand bieden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coaching/begeleiding | Werkbeleving

Rubriek: Praktijk

Van slagboom naar hefboom

Vivian van Alem | Jacques van den Born

TIB 2014 nummer 1

Door passend onderwijs komt budgetverantwoordelijkheid voor ondersteuningsmiddelen mogelijk dichter bij de school. Dat betekent dat de IB’er nieuwe taken en
verantwoordelijkheden zal krijgen in het proces van de ondersteuningstoewijzing. Van indiceren naar arrangeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Rol Intern Begeleider

Rubriek: Achtergrond

Transitie jeugdzorg en Passend Onderwijs

Jacques van den Born

TIB 2013 nummer 5

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met de ‘Stelselwijziging Jeugd’, die is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet? Wat is de link naar Passend onderwijs? Enerzijds gaat het erom wat bestuurders in het kader van het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met gemeenten afspreken en anderzijds wat belangrijk is voor de IB’er in het organiseren van de ondersteuning op school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Passend Onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Praktijk

Een nieuw onderwijsconcept. Doen? Of toch maar liever niet?

Jacques van den Born | Henk Derks

TIB 2013 nummer 1

De school kan zich niet meer afzijdig houden van de maatschappelijke ontwikkelingen. Trends, wetgeving en wetenschap oefenen invloed uit op het onderwijssysteem en stellen de vraag of het huidige, veel gebruikte leerstofjaarklassensysteem nog een goed antwoord biedt op de vragen uit de steeds complexere samenleving. Kunnen we nog bijstellen of moet het roer om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijskundige ontwikkeling | Onderwijsvisie

Rubriek: Achtergrond

Checklist: Keuze en Implementatie van het onderwijszorgprofiel

Jacques van den Born | Mieke Konings

TIB 2011 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolondersteuningsprofiel

Rubriek: Checklist