TIB Nieuwsflits - December 2017

Hieronder treft u de TIB nieuwsbrief van december 2017. Deze nieuwsflits verschijnt 10 keer per jaar in uw mailbox.


Nieuws van de redactie

Vanwege de enorme belangstelling voor het boek 'De toekomst van de intern begeleider' organiseren wij op dinsdag 13 maart 2018 een conferentie over dit bijzonder actuele thema. Een onmisbare dag voor intern begeleiders, directeuren, schoolbesturen en professionals van samenwerkingsverbanden binnen het primair onderwijs. Voor meer informatie gaat u naar: www.ibdag.nl.

 


 

Scholen krijgen dikke 8

Basisschoolleerlingen zijn tevreden over hun school en geven die dan ook gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Dat blijkt uit cijfers in ‘scholenopdekaart.nl’, de website waarop alle zevenduizend scholen in het primair onderwijs laten zien wat zij doen, hoe ze presteren en hoe ze zich profileren.

Op deze website is actuele informatie te vinden over onder meer het profiel van de school, leerlingpopulatie, school- en opvangtijden en het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs. Ouders hoeven deze informatie niet op verschillende plekken te verzamelen, maar vinden die op scholenopdekaart.nl overzichtelijk bij elkaar. Omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat een kind naar ‘de school om de hoek’ gaat, biedt de website ook uitkomst voor ouders die op zoek zijn naar een (nieuwe) basisschool voor hun kinderen. Ook ouders met kinderen op de middelbare school kunnen er overigens terecht.

Een deel van de gegevens op de website wordt automatisch voor iedere school gepubliceerd. Scholen kunnen die data zelf verder aanvullen met andere interessante informatie, bijvoorbeeld over leerlingtevredenheid. Zo kunnen zij via scholenopdekaart.nl uitvragen hoe leerlingen hun lessen vinden, hoe tevreden ze zijn met de uitleg van de leraar en of zij zich veilig voelen. Zo’n 700 scholen, die samen 150.000 basisschoolleerlingen vertegenwoordigen deden dit al. Zij gaven hun school dus gemiddeld een 8,2.

Het wordt voor scholen steeds belangrijker om zich te laten zien, om hun verhaal te vertellen en hierover met ouders te communiceren en dat kan met scholenopdekaart.nl op een laagdrempelige wijze. Scholen kunnen bijvoorbeeld een toelichting geven op de eindtoetsresultaten.

Vanaf januari kunnen scholen zelf via deze site hun schoolgids maken. Daarin staat informatie over de werkwijze van de school. Iedere school is wettelijk verplicht zo’n gids te hebben en ouders hierover te informeren. De mogelijkheid om die gids op deze manier te maken, scheelt scholen direct veel werk. De schoolgegevens hoeven dan namelijk niet meer in twee verschillende systemen te worden ingevoerd.

 

Column Loek Heida: Teldatum

Het onderwijs staat op dit moment volop in de belangstelling. Het staken voor een beter salaris en werkomstandigheden, de overbelasting van leerkrachten, de overvolle klassen maar ook het (komende) tekort aan leerkrachten zijn thema’s, die bijna dagelijks via de media de weg weten te vinden naar iedere ingezetene van ons land, of die er nu kennis van wil nemen of niet.

Ik denk vaak terug aan de tijd, dat ik als jonge leerkracht had gesolliciteerd naar een functie op een dorpsschool, die net een forse groei achter de rug had. De teldatum 1 oktober had aangegeven, dat het totaal aantal leerlingen zodanig was gegroeid, dat er een extra leerkracht kon worden aangetrokken. Er was een selectie gemaakt uit 220 sollicitanten naar deze functie: leerkracht van groep 4. Een drietal onderwijzers moest een proefles geven aan de betreffende groep. Voor deze gelegenheid was de leerlingengroep, die na de teldatum gesplitst kon worden, nog even in zijn geheel aanwezig in het lokaal. 37 leerlingen, in een krap bemeten ruimte. Er kon door de sollicitant een keuze gedaan worden welke proefles hij wilde geven aan deze forse groep. Iedere gegadigde kreeg een uur om zich voor te bereiden.

In mijn geval viel de keuze op een rekenles, die ik verlevendigde met het aanleren van een representatief rekenliedje, in de gauwigheid op de tonen van een bekende wijze gezet. Ik was kandidaat nummer twee die aan moest treden. De 37 kinderkopjes keken gespannen naar de deur. Ze waren benieuwd welke leerkracht nu weer de kans zou nemen, onderdeel te worden van het team van de school. Toen ik de klas binnenkwam, met een glimmend gezicht van de spanning, zag ik dat er behalve de groep leerlingen nog meer toeschouwers in het lokaal waren: het hoofd der school, de voorzitter van de ouderraad, de wethouder van onderwijs en het hoofd van afdeling onderwijs, de laatste in een zwart streepjespak.

Wat een bijzonder moment, in 1980 toch een redelijk gewone en beproefde sollicitatieprocedure. Een bijzondere regeling ook, dat een bepaald totaal aantal leerlingen kon zorgen voor een extra fulltime leerkracht. Maar het feit, dat er ineens minder leerlingen waren kon er ook voor zorgen, dat de laatst gekomen onderwijzer weer kon vertrekken. En dat gebeurde. Mijn eerste schooldag was op 1 december, nu voor de groep die in de advertentie was benoemd, bestaande uit 24 leerlingen. Daags voor mijn première was er echter een gezin met 4 kinderen naar elders vertrokken en dus leek mijn eerste schooldag ook meteen de laatste te zijn.

25 jaar later trok ik de schooldeur voor de laatste keer achter mij dicht, heel wat peildata doorstaan. Ik had regelmatig in de ‘garantie gestaan’, of was boventallig geweest. Vele collega's zullen soortgelijke verhalen kunnen vertellen, er is immers sprake van een ‘grijze golf’, die binnen niet al te lange tijd het onderwijs zal gaan verlaten. Natuurlijk wordt er ook wel gedacht aan creatieve oplossingen, om dit feit te kunnen opvangen. De mogelijkheid om in de toekomst 4 dagen naar school te gaan, fusies tussen scholen worden mogelijk versneld. Ook is het mogelijk, dat innovatieve ontwikkelingen kunnen zorgen voor een nieuw evenwicht binnen de school. Iedere periode in de geschiedenis van het onderwijs heeft zo zijn kenmerkende ontwikkelingen, of het nu 1980 of 2017 is, en nu maar afwachten wat het jaar 2018 zal brengen!

Alvast een goed onderwijsjaar gewenst.

 


Krakkemikkige schooltjes

Veertig procent van de schoolgebouwen is te groot of te klein voor het aantal leerlingen dat er naar school gaat. Dat blijkt uit de nieuwe Monitor Onderwijshuisvesting die onlangs naar de Kamer is gestuurd. Ook de staat waarin de gebouwen verkeren, laat vaak te wensen over. Het lijkt ook nu weer bewijs dat de financiering van onderwijshuisvesting niet goed is geregeld.

Het minst tevreden waren de ruim 2400 respondenten van het onderzoek over de energiezuinigheid, het binnenmilieu en de flexibiliteit van het schoolgebouw. Dertig procent van de gebouwen in Nederland past niet bij het huidige onderwijsconcept van de school.

De uitstraling en de fysieke veiligheid werden relatief goed beoordeeld door de respondenten, al waren de inspecteurs die in totaal honderd po-scholen bezochten voor een steekproef over het laatste weer minder positief. Bij een kwart van de scholen in het po was de meterkast niet veilig, bij tien procent van de scholen waren onveilige stopcontacten aanwezig en de vluchtveiligheid was bij de helft van de scholen niet op orde. Andersom geven de onderwijsinspecties een positiever beeld over de staat van het binnen- en buitenonderhoud dan naar voren komt uit bovengenoemd onderzoek, ofschoon beide een belangrijke indicator van de kwaliteit zijn.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat één op de vijf besturen noodgedwongen zelf investeren in nieuwbouw en uitbreiding, wat volgens de wet eigenlijk niet is toegestaan, omdat dit een investering van de gemeente moet zijn. Bij een groot deel van de ondervraagde besturen leeft dan ook de wens tot volledige doordecentralisatie, ofwel eigen zeggenschap over nieuwbouw en renovatie.

De tekortschietende middelen voor onderwijshuisvesting zijn ook meteen de belangrijkste reden waarom urgente aanpassingen aan het gebouw met het oog op binnenklimaat en energiebesparing keer op keer worden uitgesteld, zo geven de besturen aan. Het verduurzamen is vooral een combinatie van technische handelingen, maar voor een deel ook bewustwording en gedrag.

 


 

Hulp bij kiezen digitale leermiddelen

Wil het team van de school binnenkort nieuwe digitale lesmaterialen aanschaffen? En zijn de eisen die u aan toekomstige leverancier(s) wil stellen, nog niet helemaal helder? Denk dan eens aan de ‘vraagkaarten’ die Kennisnet onlangs heeft ontwikkeld. Deze kaarten helpen om de juiste vragen te formuleren, om zo de voor- en nadelen van verschillende leveranciers in kaart te brengen. Met deze kaarten kan het team op een gemakkelijke wijze een verantwoorde keuze maken.

Digitaal lesmateriaal is niet meer weg te denken uit het klaslokaal. Software van verschillende leveranciers zorgt ervoor dat materialen sneller te vinden zijn, lessen gemakkelijker aangepast kunnen worden en dat het nakijkwerk handiger verloopt. Toch kan de software ook beperkingen hebben, denk hierbij aan de gebruiksvriendelijkheid of veiligheid (privacy).

De vraagkaarten zijn gemaakt op basis van informatie, die de gebruikers van de materialen hebben gegeven. Uit deze informatie bleek, dat leveranciers en leerkrachten vaak een andere taal spreken. Daarom zijn de 'vraagkaarten' ontwikkeld. De kaarten nemen de ‘gebruikersvraag’ als uitgangspunt en bestaan uit een vraag, een toelichting en extra informatie.

De meeste kaarten gaan over de gebruiksvriendelijkheid van digitaal lesmateriaal. Maar ook op andere vragen is er een helder antwoord te vinden. Met de vraagkaarten kunnen scholen in kaart brengen wat het nieuwe leermiddel allemaal moet kunnen. Een soort wensenlijst. Dit helpt bij het prioriteren, zodat zij de juiste vragen kunnen stellen aan de aanbieders.

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Vragenkaartjes_Kennisnet.pdf


 
De winnaars van de TIB nieuwsbriefactie van november ontvangen een gratis exemplaar van de 'De toekomst van de intern begeleider':

* Mw. Van den Berg, IKC de Bosmark
* Mw. Van Nimwegen, BS Eerschot
cover tijdschrift

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.